ALGEMENE LEDENVERGADERING PVDA

{rs_bericht.titel}
maandag 31 oktober 2016 -

Het bestuur van de PvdA nodigt u van harte uit voor de volgende Algemene Leden Vergadering. De ALV is op donderdag 26 november van 20.00-22.00u, inloop vanaf 19.30u, in café Dordts Genoegen (bovenzaal). De agenda voor de ALV is als volgt:
1. Opening
2. Vaststellen notulen vorige ALV
3. Vaststellen Bestuursplan/Jaarplan 2016
4. Terugblik politieke ledenraad 14 november
5. Nieuws uit de fractie
6. Sluiting
Het Jaarplan 2016 PvdA Dordrecht kunt u op de volgende pagina lezen. Klik op pdf-bestand.
We hopen van harte dat u in de gelegenheid bent bij de ALV aanwezig te zijn.
Hartelijke groet, namens het gehele bestuur, Katja Rusinovic, Voorzitter PvdA Dordrecht

ALGEMENE LEDENVERGADERING PVDA

{rs_bericht.titel}
maandag 31 oktober 2016 -

Donderdagavond 17 maart 2016 houdt de PvdA haar ledenvergadering.

Naast de leden zijn ook belangstellenden van harte welkom.

De bijeenkomst is in de bovenzaal van Dordts Genoegen, Voorstraat 256, en begint om 20.00 uur.

Agenda Drechtsteden Dinsdag 1 november 2016 - in Cascade te H.I. Ambacht

{rs_bericht.titel}
zondag 30 oktober 2016 - "19.35 uur: DRECHTRAAD: Doorontwikkeling ICT-verrekensystematiek en het MeerJaren Investeringsplan 20.40 uur: CARROUSELS: BESTUUR EN MIDDELEN: Voortgangsrapportage en bestuurlijke Jaarplanning SOCIAAL: Evaluatie Minimabeleid 2016 Wijziging Verordening WMO in relatie tot maximering periode eigen bijdrage voor Woningaanpassingen Aanmerken detacheren als Algemeneen Belang Aanpak Toeleiding van Jongeren tot 27 jaar zonder Startkwalificatie FYSIEK: Thematafel Spoorveiligheid / Actualisatie Strategische Aanpak Spoorveiligheid MKB-Katalysatorfonds steunt Innovatie voor Schonere Binnenvaart Klik hier voor de complete ageda"

Activiteiten in Nacht van de Nacht in Dordrecht

{rs_bericht.titel}
dinsdag 25 oktober 2016 - Elk jaar vindt in Nederland de Nacht van de Nacht plaats. Dit jaar is dat in de nacht van 29 op 30 oktober 2016. Tijdens de Nacht van de Nacht wordt aandacht gevraagd voor lichtvervuiling en energiebesparing door verlichting uit te schakelen. Ook de gemeente Dordrecht doet mee. De gemeente dooft de lichten van de Grote Kerk, het Stadhuis en de boomverlichting aan de Johan de Wittstraat en Stationsweg van vrijdag 28 oktober t/m zondag 30 oktober. Doet u ook mee met de Nacht van de Nacht? Doe dan in de avond en nacht van 29 op 30 oktober zoveel ...

Agenda's Adviescommissies dinsdag 25 oktober 2016 - vanaf 19.30 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
maandag 24 oktober 2016 - "ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL: Vergaderkamer 3: Kenbaar maken zienswijze op uitkomsten Evaluatie Serviceorgaan Jeugd Zuid-Holland Zuid Inzichten DEBAT.NL Begroting 2017 ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN: Vergaderkamer 5: Zienswijze Splitsing ENECO Inzichten DEBAT.NL Tussenverslag Onderzoek ToBe (besloten) Begroting 2017 ADVIESCOMMISSIE FYSIEK: Vergaderkamer 1: Concessie Openbaar Vervoer Inzichten DEBAT.NL Begroting 2017 Klik op de commissie om de volledige agenda te lezen"

Internationale Armoededag in De Buitenwacht: PvdA: Mee kunnen doen met Drechtstedenpas

{rs_bericht.titel}
dinsdag 18 oktober 2016 - Maandagmiddag 17 oktober 2016 startte in De Buitenwacht om 15.00 uur de bijeenkomst in het kader van de Internationale Armoededag. Organisaties waren naar De Buitenwacht gekomen om in groepjes te praten over knelpunten en concrete acties om die knelpunten aan te pakken, zodat politici hiermee aan de slag kunnen. Deze bijeenkomst was georganiseerd door het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden, waarin ook de PvdA vertegenwoordigd is door Jacqueline van den Bergh. De rapporten van Sociaal Cultureel Planbureau en het NIBUD geven niet direct een rooskleurig beeld. In de Drechtsteden leven 23.800 personen op/onder 110% van het sociaal minimum, 6000 daarvan zijn minderjarig, 30.000 personen leven op/onder 120% van het sociaal minimum, waarvan 7.100 ...

Wereld Armoededag: maandag 17 oktober 2016 in de Buitenwacht

{rs_bericht.titel}
maandag 17 oktober 2016 - "Maandag 17 oktober 2016 is het Wereldarmoededag. Deze dag wordt aangegrepen om aandacht te geven aan de armoede in onze Drechtsteden. Zoals u via de media heeft kunnen vernemen ligt het percentage armen volgens onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau hier boven het landelijk gemiddelde met 8,5%. Dat vormt voldoende aanleiding voor een gezamenlijke bezinning op de oorzaken en de mogelijkheden hier iets aan te doen. Bijeenkomst 'Sociaal Offensief tegen Armoede' is in De Buitenwacht, Bosboom-Toussaintstraat 67 in Dordrecht, van 15 - 21 uur. Lees verder voor het volledige programma: ..."

"Diederik Samsom in 't Peerdt in Dordrecht: ""Iedereen moet voelen dat het beter gaat"""

{rs_bericht.titel}
zondag 16 oktober 2016 - "PvdA Tweede Kamerfractievoorzitter en kandidaat lijsttrekker was zaterdag 15 oktober 2016 2 uur lang in cafe 't Peerdt in Dordrecht, alwaar hij in gesprek ging met de leden van de PvdA. Hij ging van start met te vertellen dat het werk nog lang niet af is, en dat we het samen moeten doen. "Iedereen moet voelen dat het beter gaat". Want dat is nog lang niet het geval. Ook in 't Peerdt kwamen o.a. vragen naarvoren waarom de Kostendelersnorm en waren er zorgen over de toename van de armoede. Het Ombudsteam Dordrecht van de PvdA reageerde ook, en zei dat mensen bij hen terecht kunnen bijv. over de Kostendelersnorm. Als de praktijk anders uitpakt dan de wet heeft bedoeld, dan zijn daar aanpassingen ..."

PvdA: Meer wind- en zonne-energie

{rs_bericht.titel}
zaterdag 15 oktober 2016 -

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 11 oktober 2016: Duurzaamheidsdoelstellingen - Jacqueline van den Bergh: Deze bespreking stond helemaal in het teken van het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen: 2020 20% en in 2050 100% fossielvrije energiebronnen. Zoals het nu gaat halen we in 2020 de doelstellingen van 20% niet. In 2050 waarschijnlijk wel, maar dan wordt er vanuit gegaan dat de techniek een versnelling zal mogelijk maken. De PvdA wil dat er meer werk gemaakt wordt van wind- en zonne-energie. Dat betekent: meer windmolens plaatsen (volgens de Structuurvisie kan dat ook). In overleg met partijen (ondernemers en bewoners) in de stad. Inmiddels staan er 4 windmolens op Kil 4. Ook meer zonne-energie via bedrijventerreinen (zoals Kil 4) en via daken van woningen, ...

Nieuw station of opknappen station Zuid

{rs_bericht.titel}
zaterdag 15 oktober 2016 -

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 11 oktober 2016: Opknappen huidig station Zuid - Jacqueline van den Bergh: Lange tijd was er de discussie over een nieuw treinstation Copernicusweg i.p.v. het huidige station Zuid. Station Zuid wordt gebruikt door een klein aantal reizigers (zo'n 900 per dag). Met opknappen zou dit aantal iets kunnen groeien naar 1100 per dag. Belangrijk is in ieder geval dat het station Zuid veilig wordt gemaakt en makkelijker bereikbaar. Maar voor het helemaal nieuw opknappen is er eigenlijk te weinig ruimte. De vraag is ook: moet je dat willen? De PvdA had vragen over het nieuwe station Copernicusweg, iets verderop, want daar is veel meer ruimte voor fietsenstallingen en parkeerplaatsen. Het zit ook dicht bij Wilgenwende, Dordtse Hout, maar ook Sterrenburg, Crabbehof en Wielwijk. Plus dat ook werknemers van bedrijventerreinen Amstelwijck er wat aan hebben. Maar hier is geen ...

PvdA: Het is onbestaanbaar dat DuPont/Chemours de bloedtesten voor omwonenden niet voor zijn rekening neemt

{rs_bericht.titel}
zaterdag 15 oktober 2016 -

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 11 oktober 2016: DuPont/Chemours - Jacqueline van den Bergh: Krediet komt er voor de Steekproeven Bloedonderzoek bij bewoners, die onderdeel is van het grotere RIVM vervolgonderzoek. In het voorjaar 2017 verwacht men de resultaten. De motie Duidelijkheid die door de gemeenteraad is ingediend en die uiteraard unaniem is aangenomen, droeg het college op om bloedtesten mogelijk te maken voor direct omtwonenden die het niet zelf kunnen betalen. Hoewel het college dit eigenlijk geen taak vindt voor de gemeente, heeft zij zich toch goed van haar taak gekweten, vindt de PvdA. Er kunnen nu zo'n 200 bewoners (Bewonerscomite sprak eerder over 100) gebruik maken van deze regeling. Men moet aan diverse voorwaarden voldoen, waarvan het hebben van ontheffing ...

PvdA Algemene Beschouwingen: Meer geld voor Armoedebeleid: Geen kinderen in armoede

{rs_bericht.titel}
donderdag 13 oktober 2016 -

Algemene Beschouwingen - dinsdag 11 oktober 2016: Cor van Verk, fractievoorzitter: PvdA wil de aantrekkelijkheid van de stad vergroten en een trekker binnenhalen. Maar ook de lokale ondernemers ruim baan geven. Nodig is een consistende visie op de binnenstad. Wij willen een bruisende binnenstad, geen openlucht museum. Opvang: In de zomer kwam het schokkende bericht dat iemand onder de brug is overleden. Niet iedereen kan in een huis wonen. Alternatieve woonvorming hebben we nodig, zoals skave husen (robuuste woningen) uit de buurt van drukke woonstraten. Maar ook is er behoefte aan meer vormen van gezinsopvang en voldoende crisisplaatsen voor jongeren. Actief armoedebeleid: Zorgen hebben wij over de toename van armoede in deze stad. Zo'n 10.000 mensen leven onder de armoedegrens. Mensen die ervoor in aanmerking komen moeten dan ook veel actiever ...

Agenda Gemeenteraad Algemene Beschouwingen dinsdag 11 oktober 2016 - vanaf 16 uur in Stadskantoor, en Adviescommissies vanaf 20 uur

{rs_bericht.titel}
zaterdag 8 oktober 2016 - "Dinsdag 11 oktober 2016 is de start van de Algemene Beschouwingen over de Dordtse Begroting 2017 in de gemeenteraad. Ditmaal wordt de vergadering gehouden in het Stadskantoor, vanaf 16 uur. De politieke partijen geven dan hun eerste reactie op deze Begroting. Dinsdagavond 11 oktober 2016, vanaf, 20 uur, zijn er in het Stadskantoor de reguliere Adviescommissies. ADVIESCOMMISSIE FYSIEK: om 19.30 uur met Bestuur & Middelen: Prognose Grondbedrijf vanaf 20 uur als Fysiek: Opgave Duurzaamheid/Motie Marsroute Afsprakenkader Energiestrategie Drechtsteden Motie Megawatt Circulaire Economie Upgrade Station Zuid en geen nieuw station Copernicusweg Motie Duidelijkheid en Financiele tegemoetkoming Bloedtesten PFOA Motie Dordt is het Zat ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN: om 19.30 uur samen met Fysiek: Prognose Grondbedrijf vanaf 20 uur als Bestuur en Middelen: Jaarprograma 2016 Omgevingsdienst ZHZ Plaatsing Scootmobielen Appartementencomplex Proces Nieuw Dordts Peil Wijziging GR Drechtsteden Panden Vastgoedbedrijven (besloten) ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL: Evaluatie Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en Formule Jeugdteams ZHZ Art.40 vragen PvdA en antwoorden college over Consortium mbt Uitvoering Jeugdgezondheidszorg Toekomstscenario Bibliotheek Dordrecht Beleidsnotitie Cultuureducatie Klik op gemeenteraad/adviescommissies voor de complete agenda... "

PvdA aanbevelingen bij Concessie Openbaar Vervoer

{rs_bericht.titel}
vrijdag 7 oktober 2016 -

Drechtsteden Dinsdag 4 oktober 2016: OV-concessie Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden - Jacqueline vd Bergh: Deze avond konden opnieuw aanbevelingen worden gedaan voor de aanbesteding van de concessie voor het openbaar vervoer in deze regio's. Het gaat dan om trein- en busvervoer. De PvdA heeft de volgende aanbevelingen gedaan: meer mogelijkheden voor fietsen in trein en in of aan bus meer aansluiten op particuliere initiatieven, zoals E-wheels, Buurtbus, Drechthopper, Uber, en Fliber (met regiecentrale die die verbinding faciliteert) gratis ov voor 65/67 plus en minima aanrijden van zorgvoorzieningen en begraafplaats (met flexibele ...

PvdA wil wel een Economic Board Drechtsteden, maar met een andere financiering

{rs_bericht.titel}
vrijdag 7 oktober 2016 -

Drechtsteden Dinsdag 4 oktober 2016: Vorming Economic Board Drechtsteden - Cor van Verk: Het Drechtstedenbestuur wil een Economic Board Drechtsteden instellen om de sociaal economische ontwikkeling een flinke steun in de rug te geven. Wethouder Tanis vertelde dat de Drechtsteden vanwege de economische crisis een economische krimp kent van 7,7%, 3 x zoveel als het landelijke gemiddelde. Doel van de Board is: innovatie bevorderen, scherpere profilering van de Drechtsteden, adviesrol en samen verbeteringen aanbrengen. Daar mag je volgens de wethouder wel wat geld voor over hebben, zo'n 3 ton per jaar. De PvdA is in principe niet tegen een Economic Board, en is ervoor ruim baan te geven aan het bedrijfsleven en onderwijs. Maar de PvdA wil niet zomaar bijna 1 miljoen voor 3 jaar ter beschikking stellen, terwijl er nog niets bekend is over ...

Staatssecretaris Van Rijn: Stel de klant en de zorg centraal, de organisatie moet volgen

{rs_bericht.titel}
vrijdag 7 oktober 2016 -

Staatssecretaris van Zorg Martin van Rijn was woensdagmiddag 5 oktober 2016 op uitnodiging van de PvdA fractie in Dordrecht. Op de locatie van Jeugdzorg West in de Johan de Wittstraat ging hij in gesprek met Clientenraden en organisaties in de zorg. Hoe gaat het met de uitvoerin van de zorg, wat kan beter? Volgens Van Rijn zijn interventies plegen in de jeugdzorg noodzakelijk, maar is meer preventie nodig in het jeugdwerk. Er was veel versnippering in de jeugdzorg, veel hulpverleners in hetzelfde gezin, ook veel calamiteiten. Dat moest anders. Er moet vanuit de hulpverlening veel meer relatie gelegd worden met werk, school, wonen. En niet meer als organisatie alles willen beslissen. Er zijn minder intramurale opvangplekken. Doel is dat andere vormen van hulpverlening/opvang gaan ontstaan. Wat is goed voor deze jongere? Daar moet het om gaan, aldus ...

"Overhandiging "FNV Lokale Monitor 2016: Het sociale beleid van gemeenten" aan wethouder Heijkoop in de Drechtsteden Carrousel"

{rs_bericht.titel}
donderdag 6 oktober 2016 - "Drechtsteden Dinsdag 4 oktober 2016: In de Carrousel Sociaal overhandigde Els Westdijk van de FNV de nieuwe "FNV Lokale Monitor 2016: Sociaal beleid van gemeenten" aan wethouder Peter Heijkoop. Deze monitor verschijnt iedere 2 jaar en geeft een getrouw beeld van het sociale beleid van de gemeenten in Nederland. Per onderdeel van sociaal beleid (verdringing, werken zonder loon, tegenprestaties bij bijstandsuitkering, begeleiden naar werk, bejegening, etc.) krijgen gemeenten punten. De hoogste score was ditmaal 60 punten. Dordrecht/Drechtsteden gemeenten scoorden 35 punten. Dus dat kan nog wel een tandje beter. De FNV pleit voor verhoging van het sociaal minimum naar 120% (is nu 110%), loon naar werken met een arbeidsovereenkomst, en wil verdringing voorkomen. Veel werkenden komen in de problemen met het vervallen van de toeslagen zodra zij net boven het sociaal minimum komen. Els Westdijk hoopt voor de ..."

Reparatie bij vervallen eigen bijdrage WMO

{rs_bericht.titel}
donderdag 6 oktober 2016 -

Drechtsteden Dinsdag 4 oktober 2016 - Aanpassing Systematiek Eigen Bijdragen WMO / Evaluatie WMO - Derya Karso: De eigen bijdrage voor de WMO ondersteuning vervalt voor veel mensen. Het oorspronkelijke voorstel moest wat worden bijgewerkt. Maar pakte in de praktijk minder gunstig uit voor groepen clienten. Dat vindt de PvdA niet kunnen, en meerdere partijen vonden dit oneerlijk. Wethouder Lambrechtse heeft in de Carrousel de 15% opgehoogd naar 16%. Daarin kon iedereen zich vinden.

Bij de Evaluatie van de WMO mist de PvdA de resultaten van de Keukentafelgesprekken. Over het algemeen is men tevreden over de Keukentafelgesprekken. Maar krijgt men ook wat men heeft aangevraagd? En waarom wordt er zo weinig gebruik gemaakt van de Clientondersteuning? Dat niet iedereen die het nodig heeft de toegang tot zorg weten te vinden, blijft voor de PvdA een punt van aandacht.

Thema-avond Duurzaamheid in Berckepoort, vanaf 19.30 uur, donderdagavond 6 oktober 2016

{rs_bericht.titel}
dinsdag 4 oktober 2016 -

Adviescommissie Fysiek: Thema-avond duurzaamheid in Berckepoort: Donderdagavond 6 oktober 2016 zijn belangstellenden van harte welkom om mee te praten met de lokale politiek over het thema duurzaamheid. De avond wordt gehouden in de Duurzaamheidswinkel in de Berckepoort en begint om 19.00 uur.

Het thema Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Door het Parijs-akkoord en de klimaatzaak van Urgenda staat duurzaamheid hoog op de agenda. Ook de gemeente Dordrecht heeft grote ambities: 20% duurzame opwekking van energie in 2020 100% energieneutraal in 2050. Gaan we deze ambities ook realiseren, en wat moeten we daar voor doen? Donderdag 6 oktober zijn inwoners van harte welkom om mee te praten met de gemeenteraad van Dordrecht over dit onderwerp. De vergadering vindt plaats in de Duurzaamheidswinkel in ...

Agenda Drechtsteden Dinsdag - dinsdag 4 oktober 2016, in Stadskantoor Dordrecht

{rs_bericht.titel}
maandag 3 oktober 2016 - "19.35 uur: CARROUSE BESTUUR EN MIDDELEN: Accountantscontrole 2016 Herijking Taakstelling Trap Op en Trap Af - Meicirculaire 2016 Doorontwikkeling ICT - verrekensystematiek en het Meerjaren Investeringsplan 19.35 uur: CARROUSEL SOCIAAL: Benoeming Algemene Vergadering van Aandeelhouders Mobiliteitsplatform Doelgroepenvervoer Aanpassing Systematiek Eigen Bijdragen WMO Evaluatie WMO Evaluatie Minimabeleid 2016 19.35 uur: CARROUSEL FYSIEK: Themtafel OV-Concessie Bijeenkomst Drechtsteden-Ablasserwaard-Vijfheerenlanden op 6 oktober 2016 20.45 uur: DRECHTRAAD: Initiatiefvoorstel GroenLinks: Afronding Dialoog over Systematiek Trap Op Trap Af Vorming Economic Board Drechtsteden Aanpassing Systematiek Eigen Bijdragen WMO Klik hier voor de complete agenda met stukken"

Motie Dordt is het zat!

{rs_bericht.titel}
vrijdag 30 september 2016 -

In de gemeenteraad van dinsdag 27 september 2016 is de Motie Dordt is het zat! (ingediend door D66) unaniem aangenomen door de raad. Naar aanleiding van de uitstoot van een grote hoeveelheid giftige stof in augustus, dat pas veel later naar buiten kwam, heeft de raad duidelijk het signaal afgegeven dat het zo niet verder kan. Jacqueline vd Bergh (PvdA raadslid) zei dat het noodzakelijk is dat we hierin gezamenlijk optrekken. DuPont verspeelt zijn krediet. DuPont was altijd een bedrijf dat betrouwbaar was en zo zorgvuldig met zijn veiligheid omging. Het was goed voor zijn personeel. DuPont investeerde ook veel in onze stad, in evenementen en activiteiten. Dat beeld is nu volledig gekanteld. Nu is er incident op incident in een korte tijd. Een dergelijk bedrijf hoort eigenlijk helemaal niet op zo'n plek te midden van woonwijken. Inwoners moeten erop ...

Cor van Verk: Geld voor jeugdzorg is er altijd...

{rs_bericht.titel}
vrijdag 30 september 2016 - "PvdA fractievoorzitter Cor van Verk zei in de uitzending van Dordtse Koppen van dinsdagavond 27 september 2016: "Extra geld voor Yulius moet er absoluut komen! Geld voor jeugdzorg is er altijd. Dan moeten we andere zaken laten, zoals een gat in een brug of een brug naar Stadswerven". Dit naar aanleiding van de alarmerende berichten over tekorten bij de jeugdzorg met lange wachtlijsten tot gevolg. Lees over het interview bij Dordrecht.net en bekijk hier de hele uitzending van Dordtse Koppen."

Levendig debat over een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico

{rs_bericht.titel}
vrijdag 30 september 2016 - Woensdagavond 28 september 2016 was er in de Short Stay Facility in Wielwijk de discussiebijeenkomst over een Nationaal Zorgfonds. Na 10 jaar marktwerking kun je niet stellen dat de zorg minder duur is geworden, de vrije artsenkeuze wordt bedreigd en de tarieven voor de lagere inkomens en inkomens net hierboven zijn te hoog, ondanks zorgtoeslagen. Steeds meer mensen gaan zorg mijden, omdat ze het eigen risico niet kunnen betalen. Veel mensen onderhouden hun gebit niet meer omdat de tandarts veel te duur is. Het eigen risico dreigt nu ook nog eens naar 500 euro te gaan. Terwijl de ziektekostenverzekeraars bij elkaar vele miljarden in kas hebben. Veel meer dat de wettelijke buffer. Niet iedereen is voorstander van een Zorgfonds, maar vindt wel dat ...

Afscheid van Bahattin Guler en benoeming van nieuw raadslid Peter Puik

{rs_bericht.titel}
donderdag 29 september 2016 - "Dinsdagmiddag 27 september 2016 nam Bahattin Guler in de gemeenteraad afscheid als raadslid voor de PvdA. Zijn drukke werkzaamheden verhinderen hem om het raadslidmaatschap goed uit te kunnen oefenen. Burgemeester Brok memoreerde aan het feit dat Bahattin Guler 870 voorkeurstemmen haalde bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. "U hebt een hele sterke achterban. Ook was u voorzitter van de Turkse OndernemersVereniging. U bent een sterk bewogen sociaal mens en een groot liefhebber van voetballen. U heeft laten blijken dat het u steeds moeilijker valt met het drukke werk. Uw eigen bedrijf loopt heel erg goed. In de praktijk is het niet meer te combineren. En u wilt ook ruimte voor uw gezin. Er wordt in een goede opvolging voorzien. Het spijt u enorm. Wij danken u hartelijk voor al uw inspanningen. We blijven elkaar zeker tegenkomen. U zult actief blijven". Bahattin: "Het is een eer om ..."

PvdA: Uitvaart is geen keuze, je kunt er niet voor kiezen

{rs_bericht.titel}
donderdag 29 september 2016 - "Gemeenteraad dinsdag 27 september 2016: Startnotitie "Essenhof Samen met de Markt" - Peter Puik: De PVDA heeft zijn bedenkingen bij het vermarkten van de Essenhof. In de startnotitie geeft u aan dat er een reorganisatie nodig is om het vermarkten mogelijk te maken. Dit heeft als gevolg dat er mogelijk 10 tot 12 banen op de tocht komen te staan. De PVDA maakt zich zorgen over deze personele gevolgen. Verder kan er door het vermarkten de kosten van een uitvaart gaan stijgen, omdat het voor de ondernemer anders niet meer rendabel is. Helaas is een uitvaart geen keuze, je kunt er niet voor kiezen. Een uitvaart moet betaalbaar blijven ook voor mensen met een kleine beurs. Ook andere partijen - zoals D66, GroenLinks, SP en VVD - hadden hun bedenkingen. Uitvaart is een overheidstaak, zelfs een wettelijke taak. Wethouder Heijkoop vertelde dat deze keuze om delen naar de markt te brengen al een aantal jaren ..."

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid