Aanpak overlast Houtstook onderbrengen bij Aanpak Luchtkwaliteit

{rs_bericht.titel}
zaterdag 24 december 2016 -

Gemeenteraad dinsdag 20 december 2016: Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit - Jacqueline vd Bergh: Dordrecht zegt dat we binnen de normen zitten voor de luchtkwaliteit. Volgens andere bronnen - zoals Europa, Gezondheidsorganisatie (WHO) en Milieudefensie - is het in de steden nog steeds niet goed toeven. En vooral mensen met longziektes en astma hebben veel last. Het verkeer is vooral de boosdoener. De PvdA wil dan ook extra acties om de kwaliteit van onze lucht te verbeteren. Meten is weten. Veel bewoners willen zelf kunnen vaststellen wat de luchtkwaliteit is in hun buurt. Mobiele snuffelpalen - die je steeds kunt verplaatsen - geven duidelijkheid over de kwaliteit van lucht. De PvdA wil in Dordrecht mobiele snuffelpalen inzetten, en komt met een MOTIE SNUFFELPALEN. Een Milieuzone in Binnenstad en Schil kan zeker ...

PvdA wil Raadsenquete als aanvulling op onderzoek bij ToBe

{rs_bericht.titel}
zaterdag 24 december 2016 -

Gemeenteraad dinsdag 20 december 2016: Interpellatiedebat ToBe - Peter Puik: Het onderzoek geeft veel duidelijkheid. Er is in de Commisie Bestuur en Middelen goed over gesproken. Maar in de krant is er een dialoog ontstaan. De krant is niet de plek om die discussie te voeren. PvdA wil dan ook een Raadsenquete. Bestuurders die zich inzetten voor de openbare zaak horen verantwoording af te leggen in het openbaar. Volgens wethouder Sleeking moeten we vooral naar de toekomst kijken. Als voormalig bestuurder kan hij geen uitspraken doen over de vragen over het Faillissementsdossier. Financieel zijn de gevolgen voor Dordrecht te overzien. Salarissen staan in de Jaarverslagen. Die zijn bij Kamer van Koophandel opvraagbaar.

Hoewel meer partijen aangaven dat er toch nog wel wat mist blijft hangen over de rol van 2 bestuurders die niet mee wilden werken aan het onderzoek door KPMG, kreeg de oproep van de PvdA om een Raadsenquete (dan moeten bestuurders meewerken aan interview) geen steun.

Motie Milieuzone in binnenstad en 19e Eeuwse Schil van PvdA en GroenLinks

{rs_bericht.titel}
zaterdag 24 december 2016 - "De Motie Milieuzone in binnenstad en 19e Eeuwse Schil is dinsdagmiddag 20 december 2016 door PvdA en GroenLinks ingediend. Een Milieuzone in Binnenstad en Schil kan zeker bijdragen aan het reduceren van de uitstoot van autoverkeer. Autoverkeer is een grote bron van vervuiling van onze lucht. Bij experimenten in andere steden is al aangetoond dat er inderdaad reductie plaatsvindt. Wij stellen dan ook voor om te onderzoeken wat de bijdrage van een Milieuzone in binnenstad en Schil kan zijn bij het verbeteren van de totale luchtkwaliteit. Volgens wethouder van der Linden is de luchtkwaliteit in de binnenstad aardig op weg om de normen te halen. Wordt iets beter en we komen in de buurt van WHO normen (Wereld GezondheidsOrganisatie). Hij ontraadde nu de motie, maar wil erop terugkomen bij de Mobiliteitsnota, waar meer technische informatie dan kan worden aangeboden. De PvdA en GroenLinks hebben de motie ingetrokken, en komen er bij de Mobliteitsnota op terug. Klik op "Lees meer" hieronder om de motie te lezen."

PvdA Motie Snuffelpalen in wijken - meten is weten

{rs_bericht.titel}
zaterdag 24 december 2016 - "De PvdA diende in de gemeenteraad van dinsdag 20 december 2016 de Motie Snuffelpalen in. Meten is weten. Veel bewoners willen zelf kunnen vaststellen wat de luchtkwaliteit is in hun buurt. Mobiele snuffelpalen - die je steeds kunt verplaatsen - geven duidelijkheid over de kwaliteit van lucht op verschillende momenten en op verschillende locaties. De PvdA wil in Dordrecht mobiele snuffelpalen inzetten. Wethouder van der Linden vertelde dat snuffelpalen niet altijd eenvoudig zijn uit te lezen. Hij zegde toe naar manieren te zoeken die op een eenvoudige manier de luchtkwaliteit aangeven in het eigen woongebied van bewoners. Hoe bewoners zelf kunnen vaststellen wat de luctkwaliteit is in hun eigen buurt. De PvdA heeft dan ook - na deze toezegging - de motie ingetrokken in afwachting van de nadere voorstellen van de wethouder. Klik op "Lees meer" hieronder om de motie te lezen."

PvdA, D66, VVD en GroenLinks willen bewoners in de Schil meer ruimte geven voor zonnepanelen op hun daken

{rs_bericht.titel}
zaterdag 24 december 2016 -

Dinsdagavond 20 december 2016 dienden PvdA, D66 en GroenLinks de Motie Zonnedaken in.Dit als een vervolg op het eerdere Initiatiefvoorstel om meer ruimte aan bewoners in Beschermd Stadsgebied te geven voor zonnepanelen op hun daken. De beperking is dat zonnepanelen niet zichtbaar mogen zijn vanaf de straat. Omdat er nu een handhavingsactie loopt, hebben wij - als oorspronkelijke indieners van het Initiatiefvoorstel - gemeend om nu een motie in te dienen. Op dit moment, vlak voor de Kerstvakantie. In de Raadswerkgroep waren er verschillen over de mogelijkheden van zonnepanelen in de Schil. Wij willen binnenkort een evaluatie van de Welstandsnota, en dan vooral om het belang van duurzame energie een prominente rol te geven. Wat zijn de belemmeringen in de Welstandsnota om tot een optimaal gebruik van andere energiebronnen te komen voor bewoners en bedrijven in heel Dordrecht? Gezien de urgentie van de energietransitie, en de opgave om in 2050 energieneutraal te zijn, en de Klimaatafspraken. En tot aan die evaluatie en nieuwe besluiten stellen we voor de huidige situatie te laten zoals die is, wat zonnepanelen in de Schil betreft. Volgens ons kan dat weldegelijk. Bij de ...

Horeca-ondernemers moeten duidelijkheid krijgen over wat wel en niet kan

{rs_bericht.titel}
zaterdag 24 december 2016 -

Gemeenteraad dinsdag 20 december 2016: Horecabeleid - Peter Puik: Naar aanleiding van diverse sluitingen van horecazaken had BVD een motie ingediend om over het huidige horecabeleid te discussieren. Ook de PvdA maakt zich zorgen over de strakke handhaving. We hebben zorgen dat we straks geen kroeg meer over hebben. Terwijl horecaondernemers zelf er niets aan kunnen doen. Wij willen veel meer duidelijkheid. Blijft er straks nog wel horeca over in onze stad. Cor van Verk: In een stad met 100.000 inwoners, en met veel kroegen, daar gebeurt weleens wat. Een knokpartij komt weleens voor. Maar ik accepteer dat wel als een randverschijnsel van een grote stad. Ik ben er niet voor. Belangrijker is: hoe er wordt ingegrepen door het personeel? Alleen maar drank geven, dat is verkeerd. We wonen niet in de Efteling, we wonen in de grote stad. Laten we eens vaststellen, als uitbater het goede doet, dan er niet voor straffen. Uitbater kan niet verantwoordelijk zijn voor wat een bezoeker in zijn zak heeft zitten. Mag niet fouilleren als uitbater. Maar een gebruiker die openlijk gebruikt, dat kan niet.

Volgens burgemeester ...

Het zijn gouden plekken aan het water op de Landtong op Stadswerven: liever 54 woningen bouwen dan een paar voor de happy few

{rs_bericht.titel}
vrijdag 23 december 2016 -

Gemeenteraad dinsdag 20 december 2016: Bouwgrondexploitatie Stadswerven - Jacqueline vd Bergh: Ter discussie staat de bebouwing van de Landtong (soort schiereiland) op Stadswerven. De PvdA wil vasthouden aan het huidige plan van 54 woningen op deze landtong. College wil 4-8 hele grote kavels op deze prachtig gelegen grond aan het water. Totale tekort van de grondexploitatie loopt hierdoor op. Het kan er bij de PvdA niet in dat er geen vraag zou zijn voor die 54 woningen aan het water. De markt trekt aan. Ook hoogbouw is voor ons zeker bespreekbaar. De PvdA vindt dat veel meer mensen moeten kunnen genieten van wonen aan het water, - het zijn gouden plekken - en niet alleen voor de happy few daar ...

Agenda Gemeenteraad dinsdag 20 december 2016 - 14.00 uur in Stadhuis

{rs_bericht.titel}
vrijdag 16 december 2016 - "Bespreekstukken: Verzoek Interpellatiedebat D66: ToBe Bouwgrondexploitatie Stadswerven (over bebouwing Landtong: ofwel enkele grote kavels ofwel 54 woningen) Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit (met moties van PvdA, GroenLinks en SP) Renovatie of Vernieuwing Zwembad De Dubbel Motie Vreemd aan de Orde van de Dag: Motie Zonnedaken (over zonnepanelen in 19e Eeuwse Schil) Klik hier voor de complete agenda met de stukken."

Gemeente moet de regie nemen bij vervanging asbest daken

{rs_bericht.titel}
donderdag 15 december 2016 -

In de Adviescommissie Fysiek vroeg PvdA raadslid Jacqueline van den Bergh hoe de gemeente bewoners gaat ondersteunen bij het vervangen van hun asbestdaken. Voor 2024 moeten alle asbestdaken zijn vervangen door goed materiaal. Bewoners van de Tafelberg in Sterrenburg (leiendakhuizen) willen hun daken nu gaan vervangen, maar het is lastig om dit zelf allemaal te organiseren. Het treft vooral particuliere woningeigenaren die voor deze opgave staan. Bij de Funderingsproblematiek heeft de gemeente ook ondersteuning geboden en de regie gevoerd. Dat was wel op een grotere schaal, maar het is van belang voor Dordrecht dat ook de vervanging van asbestdaken goed wordt georganiseerd. Volgens wethouder van der Linden komt er een landelijke regeling. Hij zal binnenkort met een reactie komen hoe de gemeente met deze kwestie zal omgaan.

Heel Krispijn Lacht - De Parktuin - Van de Wijk Voor de Wijk

{rs_bericht.titel}
donderdag 15 december 2016 -

Een ding is duidelijk: het MOVADO-terrein moet een nieuw kloppend hart van Krispijn worden: van en voor de bewoners. Met onder meer veel groen, activiteiten, cultuur, en markten. Bewoners hebben met elkaar in de Koloriet op een avond - samen met DOCK en OKBZ - moodboards gemaakt voor de nieuwe inrichting van het terrein waar nu nog korfbalvereniging MOVADO zit. Deze moodboards werden dinsdagavond 13 december 2016 in het Stadskantoor aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de inrichting en stelt het budget vast. Met deze moodboards moet er wel een goed plan uit voortkomen. Bravo voor alle wijkbewoners, DOCK en OKBZ dat zij zich zo hebben ingezet voor deze plek in hun wijk.

Nog veel onzekerheid over stapeling stoffen en de zeer zorgwekkende stoffen

{rs_bericht.titel}
donderdag 15 december 2016 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdagavond 13 december 2016: Thema-avond DuPont/Chemours - Jacqueline vd Bergh: Een milieuambtenaar van de gemeente Dordrecht, Afdelingshoofd Vergunningen en Meldingen van de Omgevingsdienst ZHZ, Manager Site & Compliance Chemours en Plant manager Dupont gaven alle 4 een inleiding over hun vakgebied. Het was de bedoeling om enerzijds de commissieleden breed te informeren over vergunningen, soorten stoffen, toezicht en controles en anderzijds om met commissieleden hierover in gesprek te gaan. Er is een landelijke website, Risicokaart, waarop veel informatie is te vinden over risicovolle bedrijven en ...

Wethouder gaat in gesprek met initiatiefnemers van het Voedselbos

{rs_bericht.titel}
donderdag 15 december 2016 -

Jacqueline van den Bergh vroeg in de Adviescommissie Fysiek dinsdag 13 december 2016 naar de stand van zaken met betrekking tot het Voedselbos. Stichting Buiten Zinnig wil in Dordrecht een Voedselbos realiseren. De PvdA denkt dat het goed past in Dordrecht. Men zit nu op de locatie bij Jeugddorp, en heeft pas nog een prijs gewonnen van SpecSavers voor het beste initiatief. Er wordt overlegd met de gemeente, maar het is onduidelijk hoe het nu verder gaat. Wethouder van der Linden vertelde het een mooi plan te vinden, en wil binnenkort met de initiatiefnemers in gesprek gaan om na te gaan hoe het gerealiseerd kan worden. In ieder geval moet er een Plan van Aanpak komen.

Het grootste bos met voedsel in Dordrecht

{rs_bericht.titel}
zaterdag 10 december 2016 - "De PvdA fractieleden Cor van Verk, Jacqueline vd Bergh en bestuurslid Gerarda vd Boor waren zaterdagochtend 10 december 2016 op bezoek bij het Voedselbos "Buiten Zinnig" op de locatie bij Jeugddorp. Op dit terrein zijn veel scoutingsclubs gevestigd, daarvoor zit voetbalvereniging Oranje Wit. Het liefst op dit terrein wil men het Voedselbos realiseren. Er zijn gesprekken gaande met de gemeente (eigenaar grond). Men is druk bezig met fondswerving, maar dat lukt beter als er zicht is op realisatie. En daar hangt het nu op, de gemeente heeft nog geen definitief accoord gegeven. Wel is er zeer positief gereageerd op dit initiatief. Een Voedselbos produceert voedsel, maar op een andere manier. Onze huidige landbouw is gebaseerd op monocultuur met veel kunstmest. De initiatiefnemers willen een permacultuur, dat is ecologisch duurzaam, geeft een gezonder leefklimaat, en kent 7 groeilagen. De bodem zit daardoor vol leven. Het terrein wordt volgens een vast systeem ingericht: ..."

Adviescommissies dinsdag 13 december 2016 - vanaf 20.00 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
vrijdag 9 december 2016 - "ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - Vergaderkamer 1: Variant Renovatie/Vernieuwing Zwembad De Dubbel Themabijeenkomst Aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt voor kwetsbare Jongeren ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - Vergaderkamer 3: Avond over Chemours-Dupont ADVIESCOMMISSIE BESTUUR&MIDDELEN - Vergaderkamer 5: Voorkeurscenario Essenhof Samen met de Markt Thema-avond Acquisitiebeleid Vreugdevuren tijdens Oud en Nieuw Klik op de Adviescommissie voor de uitgebreide agenda met stukken "

Nieuwe duurzame energiebronnen moeten gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en betaalbaar zijn voor de consument

{rs_bericht.titel}
vrijdag 9 december 2016 -

Drechtsteden Dinsdag 6 december 2016 - Carrousel Fysiek: Thematafel Regionale Energiestrategie - Jan Lok/Jacqueline vd Bergh: Centraal Thema deze avond was de Energietransitie: van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. 4 Insprekers waren aanwezig die hun visie gaven op deze energietransitie. TNO begon met te vertellen dat de windmolens bij Kinderdijk veel welvaart toen hebben gebracht door gebruik te gaan maken van de wind. Energie was en is er. Het is zaak om het beter te organiseren. Ook bewoners moeten producenten van energie kunnen worden. Het oude vervuilende fossiele systeem moet afgeschakeld worden. TNO denkt bijv. nu aan warmtebatterijen in wijken. Gas zal verdwijnen. De nieuwe energiebronnen zullen impact op ons landschap hebben. De PvdA reageerde dat veel mensen niet weten wat die nieuwe energieen gaan betekenen voor hen als consument: zijn ze betrouwbaar, altijd werkend, en betaalbaar? Hoe moet het zonder gas? Daar moet veel meer ...

Gegevens meer up to date: kwartaaloverzichten

{rs_bericht.titel}
donderdag 8 december 2016 -

Drechtsteden Dinsdag 6 december 2016: Onderzoek in de Drechtsteden - Jacqueline vd Bergh: Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) gaf een presentatie. Zij noemen zich Kennispartner en willen Zichtbaar Relevant zijn. Zij leveren de gegevens over allerlei beleidsterreinen: werkgelegenheid, wonen, economie, onderwijs, etc. De PvdA zou graag actuele gegevens hebben. Nu komt er een overzicht van 2015. Maar het is inmiddels 2016, en zeker wat werkgelegenheid betreft zijn er flinke ontwikkelingen. V&D vertrokken, waardoor veel winkelpersoneel weg moest, ontslagen bij Heerema, IHC, Damen, etc. Hoeveel bedrijven komen er en hoeveel vertrekken er? Het is belangrijk om dat nauwgezet te kunnen volgen. Op de kantorenmarkt is de leegstand iets minder. De vraag naar bedrijfsruimte stijgt, vooral naar grote kavels voor distributiecentra. Het OCD werkt ook met een bewonerspanel en een panel met ondernemers. OCD wil geen digitale panels. Dat is jammer, want dan zou je ook meer mensen sneller kunnen bereiken, en sneller reacties binnen hebben.

Gesprek met Economic Board over Roadmap Next Economy

{rs_bericht.titel}
donderdag 8 december 2016 -

Drechtraad dinsdag 6 december 2016: Bij de ingekomen stukken vroeg Cor van Verk om bespreking van de brief over de Economic Board Drechtsteden en de nieuwe voorzitter. De PvdA wil graag met de voorzitter kennismaken, maar ook praten over de ontwikkelingen in onze regio, de vele ontslagen bij vooral de maritieme bedrijven. Moeten we niet ook andere bedrijfstakken aantrekken? De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft een goed rapport afgeleverd: Roadmap Next Economy, over waar je naartoe moet werken met werkgelegenheid en soort bedrijvigheid. De PvdA wil dit rapport ook betrekken in de bespreking met de Economic Board. Wat voor ontwikkelingen kunnen ook voor onze regio interessant zijn?

Klik op pdf-bestand op volgende pagina (klik op Lees Meer) om het rapport te lezen.

Voedselpakketjes van de Drechtstadsboer

{rs_bericht.titel}
donderdag 8 december 2016 -

In de Drechtsteden Dinsdag Carrousel Fysiek, dinsdag 6 december 2016, kwam Robert Klaassen van de Drechtstadsboer vertellen over de activiteiten die zij ontplooien. Bij de boer op de Zuidpunt van het Eiland van Dordrecht verbouwen zij groenten en fruit. Drechtstadsboer wil een ander voedselsysteem: beter en korter: Van Veld naar Bord. Alles wordt biologisch geteeld. De Drechtstadsboer heeft een online webwinkel waar groenepakketten kunnen worden besteld, in verschillende formaten en tarieven. De Drechtstadsboer wil een eigen boerderij starten, met werk voor stagieres en mensen via de Participatiewet. Ook nu werken zij daar al mee. Ter kennismaking ontving iedere aanwezige een klein biologisch voedselpakketje.

Meer samenwerking met onderwijs en bedrijven

{rs_bericht.titel}
donderdag 8 december 2016 - "Drechtsteden Dinsdag 6 december 2016: Aanpak jeugdwerkloosheid - Derya Karso: Het is zeer zorgelijk te noemen dat er 800 jongeren zijn zonder startkwalificatie én zonder baan. In dat ook nog eens een regio waarin de arbeidsmarkt bijzondere uitdagingen kent. Veel banen die op de tocht staan door reorganisaties en faillissementen bij grote bedrijven. Denk aan de maritieme sector die door de Drechtsteden als heilig wordt verklaard. Maar weer terug naar de jongeren. Hoe komt het dat deze jongeren voortijdig het school verlaten en zonder een redelijk vooruitzicht op een baan thuis (of op straat) komen te zitten? De kloof tussen de arbeidsmarkt mag simpelweg niet groter worden. De bestuurder geeft aan dat ze spannende gesprekken voeren met organisaties en andere ..."

PvdA Dordrecht gaat de sportieve strijd aan met het team van Vluchtelingenwerk

{rs_bericht.titel}
maandag 5 december 2016 -

Op het terrein van voetbalvereniging Oranje Wit hebben woensdagavond 30 november 2016 vrijwilligers van de PvdA Dordrecht een voetbalwedstrijd gespeeld tegen een team van Vluchtelingenwerk. Het PvdA-team bestond uit vrijwilligers van de PvdA en juniorenspelers van Oranje Wit. Volgens coördinator Remco van der Sluis is het belangrijk om mensen met elkaar te verbinden en sport is hiervoor bij uitstek geschikt. Ondanks dat het team PvdA met een achterstand begon, is de uitslag 4-4 geworden. De bokaal voor beste speler is naar de sterspeler Amin gegaan van het Vluchtelingenwerk team. Na de wedstrijd was er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van drankjes en hapjes. De activiteit biedt voor beide partijen een laagdrempelige manier om met elkaar in contact te komen en in gesprek te gaan. Het was een geslaagde avond!

Actie voor Voedselbank - Bedankt voor al uw producten

{rs_bericht.titel}
zaterdag 3 december 2016 -

Zaterdag 3 december 2016 hield de PvdA, samen met de Voedselbank Dordrecht, een inzamelactie voor producten voor de voedselpakketten voor Dordtenaren die het financieel moeilijk hebben.

Er zijn ook dit keer weer ontzettend veel producten - die lang bewaard kunnen worden - opgehaald bij de verschillende supermarkten in Dordrecht waar de actie is gehouden.

Bedankt, voor al uw producten.

Op de foto v.l.n.r.: Jacqueline, Ayse en Bart bij Albert Heijn in de Maasplaza.

Varend Erfgoed schepen komen op Stadswerven in Zuidelijke Insteekhaven

{rs_bericht.titel}
vrijdag 2 december 2016 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 29 november 2016: Wensen/Bedenkingen Burgerinitiatief Stichting Leefwerf De Biesbosch - Jacqueline van den Bergh: Groen licht voor de inrichting van de Zuidelijke Insteekhaven op Stadswerven. Er komt ruimte voor waterwoningen, plezierjachten, en nu dus ook voor oude schepen (varend erfgoed). Volgens de inspreker van Varend Erfgoed Nederland gaat het om grote schepen, ca. 10 meter lang, maar goed onderhouden. Ze worden bewoond en de bewoners hebben de plicht hun eigen boot goed te onderhouden. Hiermee komt op Stadswerven de 31e erfgoedhaven van Europa. De PvdA juicht dit van harte toe en waardeert het bijzonder dat dit dankzij de volhardendheid van Elio Barone (initiatiefnemer), en het met de steun van de Adviescommissie Fysiek ...

Meer mensen moeten kunnen genieten van wonen aan het water - liever 54 woningen op de Landtong dan een paar grote kavels

{rs_bericht.titel}
vrijdag 2 december 2016 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 29 november 2016: Stadswerven - Jacqueline van den Bergh: We lezen in de stukken dat in het laatste kwartaal van 2015 de bouwgrondexploitatie van het project Stadswerven in het kader van de prognose 2016 is geactualiseerd. Hierbij is het geprognosticeerde resultaat op contante waarde per 1 januari 2016 berekend op 41,1 miljoen. Om beter in te kunnen spelen op de nieuwe (markt)ontwikkelingen en om de bouwgrondexploitatie scherper en vollediger in beeld te kunnen brengen, is besloten om de uitgangspunten te wijzigen. Deze analyse heeft geleid tot een programmatische aanpassing op deelgebieden A, B -Noord, D, G en H. Zo is er bijvoorbeeld voor deelgebied G (de Landtong) voor gekozen om over te gaan van intensieve bebouwing (54 woningen) naar extensieve bebouwing (4-8 grote kavels), omdat gebleken is dat daar marktvraag voor is. De PvdA gaat hier niet mee accoord. Dit is een gouden plek, waar veel meer mensen kunnen genieten van wonen aan het water, en niet alleen een paar happy few. Mensen willen graag ...

Eerste passagiers super enthousiast over Nachtboot

{rs_bericht.titel}
vrijdag 2 december 2016 - "

Donderdagavond 1 december 2016 is de eerste Nachtboot (waterbus) van start gegaan. Er waren nog niet zoveel passagiers, maar degenen die wel gebruik maakten van deze Nachtboot waren dolenthouasiast. Deze vrijdag- en zaterdagavond is het varen met de Nachtboot gratis.

D.m.v. een enquete door PvdA Statenlid Metin Celik is de bal aan het rollen gegaan. Er bleek behoefte aan een Nachtboot.

Vanaf 8 december 2016 is het iedere donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond varen met de Nachtboot tot 1 uur, tussen Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht. Maar dan wel tegen betaling.

Bekijk hier het verslag en het filmpje van Peter Koster van AD/De Dordtenaar.

"

Agenda Drechtsteden Dinsdag 6 december 2016 - vanaf 19.35 uur, Gemeentehuis Zwijndrecht

{rs_bericht.titel}
vrijdag 2 december 2016 - "19.35 uur: CARROUSEL BESTUUR EN MIDDELEN: 2e Bestuursrapportage 2016 GRD 19.35 uur: CARROUSEL SOCIAAL: Aanpak toeleiding Jongeren tot 27 jaar zonder Startkwalificatie Arbeidsmarktberichten 19.35 uur: CARROUSEL FYSIEK: Inspreker voorzitter Drechtstadsboer Thematafel Regionale Energiestrategie Warmte Koude Atlas 20.50 uur: DRECHTRAAD: 2e Bestuursrapportage 2016 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (11e wijziging) Klik hier voor de volledige agenda en de stukken."

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid