Aandelen Eneco behouden na de splitsing en niet verkopen

{rs_bericht.titel}
vrijdag 18 november 2016 -

Gemeenteraad dinsdag 15 november 2016: Wensen/Bedenkingen Splitsing Eneco Holding - Peter Puik: Eneco is wettelijk verplicht om zich te splitsen in een productie/handelspoot en een transportpoot (gaat naar Stedin). Daar is veel verzet tegen, maar het moet nu eenmaal gebeuren. Dordrecht is een van de aandeelhouders van Eneco, en ontvangt jaarlijks dividend over die aandelen, wat is gunstig voor onze Begroting. Er ligt nu de keuze om de aandelen i.v.m. de splitsing te verkopen, ofwel de aandelen vast te houden en wellicht jaarlijks minder dividend te ontvangen. De PvdA kiest ervoor om de aandelen te behouden, ook al is het onzeker wat nu precies het dividend zal worden. En gaat accoord met het gemeentevoorstel. Je ontvangt in ieder geval jaarlijks een bepaald bedrag, dat je kunt gebruiken in de Begroting. Wethouder Mos verwacht zo'n 7 - 9 miljoen.

Motie veel betere informatie over risicovolle bedrijven

{rs_bericht.titel}
vrijdag 18 november 2016 -

De PvdA statenleden Ron Hillebrand en Willem Minderhout hebben in de Provinciale Staten een motie ingedien om ervoor te zorgen dat er veel betere informatie komt voor omwonenden over risicovolle bedrijven, zoals DuPont. Dit zijn de zogeheten BRZO-bedrijven, die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen 2015. In Nederland zijn er ruim 400 bedrijven. Vaak is concrete informatie over dit soort bedrijven moeilijk te vinden via websites e.d. De motie wil dat DCMR Milieudienst Rijnmond een interactieve kaart opneemt op hun website met alle BRZO-bedrijven in Zuid-Holland, waaraan informatie over BRZO-bedrijven is gelinkt. Deze kaart moet ook op gemeentelijke websites gepubliceerd kunnen worden. Zodat bewoners over duidelijke informatie kunnen beschikken. De motie is aangenomen.

Klik op Lees meer om de motie te lezen.

1 Wethouder per stad in Drechtstedenbestuur

{rs_bericht.titel}
vrijdag 18 november 2016 - "Gemeenteraad dinsdag 15 november: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) - Cor van Verk: Onze gemeente wil dat er 2 Dordtse wethouders in het Drechtstedenbestuur blijven zitten. Het was altijd 1 wethouder per Drechtsteden gemeente. De PvdA wil hieraan vasthouden. "Het gaat om de kwaliteit", aldus Cor van Verk. Dordrecht moet niet willen domineren. Volgens burgemeester Brok is het logisch dat Dordrecht 2 vertegenwoordigers in het Drechtstedenbestuur heeft en houdt. Het is een centrumgemeente, zit in veel netwerken en aan overlegtafels. Alleen Dordrecht zit bij de 31 grotere gemeenten, de andere Drechtsteden niet. En Dordrecht betaalt ook het meeste in de GRD. 2 Dordtse wethouders voor sociale zaken en zorg is juist goed. De PvdA is het hiermee niet eens. Je moet kijken naar de kwaliteit, en niet naar het aantal wethouders. Het blijft vooralsnog onbeslist. Over het CDA amendement om 2 wethouders vast te leggen moet volgende gemeenteraadsvergadering weer worden besloten, omdat de stemmen staakten (evenveel voor als tegen)."

Motie Eerst Opvang Daklozen

{rs_bericht.titel}
vrijdag 18 november 2016 - "In de Gemeenteraad van dinsdag 15 november 2016 hebben PvdA en GroenLinks een motie ingediend met de opdracht aan het college om eerst voor een opvang te zorgen voor de daklozen onder de Zwijndrechtse brug, voordat het college de locatie gaat aanpakken, zodat er geen daklozen daar meer kunnen gaan bivakkeren. Men gaat het groen snoeien en de boel opknappen, waardoor het veel meer open wordt. Maar Cor van Verk wil niet dat de daklozen worden verdreven zonder dat er voor verdere opvang wordt gezorgd. Wethouder Lambrechtse beloofde dat de daklozen niet worden weggejaagd. Maar dat er eerst gezocht zal worden voor een goede opvang voor iedere dakloze. "We zullen maatwerk verzorgen", aldus wethouder Lambrechts. Klik op Lees meer voor het lezen van de motie."

Agenda Gemeenteraad dinsdag 15 november 2016

{rs_bericht.titel}
zondag 13 november 2016 - "De gemeenteraad wordt gehouden op dinsdag 15 november 2016, in de raadzaal van het Stadhuis. Aanvang 20.00 uur. Onderwerpen ter bespreking: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Al dan niet uiten Wensen en Bedenkingen betreffende Splitsing ENECO Holding NV Klik hier voor de complete agenda"

Afscheid van PvdA raadslid Nilufer Somnezer

{rs_bericht.titel}
vrijdag 11 november 2016 - "In de gemeenteraad van dinsdag 8 november 2016 nam PvdA raadslid Nilufer Somnezer afscheid. Burgemeester Brok zei dat afscheid nodig was vanwege lichamelijke ongemakken. Nilufer was lid Adviescommissie Sociaal, en lid van CTOO. U heeft uw ontslagbrief ingediend. Wijk danken u voor uw betrokkenheid. Wij blijven u tegenkomen. Belangrijk is uw werk in het onderwijs, DaVinci College. Nilufer: "Ik heb er erg tegen opgezien om ontslag te nemen, omdat ik er niet meer voor stad en kiezers ben. Opgelucht omdat mijn gezondheid voor alles gaat. College en ambtenaren bedank ik voor de prettige samenwerken. En ook met jullie gemeenteraadsleden. Ook met de griffiers. Altijd zijn zij bereid te helpen. En de bodes voor de speciale stoel. Dank ook aan mijn man en familie. Zij zijn mijn ..."

Nieuw PvdA raadslid

{rs_bericht.titel}
vrijdag 11 november 2016 -

In de gemeenteraad van dinsdag 8 november 2016 werd Inge Stevens geinstalleerd tot het nieuwe PvdA gemeenteraadslid. Zij volgt Nilufer Somnezer op, die wegens gezondsheidsklachten het raadslidmaatschap moest opzeggen.

Inge was al langere tijd commissielid (Adviescommissie Sociaal) voor de PvdA. Een tijd geleden is Inge raadslid voor GroenLinks geweest.

De fractie wens Inge veel succes toe.

PvdA: Voorkomen Armoedeval

{rs_bericht.titel}
vrijdag 11 november 2016 -

Gemeenteraad dinsdag 8 november 2016: Begroting Dordrecht 2017 - Cor van Verk: De PvdA is blij dat we weer op sterkte zijn na het vertrek uit de fractie van 2 leden. We hebben deze keer op een nieuwe wijze de Begrotingsvoorbereiding gedaan. Dit keer samen met de fractie van GroenLinks. Dit heeft ook geleid tot wat atypische moties, zoals Motie Minimabeleid om de wethouder te steunen om het beleid te verruimen. Om te voorkomen dat mensen in de Armoedeval terechtkomen. Met de Motie Werkbrigade willen we mensen een volwaardige baan laten krijgen, met salaris, in het onderwijs, in culturele en sportorganisaties. Motie van BVD steunen we van Werken naar Werken. Speerpunt is Jeugdzorg voor ons. Vandaar de Motie Veilig Thuis. Om als zelfstandige organisatie te kunnen blijven bestaan: een onafhankelijke organisatie die anderen ondersteuning geeft. Veilig Thuis verbinden met Jegudzorg. Motie Stadsherstel. Veel woorden zijn al gezegd over herstel Binnenstad. Er is een Stichting ...

Motie inrichting 30 km gebieden / Motie Brede Fietspaden

{rs_bericht.titel}
vrijdag 11 november 2016 - "In de gemeenteraad van dinsdag 8 november 2016 heeft de PvdA samen met GroenLinks de Motie Inrichting 30 km gebieden en Motie Brede Fietspaden ingediend. De straten in de stad liggen regelmatig open. Op dit moment ook op diverse locaties in de stad. De laatste tijd vooral vanwege de aanleg van het Warmtenet. Dan gaat de straat eerst open, daarna wordt de straat weer tijdelijk toegedekt. Na een tijd komt er dan de definitieve nieuwe bovenlaag. Ook moeten er af en toe nieuwe rioleringen en leidingen worden aangebracht. De PvdA wil van deze momenten gebruik maken op dan de wegen goed in te richten. "Werk met werk maken". In 30 km gebieden om de weg ook daadwerkelijk als 30 km in te richten, waardoor er minder hard gereden kan worden. Ook kunnen de fietspaden verbreed worden, zodat ouder en kind veilig naast elkaar kunnen fietsen en scootmobielen meer ruimte hebben. Deze moties zijn niet aangenomen door de gemeenteraad. Klik op lees meer om de moties te lezen."

Motie Stadsherstel

{rs_bericht.titel}
vrijdag 11 november 2016 -

De Motie Stadsherstel - ingediend samen met GroenLinks in de gemeenteraad van dinsdag 8 november 2016 - heeft de PvdA weer ingetrokken. Wij willen via de Stichting Stadsherstel (die ooit was ingesteld om de verloedering van panden in de binnenstad tegen te gaan, samen met woningcorporaties) de binnenstad verbeteren. Voorstraat Noord en Voorstraat West zijn hierdoor aardig opgeknapt. Maar Voorstraat Midden blijft een zorgenkindje. Wethouder Sleeking zei dat woningcorporaties niet meer kunnen en willen investeren. Hij wil nu eerst het voorstel van het Expertteam Binnenstad afwachten. Ook vertelde hij strenger aan te schrijven, en boetes te willen opleggen. Maar het is een kwestie van lange adem. Daarnaast is hij bezig om te kijken of een Leegstandsverordening kan helpen. Dit is ook een idee van de PvdA. Wij hebben de motie ingetrokken, om de vorderingen af te wachten van wat er nu is ingezet. Maar we houden de motie achter de hand.

Klik op Lees Meer om de motie te lezen.

Motie Verruiming Minimabeleid

{rs_bericht.titel}
vrijdag 11 november 2016 -

Samen met GroenLinks heeft de PvdA de Motie Minimabeleid ingediend in de gemeenteraad van dinsdag 8 november 2016. De evaluatie van het Minimabeleid vindt plaats in de Drechtraad. Maar na een uitgebreide discussie over het Minimabeleid in de Drechtraadcarrousel, bleek er veel steun te zijn om het Minimabeleid te verruimen. Er wordt geld overgehouden vanwege onderbesteding. Vooral mensen die langdurig in de bijstand zitten, gezinnen met kinderen en mensen die net boven het minimum zitten wat inkomen betreft hebben het moeilijk. De lasten gaan wel omhoog, zeker de huurbedragen zijn verhoudingsgewijs hoog in Dordrecht. Wij willen dat mensen kunnen meedoen, met sporten en met bezoeken aan culturele instellingen. De motie steunt de wethouder in zijn beleid et Minimabeleid te verruimen. Wethouder Heijkoop komt beging 2017 met zijn voorstellen. De motie is door de gemeenteraad aangenomen.

Klik op Lees Meer om de motie te lezen.

Motie Werkbrigade

{rs_bericht.titel}
vrijdag 11 november 2016 -

De motie Werkbrigade - ingediend door PvdA, BVD en GroenLinks in de gemeenteraad van dinsdag 8 november 2016 - is aangenomen door de raad. Deze motie wil - naar het voorbeeld van Amsterdam - ervoor te zorgen dat langdurig werklozen voor een minimumloon werken, waardoor zij direct uit de bijstand komen. Op deze manier worden er ook banen gecreeerd als concierges, assistenten op scholen, toezichthouders op straat en in de bus, en ter ondersteuning van sport- en cultuurverenigingen en voor het schoonhouden van de openbare ruimte. De werkgelegenheid neemt wel toe, maar grote groepen mensen profiteren daar niet van. Werk is de remedie tegen armoede. Het college gaan de mogelijkheden nu onderzoeken om een Werkbrigade te starten.

Klik op Lees Meer om de motie te lezen.

Er komt een bushalte bij Essenhof

{rs_bericht.titel}
vrijdag 11 november 2016 -

PvdA, D66 en GroenLinks hebben dinsdag 8 november 2016 in de gemeenteraad de Motie Bushalte Essenhof ingediend. Al jaren komen er verzoeken uit de stad om bij Essenhof een bushalte te realiseren. Veel mensen - die niet met fiets of auto naar de begraafplaats kunnen - vragen hier om. Er vindt nu ook een aanbesteding plaats, en er zijn gesprekken met de provincie. Wethouder vd Linden wil in de gesprekken met de provincie ook deze wens uit Dordrecht bespreken. In een andere motie - ingediend door CDA en heel de raad - werd de wethouder opgeroepen de bushalte vast te laten leggen in het Bestek. De motie van PvdA, D66 en GroenLinks wilde de uitspraak van de raad om de bushalte ook daadwerkelijk te realiseren, ofwel voor een lijndienst ofwel voor andere soorten van vervoer, het zogenaamde maatwerk. Bijv. een vaste route, met een kleinere bus, en 1 of 2 maal per uur. In het Beleidskader Openbaar Vervoer Provincie staat heel duidelijk dat er voor iedere doelgroep een aanbod moet zijn, ook al is dit op afwijkende tijden. Wethouder van der Linden zegde toe dat de bushalte er komt. We hebben dan ook de motie ingetrokken, maar we houden de motie wel achter de hand.

Klik op Lees Meer om de motie te lezen.

Protestmars bewoners tegen DuPont/Chemours: Stop met vergiftigen - Politiek moet doorpakken: meer regelgeving en konsekwente controle is hard nodig

{rs_bericht.titel}
zondag 6 november 2016 - "Zaterdagochtend 5 november 2016 was de eerste protestmars/bijeenkomst van bewoners op het parkeerterrein van DuPont/Chemours op zaterdagochtend 5 november 2016. Er was een goede opkomst. En mooi zonnig weer. Bewoners zijn het zat. Zij kwamen uit Sliedrecht over de brug in de Merwelanden naar DuPont gelopen. In Dordrecht sloten bewoners, media en politici zich hierbij aan. Ook PvdA raadslid Jacqueline van den Bergh was aanwezig. Willem Buitelaars van DuPont vertelde absoluut niet trots te zijn op de incidenten. De productie in 2 bedrijven is nu stilgelegd totdat het weer helemaal veilig is. "We moeten meer met u communiceren", zei hij tegen ..."

PvdA stelt vragen over mogelijke sloop van goed betaalbare flats in Torenstraat door Woonbron

{rs_bericht.titel}
vrijdag 4 november 2016 -

Een aantal malen heeft PvdA raadslid Jacqueline van den Bergh in de Adviescommissie Fysiek vragen gesteld aan het college over de mogelijke sloop van flats in de Torenstraat. Ons bereikte verontrustende signalen uit de stad hierover. Woningcorporatie Woonbron zou hiervoor plannen maken. Volgens wethouder Reynvaan was dit niet aan de orde. Woonbron had hiervoor geen plannen en ook het college wil niet dat flats worden gesloopt. Nu ontvangt de PvdA toch weer het bericht dat Woonbron over zou gaan tot sloop. Waarom sloop en geen renovatie? Mensen wonen graag in deze goed betaalbare flats, in het centrum.

Wij vragen het college dan ook opnieuw: 1) Heeft Woningcorporatie ...

Agenda Gemeenteraad dinsdag 8 november 2016 - Behandeling Begroting 2017

{rs_bericht.titel}
vrijdag 4 november 2016 - "Dinsdagmiddag 8 november 2016 wordt in de gemeenteraad vanaf 14.00 uur de Begroting Dordrecht 2017 behandeld. Op 11 oktober 2016 waren er de Algemene Beschouwingen. Nu gaat het om de definitieve besluitvorming en de behandeling van moties/amendementen die worden ingediend door partijen om wijzigingen aan te brengen. Ook de PvdA zal met een aantal moties komen. De voorbereidingen zijn in volle gang. We houden u op de hoogte via deze site en via twitter. Nilufer Sonmezer moet - vanwege haar gezondheid - afscheid nemen als PvdA raadslid. Inge Stevens zal haar opvolgen en wordt deze middag geinstalleerd. Klik hier voor de complete raadsagenda."

ICT moet betrouwbaar en veilig zijn

{rs_bericht.titel}
donderdag 3 november 2016 -

Drechtraad - dinsdag 1 november 2016: Doorontwikkeling ICT-verrekensystematiek en het MeerJaren Investeringsplan - Maarten van den Heuvel: Beleid is dat de Drechtsteden hun applicaties/programma's op elkaar afstemmen. Dit is een kostbare zaak, maar betrouwbare, veilige en goedwerkende ICT systemen die blijken in de praktijk nogal wat geld te kosten. De bezuinigingen die nog gemaakt kunnen worden, zitten in nog minder applicaties in de gemeente gebruiken. Dit is al veel minder geworden. Vroeger had iedere gemeente zijn eigen werkwijze met eigen werkprogramma's. Dit aantal is inmiddels al teruggebracht van 4800 naar 657. De discussie moet nu in de eigen steden plaatsvinden over het gebruik per gemeente van applicaties. Wat is noodzakelijk, wat is onnodig? Een lijst met een totaaloverzicht aan gebruikte applicaties wilde wethouder Flach niet geven. Wel zegde hij toe met een rapportage te komen naar de Drechtraad over waar de knelpunten en verbeterpunten zitten.

Voorlopig geen ingrijpende oplossingen voor goederenvervoer over spoor

{rs_bericht.titel}
donderdag 3 november 2016 -

Drechtsteden Dinsdag - 1 november 2016: Carrousel Fysiek: Thematafel Spoorveiligheid/Actualisatie Strategische Aanpak Spoorveiligheid - Jacqueline van den Bergh: Zowel de ambtenaar Dordrecht, Bureau Berenschot en wethouder Tanis gingen in discussie met de commissieleden over de veiligheid op ons spoor. Door Zwijndrecht en Dordrecht trekken dagelijks vele goederentreinen, met ook veel risicovolle stoffen zoals brandbare gassen, over onze sporen in dichtbevolkte gebieden. Dit zal ook voorlopig zo blijven. NS/ProRail en Rijk bekijken het grotere plaatje en maken de routeringen van de treinen met risicovolle stoffen. Maar Zwijndrecht en Dordrecht voeren de top aan met aantallen treinen. Volgens de ambtenaar zitten we binnen de risicoruimte. Er worden binnenkort een aantal maatregelen uitgevoerd ter bevordering van de veiligheid, zoals betere wissels, moderne seinen, waardoor er niet meer door rood gereden kan worden. Hiervoor is extra geld gekomen vanuit het Rijk. Op de vraag van de PvdA over de snelheid waarmee de treinen door de stations ...

Meer doen tegen armoede

{rs_bericht.titel}
donderdag 3 november 2016 -

Drechtsteden Dinsdag 1 november 2016 - Carrousel Sociaal: Evaluatie Minimabeleid - Cor van Verk: De PvdA heeft onder anderen gevraagd om deze evaluatie. In de afgelopen tijd is de groep van mensen die leeft op of onder de armoedegrens weer gestegen. Deze mensen hebben het zwaar in het rondkomen met hun geld. De minste of geringste tegenslag kan leiden tot schulden, met alle problemen van dien. Tegelijkertijd houden we elk jaar veel geld over op de post armoedebeleid. Dit klopt niet en wij gaan strijden voor een ruimer en vooral effectiever armoedebeleid dan tot nu toe is gevoerd. Onze staatssecretaris Klijnsma maakt extra geld vrij voor kinderen die in armoede moeten opgroeien en daardoor bepaalde mogelijkheden niet kunnen krijgen. Het was een goede discussie in de commissie. Wethouder Peter Heijkoop stond ook open voor de vele suggesties die werden gedaan. Punten van de PvdA zijn o.a. ...

Behandeling Begroting 2017 dinsdag 8 november 2016: PvdA wil meer inspanningen in zorg, armoedebeleid en binnenstad

{rs_bericht.titel}
donderdag 3 november 2016 - PvdA fractievoorzitter Cor van Verk: In de Algemene Beschouwing 2017 van dinsdag 11 oktober 2016 heeft de PVDA duidelijk gemaakt dat het armoedebeleid voor hen het komende jaar centraal zal staan. Net als afgelopen jaren zijn hulp en ondersteuning aan onze inwoners van de stad belangrijke speerpunten. Hulp en ondersteuning die verder gaat dan alleen de zorg en ondersteuning, zoals de WMO en Jeugdzorg die levert. De PvdA wil een ARMOEDEBELEID dat effectief is en zorg draagt voor voldoende inkomen om de armoedeval te gaan ontlopen. Veel voorzieningen die mensen ondersteunen zijn bestemd voor mensen met een inkomen tot 110% van het Wettelijk Sociaal Minimum. Mensen met een hoger inkomen (120% van het Wettelijk Sociaal Minimum) trappen daarmee in de armoedeval. Je gaat werken maar houdt per saldo minder over om te besteden, omdat allerlei kwijtscheldingen en andere voorzieningen wegvallen. Om deze reden willen wij de grens voor alle voorzieningen optrekken naar 120%, omdat wij vinden dat werken moet lonen. Om te zorgen dat ...

Demonstratie bij DuPont/Chemours

{rs_bericht.titel}
donderdag 3 november 2016 -

Zaterdag 5 november 2016 start op initiatief van Comite Sliedrechtse Gezondheid voor Alles!! een protestmars vanuit Sliedrecht naar DuPont. Deze chemische fabriek komt de laatste tijd voortdurend negatief in het nieuws met de uitstoot van giftige stoffen (PFOA, C8, Lycra). Vele bewoners en de politiek vragen zich af: hoe veilig en betrouwbaar is DuPont/Chemours nog? DuPont is op de hoogte van de demonstratie van voornamelijk verontruste bewoners. Maar ook de politiek is aanwezig, op de achtergrond. Men vertrekt om 9.30 uur uit Sliedrecht (vanaf station Baanhoek) en gaat over de brug bij de Merwelanden naar DuPont. Om 10 uur worden de demonstranten verwacht bij de poort van DuPont. Ook PvdA-fractieleden zullen aanwezig zijn.

Meldpunt Verrommeling - mail ons uw foto

{rs_bericht.titel}
donderdag 3 november 2016 - "PvdA start Meldpunt Verrommeling. Rondkijkend in Dordrecht zien wij dat de wijken aan het verrommelen zijn. Dit gebeurt op het gebied van ZWERFVUIL op straat en in het park en GRAFFITI op muren van woonhuizen en bedrijven. Ook de vernielingen in de openbare ruimte lijken steeds meer toe te nemen. Dit is dan ook de reden voor PvdA raadslid Peter Puik om een Meldpunt Verrommeling in het leven te roepen. Peter: Graag willen wij uw ervaringen rond het verrommelen van Dordrecht horen. Daarom vragen wij u dit bij ons te melden via het MELDPUNT VERROMMELING. Stuur uw opmerkingen en reacties (liefst met een foto) naar info@pvdadordrecht.nl of op twitter @pvdadordrecht. Wij gaan een ..."

Algemene Ledenvergadering PvdA

{rs_bericht.titel}
maandag 31 oktober 2016 - "Op donderdagavond 17 november 2016 houdt de PvdA Afdeling Dordrecht haar Algemene Ledenvergadering, vanaf 20.00 uur in de bovenzaal van Dordts Genoegen (Voorstraat 256). Inloop is vanaf 19.30 uur. Alle leden zijn van harte welkom. Thema's die op de agenda staan: een vooruitblik naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 (Deelname, Lijsttrekkersprofiel en Kandidaatstellingscommissie), en naar de landelijke verkiezingen in 2017. Reacties kunnen worden gegeven op het concept Landelijk Verkiezingsprogramma (zie pdf-bestand op volgende pagina). Op zaterdag 12 november 2016 wordt hierover een voorcongres gehouden in Rotterdam. Jaarplan en Begroting moeten worden vastgesteld. Speciale aandacht is er verder voor de verkiezing van nieuwe bestuursleden Afdeling Dordrecht. Stukken kunnen worden aangevraagd bij de secretaris Annelies Blommers via de mail. Tot ziens op donderdagavond 17 november 2016. "

ALGEMENE LEDENVERGADERING PVDA

{rs_bericht.titel}
maandag 31 oktober 2016 -

Het bestuur van de PvdA nodigt u van harte uit voor de volgende Algemene Leden Vergadering. De ALV is op donderdag 26 november van 20.00-22.00u, inloop vanaf 19.30u, in café Dordts Genoegen (bovenzaal). De agenda voor de ALV is als volgt:
1. Opening
2. Vaststellen notulen vorige ALV
3. Vaststellen Bestuursplan/Jaarplan 2016
4. Terugblik politieke ledenraad 14 november
5. Nieuws uit de fractie
6. Sluiting
Het Jaarplan 2016 PvdA Dordrecht kunt u op de volgende pagina lezen. Klik op pdf-bestand.
We hopen van harte dat u in de gelegenheid bent bij de ALV aanwezig te zijn.
Hartelijke groet, namens het gehele bestuur, Katja Rusinovic, Voorzitter PvdA Dordrecht

ALGEMENE LEDENVERGADERING PVDA

{rs_bericht.titel}
maandag 31 oktober 2016 -

Donderdagavond 17 maart 2016 houdt de PvdA haar ledenvergadering.

Naast de leden zijn ook belangstellenden van harte welkom.

De bijeenkomst is in de bovenzaal van Dordts Genoegen, Voorstraat 256, en begint om 20.00 uur.

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid