PvdA: Meer wind- en zonne-energie

{rs_bericht.titel}
zaterdag 15 oktober 2016 -

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 11 oktober 2016: Duurzaamheidsdoelstellingen - Jacqueline van den Bergh: Deze bespreking stond helemaal in het teken van het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen: 2020 20% en in 2050 100% fossielvrije energiebronnen. Zoals het nu gaat halen we in 2020 de doelstellingen van 20% niet. In 2050 waarschijnlijk wel, maar dan wordt er vanuit gegaan dat de techniek een versnelling zal mogelijk maken. De PvdA wil dat er meer werk gemaakt wordt van wind- en zonne-energie. Dat betekent: meer windmolens plaatsen (volgens de Structuurvisie kan dat ook). In overleg met partijen (ondernemers en bewoners) in de stad. Inmiddels staan er 4 windmolens op Kil 4. Ook meer zonne-energie via bedrijventerreinen (zoals Kil 4) en via daken van woningen, ...

Nieuw station of opknappen station Zuid

{rs_bericht.titel}
zaterdag 15 oktober 2016 -

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 11 oktober 2016: Opknappen huidig station Zuid - Jacqueline van den Bergh: Lange tijd was er de discussie over een nieuw treinstation Copernicusweg i.p.v. het huidige station Zuid. Station Zuid wordt gebruikt door een klein aantal reizigers (zo'n 900 per dag). Met opknappen zou dit aantal iets kunnen groeien naar 1100 per dag. Belangrijk is in ieder geval dat het station Zuid veilig wordt gemaakt en makkelijker bereikbaar. Maar voor het helemaal nieuw opknappen is er eigenlijk te weinig ruimte. De vraag is ook: moet je dat willen? De PvdA had vragen over het nieuwe station Copernicusweg, iets verderop, want daar is veel meer ruimte voor fietsenstallingen en parkeerplaatsen. Het zit ook dicht bij Wilgenwende, Dordtse Hout, maar ook Sterrenburg, Crabbehof en Wielwijk. Plus dat ook werknemers van bedrijventerreinen Amstelwijck er wat aan hebben. Maar hier is geen ...

PvdA: Het is onbestaanbaar dat DuPont/Chemours de bloedtesten voor omwonenden niet voor zijn rekening neemt

{rs_bericht.titel}
zaterdag 15 oktober 2016 -

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 11 oktober 2016: DuPont/Chemours - Jacqueline van den Bergh: Krediet komt er voor de Steekproeven Bloedonderzoek bij bewoners, die onderdeel is van het grotere RIVM vervolgonderzoek. In het voorjaar 2017 verwacht men de resultaten. De motie Duidelijkheid die door de gemeenteraad is ingediend en die uiteraard unaniem is aangenomen, droeg het college op om bloedtesten mogelijk te maken voor direct omtwonenden die het niet zelf kunnen betalen. Hoewel het college dit eigenlijk geen taak vindt voor de gemeente, heeft zij zich toch goed van haar taak gekweten, vindt de PvdA. Er kunnen nu zo'n 200 bewoners (Bewonerscomite sprak eerder over 100) gebruik maken van deze regeling. Men moet aan diverse voorwaarden voldoen, waarvan het hebben van ontheffing ...

PvdA Algemene Beschouwingen: Meer geld voor Armoedebeleid: Geen kinderen in armoede

{rs_bericht.titel}
donderdag 13 oktober 2016 -

Algemene Beschouwingen - dinsdag 11 oktober 2016: Cor van Verk, fractievoorzitter: PvdA wil de aantrekkelijkheid van de stad vergroten en een trekker binnenhalen. Maar ook de lokale ondernemers ruim baan geven. Nodig is een consistende visie op de binnenstad. Wij willen een bruisende binnenstad, geen openlucht museum. Opvang: In de zomer kwam het schokkende bericht dat iemand onder de brug is overleden. Niet iedereen kan in een huis wonen. Alternatieve woonvorming hebben we nodig, zoals skave husen (robuuste woningen) uit de buurt van drukke woonstraten. Maar ook is er behoefte aan meer vormen van gezinsopvang en voldoende crisisplaatsen voor jongeren. Actief armoedebeleid: Zorgen hebben wij over de toename van armoede in deze stad. Zo'n 10.000 mensen leven onder de armoedegrens. Mensen die ervoor in aanmerking komen moeten dan ook veel actiever ...

Agenda Gemeenteraad Algemene Beschouwingen dinsdag 11 oktober 2016 - vanaf 16 uur in Stadskantoor, en Adviescommissies vanaf 20 uur

{rs_bericht.titel}
zaterdag 8 oktober 2016 - "Dinsdag 11 oktober 2016 is de start van de Algemene Beschouwingen over de Dordtse Begroting 2017 in de gemeenteraad. Ditmaal wordt de vergadering gehouden in het Stadskantoor, vanaf 16 uur. De politieke partijen geven dan hun eerste reactie op deze Begroting. Dinsdagavond 11 oktober 2016, vanaf, 20 uur, zijn er in het Stadskantoor de reguliere Adviescommissies. ADVIESCOMMISSIE FYSIEK: om 19.30 uur met Bestuur & Middelen: Prognose Grondbedrijf vanaf 20 uur als Fysiek: Opgave Duurzaamheid/Motie Marsroute Afsprakenkader Energiestrategie Drechtsteden Motie Megawatt Circulaire Economie Upgrade Station Zuid en geen nieuw station Copernicusweg Motie Duidelijkheid en Financiele tegemoetkoming Bloedtesten PFOA Motie Dordt is het Zat ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN: om 19.30 uur samen met Fysiek: Prognose Grondbedrijf vanaf 20 uur als Bestuur en Middelen: Jaarprograma 2016 Omgevingsdienst ZHZ Plaatsing Scootmobielen Appartementencomplex Proces Nieuw Dordts Peil Wijziging GR Drechtsteden Panden Vastgoedbedrijven (besloten) ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL: Evaluatie Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en Formule Jeugdteams ZHZ Art.40 vragen PvdA en antwoorden college over Consortium mbt Uitvoering Jeugdgezondheidszorg Toekomstscenario Bibliotheek Dordrecht Beleidsnotitie Cultuureducatie Klik op gemeenteraad/adviescommissies voor de complete agenda... "

PvdA aanbevelingen bij Concessie Openbaar Vervoer

{rs_bericht.titel}
vrijdag 7 oktober 2016 -

Drechtsteden Dinsdag 4 oktober 2016: OV-concessie Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden - Jacqueline vd Bergh: Deze avond konden opnieuw aanbevelingen worden gedaan voor de aanbesteding van de concessie voor het openbaar vervoer in deze regio's. Het gaat dan om trein- en busvervoer. De PvdA heeft de volgende aanbevelingen gedaan: meer mogelijkheden voor fietsen in trein en in of aan bus meer aansluiten op particuliere initiatieven, zoals E-wheels, Buurtbus, Drechthopper, Uber, en Fliber (met regiecentrale die die verbinding faciliteert) gratis ov voor 65/67 plus en minima aanrijden van zorgvoorzieningen en begraafplaats (met flexibele ...

PvdA wil wel een Economic Board Drechtsteden, maar met een andere financiering

{rs_bericht.titel}
vrijdag 7 oktober 2016 -

Drechtsteden Dinsdag 4 oktober 2016: Vorming Economic Board Drechtsteden - Cor van Verk: Het Drechtstedenbestuur wil een Economic Board Drechtsteden instellen om de sociaal economische ontwikkeling een flinke steun in de rug te geven. Wethouder Tanis vertelde dat de Drechtsteden vanwege de economische crisis een economische krimp kent van 7,7%, 3 x zoveel als het landelijke gemiddelde. Doel van de Board is: innovatie bevorderen, scherpere profilering van de Drechtsteden, adviesrol en samen verbeteringen aanbrengen. Daar mag je volgens de wethouder wel wat geld voor over hebben, zo'n 3 ton per jaar. De PvdA is in principe niet tegen een Economic Board, en is ervoor ruim baan te geven aan het bedrijfsleven en onderwijs. Maar de PvdA wil niet zomaar bijna 1 miljoen voor 3 jaar ter beschikking stellen, terwijl er nog niets bekend is over ...

Staatssecretaris Van Rijn: Stel de klant en de zorg centraal, de organisatie moet volgen

{rs_bericht.titel}
vrijdag 7 oktober 2016 -

Staatssecretaris van Zorg Martin van Rijn was woensdagmiddag 5 oktober 2016 op uitnodiging van de PvdA fractie in Dordrecht. Op de locatie van Jeugdzorg West in de Johan de Wittstraat ging hij in gesprek met Clientenraden en organisaties in de zorg. Hoe gaat het met de uitvoerin van de zorg, wat kan beter? Volgens Van Rijn zijn interventies plegen in de jeugdzorg noodzakelijk, maar is meer preventie nodig in het jeugdwerk. Er was veel versnippering in de jeugdzorg, veel hulpverleners in hetzelfde gezin, ook veel calamiteiten. Dat moest anders. Er moet vanuit de hulpverlening veel meer relatie gelegd worden met werk, school, wonen. En niet meer als organisatie alles willen beslissen. Er zijn minder intramurale opvangplekken. Doel is dat andere vormen van hulpverlening/opvang gaan ontstaan. Wat is goed voor deze jongere? Daar moet het om gaan, aldus ...

"Overhandiging "FNV Lokale Monitor 2016: Het sociale beleid van gemeenten" aan wethouder Heijkoop in de Drechtsteden Carrousel"

{rs_bericht.titel}
donderdag 6 oktober 2016 - "Drechtsteden Dinsdag 4 oktober 2016: In de Carrousel Sociaal overhandigde Els Westdijk van de FNV de nieuwe "FNV Lokale Monitor 2016: Sociaal beleid van gemeenten" aan wethouder Peter Heijkoop. Deze monitor verschijnt iedere 2 jaar en geeft een getrouw beeld van het sociale beleid van de gemeenten in Nederland. Per onderdeel van sociaal beleid (verdringing, werken zonder loon, tegenprestaties bij bijstandsuitkering, begeleiden naar werk, bejegening, etc.) krijgen gemeenten punten. De hoogste score was ditmaal 60 punten. Dordrecht/Drechtsteden gemeenten scoorden 35 punten. Dus dat kan nog wel een tandje beter. De FNV pleit voor verhoging van het sociaal minimum naar 120% (is nu 110%), loon naar werken met een arbeidsovereenkomst, en wil verdringing voorkomen. Veel werkenden komen in de problemen met het vervallen van de toeslagen zodra zij net boven het sociaal minimum komen. Els Westdijk hoopt voor de ..."

Reparatie bij vervallen eigen bijdrage WMO

{rs_bericht.titel}
donderdag 6 oktober 2016 -

Drechtsteden Dinsdag 4 oktober 2016 - Aanpassing Systematiek Eigen Bijdragen WMO / Evaluatie WMO - Derya Karso: De eigen bijdrage voor de WMO ondersteuning vervalt voor veel mensen. Het oorspronkelijke voorstel moest wat worden bijgewerkt. Maar pakte in de praktijk minder gunstig uit voor groepen clienten. Dat vindt de PvdA niet kunnen, en meerdere partijen vonden dit oneerlijk. Wethouder Lambrechtse heeft in de Carrousel de 15% opgehoogd naar 16%. Daarin kon iedereen zich vinden.

Bij de Evaluatie van de WMO mist de PvdA de resultaten van de Keukentafelgesprekken. Over het algemeen is men tevreden over de Keukentafelgesprekken. Maar krijgt men ook wat men heeft aangevraagd? En waarom wordt er zo weinig gebruik gemaakt van de Clientondersteuning? Dat niet iedereen die het nodig heeft de toegang tot zorg weten te vinden, blijft voor de PvdA een punt van aandacht.

Thema-avond Duurzaamheid in Berckepoort, vanaf 19.30 uur, donderdagavond 6 oktober 2016

{rs_bericht.titel}
dinsdag 4 oktober 2016 -

Adviescommissie Fysiek: Thema-avond duurzaamheid in Berckepoort: Donderdagavond 6 oktober 2016 zijn belangstellenden van harte welkom om mee te praten met de lokale politiek over het thema duurzaamheid. De avond wordt gehouden in de Duurzaamheidswinkel in de Berckepoort en begint om 19.00 uur.

Het thema Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Door het Parijs-akkoord en de klimaatzaak van Urgenda staat duurzaamheid hoog op de agenda. Ook de gemeente Dordrecht heeft grote ambities: 20% duurzame opwekking van energie in 2020 100% energieneutraal in 2050. Gaan we deze ambities ook realiseren, en wat moeten we daar voor doen? Donderdag 6 oktober zijn inwoners van harte welkom om mee te praten met de gemeenteraad van Dordrecht over dit onderwerp. De vergadering vindt plaats in de Duurzaamheidswinkel in ...

Agenda Drechtsteden Dinsdag - dinsdag 4 oktober 2016, in Stadskantoor Dordrecht

{rs_bericht.titel}
maandag 3 oktober 2016 - "19.35 uur: CARROUSE BESTUUR EN MIDDELEN: Accountantscontrole 2016 Herijking Taakstelling Trap Op en Trap Af - Meicirculaire 2016 Doorontwikkeling ICT - verrekensystematiek en het Meerjaren Investeringsplan 19.35 uur: CARROUSEL SOCIAAL: Benoeming Algemene Vergadering van Aandeelhouders Mobiliteitsplatform Doelgroepenvervoer Aanpassing Systematiek Eigen Bijdragen WMO Evaluatie WMO Evaluatie Minimabeleid 2016 19.35 uur: CARROUSEL FYSIEK: Themtafel OV-Concessie Bijeenkomst Drechtsteden-Ablasserwaard-Vijfheerenlanden op 6 oktober 2016 20.45 uur: DRECHTRAAD: Initiatiefvoorstel GroenLinks: Afronding Dialoog over Systematiek Trap Op Trap Af Vorming Economic Board Drechtsteden Aanpassing Systematiek Eigen Bijdragen WMO Klik hier voor de complete agenda met stukken"

Motie Dordt is het zat!

{rs_bericht.titel}
vrijdag 30 september 2016 -

In de gemeenteraad van dinsdag 27 september 2016 is de Motie Dordt is het zat! (ingediend door D66) unaniem aangenomen door de raad. Naar aanleiding van de uitstoot van een grote hoeveelheid giftige stof in augustus, dat pas veel later naar buiten kwam, heeft de raad duidelijk het signaal afgegeven dat het zo niet verder kan. Jacqueline vd Bergh (PvdA raadslid) zei dat het noodzakelijk is dat we hierin gezamenlijk optrekken. DuPont verspeelt zijn krediet. DuPont was altijd een bedrijf dat betrouwbaar was en zo zorgvuldig met zijn veiligheid omging. Het was goed voor zijn personeel. DuPont investeerde ook veel in onze stad, in evenementen en activiteiten. Dat beeld is nu volledig gekanteld. Nu is er incident op incident in een korte tijd. Een dergelijk bedrijf hoort eigenlijk helemaal niet op zo'n plek te midden van woonwijken. Inwoners moeten erop ...

Cor van Verk: Geld voor jeugdzorg is er altijd...

{rs_bericht.titel}
vrijdag 30 september 2016 - "PvdA fractievoorzitter Cor van Verk zei in de uitzending van Dordtse Koppen van dinsdagavond 27 september 2016: "Extra geld voor Yulius moet er absoluut komen! Geld voor jeugdzorg is er altijd. Dan moeten we andere zaken laten, zoals een gat in een brug of een brug naar Stadswerven". Dit naar aanleiding van de alarmerende berichten over tekorten bij de jeugdzorg met lange wachtlijsten tot gevolg. Lees over het interview bij Dordrecht.net en bekijk hier de hele uitzending van Dordtse Koppen."

Levendig debat over een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico

{rs_bericht.titel}
vrijdag 30 september 2016 - Woensdagavond 28 september 2016 was er in de Short Stay Facility in Wielwijk de discussiebijeenkomst over een Nationaal Zorgfonds. Na 10 jaar marktwerking kun je niet stellen dat de zorg minder duur is geworden, de vrije artsenkeuze wordt bedreigd en de tarieven voor de lagere inkomens en inkomens net hierboven zijn te hoog, ondanks zorgtoeslagen. Steeds meer mensen gaan zorg mijden, omdat ze het eigen risico niet kunnen betalen. Veel mensen onderhouden hun gebit niet meer omdat de tandarts veel te duur is. Het eigen risico dreigt nu ook nog eens naar 500 euro te gaan. Terwijl de ziektekostenverzekeraars bij elkaar vele miljarden in kas hebben. Veel meer dat de wettelijke buffer. Niet iedereen is voorstander van een Zorgfonds, maar vindt wel dat ...

Afscheid van Bahattin Guler en benoeming van nieuw raadslid Peter Puik

{rs_bericht.titel}
donderdag 29 september 2016 - "Dinsdagmiddag 27 september 2016 nam Bahattin Guler in de gemeenteraad afscheid als raadslid voor de PvdA. Zijn drukke werkzaamheden verhinderen hem om het raadslidmaatschap goed uit te kunnen oefenen. Burgemeester Brok memoreerde aan het feit dat Bahattin Guler 870 voorkeurstemmen haalde bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. "U hebt een hele sterke achterban. Ook was u voorzitter van de Turkse OndernemersVereniging. U bent een sterk bewogen sociaal mens en een groot liefhebber van voetballen. U heeft laten blijken dat het u steeds moeilijker valt met het drukke werk. Uw eigen bedrijf loopt heel erg goed. In de praktijk is het niet meer te combineren. En u wilt ook ruimte voor uw gezin. Er wordt in een goede opvolging voorzien. Het spijt u enorm. Wij danken u hartelijk voor al uw inspanningen. We blijven elkaar zeker tegenkomen. U zult actief blijven". Bahattin: "Het is een eer om ..."

PvdA: Uitvaart is geen keuze, je kunt er niet voor kiezen

{rs_bericht.titel}
donderdag 29 september 2016 - "Gemeenteraad dinsdag 27 september 2016: Startnotitie "Essenhof Samen met de Markt" - Peter Puik: De PVDA heeft zijn bedenkingen bij het vermarkten van de Essenhof. In de startnotitie geeft u aan dat er een reorganisatie nodig is om het vermarkten mogelijk te maken. Dit heeft als gevolg dat er mogelijk 10 tot 12 banen op de tocht komen te staan. De PVDA maakt zich zorgen over deze personele gevolgen. Verder kan er door het vermarkten de kosten van een uitvaart gaan stijgen, omdat het voor de ondernemer anders niet meer rendabel is. Helaas is een uitvaart geen keuze, je kunt er niet voor kiezen. Een uitvaart moet betaalbaar blijven ook voor mensen met een kleine beurs. Ook andere partijen - zoals D66, GroenLinks, SP en VVD - hadden hun bedenkingen. Uitvaart is een overheidstaak, zelfs een wettelijke taak. Wethouder Heijkoop vertelde dat deze keuze om delen naar de markt te brengen al een aantal jaren ..."

PvdA: Samen optrekken met Havenbedrijf Rotterdam

{rs_bericht.titel}
donderdag 29 september 2016 - Gemeenteraad dinsdag 27 september 2016: Krediet Programma Westelijke Dordtse Oever (WDO) - Jacqueline van den Bergh:De PvdA heeft om bespreking van het programma Westelijke Dordtse Oever - hier verder WDO genoemd - gevraagd. Ten eerste omdat het om belangrijke bedrijventerreinen gaat, met bedrijven die zorgen voor werk. Maar zeker ook omdat wij het acquitiegebeuren een veel te versnipperd verhaal vinden. Voor acquisitie, marketing en promotie in dit gebied wordt nu 3 ton gevraagd. Voor de PvdA is acquisitie belangrijk: hoe haal je bedrijven binnen en hoe bindt je bedrijven aan de stad en regio. Acquisitie moet goed worden georganiseerd en uitgevoerd en daar heb je een grote, ervaren partij voor nodig vinden wij. Er zijn nu verschillende organisaties die zich hiermee bezighouden: zoals ROM-D, Dordrecht zelf, DEAL (Regio), InnovationQuarter en het Havenbedrijf Rotterdam. Tijdens de boottocht met de Drechtraad naar Rotterdam op vrijdag 16 september kregen we een presentatie van het Havenbedrijf Rotterdam. Een groot deel van de presentatie ging over onze Zeehaven, maar zeker ook over de hele WDO. Het Havenbedrijf ...

Agenda Gemeenteraad dinsdag 27 september 2016 - vanaf 14.00 uur in Stadhuis

{rs_bericht.titel}
maandag 26 september 2016 - "In de gemeenteraad van 27 september 2016 neemt Bahattin Guler afscheid als raadslid voor de PvdA. Vanwege zijn zeer drukke werkzaamheden kan hij - helaas - het raadslidmaatschap niet langer uitvoeren. Commissielid Peter Puik volgt hem op. De gemeenteraad begint om 14.00 uur in het Stadhuis. De Bespreekstukken in deze vergadering zijn: Startnotitie "Essenhof Samen met de Markt" en Krediet voor het Programma Westelijke Dordtse Oever (bedrijventerreinen) Klik hier voor de complete agenda met stukken."

PvdA Zuid-Holland: Discussie bijeenkomst over koers PvdA, Europa, Wonen en Werk en Inkomen

{rs_bericht.titel}
maandag 26 september 2016 -

PvdA Zuid Holland Discussie-bijeenkomst zaterdag 1 oktober in Rotterdam: Op weg naar maart 2017: over koers, Europa, wonen en werk en inkomen. Locatie: Restaurant Engels, naast Centraal Station Rotterdam van 10-13 uur. Graag nodigen we alle leden van de PvdA Zuid Holland uit voor een discussie bijeenkomst op zaterdag 1 oktober in Rotterdam. Vlak na Prinsjesdag en in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen komen urgente en actuele thema's aan de orde. Waarop moet de PvdA de komende jaren koersen? Rechtdoor of linksaf? Wat kunnen we leren van vier jaar regeringsdeelname? Waar staan we in het ...

Met bewoners Bankastraat en Meldpunt Veilig Verkeer Nederland in actie tegen te hard rijden

{rs_bericht.titel}
zaterdag 24 september 2016 - Vrijdagmiddag 23 september 2016 gingen bewoners, Astrid Benschop van Meldpunt Veilig Verkeer Nederland en PvdA fractieleden Cor van Verk, Peter Puik en Jacqueline van den Bergh de Bankastraat op om in actie te komen tegen het te hard rijden. De Bankastraat is een 30 km straat, maar daar trekken de automobilsten zich over het algemeen niets van aan. Met laserguns werden snelheidsmetingen gedaan - ook door bewoners. Via een matrixbord kon je de snelheden zien. De meeste auto's reden gemiddeld tegen de 50 km, met uitschieters naar 60-70 km.Veilig Verkeer Nederland wil ook meer aandacht voor de veiligheid in 30 km gebieden en had flyers meegenomen, 30 km stickers, etc. Bewoners willen dat er aanpassingen ...

Praat mee over toekomst Sportterrein Patersweg

{rs_bericht.titel}
donderdag 22 september 2016 -

DOCK Dordrecht - het netwerk van en voor Drechtstedelijke creatieven en kunstenaars - organiseert op woensdagavond 28 september 2016 vanaf 19.30 haar maandelijkse DOCK borrel. Ditmaal in Wijkcentrum Koloriet in Oud Krispijn (J. Marisstraat 70). Die locatie is geen toeval, want de maandelijkse netwerkbijeenkomst staat op verzoek van Oud Krispijn Bewoners Zelforganisatie (OKBZ) in het teken van het sportterrein Patersweg. Dit terrein verliest met het vertrek van korfbalvereniging Movado haar bestemming en de vraag is nu wat mogelijke toekomstscenario's zijn voor deze unieke plek in deze unieke Dordtse wijk Oud Krispijn. Tijdens de DOCK borrel zullen een aantal sprekers proberen een inspirerende ...

PvdA houdt vast aan beperkingen bij bedrijventerrein 3e Merwedehaven

{rs_bericht.titel}
woensdag 21 september 2016 -

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 20 september 2016: Uitspraak Raad van State Bestemmingsplan 3e Merwedehaven - Jacqueline vd Bergh: Na de vervroegde sluiting van de afvalberg 3e Merwedehaven bleek ineens dat het bedrijventerrein vlak voor de afvalberg bleef bestaan en geschikt moest zijn voor zware industrie (milieucategorie 5.1). De gemeenteraad heeft toen besloten om beperkingen op te leggen aan dit bedrijventerrein, gelet ook op het feit dat de afvalberg wordt omgetoverd in een Recreatieheuvel en dat er een hotel daar vlak bij ligt. Die beperkingen betreffen het aantal vrachtwagentransporten over de weg (meer transport over water) en de milieucategorie (4.2) en zijn opgenomen in het Bestemmingsplan. Het bedrijf heeft hiertegen bezwaar gemaakt, en uiteindelijk is kwestie bij de Raad van State terechtgekomen. Deze heeft besloten dat de gemeente onvoldoende ...

In de nieuwe Omgevingswet komen gezondheid en veilige leefomgeving centraal te staan, dat is een goede zaak vindt de PvdA

{rs_bericht.titel}
woensdag 21 september 2016 - "

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 20 september 2016: Presentatie Omgevingswet - Jacqueline vd Bergh: De nieuwe Omgevingswet moet op 1 januari 2019 worden ingevoerd, maar men verwacht dat dat ook wel later kan worden. Er moet namelijk heel wat gebeuren, en men noemt het wel ""de vierde decentralisatie"". De gemeente wordt de centrale bestuurslaag in deze wet, maar hogere overheden als rijk en vooral provincie kunnen nog steeds ingrijpen. De bedoeling is dat Bestemmingsplannen verdwijnen en allerlei regelgeving op verschillende terreinen worden samengevoegd in 1 Omgevingswet. Alle tegenstrijdige regelgeving moet worden aangepakt. Er komen ...

"

Bewoners, Meldpunt Veilig Verkeer Nederland en PvdA fractieleden in actie voor een veiligere Bankastraat

{rs_bericht.titel}
woensdag 21 september 2016 -

Op vrijdagmiddag 23 september a.s. vanaf ca. 17.00 uur organiseren bewoners Bankastraat, PvdA fractieleden en Meldpunt Veilig Verkeer Nederland (VVN) de Verkeersactie om de Veiligheid in deze straat te vergroten. Auto's rijden er te hard. Al langer vragen bewoners om maatregelen om de 30 km te handhaven. Hun straat is namelijk een 30 km straat. Aandacht wordt gevraagd voor te hard rijdende auto's in dit 30 km gebied, en voor de inrichting van de straat, om de veiligheid voor voetgangers en fietsers te vergrotenat Hoewel net 1 dag later wordt deze actie gekoppeld aan de Mobiliteitsweek. Doel is om de veiligheid voor de fietsers en voetgangers te vergroten. Tegengaan te snel rijdende auto's, meer ruimte voor fietsers, en betere inrichting van de straat zodat de rechtheid van de straat wordt doorbroken. Bewoners hebben daar goede oplossingen voor, die ...

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid