PvdA Motie Anoniem Solliciteren

{rs_bericht.titel}
zaterdag 15 april 2017 -

De PvdA fractie heeft in de gemeenteraad van dinsdag 21 februari 2017 de Motie Anoniem Solliciteren ingediend. Veel mensen ondervinden belemmeringen bij het vinden van een baan vanwege hun leeftijd, geslacht en etnische herkomst. Dit leidt tot ongelijke kansen op het kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt (en verder toekomstperspectief) voor ouderen, vrouwen en mensen met een ethnische herkomst. De PvdA vindt dat de overheid in haar rol als werkgever hierin een voorbeeld functie heeft. Bij anoniem solliciteren worden persoonsgegevens zoals naam, leeftijd, geslacht, postcode van sollicitanten in de eerste ronde geanonimiseerd. Proeven in andere steden (o.a. Den Haag) tonen aan dat de gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor ouderen, vrouwen en werkzoekenden met een etnische herkomst worden verbeterd.

In de motie wordt dan ook het college ...

PvdA houdt risico's scherp in de gaten

{rs_bericht.titel}
donderdag 13 april 2017 -

Adviescommissie Bestuur en Middelen, dinsdag 11 april 2017: Toekomst Nationaal Park De Biesbosch - Peter Puik: De Biesbosch is het natuurpark van onze regio. Met prachtige natuur en de plek waar de bever in Nederland leeft. Hier genieten elke dag vele inwoners van Dordrecht en uit allerlei andere streken van Nederland. Nu zijn er plannen voor de toekomst neergelegd in het plan voor 2021, waarbij ondernemers en bezoekers samen de Biesbosch tot een geweldig succes kunnen maken. Meer verblijfsmogelijkheden, bedrijven uit de regio die meer inzet plegen in de Biesbosch in o.a. het onderhoud enz. Echter naast de mooie toekomstplannen is er ook een ...

Goed wonen: meer dan alleen meer woningen in de stad

{rs_bericht.titel}
woensdag 12 april 2017 - "Adviescommissie Fysiek, dinsdag 11 april 2017: Lokale Uitvoeringsparagraaf Dordrecht Woonvisie Drechtsteden - Jacqueline van den Bergh: "Wonen als hefboom voor de sociaaleconomische ontwikkeling". Zou zomaar een uitspraak kunnen zijn in een sociaal-democratische notitie, maar dit staat in de Woonvisie Drechtsteden. We komen ineens veel woningen tekort. Daardoor komen onze (culturele) voorzieningen onder druk te staan, stappen er te weinig mensen in de intercity's volgens de NS en er is onvoldoende werkgelegenheid. De centrumfunctie van Dordrecht wordt bedreigd. Dit is nu niet echt een visitekaartje voor Dordrecht om mensen te verleiden in Dordrecht te gaan wonen, vindt de PvdA. De PvdA kan zich grotendeels wel vinden in het feit dat meer woningen goed zijn, maar plaatst toch wat kanttekeningen. In de Drechtsteden moeten er 30.000 woningen bij komen, waarvan in Dordrecht een kleine 10.000. ..."

Bewoners hadden de mogelijkheid moeten hebben hun panden zelf te kopen

{rs_bericht.titel}
woensdag 12 april 2017 -

Adviescommissie Bestuur en Middelen, dinsdag 11 april 2017: Aankoop panden Groothoofd - Peter Puik: Wonen aan het groothoofd is een groot voorrecht. De mooiste plek van Dordrecht. De afgelopen jaren waren verschillende panden in eigendom van woningbouwcorporatie Woonbron. Huurders van de woningen genoten van het mooie wonen aan het Groothoofd. Woonbron wil de panden verkopen, door een afspraak uit het verleden heeft de gemeente Dordrecht het eerste recht tot koop. Dit recht wil de gemeente gebruiken en doorverkopen aan een projectontwikkelaar. Dit is wat ons betreft niet de eerste partij waar wij aan zouden denken. Dit omdat de kans bestaat dat de projectontwikkelaar de panden ...

PvdA: Duidelijkheid over woningbouw op De Vrije Tuinder en omgeving / GOED AF moet lang kunnen blijven

{rs_bericht.titel}
woensdag 12 april 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 11 april 2017: Uitwerking Denkrichtingennotitie Amstelwijck - Jacqueline vd Bergh: Gebied Amstelwijck was bestemd voor kantorenbouw, maar doordat de klat in de kantorenbouw kwam, wordt er nu aan gewerkt om het Bestemmingsplan te wijzigen. Van belang is de locatie van de naturistencamping GOED AF. Die zit hier al jaren, maar omdat er kantoren zouden worden gebouwd was het steeds onzeker tot hoe lang men hier zou kunnen blijven aan de Smitsweg. Nu er het voorstel ligt om de gronden af te waarderen en te bestemmen voor recreatie i.p.v. kantorenbouw, betekent dit dat de camping hier kan blijven en kan gaan ...

Jaarverslag Gemeenteraad 2016 - PvdA: Zorg, veiligheid en armoedebestrijding

{rs_bericht.titel}
vrijdag 7 april 2017 -

In het Jaarverslag van de Gemeenteraad kunt u onder anderen de prioriteiten van de PvdA raadsfractie lezen. Cor van Verk: Vanuit de PvdA zullen we aandacht blijven geven aan de zorg, uw veiligheid en de bestrijding van armoede. Zorg: In 2016 was opnieuw veel aandacht nodig voor de zorg. De gedachte van één gezin met één plan onder de regie van één hulpverlener komt nog nauwelijks van de grond. Bovendien slokt de bureaucratisering heel veel tijd op van de uitvoerende krachten. Een ander punt van aandacht waren de wachtlijsten en haperende crisisdienst bij Veilig Thuis. Uiteindelijk is er maar liefst 6 ton extra vrijgemaakt om de problemen bij deze organisatie op te lossen. Veiligheid: Samen met Veilig Verkeer Nederland hebben wij acties ...

30 km Sticker actie op kliko's in Bankastraat

{rs_bericht.titel}
vrijdag 7 april 2017 - "Woensdagmiddag 5 april 2017 was de aftrap van de 30 km sticker actie in de Bankastraat. Deze straat is een 30 km weg maar er wordt continu te hard gereden. Met de 30 km stickers op hun kliko's willen de bewoners er de aandacht op vestigen dat hun straat toch echt een 30 km gebied is. Dat kan de automobilist niet meer ontgaan. Jacqueline van den Bergh was bij de aftrap aanwezig. De 30 km stickers werden bij de bewoners afgegeven. Bewoners zijn ook in gesprek met de gemeente over aanpassingen in de straat, nu een gedeelte van de Bankastraat op de schop gaat i.v.m. nieuwe rioleringen. Daar waren duidelijke afspraken over gemaakt. Maar men ontving het bericht dat het "Placemaking Project" stil ligt. Dit vindt de PvdA hoogst opmerkelijk en wil weten wat er aan de hand is. "

Agenda's Adviescommissies dinsdagavond 11 april 2017 - vanaf 20 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
vrijdag 7 april 2017 - "ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN - kamer 1: Aan- en Verkoop panden Groothoofd en Palingstraat en beschikbaar stellen krediet (diverse stukken) Toekomstige Ontwikkeling Nationaal Park De Biesbosch Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting "om-niet" ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - kamer 3: Lokale Uitvoeringsparagraaf Dordrecht en Woonvisie Drechtsteden Groeiambitie & Kansenkaart Wonen Project Recreatiegebied De Viersprong Krediet t.b.v. de uitwerking Denkrichtingennotitie Amstelwijkck ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - kamer 5: Presentatie JeugdGezondheidsZorg Startnotitie Bouwen aan Sturing in het Sociale Domein en opdracht geven tot uitvoering van de Startnotitie Verordening tot Wijziging van de Verordening Beschermd Wonen en Opvang Gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging Brief van Het Vergeten Kind over Clientpositie Kinderen in de Maatschappelijke en Vrouwenopvang Blijvers-lening Klik op de Adviescommissie voor de uitgebreide agenda met stukken."

Warmtenet gaat ons warm houden in de Drechtsteden

{rs_bericht.titel}
donderdag 6 april 2017 -

Drechtsteden Dinsdag 4 april 2017: Warmtenet Drechtsteden - Jacqueline van den Bergh: We gaan onze huizen steeds meer warm stoken met warm water via Warmtenet. Het warme water wordt gebruikt van de vuilverbranding van HVC (restwarmte) en wordt via een groot en complex buizensysteem over alle Drechtsteden uitgerold (de Grand Design). Ook in Dordrecht is men al op diverse plekken bezig. Eerst worden de huizen aangesloten. Tot slot komem er dan de grote buizen die het hete water verspreiden naar de huizen vanuit HVC. Bedrijven, organisaties en appartementen gebouwen zijn het eerst aan de beurt. Tot slot de particuliere ...

Een echte stad is een intercity stad ...

{rs_bericht.titel}
donderdag 6 april 2017 -

Drechtsteden Dinsdag 4 april 2017: Spooragenda 2040 - Jacqueline van den Bergh: Er werd een presentatie gegeven over de verdeling van het spoornet naar 2040. Daar kwam klip en klaar naarvoren dat Dordrecht en de Drechtsteden absoluut niets voorstellen op de tekentafel van NS. Er zijn de grote spoor-kerngebieden rondom Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, en Breda, Tilburg, Eindhoven. Ons gebied staat er niet eens bij. Er zou een keuze zijn om ons te ontwikkelen om meer intercity treinen te krijgen, of meer te blijven zoals we zijn met meer light rail verbindingen, of een meer groen woongebied worden met vooral busverbindingen en light rail verbindingen. De PvdA vindt het zeer teleurstellend dat het Drechtsteden Bestuur er niet vol voor kiest om de snelle verbindingen (intercity treinen) op zijn minst vast te houden en uit te breiden. Volgens de PvdA ziet wethouder Tanis niet de ernst van de situatie ...

PvdA blij met Beschut Werk, maar zorgen over duurzaam werk: meeste banen duren maximaal een half jaar

{rs_bericht.titel}
donderdag 6 april 2017 -

Drechtsteden Dinsdag 4 april 2017- Monitor 3D Dordrecht: Feiten, Cijfers en Duiding: De 3 Decentralisaties (WMO, Jeugdzorg en ParticipatieWet) zijn in deze Monitor in beeld gebracht. U kunt de monitor als u doorklikt lezen als pdf bestand onderaan volgende pagina. Het Beschut Werk keert weer terug. Het was afgeschaft, en velen kwamen in de bijstand terecht. De PvdA vond altijd al dat er een speciale voorziening moest blijven voor een groep mensen, zodat ze met loon werk kunnen verrichten. Het Rijk heeft dit nu weer verplicht gesteld en gemeenten opgedragen hiervoor een voorziening ...

Agenda Drechtsteden Dinsdag 4 april 2017 - Gemeentehuis Zwijndrecht

{rs_bericht.titel}
maandag 3 april 2017 - "19.35 uur: CARROUSEL SOCIAAL: Stand van zaken Regionaal MeerJarenbeleidsProgramma Wijziging verordening Werk en Inkomen Drechtsteden 2015 en Beschut Werk Beleid Huishoudelijke Hulp Ruim duizend mensen aan het werk geholpen in Drechtsteden Acties Casussen Kostendelersnorm 19.35 uur: CARROUSEL FYSIEK: Thematafel Warmtenet Drechtsteden Thematafel Spooragenda Voorbereiding Woonconferentie op 6 april i.v.m. opstellen Woonvisie Stand van zaken Regionaal MeerJarenbeleidsProgramma Fysiek en Economie 22.15 uur: DRECHTRAAD: Benoeming opdrachtportefeuillehouder voor Informatiebeleid Klik hier voor de complete agenda voor de hele avond"

Wie wordt de Lijsttrekker van de PvdA Dordrecht?

{rs_bericht.titel}
maandag 3 april 2017 - De Profielschets lijsttrekker PvdA Dordrecht gemeenteraadsverkiezingen 2018 is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering door de PvdA leden. Deze schets beschrijft het profiel van de lijsttrekker voor de kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid in Dordrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Het profiel vormt de leidraad voor de Adviescommissie kandidaatstelling 2018, bij de selectie en voordracht van een beoogd lijsttrekker. De commissie stelt een ontwerp-kandidatenlijst op, als advies aan het bestuur en de algemene ledenvergadering van de afdeling, te beginnen met de beoogd lijsttrekker. Deze profielschets dient tevens ter oriëntatie van geïnteresseerde kandidaten. Partijgenoten die zich in de profielschets herkennen worden van harte uitgenodigd om zich kandidaat ...

Veel pijnlijke bureaucratische rompslomp in de Jeugdzorg

{rs_bericht.titel}
vrijdag 31 maart 2017 -

Cor van Verk: Avond rondom Jeugdzorg was een groot succes. Donderdagavond 30 maart 2017 verzamelden zich ongeveer 80 mensen in het Stadskantoor van Dordrecht. Raadsleden van vrijwel alle gemeenten in de regio kwamen bij elkaar om te spreken met ouders over hun ervaringen met jeugdzorg in onze regio. Het waren verhalen die wij al eerder hoorden tijdens een vergadering van het Platform voor Ouders: schokkende verhalen over de manier waarop deze ouders geholpen, of beter, juist niet geholpen waren in de jeugdzorg. We vonden dat die verhalen gedeeld moesten worden met collega's in de regio, want de beslissingen voor de jeugdzorg in Dordrecht worden in regio-verband ...

PvdA: Aanlijnplicht en opruimplicht in heel de bebouwde kom prima, maar dan moeten er wel voldoende losloopplekken en afvalbakken zijn

{rs_bericht.titel}
woensdag 29 maart 2017 -

Gemeenteraad dinsdag 28 maart 2017: Nieuw Hondenbeleid 2016-2020 - Jacqueline van den Bergh: De gemeente Dordrecht heeft al tientallen jaren een vastgesteld hondenbeleid. Het hondenbeleid wordt onderdeel van het in 2017 door de gemeenteraad vast te stellen gemeentelijk dierenbeleid. Honden zijn een bron van vreugde en plezier, en worden als echte kameraden gezien. Maar ze geven ook overlast in de vorm van poep op straten en paden. Een van de grootste ergernissen in de stad. Ook agressieve en opdringerige honden vindt men niet prettig. De PVDA vindt het dan ook uitstekend dat in heel de bebouwde er een aanlijnplicht en een opruimplicht is. De straten blijven schoon en de honden lopen rustig aan de lijn. De PVDA wil in deze raad voor 2 zaken aandacht vragen: 1) Er moeten wel voldoende losloop- en speelplekken zijn voor honden, waar zij hun energie ...

Agenda Raadsvergadering dinsdag 28 maart 2017 - 14.00 uur in Stadhuis

{rs_bericht.titel}
vrijdag 24 maart 2017 - "BESPREEKSTUK: Nieuwe Hondenbeleid 2016-2020 Klik hier voor de complete agenda met bijbehorende stukken."

PvdA Open Brief aan alle Kiezers

{rs_bericht.titel}
donderdag 23 maart 2017 -

Beste mensen, Donderdagochtend j.l. wakker geworden met een stevige kater niet vanwege een feest, maar door de enorme dreun die de kiezer ons heeft gegeven. Een verlies van historische omvang. Direct buitelden allerlei deskundologen over elkaar heen om een analyse te geven van de nederlaag al dan niet prominente leden van onze partij kwamen met allerhande suggesties en gevolgtrekkingen. Wij willen daar niet aan meedoen. De PvdA in Dordrecht wil de blik op de toekomst richten. Want de PvdA is nog lang niet overbodig. Zolang in onze stad mensen in armoede leven, zolang mensen zijn aangewezen op de Voedselbank, zolang er veel werkloosheid is, zolang er wachtlijsten zijn in de zorg: zolang heeft de sociaaldemocratie bestaansrecht. De PvdA-fractie in Dordrecht zet zich in voor een regio waar...

Aanlijnplicht en opruimplicht, maar ook voldoende losloopterreinen en hondenspeelvelden

{rs_bericht.titel}
woensdag 22 maart 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 21 maart 2017: Hondenbeleid 2016-2020 - Jacqueline van den Bergh: Honden geven een hoop plezier aan mensen, maar geven ook overlast met poep en aggressieve honden. Voor agressieve honden komt er nieuwe landelijke wetgeving, die we lokaal zelf kunnen uitwerken. PvdA wil een overzichtelijk Hondenbeleid, zodat we allemaal weten waar we aan toe zijn. Het moet duidelijk zijn dat daar waar veel door kinderen op groenplekjes wordt gespeeld er geen honden uitgelaten mogen worden, met duidelijke rode borden. In heel de bebouwde kom geldt nu overal een aanlijnplicht en een opruimplicht. Dat steunt de PvdA. Dat is duidelijk. Maar daartegenover moet staan dat er ook voldoende ruimte is voor de hond om lekker ...

Oranjelaan: hoofd stadsroute moet overzichtelijk zijn met veilige kruisingen bij Bankastraat en Noordendijk - PvdA: handhaaf de zebrapaden

{rs_bericht.titel}
woensdag 22 maart 2017 - "Adviescommissie Fysiek, dinsdag 21 maart 2017: Renovatie Oranjelaan - Merwedestraat: Jacqueline van den Bergh: Er werd eerst een mooie, goed overzichtelijke presentatie gegeven over de nieuwe inrichting van deze hoofdroute door de stad. Met alle verkeersbewegingen in de spits. Centraal staat een goede doorstroming. De Merwedestraat en Oranjelaan knappen ontzettend op, met bredere fietspaden en veel groen. De Prins Hendrikbrug moet ook worden opgeknapt, maar daar hangt een fors prijskaartje aan. Die komt nu later aan de beurt. Punt van aandacht was vooral de nieuwe inrichting van de Oranjelaan fase 2. Daar wordt na de Noordendijk de 2 baansweg gesplits in een brede autobaan (50 km weg), dan een brede heg, met daarnaast een "ventweg", dit is ..."

Overlast van rommel en wildplassen aanpakken

{rs_bericht.titel}
woensdag 22 maart 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 21 maart 2017: Overlast bij Admiraalsflat - Jacqueline van den Bergh: Er komen veel klachten binnen van bewoners over toenemende rommel op het Admiraalsplein en urineren in het groen. Het antwoord van het college daarop is vooral snoeien van struiken en verplaatsen van boomstammen. De PvdA had - samen met GroenLinks - aangedrongen op het plaatsen van een openbaar toilet. Dat lijkt ons beter dan groen te snoeien. Wethouder Reynvaan vertelde dat er inderdaad overlast is van zwervers, maar er niets voor te voelen om een openbaar toilet ...

Ledenvergadering PVDA Dordrecht

{rs_bericht.titel}
dinsdag 21 maart 2017 -

Op donderdagavond 23 maart 2017 is er vanaf 20.00 uur in de bovenzaal van Dordts Genoegen (Voorstraat 256) de Algemene Ledenvergadering van de PvdA Dordrecht. Eerst is er een korte terugblik op de landelijke verkiezingen. Tijdens deze vergadering staat de route naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 centraal. Met als beslispunten: Thema's Verkiezingsprogramma, Profiel kandidaat-raadsleden en fractie en Opdracht en procedure Kandidaatstellingscommissie.

PvdA: Oranje kliko op vrijwillige basis en grijze kliko blijft om de 14 dagen worden geleegd

{rs_bericht.titel}
zondag 19 maart 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 14 maart 2017: Grondstoffenbeleidsplan 2016-2020 - Jacqueline van den Bergh: Het college heeft als doelstelling 60% bronscheiding te realiseren door de service op gescheiden afvalstromen (grondstoffen) te verhogen en de service op restafval te verlagen. De lange termijn ambitie is een afvalscheidingspercentage van 75%. Nu is dat ca. 44%. Dus dat scheelt nogal wat. Meer afval scheiden is een goed streven. Maar PvdA wil meer maatwerk met afvalophalen, dat is het meest meest fair. Anders gaat het tegenstaan. Het moet wel te behappen blijven voor bewoners. Voor PVDA zijn er 2 knelpunten in de voorstellen: 1) ieder huishouden in de laagbouw krijgt een oranje minicontainer voor plastic afval. Hier gaat de PVDA niet mee accoord. Heleboel mensen willen en kunnen dit niet, ze hebben een te kleine tuin of ...

Agenda's Adviescommissies dinsdag 21 maart 2017 - 20.00 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
zondag 19 maart 2017 - "ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - kamer 1: Herinrichting Oranjelaan-Merwedestraat (met inspreker) Nieuw Hondenbeleid 2016-2020 Antwoorden college op brief over overlast bij Admiraalsflat in Wielwijk Stand van Zaken project Nieuwe Dordtse Biesbosch ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - kamer 3: Herfinanciering Duurzaamheidsfabriek Voorlopige Prognose Grondbedrijf Prognose Grondexploitatie 2017 Gemeentelijk financieel toezicht gesubsidieerde instellingen Beeindigen Pilot Argu ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - kamer 5: Antwoorden college op art. 40 vragen CDA over Offensief tegen kinderleed Brief Jongerenraad over problemen met de Jeugdzorg Ontwikkelingen Jeugd Q1 2017 Klik op Adviescommissie voor de complete agenda en stukken"

Blauwe zone voor parkeren Keplerweg-Tweelingenstraat / Geen sluipverkeer door aanpak Oranjelaan / Bezoekersparkeerkaarten moeten blijven

{rs_bericht.titel}
zaterdag 18 maart 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 14 maart 2017: Vragen aan college - Jacqueline vd Bergh: Bewoners vragen om het instellen van blauwe zone voor parkeren Keplerweg-Tweelingenstraat voor bezoekersparkeren. Dit omdat het personeel van het Albert Schweitzer Ziekenhuis overal parkeren behalve in hun eigen garage omdat ze daarvoor moeten betalen. Hierdoor kunnen de bewoners hun eigen auto niet kwijt. Een blauwe zone kan een oplossinge zijn om dit tegen te gaan, vindt de PvdA. Wethouder van der Linden beloofde met de bewoners in gesprek te gaan om te kijken hoe de blauwe zone hier kan worden ingesteld.

Bewoners Hallincqlaan en Groenedijk hebben bezwaar ...

PvdA en GroenLinks willen een bewonerspagina op website gemeente over Goederenvervoer

{rs_bericht.titel}
zaterdag 18 maart 2017 - "Adviescommissie Fysiek, dinsdag 14 maart 2017: PvdA (Jacqueline vd Bergh) en GroenLinks (Joke Edenburg) willen een speciale bewonerspagina over Goederenvervoer en Spoorveiligheid op de website van de gemeente Dordrecht. Omdat het hier ook over spoorveiligheid gaat, doen wij het voorstel om een Bewonerspagina Spoor op de website van de gemeente Dordrecht te maken, met informatie van ProRail en NS, over aantal goederentreinen (incl. gevaarlijke stoffen), geluid, kamerstukken, brieven van gemeente en provincie, vergunningen en andere relevante informatie. Zodat bewoners een helder beeld krijgen van wat er allemaal over onze spoorlijnen gaat. Bijgaand voorbeelden van de website in Eindhoven. Eindhoven heeft een speciale pagina voor bewoners over het vervoer over spoor. En spoorveiligheid. Wethouder van der Linden wil dit onderzoeken en komt terug met een voorstel."

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid