Duurzaam en Logistiek is wel een zeer slechte match op Kil 4

{rs_bericht.titel}
donderdag 1 juni 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 30 mei 2017: Sprekersplein over ontwerp bestemmingsplannen Bedrijventerrein Kil 4 en A16/N3 - Jacqueline van den Bergh: Een flink aantal sprekers en publiek hadden de moeite genomen om naar het Stadskantoor te komen om hun zorgen, afwijzingen en suggesties kenbaar te maken aan de commissieleden. Iedere inspreker kreeg 5 minuten ter beschikking en binnen die tijd werden flink wat zorgen tot uiting gebracht. Het terrein Kil 4 is al jaren bestemd tot een duurzaam bedrijventerrein, in samenwerking met Provincie, Rijk, Gemeente en Havenbedrijf Rotterdam. Een groot aantal zienswijzen zijn ingebracht op het Ontwerp Bestemmingsplan en een deel daarvan werd toegelicht op het Sprekersplein. De Provincie had ook een zienswijze ingebracht, waarin zij - ...

PvdA wil dat de opstellocatie van de Arrivatrein bij de Crayensteinstraat verdwijnt - brede steun in commissie

{rs_bericht.titel}
donderdag 1 juni 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 30 mei 2017: Opstelllocatie Arrivatrein Dordrecht - Jacqueline van den Bergh: De PvdA heeft vragen gesteld over de overlast voor bewoners aan de Crayensteinstraat en Krommedijk van de Arrivatrein die daar 's nachts wordt gestald. Het is een officiele opstellocatie, daar wordt al lange tijd vergunning voor verleend. De PvdA wil dat hier een einde aan komt. Omwonenden hebben veel last van herrie in de nacht vanwege piekgeluiden airco's en generatoren, aanslaan en bromgeluiden. Ook belemmert de forse trein het uitzicht van menig bewoner. De trein staat pal voor hun huizen. Het college erkent dat er een vorm van overlast is, maar alles is conform regelgeving. Dat kan wel zo zijn vindt de PvdA, maar dat wil nog niet zeggen dat het goed is. Leefbaarheid komt steeds ...

Agenda's Adviescommissies dinsdag 30 mei 2017 - 20.00 uur in Stadskantoor Dordrecht

{rs_bericht.titel}
maandag 29 mei 2017 - "ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - kamer 1: Themabijeenkomst Discriminatie - in gesprek met groepen uit de stad die hier last van hebben Uitvoering Aanbevelingen RADAR omtrent Discriminatie Actieplan Samenwerken aan Sociale Stabiliteit 2016-2017 ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - kamer 5: Indienen Zienswijze Begroting 2018 Omgevingsdienst ZHZ Indienen Zienswijze Begroting 2018 Veiligheidsregio ZHZ Jaarstukken 2016 Veiligheidsregio ZHZ Indienen Zienswijze concept Beroting 2018/Voorstel Minimabeleid/Concept Perspecrtiefnota 2018/Concept Jaarstukken 2016 GR Dordrecht Indienen Zienswijzen Begroting Drechtwerk 2018 Indienen Zienswijze Begroting 2018 Parkschap Nationaal Park de Biesbosch Niet indienen Zienswijze Begroting Wegschap Tunnel Dordtse Kil 2018 Jaarstukken 2016 ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - kamer 3: SPREKERSPLEIN: Chw. Bestemmingsplan Dordtse Kil 4 en A16/N3 Raadsinformatiebrief over Ontwerp Chw. Bestemmingsplan Dordtse Kil 4, Ontwerpbestemmingsplan Rijksweg A16/N3 en ontwerp MER Zienswijze van Platform Spoor en Geluid Dordrecht over Concept Omgevingsvergunning Prorail Regio Randstad Zuid Art. 40 vragen PvdA over Overlast gestalde Arrivatrein Deel 2 Klik op de Adviescommissie voor de uitgebreide agenda... "

PvdA zoekt enthousiaste kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad - Interesse? Laat het ons weten

{rs_bericht.titel}
maandag 29 mei 2017 - Profielschets raadslid PvdA Dordrecht gemeenteraadsverkiezingen 2018 Deze schets beschrijft het profiel van raadsleden van de Partij van de Arbeid in Dordrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Het profiel vormt de leidraad voor de Adviescommissie Kandidaatstelling 2018 bij de selectie en voordracht van kandidaten. De commissie stelt een ontwerp-kandidatenlijst op als advies aan het bestuur en de algemene ledenvergadering van de afdeling. De profielschets dient tevens ter oriëntatie van geïnteresseerde kandidaten. Partijgenoten die zich in de profielschets herkennen worden van harte uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor het raadslidmaatschap in de toekomstige gemeenteraadsfractie. Raadslid voor de PvdA in Dordrecht ...

Ook niet gekozen burgers in gemeenteraad

{rs_bericht.titel}
woensdag 24 mei 2017 -

Dinsdagavond 23 mei 2017 presenteerde de RekenKamerCommissie Dordrecht aan belangstellenden en raadsleden haar rapport over Burgerparticipatie: Meer dan een goed idee - Samen burgerparticipatie naar een hoger plan tillen.

Voor de PvdA is dit een belangrijk onderwerp, want wij vinden dat burgers die van alles ondernemen en bijdragen aan een leuke stad de ruimte moeten krijgen, en in ieder geval meer serieus moeten worden genomen dan in de praktijk vaak het geval is. Aanbevelingen van dit rapport zijn ondermeer: een vaste account-manager voor burgers met ideeen die hen met raad en daad bijstaat. De PvdA wil ook dat er een wethouder komt die burgerparticipatie in zijn/haar portefeuille heeft, en daar sterk op kan sturen. Andere aanbevelingen van het rapport zijn: Organiseer refelectie over burgerparticipatie en de rol van de raad Kom tot integrale teams rondom initiatieven Investeer in nieuwe vormen zoals: Standpuntstemmen (burgers kunnen stemmen op standpunten via website), cooperatieve wijkraden (met bewoners en raadsleden) en een Grote Dordtse Raad, waar ook niet gekozen burgers met speciale expertise tijdelijk in kunnen zitten.

De PvdA vindt het ...

PvdA prioriteiten bij lobbyen: Chemie dossier Waterveiligheid, Veilig goederenvervoer/meer intercitytreinen, Sociaal domein

{rs_bericht.titel}
woensdag 24 mei 2017 -

Adviescommissie Bestuur & Middelen en Fysiek, dinsdag 23 mei 2017: Lobby/Public Affairs: Peter Puik/Jacqueline vd Bergh: Peter: Het beste is als de gehele raad en het college achter iets staan en hun kontakten gebruiken in Den Haag. Zoals bij de Rechtbank, dan gebeurt er iets. Hier hebben we als raad allemaal onze contacten in Den Haag ingezet om de zaak te bepleiten en voor elkaar gekregen. Andere lobby's spelen zich soms en vooral af op de achtergrond en in stilte. Hiervan zien wij althans te weinig resultaat. Dit heeft wellicht te maken met de prioritering of vanwege mindere ingangen die het college heeft om zaken voor elkaar te krijgen. Wat ons betreft is een betere prioritering van de lobby's daarom erg belangrijk. Onze voorkeuren gaan uit naar lobby's die extra en veel aandacht moeten hebben: 1) GenX/Pfoa Chemie dossier 2) Waterveiligheid 3) Veilig goederenvervoer en meer intercity treinen. Wat ons betreft ...

Bij aanleg HSL lijn waren er al afspraken over intercity treinen over dit traject / Dordrecht is een overstap station geworden

{rs_bericht.titel}
woensdag 24 mei 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 23 mei 2017: Gesprek met NS over de Nieuwe Dienstregeling: Jacqueline vd Bergh: Er zijn ontzettend veel klachten over de nieuwe NS dienstregeling. Deze pakt desastreus uit voor Dordrecht. Minder intercitytreinen naar het noorden en slechts 2 x per uur een intercity naar Breda. Reizigers naar het zuiden hebben te maken met veel overstappen en extra reistijd. Reizigers naar het noorden rijden in de spits in overvolle treinen. D66 heeft een meldpunt in het leven geroepen om klachten te verzamelen. Dit zijn 550 klachten geworden. Deze klachten zijn inmiddels overhandigd aan de NS. De NS had alle klachten in een ...

Onoverzichtelijke kruispunten: er komen nu toch zebrapaden en stoplichten blijven mogelijk

{rs_bericht.titel}
woensdag 24 mei 2017 -

Adviescommissie Fysiek dinsdag 23 mei 2017 - Aanpassingen in Voorlopig Ontwerp Merwedestraat-Oranjelaan - Jacqueline van den Bergh: PvdA is niet gelukkig met de 1 x rijbaan en 1 x ventweg aanpak van de Oranjelaan. Wij vragen ons af of het veiliger wordt, de kruispunten vinden wij onoverzichtelijk, en we missen de stoplichten bij oversteken. Onduidelijk is of er nu toch wel zebrapaden komen, waar bewoners om hebben gevraagd. Zebrapaden vindt de PvdA veiliger. Ook het feit dat fietsers zich maar in het verkeer moeten storten bij het oversteken van de kruispunten vinden wij geen goed idee. Wij zien liever stoplichten en ...

Bewoners en hun kinderen in actie voor hun 30 km straat

{rs_bericht.titel}
woensdag 24 mei 2017 -

Woensdagmiddag 24 mei 2017 werd er op de Minnaertweg in Sterrenburg door bewoners met hun kinderen een actie gehouden om te benadrukken dat de Minnaertweg een 30 km straat is. Dat is nauwelijks te zien, de weg is een gewone rechte weg, met alleen bordjes aan de uiteinden van de weg met 30 km. Bewoners willen meer veiligheid voor hun kinderen. Veel automobilisten rijden veel harder. Dit werd ook geconstateerd bij de lasergun controle met Veilig Verkeer Nederland. Jacqueline vd Bergh was erbij. Kinderen hadden 30 km borden en 30 km mutsen opgedaan en waren duidelijk herkenbaar. Als auto's netjes reden, ging er een luid gejuich op.

Steeds meer aandacht komt er voor 30 km straten en voor verkeersveiligheid, ook landelijk. Een goede inrichting voorkomt dat automobilisten te hard kunnen rijden. De PvdA wil betere inrichting van straten en meer verkeerscontroles op locaties die bewoners zelf opgeven.

Sociaal Offensief tegen Armoede

{rs_bericht.titel}
woensdag 24 mei 2017 - "Het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden organiseert in De Buitenwacht op woensdag 31 mei 2017 een bijeenkomst: Sociaal Offensief tegen Armoede: een tussenbalans. Van 17.00 tot 20.30 uur. Tijdens een eerdere bijeenkomst met bewoners, organisaties en politici is een 18 puntenlijst opgesteld, waarmee gewerkt zou gaan worden. Zie de 18 puntenlijst op de volgende pagina. Wat is er met deze onderwerpen gebeurd? Bewoners, organisaties en politici zijn opnieuw uitgenodigd om o.l.v. Kees Thies weer met elkaar in gesprek te gaan. Wethouder Sociaal Beleid, Peter Heijkoop, zal vertellen over zijn aanpak en nieuwe voorstellen. Om 18.30 uur is er een lopend buffet, waarna om 19.30 uur de discussie weer verdergaat. De bedoeling is om te komen tot nieuwe afspraken over de aanpak armoede. Graag van te voren aanmelden via info@platformtegenarmoede.nl "

Agenda's Adviescommissies dinsdag 23 mei 2017 - vanaf 20 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
maandag 22 mei 2017 - "ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - vergaderkamer 1: Public Affairs/Lobby (samen met commissie Bestuur en Middelen) Wijzigingen Merwedestraat-Oranjelaan + Krediet Gesprek met NS over Dienstregeling ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - vergaderkamer 1: Public Affairs/Lobby (samen met commissie Fysiek) vergaderkamer 3: BESLOTEN: Stand van zaken richting de Kadernota 2018 ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - vergaderkamer 5: Voorstel voor Onderzoek Jeugdhulp Ontwikkelingen Jeugd Q1 2017 Motie 9: Geintegreerd Jongerenwerk en Nakoming Toezegging T7 Klik op commissie voor de uitgebreide agenda"

Maak van de N3 geen ongezonde overvolle racebaan - verbeter ook de fietspaden en fietsverbindingen ernaast en in de buurt

{rs_bericht.titel}
vrijdag 19 mei 2017 -

Adviescommissie Fysiek dinsdag 16 mei 2017: Moties Schone Lucht en Snel op naar Geluidsarme N3 - Jacqueline van den Bergh: De PvdA wil schone lucht en minder geluidsoverlast langs de N3 stimuleren met 80 km, stil asfalt, meer groen en geluidschermen met zonnepanelen. Zodat de woonwijken die ernaast liggen minder overlast hiervan hebben en het een stuk veiliger wordt op de weg. De N3 is een gevaarlijke weg (volgens de ambtenaar) en gaat aangepakt worden door RijksWaterStaat (RWS). Met extra maatregelen kan het ook schoner, stiller en veiliger. PvdA wil niet dat de N3 een racebaan wordt van A15 naar A16. Daarom houden wij vast aan 80 km, voor veiligheid, minder overlast voor de wijken, en minder uitstoot. Bij de nieuwe bewegwijzering moeten de nummers van wijken konsekwent vervangen worden door de namen van de wijken, aldus Jacqueline. Hoewel er een motie ligt om op de N3 overal 80 km in te stellen die door de gemeenteraad is aangenomen, wilde wethouder ...

Windmolen op Krabbegors komt er

{rs_bericht.titel}
vrijdag 19 mei 2017 -

Adviescommissie Fysiek dinsdag16 mei 2017: Jacqueline vd Bergh had 3 vragen voor college: Stand van zaken met windmolen HVC op Krabbegors. Op 16 november j.l. was er de presentatie, wanneer komt de windmolen er? Volgens wethouder van der Linden gaat de provincie de vergunning afgeven en kan de windmolen worden geplaatst. Bloemen en bijen op Kil 3: Ondernemers willen op plekken waar geen bedrijven kunnen komen (o.a. onder hoogspanningsmasten) wilde bloemen inzaaien en bijenkasten plaatsen. Is een goed plan. Kunnen zij dit gewoon doen? Wethouder vd Linden: Ja, dat kan. Bewoners Sterrenburg 3 klagen over tekort aan parkeerplaatsen voor bewoners vanwege Fysiotherapie en Sportschool. Wethouder vd Linden weet dat dit een probleem is. Er kunnen parkeerplaatsen bij worden gemaakt, maar daar is een klein budget voor nodig.

Geen overlast meer rond coffeeshops

{rs_bericht.titel}
vrijdag 19 mei 2017 -

Adviescommissie Bestuur & Middelen dinsdag 16 mei 2017: Locaties Coffeeshops - Peter Puik: Het college heeft, n.a.v. een motie, een voorstel gedaan om te bekijken of het mogelijk is om 2 coffeeshops uit de binnenstad te kunnen verhuizen. Na dit voorstel is er op initiatief van de PvdA een Sprekersplein gehouden. Hierin hebben bewoners, coffeeshophouders, ondernemers van de binnenstad, ondernemers bedrijventreinen Kill3 en Louterbloemen en de belangenvereniging voor gebruikers hun ervaringen uitgesproken. Voor de PvdA is het overduidelijk dat er in de binnenstad overlast van bezoekers van coffeeshops wordt ervaren door bewoners en ondernemers. Deze overlast bestaat voornamelijk uit geluids-, parkeeroverlast enz. Vanuit de PvdA vinden wij het verplaatsen van de coffeeshops naar de buitenwijken niet handig. Dit omdat er in de binnenstad meer sociale controle ...

DePont/Chemours: Stop de giftige lozingen - gezondheid staat voorop

{rs_bericht.titel}
vrijdag 19 mei 2017 -

Adviescommissie Fysiek dinsdag 16 mei 2017: DuPont/Chemours / GenX en drinkwater - Jacqueline van den Bergh: De PvdA vindt dat de kwaliteit van het drinkwater veilig moet zijn en dat we erop kunnen vertrouwen dat dat de hoogste priorteit heeft en in goede handen is bij onze instanties. Leefbaarheid, gezondheid en veiligheid moeten veel meer prioriteit krijgen. Het kan niet zo zijn dat er stoffen van de fabriek DuPont/Chemours in het drinkwater terecht komen, hoe kleine hoeveelheid ook. DuPont/Chemours moet gaan investeren in veilige productieprocessen, en niet meer lozen in het water en lucht van giftige stoffen die gezondheidsrisico's met zich meebrengen. De vergunningen moeten strenger, de wetgeving moet worden aangescherpt. Een Plan van Aanpak naar nul uitstoot met een ...

We halen schandalig veel afval op na een warme zomerse dag in de Merwelanden van de vele barbecues ...

{rs_bericht.titel}
vrijdag 19 mei 2017 -

Het PvdA Politieke Cafe donderdagavond 18 mei 2017 over Zwerfafval was zeer druk bezocht. In de gezellige zaal van de schitterende Crabbehoeve waren veel bewoners gekomen om met ideeen maar zeker ook met grieven te komen. HVD, DW-Groen (Drechtwerk), Stadsbeheer en De Dordtse Doorpakkers waren aanwezig om met de bezoekers te praten over waarom het zwerfafval in onze stad toch zo hardnekkig is. Er werd goed gediscussieerd o.l.v. Kees Thies. Het lijkt wel of de stad vuiler wordt i.p.v. schoner. De bezoekers waren oprecht bezorgd over het vuil in hun buurt. Vooral DW-Groen ontlokte nogal wat verbazing. DW-Groen werkt met mensen met beperkingen. Zij zijn in 2 groepen ingedeeld: 1 groep ruimt zwerfafval op en 1 groep leegt de afvalbakken. Die scheiding is heel strak. Vraag was ...

Bijeenkomst over Zwerfafval: Hoe houden we Dordt schoon? Wat doen HVC, DW-Groen, Dordtse Doorpakkers, Stadsbeheer en A-Garden?

{rs_bericht.titel}
woensdag 17 mei 2017 -

PvdA fractie organiseert donderdagavond 18 MEI 2017 in de CRABBEHOEVE in Crabbehof (van Karnebeekstraat 2) van 19.30 tot 21.30 uur een politiek cafe over ZWERFAVAL: Hoe houden we Dordt Schoon? Discussie onder leiding van KEES THIES, columnist AD.

Vele Dordtenaren ergeren zich groen en geel aan het vele afval op diverse plekken in onze stad. Sommige mensen gooien maar achteloos alles op de grond. Maar er ontbreken ook afvalbakken, en de organisatie van het ophalen van (zwerf)afval ligt in vele handen. Wie is de baas over ons afval? Hoe houden we Dordt schoon is de centrale vraag in het Politiek Cafe dat de PvdA-fractie organiseert. De PvdA heeft een Meldpunt Verrommeling, en daar zijn vele meldingen binnengekomen. Het lijkt wel of onze stad steeds meer vervuilt.

HVC, DW-Groen (Drechtwerk), Dordtse Doorpakkers (particulier initiatief), Stadsbeheer en A-Garden zijn partijen die zich bezighouden met het opruimen van het afval in onze stad. Daarnaast zijn er nog meer initiatieven in wijken die opruimdagen houden.

Wat doen deze organisaties? Zij zijn de gastsprekers op deze avond. Hoe komt het dat er dan toch op vele plekken het zwerfafval blijft liggen, of steeds weer terugkomt? Wie houdt het toezicht? Daarover gaan we in discussie, o.l.v. Kees Thies, columnist AD/De Dordtenaar.

Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen met de discussie en zijn/haar ideeën/ervaringen naarvoren te brengen. De PvdA-fractie wil met deze ideeen verder aan de slag bij de Kadernota en Begroting. Want Dordt Moet Schoon !

Gerichte aanpak snelheidsduivels door samenwerking politie en bewoners - meld ons locaties waar gecontroleerd moet worden

{rs_bericht.titel}
dinsdag 16 mei 2017 - "De PvdA is in oktober 2014 de actie gestart: IK FLITS MEE. Bewoners melden verkeersgevaarlijke locaties - waar veel te hard wordt gereden - en de politie gaat controleren en flitsen op deze locaties. Dit heeft een lijst met locaties opgeleverd, waar nog steeds niet veel mee is gedaan. De actie was in Belgie wel een groot succes. De politie riep burgers op deze racebanen te melden. Dat deed men in groten getale. Tot op heden blijven in onze stad verekeerscontroles een lastige zaak. Ze vinden nauwelijks plaats en in 30 km gebieden al helemaal niet. De politie zegt niets te kunnen doen in 30 km straten omdat ze niet goed zijn ingericht. We zijn toen zelf met bewoners verkeerscontroles gaan houden en dat doen we nog steeds. Met bewoners wil de PvdA hierin verandering aanbrengen. Nu is de politie in de Hoeksche Waard gestart met een facebookpagina waar bewoners de gevaarlijke locaties kunnen opgeven, waar de politie dan gaat controleren/flitsen. Dit is voor de PVDA weer het moment om actie te ondernemen. VVD en PVDA hebben dan ook vragen aan college opgesteld om ook in Dordrecht een dergelijke publieksgerichte actie vanuit de politie te gaan starten om snelheidsduivels aan te pakken. De samenwerking tussen politie en bewoners moet leidend worden bij verkeerscontroles. En verkeerscontroles moeten zowiezo weer gedaan worden. MELD ONS LOCATIES WAAR VERKEERSCONTROLES MOET WORDEN GEHOUDEN via info@pvdadordrecht.nl Vragen aan college: ..."

Agenda's Adviescommissies dinsdag 16 mei 2017: vanaf 20 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
vrijdag 12 mei 2017 - "ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - kamer 1: GenX en de kwaliteit van het drinkwater Dossier Chemours/DuPont Moties M3: Geef Dordt meer schone lucht en M4: Snel op naar geluidsarme N3 Rapport Fietsersbond Drechtsteden en Milieufederatie Drechtsteden over verduurzaming van de N3 Raadsinformatiebrief over Ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Smitsweg, locaties Noord en Midden ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - kamer 3: Vestiging Coffeeshops buiten de binnenstad Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting 'om-niet' Uitvoeringsplan Handhaving 2017 ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - kamer 5: Brief Stichting Museum 1940-1945 over Herstructureringsnota 2017 Agendering en bespreking raadsinformatiebrieven en raadsvoorstellen in commissie Sociaal Startnotitie Thuis in de Wijk Startnotite Elkaar Helpen Klik op de Adviescommissie voor de uitgebreide agenda"

Geen Welstandscommissie meer en wel verkeerscontroles in Wijnstraat

{rs_bericht.titel}
donderdag 11 mei 2017 -

In de gemeenteraad van dinsdag 9 mei 2017 legde PvdA raadslid Jacqueline vd Bergh twee Stemverklaringen af: HAMERSTUK 14: WELSTANDS/MONUMENTEN-COMMISSIE - benoemen nieuwe leden: De PvdA heeft eerder bedenkingen geuit bij het functioneren van een Welstandscommissie. Wij zien de meerwaarde voor onze stad er niet van in. Haar besluiten doen te veel te wenkbrouwen fronsen. Ook nu weer bij het gebouw Willemshoeve in Sterrenburg. Hier heeft de Welstandscommissie een plan afgekeurd waarbij het gebouw grotendeels in tact kon blijven. Nu wordt het gesloopt. Wij willen toe naar een andere vorm van omgaan met kwaliteit in de openbare ruimte en komen hierover met een voorstel bij de Evaluatie van de Welstandsnota binnenkort. Wij gaan niet accoord met ...

Bij verkoop van gemeentepanden van belang hoe panden worden aangeboden

{rs_bericht.titel}
donderdag 11 mei 2017 -

Gemeenteraad dinsdag 9 mei 2017: Verkoop panden aan Groothoofd en Palingstraat - Peter Puik: De SP heeft een amendement ingediend. Hadden de bewoners niet mee moeten kunnen dingen naar de koop of andere partijen? Zijn de taxaties goed verlopen? Had de opbrengst hoger kunnen zijn? Daarover ging de discussie. Volgens wethouder Mos loopt eventueel de gemeente Dordrecht juridisch een risico omdat taxatie mede is gedaan door gemeente, en in stuk staat alleen DuDoc. Namens college hebben we geen probelemen alsnog een taxatierapport opnieuw te maken. Als dat meer confort geeft. Alleen opdrachtgever kan rechten ontlenen aan taxatierapport. Onze juristen denken dat met de 2 onafhankelijke taxaties geen vuiltje aan de lucht is. Maar wij willen dat verzoek inwilligen. SP Amendement ontraad ik. Wij willen in een hand verkopen. Een geheel gelijk doorverkopen. Er was een kettingbeding. Willen niet zelf de panden kopen uit strategische overwegingen. Mogelijk hadden de panden meer kunnen opbrengen, maar dat is als de gemeente eigenaar is meestal niet het geval. PVDA: Wij ...

Zinvolle dagbesteding hoort thuis in een zorgplan en niet in een verordening - Een goed PGB geeft regie over eigen zorg

{rs_bericht.titel}
donderdag 11 mei 2017 -

Gemeenteraad dinsdag 9 mei 2017: Verordening tot wijziging van de Verordening Beschermd Wonen en Opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging - Cor van Verk: De hervorming van de zorg die het kabinet heeft doorgevoerd gaat uit van het in eigen kracht zetten van de mensen waarbij zij zoveel mogelijk zelf de regie houden. Het PGB (PersoonsGebonden Budget) is daarbij een uitstekend middel om dit doel te bereiken. De hervorming van de zorg gaat uit van twee belangrijke principes namelijk de eigen kracht van mensen wat tot uitdrukking komt door behoud van regie. In dat kader heeft het kabinet in alle nieuwe zorgwetten artikelen opgenomen waarin wettelijk wordt vastgelegd dat mensen in plaats van zorg in natura een persoonsgebonden budget kunnen krijgen. Feitelijk is dat de meest ver doorgevoerde manier om mensen de regie te laten behouden over hun leven. Mensen kunnen dan immers zelf keuzes ...

Hoe houden we Dordt schoon?

{rs_bericht.titel}
donderdag 11 mei 2017 -

PvdA fractie organiseert donderdagavond 18 mei 2017 in de Crabbehoeve in Crabbehof (van Karnebeekstraat 2) van 19.30 tot 21.30 uur een politiek cafe over ZWERFAVAL: Hoe houden we Dordt Schoon? Discussie onder leiding van KEES THIES.

Vele Dordtenaren ergeren zich groen en geel aan het vele afval op diverse plekken in onze stad. Sommige mensen gooien maar achteloos alles op de grond. Maar er ontbreken ook afvalbakken, en de organisatie van het ophalen van (zwerf)afval ligt in vele handen. Wie is de baas over ons afval? Hoe houden we Dordt schoon is de centrale vraag in het Politiek Cafe dat de PvdA-fractie organiseert. De PvdA heeft een Meldpunt Verrommeling, en daar zijn vele meldingen binnengekomen. Het lijkt wel of onze stad steeds meer vervuilt.

HVC, DW-Groen (Drechtwerk), Dordtse Doorpakkers (particulier initiatief), Stadsbeheer en A-Garden zijn allerlei partijen die zich bezighouden met het opruimen van het afval in onze stad. Daarnaast zijn er nog meer initiatieven in wijken die opruimdagen houden.

Wat doen deze organisaties? Zij zijn de gastsprekers op deze avond. Hoe komt het dat er dan toch op vele plekken het zwerfafval blijft liggen, of steeds weer terugkomt? Daarover gaan we in discussie, o.l.v. Kees Thies, columnist AD/De Dordtenaar.

Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen met de discussie en zijn/haar ideeën/ervaringen naarvoren te brengen. De PvdA-fractie wil met deze ideeen verder aan de slag bij de Kadernota en Begroting. Want Dordt Moet Schoon !

"Twee BVD raadsleden stappen op: "BVD is onderdeel van de bestuurlijke machine geworden""

{rs_bericht.titel}
dinsdag 9 mei 2017 - "In de gemeenteraad van dinsdag 9 mei 2017 legden Martijn Groeneweg en Eline van der Vorm - beiden raadsleden voor Beter Voor Dordt - een verklaring af. "De afgelopen maanden dwingen ons om kritisch te zijn over onze eigen prestaties als raadsleden. Als je moet erkennen dat het grootste gevecht dat je de afgelopen tijd hebt gevoerd plaatsvond tussen de muren van de fractiekamer en niet in het publieke debat, dan zit er iets niet goed. Het afgelopen half jaar voelen wij ons in toenemende mate ..."

PvdA: Zwerfauto's/autowrakken vervuilen de straat en houden parkeerplaatsen bezet - Na vragen PvdA zijn zwerfauto en volle afvalcontainer weggesleept

{rs_bericht.titel}
zaterdag 6 mei 2017 - Adviescommissie Bestuur en Middelen, dinsdag 18 april 2017: Vragen aan College over Zwerfauto's/autowrakken - Peter Puik: Na signalen uit de stad hebben wij een vraag gesteld over zwerfauto's (autowrakken) in de stad. Dit zijn auto's welke langdurig niet gebruikt worden en de straat vervuilen en parkeerplaatsen bezet houden. De burgermeester gaf aan dat, zolang de auto een kenteken heeft en de wegenbelasting wordt betaald, het lastig is. Dan moeten zo ongeveer de wielen van de auto af zijn en de ruiten zijn vernield om het als wrak te betitelen en te laten weghalen. Wel gaf de burgermester aan dat toezicht/handhaving hierop nog een keer wordt gewezen. Ook zei de burgemeester iets 'grappigs' met een serieuze ondertoon. Dit was de uitspraak: laten wij ...

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid