Zinvolle dagbesteding hoort thuis in een zorgplan en niet in een verordening - Een goed PGB geeft regie over eigen zorg

Zinvolle dagbesteding hoort thuis in een zorgplan en niet in een verordening - Een goed PGB geeft regie over eigen zorg
donderdag 11 mei 2017

maken hoe zij de hulp die zij nodig hebben inrichten. Gemeenten worden geacht dit beleid door te voeren. Dat zij daarbij nadere regels mogen stellen, ook dat is duidelijk geregeld in de wet.

Wat wij echter in Dordrecht en de Drechtsteden zien, is een beleid dat nadrukkelijk gericht lijkt op het ontmoedigen van de PGB's. Voor ons blijkt dit uit een aantal zaken waar we de afgelopen maanden nadrukkelijk tegen aan lopen. In maart vertelden ouders van kinderen met beperkingen dat zij veel problemen hadden met de aanvraag van de zorg. Los van de specifieke doelgroep wezen zij ons op een tweetal elementen waardoor de aanvraag van PGB's behoorlijk gefrustreerd worden: 1. Mensen die een PGB-aanvragen krijgen zonder meer een korting op het toegekende bedrag een korting ten opzichte van het bedrag dat de zorg in natura zou kosten. Argumenten daarvoor zijn: a. De cliënt zou willen kiezen voor een aanbieder die niet in het pakket van de gemeente zit, wat onderbouwd wordt met het argument dat de cliënt zelf moet onderbouwen waarom hij een PGB wil. De wetgever heeft dit inderdaad zo geregeld een cliënt moet motiveren waarom hij een PGB zou willen ontvangen. In de ogen van de gemeente is dat dus bijna niet te motiveren zij bieden immers het gehele palet. Dat iemand zelf de regie wil houden in zijn leven komt klaarblijkelijk niet bij de gemeente in de gedachte op. Vandaar dus dan b. Wanneer hij dat dus doet moet het wel gaan om een kleine aanbieder voor een zeer specifiek doelgroep of bepaalde levensovertuiging. c. Omdat zij kleiner zijn moeten ze wel minder overheadkosten hebben dus goedkoper zijn. De stelling dat zij minder kosten zouden moeten maken wordt volstrekt niet onderbouwd maar gaat uit van vooronderstellingen die nergens op gebaseerd zijn. Overigens wanneer dit zo zou zijn moet het verder niet uitmaken, want de zorg die geleverd wordt moet op rekening worden uitbetaald door SVB. Wanneer deze rekening lager uitvalt is dat een meevaller. Door echter op voorhand de hoogte te beperken, beperkt de gemeente automatisch de keuzevrijheid. d. En omdat zij niet aan de kwaliteitseisen of keurmerken van de gemeente hoeven te voldoen hebben zij mogelijk minder administratieve lasten.

Het argument dat er geen nadere eisen zijn lijkt mij in strijd met de wet. De wetgever stelt nadrukkelijk dat ook voor deze aanbieders de gemeente kwaliteitseisen moet stellen zoals blijkt uit artikel 2.1.3 lid 2 c. het verzuimen hiervan lijkt mij een omissie die niet kan en mag voortbestaan. e. En tenslotte komt misschien wel het belangrijkste argument namelijk dat een gelijk tarief een perverse prikkel zou opleveren dat zorgaanbieders dan eerder kiezen voor het PGB waardoor er minder gestuurd kan worden. Wellicht is dit het belangrijkste argument: men is bang de greep te verliezen op de zorg. Opmerkelijk omdat er nadrukkelijk wordt uitgegaan van eigen kracht en regie maar dit lijkt alleen te gelden wanneer het deze overheid uitkomt.

Mensen die zelf zorg verstrekken aan hun familieleden, of dit nu kinderen zijn partners betreffen of andere gezinsleden, worden afgescheept. Als reden geven wij dat het hier toch gebruikelijk zorg betreft. Maar in hoeverre is er nog sprake van gebruikelijke zorg wanneer de zorgverlener allerlei zorg moet leveren die het begrip gebruikelijk ver te boven gaan, vragen wij ons af. Dit staat dan nog los van allerlei bureaucratische rompslomp waar mensen mee geconfronteerd worden. Eén woordje verkeerd en de zaak wordt weer teruggestuurd, met alle vertraging van dien en vertraging kost geld omdat in de tussentijd er wel kosten worden gemaakt. Het gevolg van deze houding van de gemeente/regio is dat mensen, wanneer zij niet, al op voorhand afzien van een 'onvoordelige' PGB op den duur wel murw worden van het bureaucratisch geneuzel. Voor de overheid heeft het tot gevolg dat er feitelijk altijd duurdere zorg in natura wordt geleverd. De PVDA en GL wil dat, in navolging van meerdere mensen, dat wet wordt uitgevoerd. Dat betekent wat ons betreft dat er geen oneigenlijke belemmeringen worden opgeworpen noch dat er oneigenlijke of niet onderbouwde kortingen worden toegepast. Wij dienen daartoe een 2 amendementen in bij deze Verordening, die wat ons betreft overal het gewraakte artikel zou kunnen vervangen. Dit overigens overeenkomstig de uitspraak van de Rechtbank in Rotterdam die de vloer heeft aangeveegd met de Verordening. In een geschil over de hoogte van het toegekende PGB geeft de rechtbank aan dat er geen juiste uitvoering wordt gegeven aan de wet. Zij stelt dat de verordening onvoldoende criteria bevat om de hoogte van een PGB vast te stellen. Zij erkent in haar vonnis dat gemeenten weliswaar een zekere ruimte hebben om eigen beleid te voeren, maar dat dit niet mag worden uitgelegd dat iemand met een PGB niet in staat is om passende hulp in te kopen. De gemeente mag de hoogte van het PGB maximeren tot de prijs waarvoor hij diezelfde zorg bij een zorgverlener kan inkopen als zorg in natura.

Mede om die reden heeft de rechtbank op 20 april jongstleden vonnis gewezen in het voordeel van de eisers. Dit overigens naast het feit dat de eisers niet eens zijn gehoord door de overheid. Gemeente mag maximaliseren, maar de client moet altijd goede hulp moeten kunnen inkopen.

2. Voorzitter nog een enkele opmerking over de verplichte zinvolle dagbesteding van minimaal 20 uur per week. Wij begrijpen de inhoudelijke afweging achter dit onderdeel. In de visie van de PVDA hoort een dergelijk element niet thuis in de Verordening. Het is een werkinhoudelijke overweging die onderdeel zou kunnen zijn van de methodiek. Daarmee hoort dit onderdeel thuis in het op te stellen zorgplan. Door het op te nemen in de Verordening biedt het de overheid de mogelijkheid volstrekt willekeurig mensen te weren of te verwijderen uit de 24 uurs opvang. Immers wie bepaalt wat zinvol is in dit leven het is een waarde-oordeel waar wij ons in ieder geval verre van moeten houden. Om te voorkomen dat een dergelijke negatieve willekeur wordt toegepast pleiten wij ervoor om dit artikel te verwijderen middels een amendement.

Voorzitter tot slot nog een opmerking over het gekozen construct. Het geheel is een soort van gentleman agreement zonder nadere formalisering. Het is niet zoals eerst namelijk dat de centrum gemeente verantwoordelijk is en de wethouder aldaar verantwoording aflegt aan de gemeenteraad er is evenmin gekozen voor een Gemeenschappelijke Regeling waarin in ieder geval nog iets wettelijks is geregeld over de positie van de gemeenteraad en de wijze van verantwoorden er is zelfs geen convenant waarop de afspraken zijn geformaliseerd en de gemeenteraad wellicht nog een positie zou kunnen krijgen het is een soort van afspraak waarvan wij vaststellen dat de raad geen enkele positie meer heeft en alles bij consensus tussen wethouders moet worden vastgesteld. De raad wordt volledig buiten spel gezet onder het mom van de consensus. Wij zijn benieuwd wat vooral de vertegenwoordigers van Beter van Dordt hiervan vinden. Zij benadrukken immers telkenmale dat de gemeenteraad zijn rol moet terugkrijgen zelfs als dit ten koste gaat van regionale samenwerking.

Wethouder LAMBRECHTS: Bij beschermd wonen gaat het om een kwetsbare groep. Is van belang goede zorg aan te bieden. Naar vermogen zo snel mogelijk weer mee kunnen doen in onze maatschappij. PGB is voor deze groep heel lastig. Je bent ook een werkgever. Deze groep wil dat vaak niet, die willen ontzorgd worden en kiezen voor zorg in natura. Aan PGB's eisen stellen, maar dan moet je ook kunnen handhaven. We ontmoedigen voor deze groep het PGB. College heeft bevoegdheid om tarief PGB vast te stellen. Deel overhead eraf, minder personele kosten. Mensen hebben niet hierover geklaagd. Tarieven niet gelijk trekken. Nu kunnen we handhaven en kwaliteit garanderen. Sociaal netwerk is vaak te klein voor deze groep. Jurisprudentie over interne begeleiding en niet over beschermd wonen. PGB's is daar voor een heel andere groep. 24-iuurs opvang, niet over begeleid wonen. Gaat over crisisopvang. 20 uur wordt afgesproken, kunnen ook werken. Gaat in overleg. Eis is van Leger des Heils. Die willen we graag handhaven.

Cor: Ik heb kennis van kwetsbare groepen. Ik weet wel degelijk waar ik over praat. Dit is een bijzonder kwetsbare groep. Die moet je beschermen. Er staat in de Verordening waar geen PGB wordt toegekend. Er zijn uitsluitendgronden zijn goed beschreven. Gaat erom dat de korting overheadkosten onrechtmatig is. Gaat om passende zorg. Dat gaat niet over alleen interne begeleiding. PGB is bestemd voor passende zorg, volgens de rechter. De wet schrijft voor om bij PGB keurmerken in te stellen bij de verleners van zorg. Die kwaliteitseisen moeten er zijn. U suggereert minder administratieve lasten, dat klopt niet. Dagbesteding: uiteraard willen mensen een dagbesteding. Gaat om zinvolle tijdsbesteding. Voorb: iemand die verslaafd is en op zoek is naar buit vindt dat uitermate zinvol. De maatschappij niet. Gaat om zinvol, dat is subjectief. Dit leidt tot rechtsongelijkheid.

Vorige keer hebbe we een aantal wijzigingen bepleit, dat kon niet omdat er een eensluidende verordening voor 12 gemeenten is. Hebben wij nu volledige vrijheid als raad of moet er concensus zijn. Wethouder LAMBRECHTS: We hebben wel een overeenkomst met 12 gemeenten. We moeten er moet elkaar uitkomen. Er zijn 12 raden. U bent niet de enige. Die hebben dat al gedaan. COR: Hebben wij als Dordrecht volstrekte vrijheid? Wethouder LAMBRECHTS: Nee, dat heeft u niet. COR: Wij zijn niet aan zet. Wethouder LAMBRECHTS: Nee, dat bent u wel, Want dan ga ik terug naar mijn partners. Er zijn 12 raden die de verordening moeten vaststellen. Burgemeester: Het is aan de raad. U heeft de mogelijkheden die er zijn. COR: We moeten een aparte discussies over PGB organiseren. Zinvolle dagbeding hoort thuis in zorgplan, bij professionals. Minimaal 20 uur zinvolle dagbesteding regel je niet in een wet, verordening.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid