Woningbouwprogramma tot 2031

Woningbouwprogramma tot 2031
donderdag 20 december 2018
Gemeenteraad dinsdag 18 december 2018 | Woningbouwprogramma tot 2031: Cor van Verk

Tot en met 2031 wil het college 10.000 woningen erbij bouwen in de stad. De PvdA kan zich vinden in deze ambitie. Nu is onze stad aan het krimpen, en dat moeten we niet willen, aldus Cor van Verk.
De PvdA kan min of meer ook accoord gaan met de indeling van het woningbouwprogramma, met meer toevoeging van duurdere woningen. Goed voor de stad is dat er diversiteit is in woningen en woonmilieus. Maar die verdeling is globaal voor de hele stad. Dat hoeft niet te beteken dat in dure wijken overal sociale woningen bij moeten. 

Wij zijn tot de conclusie gekomen - na goede discussie in onze fractie - dat we instemmen met uw voorstel. Wat is de balans in deze stad. Goedkope woningvoorraad is aanzienlijk. Meer aanzienlijk goedkope woningen kan ook een aanzuigende werking hebben. Hogere inkomens zijn van uitermater groot belang voor het draagvlak voor de voorzieningen. Deze stad is aan het krimpen, gaat achteruit in inwoneraantal. We zien de intercity treinen verminderen. Wij zijn een stad in onbalans.

Maar wij hebben wel zorg voor de sociale huursector. Er wordt wel gesloopt, maar niet bijgebouwd. Woningcorporaties verkopen een deel van hun sociale voorraad. Wethouder moet zorgen dat de compensatie snel ter hand wordt genomen door de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. Het totaal aan sociale huurwoningen mag niet afnemen. Dat betekent ook iets met de PALT afspraken. We hebben debat gehad over flexibiliteit. We komen met een motie hierover, flexibel nieuwe woningvoorraad hanteren. Nadruk moet liggen op streven. De genoemde percentages moeten niet in beton zijn gegoten. Als de markt verandert dan de percentages wijzigen. Van belang is om Bestemmingsplannen zo flexibel mogelijk in te richten, zodat de woningen indien nodig kunnen worden aangepast.
We moeten een evenwicht vinden tussen flexibiliteit en vastheid in Bestemmingsplannen. Bij nieuwbouw Spuiboulevard bleek dat die bescherming nu ook weer niet zo sterk is.

Gelukkig gaan huurders en kopers weer bewegen. Wachttijden 4 tot 5 jaar bij sociale huur. Afhankelijk van het woningtypen. De meest populaire woningen kennen lange wachttijden. De wet passend toewijzen zorgt ervoor dat veel mensen vastzitten. We hebben nauwelijks bijgebouwd de afgelopen jaren. Daarom moeten we nu echt nieuw bouwen. Doorstroming zal dan op gang komen. Woningen van 3, 4 ton, zouden een verhuisketen opwekken. 4000 nieuwe woningen wil niet zeggen dat er 4000 nieuwe Dordtenaren komen. Velen verhuizen binnen de stad.

Wethouder Stam: Dit Woningbouwprorgramma is tot stand gekomen op basis van de Regionale Woonvisie. Op basis van gesprekken met makelaars, ontwikkelaars en woningcorporaties. Dat is nu in deze visie neergelegd. En er is een Regionale Groeiagenda. Die vraagt om een een visie om onze woonvoorraad. Het huidige woonaanbod is eenzijdig, bleek uit onderzoek. Het ontbreekt vooral aan woningen voor midden en dure segment. Sociale woonvoorraad mag niet minderen. Lijnen uitzetten naar 2031. Cijfers zijn zeker niet in beton vastgegoten. De voorgestelde streefpercentages zijn voldoende uitgangspunt om ons beleid vorm te geven. Dit is een fotomoment van 2016. Nog geen signalen dat we moeten aanpassen. Straks komt er een nieuwe foto. Maar nu is er geen aanleiding om cijfers te herijken.
Er is een standstill voor sociale woningbouw. Niveau van 2016 is uitgangspunt. Wat betreft jongeren huisvesting. OnderzoekCentrum Drechtsteden gaat binnenkort onderzoek starten naar jongeren huisvesting. Hoe groot is de behoefte voor welke doelgroep? Duurzaam bouwen is al ingebed.
Hoe gaan we kwalitatief bouwen? Je moet kijken op basis van de vraag. Duurzaam bouwen en duurzame huizen horen erbij. We hebben afspraken op regionaal niveau. Iedere gemeente heeft getekend. We blijven sturen op die afspraken. 

Uiteindelijk stemde de raad in merderheid in met deze verdeling:
10% sociale huur, 10% markthuur, 30% koop tot € 300.000,-, 30% koop € 300.000,- tot € 450.000,- en 20% koop boven de € 450.000,-.

Daarnaast naam de raad moties aan over onder andere:
- het op peil houden van de voorraad sociale huurwoningen;
- onderzoek naar (leegstaande) objecten in de binnenstad die op korte termijn geschikt gemaakt kunnen worden voor studentenbewoning;
- behoefteonderzoek naar levensloopbestendige woningen;
- het formuleren van een toekomstvisie voor de stad, die het college met het woningbouwprogramma voor ogen heeft.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid