We moeten geen HMC eiland willen worden

We moeten geen HMC eiland willen worden
vrijdag 30 juni 2017

van de werkgelegenheid een groot punt. Veel werkgelegenheid komt van de Bedrijventerreinen. De pech met Dordrecht is dat het aanbod van werk en van personeel niet bij elkaar past. Nog altijd blijft Dordrecht sociaal-economisch achter. Dit is al lang een groot probleem. Wat kan een Kil 4 bijdragen aan het teckelen van dit probleem?

In mijn woordvoering wil ik me in de eerste termijn beperken tot een aantal zaken: Rol Provincie en STEC onderzoeksrapport, werkgelegenheid en logistieke bedrijventerreinen, milieucategorieen, en onze regionale afspraken. En tot slot pleiten wij voor een actueel realistisch onderzoek door een professionele organisatie. Dat is ook een aanbeveling uit het STEC-rapport.

Provincie: De Provincie stelt - op basis van een behoefteonderzoek - dat er minder behoefte is aan nieuwe bedrijventerreinen in Zuid-Holland, en in onze regio. De Provincie doelde weldegelijk ook op Kil 4. Wethouder Mos zegt in het AD dat het onderzoek gaat over de hele provincie, waarbij niet is ingezoomd op onze regio. Maar de Provincie zegt: het overaanbod manifesteert zich met name in de Metropool Regio Rotterdam-Den Haag en daarnaast in Zuid-Holland Zuid. Daar vallen wij onder, toch? Het STEC-rapport adviseert een nader haalbaarheidsonderzoek te doen. Een tijdje geleden was ik met andere raadsleden op de raadsledenbijeenkomst in het Provinciehuis van Zuid-Holland. Daar woonde ik de workshop 'Bedrijventerreinen' bij. Een ambtenaar liet nieuwe bedrijventerreinen zien, waarbij je je ernstig moest afvragen of dat deze nog wel nodig waren. En daar verscheen ook ineens groot Kil 4 in beeld. Men was zelfs op bezoek geweest op de WDO-bedrijventerreinen in Dordrecht en men was geschrokken van de leegstand en de staat van bedrijventerreinen. Dit is wat daar werd gezegd.

Logistieke bedrijven: Wat zijn logistieke bedrijven? Uit kranten las ik dat Nederland de ideale locatie is voor distributiecentra van internationale webwinkels. De Provincie zegt over logistiek: het huisvesten van grootschalige bedrijven, maritieme bedrijvigheid, zware industrie of multimodale overslagterminals. Gaat het om distributie/transport of ook om productie van goederen, stoffen? Dat valt namelijk ook onder logistiek. Volgens de Provincie is er wel veel vraag vanuit HMC-bedrijven (Hogere Milieu Categorie bedrijven). Dat willen we niet. PvdA heeft eerder kanttekeningen geplaatst bij logistiek.

Werkgelegenheid: Met gemiddeld 4 ha per bedrijf, praten we bij 67 ha over zo'n 16/17 bedrijven. Wat werkgelegenheid betreft: College gaat uit van 2800 extra arbeidsplaatsen. Zijn dit echte nieuwe arbeidsplaatsen van bedrijven die van buiten Dordrecht komen? En dus niet van bedrijven die binnen Dordrecht en Regio verhuizen? Over wat voor type werk hebben we het? Ik heb zitten googelen. Logistieke bedrijventerreinen leveren gemiddeld 12 fte's per ha. op. Dan kom je dan uit op zo'n 804 bij in totaal bij 67 ha. Door robitisering en automatisering wordt dat waarschijnlijk alleen maar minder in de toekomst. De PvdA heeft eerder gezegd dat 1000 extra reële nieuwe arbeidsplaatsen het minimum is.

Milieucategorie: Er is in Dordrecht al een overlast aan vuile zaken, zoals DuPont/Chemours, drukke transportroutes over weg, water en spoor. Nu wordt maximaal 4.2 voorgesteld. De categorieen lopen van 1 tot en met 6. Hoe hoger de klasse, hoe intensiever de belasting van het milieu. In de laagste categorie zit bijvoorbeeld de woonfunctie. In de hoogste categorie olieraffinaderij of kerncentrale. Categorie 4: o.a. smeerolienfabriek, verf- en lakfabriek, farmaceutische grondstoffenfabriek, betonfabriek, gipsfabriek. 4.2 duidt erop dat ook productie kan worden toegelaten. De PvdA vindt 4.2 een te hoge categorie en wil de milieucategorie beperken tot maximaal 3.2. Wat gaat Kil 4 trouwens bijdragen aan de duurzaamheid? Het heet een duurzaam bedrijventerrein te zijn, maar criteria wil het college niet vastleggen in BP maar wil per bedrijf afspraken maken. Maar dat is veel minder zichtbaar. De PvdA wil niet dat we een HMC-eiland (=Hogere Milieu Categorie) worden: we hebben al te veel vuil in onze stad: DuPont, goederenvervoer over weg, water en spoor.

Regionale afspraken: De regio heeft aangekondigd in het najaar te komen met voorstellen over actualisatie van de regionale bedrijventerreinstrategie. Ook de Provincie dringt erop aan dat er goede afstemming moet zijn binnen de regio over de bedrijventerreinen: dat betekent ofwel Kil 4 komt er en andere logistieke terreinen gaan niet meer door, ofwel een andere bedrijventerrein gaat door en Kil 4 komt er niet. Die reginale afspraken over bedrijventerreinen moeten er dus eerst zijn voordat we verder beslissen over Kil 4.

Afwijkingsbevoegdheid: Er komen in het Bestemmingsplan Kil 4 wel weer aardig wat afwijkingsbevoegdheden in beeld. En sinds de discussie over het nieuwe pand Spuiboulevard 4-88 is dit nu bij ons een open zenuw. Wij willen niet dat u overal van gaat afwijken, dan is wat wij nu zouden gaan vaststellen op de lange termijn (we spreken over 20 jaar ontwikkeling) totaal veranderd.

Degelijke financiele onderbouwing: De PvdA wil een degelijke actuele financiele onderbouwing zien van de kosten en opbrengsten over doorgaan en over stoppen.

Onafhankelijk onderzoek: Kortom, de PvdA zit nog steeds met vele vragen, die ook leven in de stad. De antwoorden zijn van groot belang voor een weloverwogen besluitvorming over de toekomst van Kil 4. Wij dringen er dan ook bij het college op aan om een nieuw onafhankelijk realistisch onderzoek te laten doen naar nut en noodzaak en niet bij voorbaat al de deur hiervoor dicht te gooien. Op basis van deze uitkomsten kunnen we dan zo snel mogelijk tot verdere besluitvorming te komen.

Wethouder Sleeking: We zijn hier al zolang mee bezig. 2010: WDO in Coalitieaccoord. Voor de herstructurering en revitalisering van de oude terreinen gebruiken we 13 miljoen uit de opbrengsten van Kil 4. We willen wel de tijd nemen. Ook aandacht voor bewoners en hun woongebied. De infra aanpassingen en Kil 4 kunnen we niet apart behandelen. Daarom hebben we ze gekoppeld. 20 Jaar hebben we de tijd om te ontwikkelen. In praktijk gefaseerd ontwikkelen: Eerst West - Aquamarijnweg - dan Oostelijk deel. Was harde eis van Provincie. We gaan geen natuurgebied aanleggen. Het wordt een bedrijventerrein. We kunnen het op een mooie manier inrichten, met groene accenten. Rijksstraatweg en Zeedijk worden autoluw: alleen voor bestemmingsverkeer en fietsers. Overig verkeer moet via Aquamarijnweg. We willen de Bufferzone tot de woningen: nu 100 meter, wat oprekken. Zo plezierig mogelijk voor bewoners. Bufferzone 20 meter extra kost 2 miljoen. Als college zullen we een Addendum opstellen om dit te regelen.

Milieucategorie: 4.2. zijn geen zware industriele activiteiten. Wij gaan heel zorgvuldig om met de bestaande milieucategorieen en zien erop toe dat het toezicht adekwaat verloopt.

Er komen geen extra rapportages meer, er is genoeg informatie.

Wethouder Mos: Grootschalige logistiek is en blijft in Moerdijk. Wij hebben liever minder grote logistieke bedrijven voor de werkgelegenheid. Logistiek was en is altijd het uitgangspunt geweest. Staat in de realiatieovereenkomt van beide Bestemmingsplannen A16/N3 en Kil 4. Er zijn verder in de regio geen bedrijventerreinen met een oppervlakte van Kil 4. Afspraken over regionale bedrijventerreinen nemen we zelf ter hand. Provincie bekijkt de nieuwe plannen uit de regio voor bedrijventerreinen en moet daarvoor goedkeuring geven. Aquamarijnweg aanleggen, zonder Kil 4, kan niet. Kil 4 is kostendrager. Stoppen: verlies voor de stad omdat gronden dan naar agrarische waarde worden afgewaardeerd. En alle investeringen die we al hebben gedaan, plus nog de te verwachten schadeclaims. Nadeel voor de stad: veel zaken kunnen niet doorgaan.

Logistiek kan ook zijn beperkte gevaarlijke/brandbare stoffen. Maar het zijn geen HMC-bedrijven, dat is categorie 5 en 6. Het wordt reguliere bedrijvigheid.

Wethouder Heijkoop: Werkgelegenheid: 2800, middelgrote logistiek. Past bij beroepsbevolking. Ik verwacht veel nieuwe werkgelegenheid. Bijstand: 10% minder instroom, 10% extra uitstroom. Dan praat je al over miljoenen voordeel. Werkgelegenheid onderdeel van de uitgiftestrategie. Afstand tot de arbeidsmarkt: logistiek is een mooie sector. Begeleiding is goed te organiseren. Niet alleen mensen uit de bijstand, ook gewoon werkenden. We doen het goed als regio. Groot aandeel mensen kunnen daar werken. Veel werken nu in de logistiek elders in steden.

In het Addendum zijn nog een aantal zaken extra geregeld: De bufferzone wordt met 20 meter verlengd. Vanaf kruin Zeedijk wordt het nu 120 meter. De bewoners hadden gevraagd om 140 meter. De PvdA vindt het jammer dat het college de bewoners hierin niet tegemoet komt. De bewoners moeten nu voor altijd leven met de nieuwe situatie.

Ook komt er een terugplantplicht voor het kappen van de bomen vanaf McDonalds. Zoveel mogelijk in het gebied zelf, en in de Bufferzone. Voor de PvdA is dit ook een belangrijk punt.

Bij afwijkingsbevoegdheden zal het college de raad betrekken. De PvdA wil dit sterker vastleggen: Met de raad serieus overleggen, en geen afwijkingsbevoegdheid op zaken die direct invloed hebben op de leefbaarheid: bouwhoogte, milieucategorie, geluidsnormen.

Na de uitgebreide discussie in de gemeenteraad over - ook de voor ons belangrijke punten werkgelegenheid, milieucategorie, afwijkingsbevoegdheid en leefbaarheid - heeft de PvdA er toch mee ingestemd om door te gaan met Kil 4. Ondanks onze twijfels en zorgen. Een extra onderzoek zat er niet meer in. Maar de negatieve gevolgen voor onze stad bij niet doorgaan (voor de financien en voor de verkeersinfra) zijn in onze ogen veel te groot.

Wij zullen extra alert blijven op de milieucategorie, de werkgelegenheid, de afwijkingsbevoegdheid, de leefbaarheid en het overleg met bewoners.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid