PvdA woordvoering KADERNOTA 2017: De wijze waarop nu met de clubs wordt omgegaan willen wij kenschetsen als onzorgvuldig en zelfs op het onbeschofte af

PvdA woordvoering KADERNOTA 2017: De wijze waarop nu met de clubs wordt omgegaan willen wij kenschetsen als onzorgvuldig en zelfs op het onbeschofte af
dinsdag 28 juni 2016

achtergrond, afkomst of seksuele geaardheid. Incidenten zoals die afgelopen donderdag plaatsvonden passen niet in ons idee van een veilige stad. Wij waarderen dan ook de inzet van het college door onmiddellijk gesprekken met sleutelfiguren aan te gaan en de inzet van verschillende organisaties om dit conflict de de-escaleren.

- De PvdA zet in primair in op preventie en zou daar dan ook meer geld aan willen besteden. In plaats van geld voor dure, maar zinloze camera's zouden wij willen inzetten op het voorkomen dat kinderen en jongeren in criminele circuits terechtkomen.

- Fysieke veiligheid bevorderen door voldoende geld uit te trekken voor een goed onderhoud van de wegen, aandacht voor onveilige situaties en een wegprofiel wat past bij het beoogde doel.

- Veiligheid bieden door te waarborgen dat organisaties die op snijvlak van zorg en veiligheid zitten goed zijn gepositioneerd, waarbij zij voldoende worden uitgerust voor hun taken. Een Veilig Thuis is daarbij een onmisbare organisatie die zich moet bezighouden met zowel mishandeling als huiselijk geweld. Zij moeten de crisisdienst voor alles en iedereen gaan vormen. Zij moeten beschikken over voldoende opvangplaatsen en voldoende personeel om 24-uurs diensten te draaien. Daarnaast moeten zij hun kennis overdragen aan de wijkteams zodat daar een eerste goede en verantwoorde opvang kan plaatsvinden. Eindeloos getouwtrek op welk niveau dan ook past niet in dit beeld, er moeten meters worden gemaakt. Wij verwachten dan ook op korte termijn dat de raad over het eindrapport van Q consult kan beschikken . Het is immers klaar maar nu onderwerp van getouwtrek. Dit terwijl bestuur en politiek daar iets van moeten vinden.

Geborgenheid

- In bestuurlijke zin moet een stad altijd open staan om iedereen die veiligheid zoekt, ook veiligheid te bieden. Ondanks de warme en hartelijke woorden van onze burgemeester aan en over vluchtelingen, vinden wij dat er wel een paar tandjes bij kunnen, niet allen in de opvang van vluchtelingen maar ook in de begeleiding van deze mensen naar school en werk zijn voor ons aandachtspunten.

- Fysiek vinden wij dat de stad ruimte moet bieden aan iedereen die er wil wonen. Arm en rijk hebben elkaar nodig om een samenleving met geborgenheid te ontwikkelen. Bouwen voor de rijke bovenlaag is daarbij net zo goed noodzakelijk als voor de mensen met een kleine beurs.

- Voor de komende jaren zou wat ons betreft de inzet echter moeten liggen op jonge mensen die zijn afgestudeerd. Zij zullen de stad verlevendigen maar tevens, door gezinsvorming, meebouwen aan een stabiele stad met zelfs enige groei.

- In de zorg kan er zeker nog een tandje bij. De PvdA blijft streven naar passende zorg voor iedereen die dit nodig heeft, waarbij een objectieve beoordeling over wat passend is niet primair gestuurd wordt door geld. Maatwerk op basis van werkelijke behoefte in relatie tot de problemen vormt de basis van het beleid. Mantelzorg en vrijwilligers zien wij als aanvulling op de zorg, niet als basaal onderdeel.

Welvaart

Een stad biedt welvaart door enerzijds zijn productiviteit en werkgelegenheid en anderzijds zijn aanwezige markt. Welvaart betekent voor de PvdA in deze stad:

- de werkgelegenheid bevorderen door een goed vestigingsklimaat te scheppen voor grote en kleine bedrijven

- De stad aantrekkelijk te maken voor jonge mensen die pas zijn afgestudeerd aan hoger of wetenschappelijk onderwijs. Zij voorzien in de schreeuwende behoefte aan hoger opgeleid personeel.

- Een glanzende binnenstad draagt zeker aan bij aan de welvaart, branding van deze binnenstad als het centrum voor Outlet kan juist dit imago versterken. (goedkoop maar toch mooi) (hoge kwaliteit voor weinig geld)

- Een goed klimaat scheppen doe je in nauwe samenwerking met de omliggende gemeenten, ook wanneer dit betekent dat we een stukje autonomie moeten opgeven.

- In het kader van werk zijn wij tegen onzinnige werkgelegenheid projecten waar Rotterdam volgens berichtgeving patent op lijkt te hebben. Wij willen iedereen een zinvolle dagbesteding te geven. Tegenover een uitkering mag best een gepaste tegenprestatie staan. (Afschaffing van de bijstand met daarvoor in de plaats een basisinkomen met bonussen voor mensen die een passende tegenprestatie naar vermogen leveren of bijverdienen)

(15.000-30.000 mensen afhankelijk van een uitkering bevordert de welvaart niet/ werken is meer dan geld het bevordert de gezondheid en het sociaal leven)

Welzijn

Welzijn kan alleen geboden worden wanneer de welvaart zich op voldoende niveau bevindt. Dankzij slimme samenwerkingsverbanden van regionaal tot Europees genieten we van een ongekende welvaart. Dit maakt een maatschappij mogelijk waarin men voor elkaar kan en wil zorgen, maar ook voor een maatschappij waar zorg geld mag kosten. Lokaal streven wij naar het volgende:

- Wij willen naar een fijnmazig netwerk van wijkteams die zorg levert van 0-100 jaar wijkteams die gevestigd zijn op ontmoetingsplaatsen voor de bewoners van het gebied. Niet het oude club en buurthuiswerk terug maar wel nieuwe mogelijkheden tot ontmoeting en ontspanning in de wijken.

- Regionale samenwerking ligt voor de hand maar is wel afhankelijk van de wil tot solidariteit, wanneer deze ontbreekt is een dienstverleningsmodel second best.

Ontmoeting

De stad biedt mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Dit is misschien wel de belangrijkste functie van de stad. Ontmoeting biedt mogelijkheden tot handel ontmoeting draagt zorg voor het elkaar leren kennen waardoor we elkaar leren waarderen en respecteren. Ontmoeten leert mensen om met elkaar om te gaan en geeft ons kennis van andere culturen. Kortom ontmoeten maakt ons meer mens en de stad biedt daartoe ongekende mogelijkheden.

Straffeloos bezuinigen op de mogelijkheden van ontmoeting is onmogelijk. Het wegbezuinigen van club en buurthuiswerk heeft die les wel geleerd zes jaar geleden definitief wegbezuinigd in zijn traditionele vorm, steekt nu de roep voor het herstel van een soort van ontmoeting weer de kop op. Om deze reden keren wij ons vooralsnog tegen het besluit van het college om de kleine subsidies af te schaffen. Het schrappen van deze relatief kleine bedragen ontneemt veel, heel veel mensen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten wanneer ik denk aan alle vrijwilligers die daar actief in zijn. Het ontneemt de gebruikers en leden van al deze verenigingen de mogelijkheid te leren hoe je als mens met elkaar omgaat.

Dit betekent vervolgens weer niet dat wij de gedachte om de subsidie verstrekking kritisch te bekijken per definitie afwijzen. Wij vinden het verstandig om eenmaal in de 4-5 jaar het geheel tegen het licht te houden. De centrale vraag daarbij is of de verstrekte subsidie nog bijdraagt aan de doelstellingen die je als overheid wil stellen. Niet allen in fysieke zin maar juist ook in sociaal en cultureel opzicht.

Vanuit de gedachte dat mensen elkaar moeten kunnen ontmoeten betekent dit dat wij voorstander zijn van het subsidiëren van de vaste lasten voor alle organisaties. De kosten voor organisatie en activiteiten zijn wat ons betreft voor rekening van de clubs zelf. Op deze kosten kan immers gestuurd worden.. Het subsidiëren van de huisvesting zou overigens ook het onnodig rondpompen van geld in veel gevallen beëindigen. Slechts bij uitzondering zou men een projectsubsidie kunnen verkrijgen. Dit leidt bij ons dan ook de conclusie dat het voorgestelde beleid hier niet aan voldoet en wij zijn dan ook tegen dit voorstel.

De wijze waarop nu met de clubs wordt omgegaan willen wij kenschetsen als onzorgvuldig en zelfs bijna op het onbeschofte af. Na eerst alle clubs te overvallen met het bericht dat de subsidie zou worden beëindigd hoort men lang, heel lang niets. Ja men ontvangt het bericht dat de subsidie per 1/1/2017 wordt stopgezet. Er wordt nog geen duidelijkheid gegeven wat er wel komt en zelfs nu is er nog sprake van onduidelijkheid voor de clubs. Niemand weet waar hij aan toe is terwijl er wel nieuwe afspraken gemaakt moeten worden voor een nieuw seizoen. Het enige wat duidelijk is dat men nergens meer op kan rekenen. Willekeur zal de boventoon gaan voeren in de vorm van incidentele subsidies.

Voorzitter, tot slot, wie dit allemaal nog eens na wil lezen kan dit doen op www.pvdadordrecht.nl.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid