PvdA wil Dordrecht aanmelden voor proef met legale wietteelt

PvdA wil Dordrecht aanmelden voor proef met legale wietteelt
maandag 6 november 2017
leden van de Raad en alle andere belangstellenden, Voorzitter wij willen in de beperkte spreektijd kort ingaan op een drietal aspecten waar wij ons zorgen over maken en van het College actie verlangen: 1. De positie van dak- en thuislozen in deze stad 2. De huisvesting van mensen uit de kwetsbare doelgroepen 3. De recente ontwikkelingen op het cannabis-dossier. In alle drie de gevallen nemen wij de veiligheid als invalshoek. Belangrijke reden om deze invalshoek te kiezen zijn de cijfers uit bijlage 1 op het gebied van veiligheid. Daar waar nieuwe cijfers bekend zijn zien wij een kleine verbetering ten opzichte van vorig jaar maar in vergelijking met andere steden kan het nog stukken beter. Dit ondanks de ferme inzet op dit punt van het College. (jongeren met delict van 3.4 naar 2.0 maar nog wel het hoogste % in vergelijking met de andere steden samen met Haarlem; Geweldmisdrijven van 7.3 naar 7.0 en daarmee net eindigend onder Breda Vernieling van 9.5 naar 6.9 derde plaats na Alkmaar en opnieuw Haarlem).
De PVDA staat voor een beleid dat zich niet alleen richt op repressie maar ook mededogen en zorg kan bieden aan die mensen die meer door trieste omstandigheden zich schuldig maken aan illegale praktijken en de onveiligheid gevoelens op straat vergroten.

1. De positie van dak- en thuislozen in deze stad: Een groep die voor veel onveiligheidsgevoelens en overlast zorg zijn de dak en thuislozen. Zij klitten samen in luidruchtige groepjes en lijken bedreigend voor de doorsnee burger. Vorig jaar vroegen wij hier al aandacht voor vanwege de onveilige situaties die zich voordeden onder de Zwijndrechtse brug. In de daaropvolgende discussie kregen wij de harde toezegging dat iets dergelijks niet vatbaar was voor herhaling; er zou opvang komen voor de groep. De wethouder zou werk maken van het opzetten van Skave Husen en andere vormen van opvang waar een deel van deze groep gehuisvest kan worden. We zijn een jaar verder en we zien wel de ontruiming van een tentenkampje in het Wantijpark maar nog niet het begin van de uitvoering van de harde toezegging. Onze vraag aan de wethouder is dan ook: wanneer zij denkt te beginnen aan dit project? een vraag in het verlengde hiervan is op welke wijze zij wil voorkomen dat mensen opnieuw in dergelijke kommervolle toestanden de winter in moeten gaan? Zorg zij voor voldoende opvangmogelijkheden? De PVDA zal in ieder geval een motie indienen die de wethouder op weg kan helpen naar het realiseren van de bedoelde opvang.

2. De huisvesting van mensen uit de kwetsbare doelgroepen: In ons beleid past het ook om kwetsbare mensen uit instellingen terug te laten keren naar de maatschappij wanneer ze daar klaar voor zijn. Allerlei vormen van Beschermd Thuis in de wijken passen uitstekend binnen dit beleid en juichen wij dan ook toe. Daarbij geldt voor ons als ijzeren randvoorwaarden dat niet het geld de drijfveer moet zijn voor uitplaatsing. Immers vroegtijdig uitplaatsen van mensen of onverantwoord korten op bedden vanuit financieel oogpunt zal de veiligheid en daarmee leefbaarheid van de wijken onder druk zetten. Mensen die nog niet toe zijn aan zelfstandig wonen kunnen leiden tot overlast gevende situaties die gemakkelijk uit de hand kunnen lopen. In dat kader is het dan ook van belang dat er voldoende bedden zijn en blijven voor crisisopvang. Op dit laatste punt zijn wij niet gerust; wij horen te veel en te vaak dat er wachtlijsten zijn voor Beschermd Wonen en dat er zulke grote tekorten aan crisisopvang is dat mensen over het gehele land geplaatst worden. Laatst zijn wij nog geconfronteerd met een jongentje die in het Noorden van het land geplaatst moest worden en daarmee uit zijn eigen veilige en sociale omgeving werd gehaald. Voorzitter wij vragen het College in dit kader het volgende: - Draagt de benadering van 0 tot 100 jaar in de zorg bij tot voldoende crisisopvangplaatsen in de regio? - Zo niet hoe denkt het College dit gebrek aan opvang op te lossen? Tegelijkertijd lezen wij in de begroting dat het College zich opmaakt om de wetgeving tegen woonoverlast te gaan implementeren. Deze wetgeving kan strijdig zijn met vormen van Beschermd Thuis, waarbij de kans op overlast betrekkelijk groot kan zijn. Gevolg van overlast in deze wetgeving is vrijwel altijd uithuiszetting door de burgemeester. Hoe denkt het College de implementatie van deze wetgeving in lijn te brengen met het beleid van Beschermd Thuis zonder dat dit leidt tot een toename van de groep dak en thuislozen?

3. De recente ontwikkelingen op het cannabis-dossier: Voorzitter tot zover de mensen die wij tegemoet willen treden met compassie en mededogen; daarnaast is er sprake van een andere groep namelijk de groep die zich stelselmatig bezighoudt met allerlei criminele activiteiten die de rechtsstaat ondermijnen. De bestrijding van deze ondermijning heeft dit College tot een topprioriteit gemaakt en wij ondersteunen dit beleid. Deze groep is er doelbewust op uit zijn om mensen te kwetsen en te benadelen. Zijmogen wat ons betreft hard worden aangepakt op een Multi-effectieve wijze. Een belangrijk onderdeel en geldverslindend onderdeel van deze ondermijnende activiteiten worden gevormd door de handel in drugs. Wij zien door de jaren heen een toename van het aantal wietplantages in deze stad en regio. Wietplantages zorgen altijd voor overlast en aantasting van de veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving. Tegelijkertijd zien wij dat wietplantages niet effectief zijn te bestrijden. De reden hiervoor is dat de markt zich om de hoek bevindt in de vorm van gedoogde coffeeshops en dat door het illegale karakter er toch veel geld te verdienen valt. Effectieve bestrijding van deze gevaarlijke en overlast gevende handel is feitelijk alleen mogelijk door de cannabis legaal te telen. Ook de nieuwe regering is tot dit inzicht gekomen en wil daarom tien steden selecteren om mee te doen met een proef van legale verbouw van cannabis.

De PVDA lijkt het een goed idee om Dordrecht voor te dragen als een van de tien steden en dienen hiertoe een motie in. Dit alles past overigens uitstekend in eerdere pleidooien in deze raad om te komen tot een Dordtse overeenkomst, op Haarlemse leest geschoeid, waarbij er overeenkomsten worden afgesloten met de coffeeshops in deze stad met als doel overlast en criminaliteit te bestrijden. Voorzitter, als bijkomend maar zeker niet onbelangrijk voordeel zien wij de positieve effecten die het heeft op de volksgezondheid van de gebruikers. Regulering van de handel leidt ook tot kwaliteitsverbetering en het voorkomen van het versnijden van de handel met andere rotzooi. Voorzitter wij willen op deze manier de gebruikers behoeden voor het gevreesde stepping Stone effect waarbij men steeds meer en steeds andere soorten van drugs gaat gebruiken. Tegelijkertijd gaat dit leefbaarheid in de wijken en rondom coffeeshops vergroten en worden daarbij ook nog de ondermijnende activiteiten op dit punt effectief bestreden.

Voorzitter afrondend: er is nog veel meer te zeggen over deze begroting maar daar zullen wij de gelegenheid voor nemen in de komende commissievergaderingen en daaropvolgende debatten in de Raad. Voor dit moment houden wij het op u advies Less is more. Dank u wel.

De PVDA heeft de volgende moties ingediend: Motie Wietteelt; Motie Maatschappelijke Opvang; Motie Inrichting Bankastraat; Motie Fietsoversteek; Motie Belijning Singel; Gezamenlijk met GroenLinks: Initiatiefvoorstel Openbare Toiletten.
Dinsdagavond 24 oktober werden de moties van alle partijen besproken in de Adviescommissies.

Op dinsdagmiddag 14 november 2017 start om 14 uur het vervolg van de Algemene Beschouwingen in het Stadhuis, met ook de stemming over alle moties en amendementen.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid