PvdA vraagt aandacht voor de sociale effecten van de Energietransitie

PvdA vraagt aandacht voor de sociale effecten van de Energietransitie
donderdag 21 december 2017
Gemeenteraad dinsdag 19 december 2017: Energietransitie Drechtsteden 2050 - Jacqueline vd Bergh:

De PvdA kan instemmen met de ambitie om energieneutraal te worden en met de 5 ontwikkellijnen: a. gefaseerd los van aardgas, bij nieuwbouw en waar mogelijk bij verouderde bestaande aardgasnetten;b. afgaan van benzine, diesel en andere fossiele energie, zodra dat redelijkerwijs kan;c. sterk inzetten op energiebesparing;d. duurzaam opwekken van elektriciteit, met opbouw in tijdstaffels;e. realisering van de hoogst maatschappelijke opbrengst

De energietransitie is een urgente en noodzakelijke ontwikkeling om ook in de toekomst onze huizen en kantoren te verwarmen. Wij zien de noodzaak van Energieneutraal worden, maar willen wel dat realisme en betaalbaarheid niet uit het oog wordt verloren. We moeten open staan voor nieuwe ontwikkelingen. De innovaties komen vooral van het bedrijfsleven en particuliere initiatieven, waarbij rijk, provincie en gemeente slim moeten ondersteunen en moeten samenwerken. Het gefaserd los van aardgas gaan, vinden wij dan ook verstandig. De veiligheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid en vooral de betaalbaarheid van nieuwe energiebronnen moeten prioriteit hebben, vindt de PvdA. Wie nu een aardgasketel wil vervangen, krijgt er nog steeds een die op gas werkt. 

Wij zijn van mening dat energietransitie alleen gaat leven als ook van onderop wordt gedragen. Bewoners, bedrijven en initiatieven - zoals Drechtse Stromen en Drechtse Wind - moeten veel meer betrokken worden bij de planontwikkeling en bij de uitvoering. Zij moeten een volwaardige rol krijgen in de Stuurgroep. Voor veel bewoners is het nu nog een ver van mijn bed show. Men heeft geen weet van alle plannen die er zijn, maar die ook voor hen verregaande gevolgen heeft, zeker financieel. De prioriteit moet nu liggen in communicatie met en draagvlak bij bewoners, organisaties en ondernemers in de stad.

Er moet een soort Warmte Alliantie komen, om te garanderen dat iedereen altijd toegang heeft tot nieuwe bronnen van warmte en energie.

De betalbaarheid van de energietransitie is voor de PvdA belangrijk. Arme gezinnen betalen de hoogste prijs voor ons klimaatbeleid, las ik in de NRC. Het klimaatbeleid drukt zwaar op lagere inkomens. Zij hebben nu al moeite hun energienota te betalen. Omdat de belasting op fossiele brandstoffen alleen maar hoger worden. En zij kunnen niet investeren in nul op de meter woningen en nieuwe energiebronnen, waardoor zij niet profiteren van lagere energiekosten. Daar moeten oplossingen en compensaties voor komen. We kunnen niet hebben dat de kloof tussen arm en rijk hierdoor verder wordt vergroot.
Huurders in de sociale huurwoningen moeten instemmen met investeringen in duurzaamheid die gevolgen hebben voor de lasten van wonen. 70% moet accoord gaan. De Woningcorporaties vinden dit lastig, maar het is een wettelijke regeling. 

De energietransitie moet niet leiden tot hogere lasten voor de huurders vindt de PvdA. Wij willen dan ook dat de wethouder dit meeneemt in de afspraken met de Woningcorporaties. En dat er voldoende tijd is om met de huurders te overleggen over de gevolgen van de investeringen.

Ook de VNG houdt zich bezig met de betaalbaarheid. In het rapport Rechtvaardigheid en Inkomenseffecten van het Klimaatbeleid wordt aandacht gevraagd voor een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten van de energievoorziening vanuit het perspectief van de bewoners. Het rapport biedt inzichten hoe deze verdeling ontstaat en bijgestuurd kan worden.
Het onderzoek is gedaan in opdracht van CE Delft, UvA en Milieudefensie. De onderzoekers stellen dat een rechtvaardig klimaatbeleid op nationale schaal enerzijds betekent dat de vervuiler betaalt, maar anderzijds ook dat de kosten worden gedragen door de sterkste schouders.
Zij concluderen in deze studie dat huishoudens met lage inkomens een aanzienlijk groter aandeel van hun inkomen kwijt zijn aan kosten voor het klimaatbeleid dan huishoudens met hoge inkomens. Het grotere aandeel van huishoudens met een laag inkomen gaat nog verder oplopen als Nederland in de toekomst klimaat-neutraal wil zijn.

Tijdens het Nationale Klimaatcongres hebben 30 gemeenten onderschreven dat ze aandacht gaan besteden aan de sociale effecten van de energietransitie. Inmiddels is er een groep van 16 gemeenten die daadwerkelijk projecten gaat uitvoeren op het gebied van energietransitie voor huishoudens met lagere inkomens. Deze gemeenten pakken dit op omdat de transitie vraagt om extra aandacht voor de financieel en sociaal zwakkeren. Maar tot onze grote verbazing zit Dordrecht hier niet bij.
Waarom zit Dordrecht hier niet bij? PvdA vindt dat Dordrecht zich hierbij hoort aan te sluiten. Wij zijn geen rijke stad, en hebben veel huishoudens met lagere inkomens op ons eiland en in de regio.

(Deze 16 gemeenten zijn:Leeuwarden, Groningen, Hoogeveen, Assen, Enschede, Zwolle, Hardenberg, Apeldoorn, Haarlem, Utrecht, Wageningen, Nijmegen, Helmond, Meijerijstad, Tilburg, Breda.)

Wethouder van der Linden: 30 jaar hebben we hard nodig. Niemand weet precies hoe je in 2050 energieneutraal wordt. Hoe geef je uitvoering hieraan? Kom eens met een analyse. We hebben veel samengewerkt met partijen. Het moet vertaald worden in lokale acties. Met veel partijen. Collectieven van bewoners. Wet op Warmte komt eraan. Veel is nog niet duidelijk. Bedrijfsleven gevraagd te investeren in zon. Energiearmoede: Er zijn veel rijksmaatregelen en veel subsidies, die terecht komen bij mensen met een koophuis. Heeft een positief effect gehad. Wat doen we met mensen die niet kunnen betalen? Energiearmoede, komt eraan voor beleid. Er zijn experimenten gedaan, zoals energielasten retouneren met andere zaken. Er komt een beleidsnotitie over Armoede en ook over energie-armoede. Ook nieuwe innovaties zullen er altijd zijn, plus waterstof. De wethouder zegde toe zich te gaan informeren over het aansluiten bij die 16 steden die zich bezighouden met de sociale effecten van de energietransitie. 

Lees hier het rapport 'Rechtvaardigheid van Inkomenseffecten van het Klimaatbeleid'

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid