PvdA staat voor veilige wijken, waarbij wij onorthodoxe maatregelen niet uit de weg willen gaan

PvdA staat voor veilige wijken, waarbij wij onorthodoxe maatregelen niet uit de weg willen gaan
zaterdag 18 november 2017
stond Nederland het toe om semi legaal wiet te verkopen aan gebruikers middels coffeeshops. De overlast gevende straathandel en huisdealers werden in één klap overbodig en daarmee effectief bestreden. Overlast van de shops ontstond door het gebrek aan regulering; iets wat illegaal was kon niet gereguleerd worden, was de opvatting. In de loop van de tijd is dit probleem enigszins opgelost door al dan niet zelfopgelegde regels. Wij onderschrijven de opvatting van de burgemeester dat er op dit moment geen aanleiding is om dit geheel verder vast te leggen in een nadere overeenkomst. Hij stelt voldoende instrumenten te hebben om corrigerend op te treden. Bij de coffeeshophouders bestaat eveneens weinig draagvlak om tot een dergelijke overeenkomst te komen. Daarbij komt dat wij er, net als onze burgemeester Aboutaleb, van overtuigd zijn dat bij introductie van staatswiet de coffeeshop snel overbodig zullen worden.

Dit alles overwegende hebben wij besloten onze wietmotie enigszins te wijzigen. Wij hebben, bij nader inzien, geen behoefte aan overbodige keurmerken. Wij willen dat, de nu nog illegale achterdeur. snel en goed gereguleerd wordt. Belangrijkste doelstelling daarbij is het bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid van de wijken en het bewaken van de volksgezondheid bij de gebruikers. Wij dienen daartoe een nieuwe motie in waarin wij het College vragen om de mogelijkheden te onderzoeken om snel te komen tot legale wietteelt in onze regio. Voorzitter de PVDA staat voor veilige wijken, waarbij wij onorthodoxe maatregelen niet uit de weg willen gaan.

Voorzitter, wij hebben een paar moties ingediend die de verkeersveiligheid raken. In de eerste plaats de veilige fiestoversteek bij de Groene Zoom. Wij onderschrijven de opvatting dat die beter kan en waarderen het initiatief van de wethouder om dit probleem opnieuw te agenderen. wij zullen daarom onze motie intrekken. Duidelijk zal zijn dat onze opvatting in lijn van de motie zal zijn. De PVDA staat voor een beleid dat er voor zorgt dat de werkelijk onveilige plekken extra aandacht krijgen in het beveiligen. Voor wat de belijning bij de Singel zijn wij het fundamenteel oneens met de wethouder die deze belijning wel wil verwijderen waardoor er een meer veilige situatie zou ontstaan. Voor het eerst dat onduidelijkheid van handelen zou bijdragen tot een grotere veiligheid. De ware reden bleek vooral financieel te zijn ingegeven want op nieuw verleggen kost uiteraard geld. Voorzitter de PVDA staat voor een beleid waarbij de fietsveiligheid wordt bevorderd door bij voorrang voldoende ruimte te geven aan een moeder met kind naast elkaar op een fietspad. Wij dienen hiertoe een nieuwe motie die er op gericht is om alle fietspaden zodanig aan te passen dat een ouder en kind veilig naast elkaar kunnen fietsen. Wij willen daarbij inhoud geven aan de gedachte dat we werk met werk maken. de aanleg van bijvoorbeeld het warmtenet geeft daarvoor voldoende mogelijkheden. Daarnaast moet dit beleid tot uitdrukking komen in de hoge prioriteit die dit verdiend te krijgen in het meerjaren onderhoud programma. De benodigde extra financiering zou kunnen worden gevonden bij onder meer de provincie. Voorzitter tot slot de inrichting van de Bankastraat; deze trekken wij in omdat wij vernomen hebben dat met de bewoners binnenkort overleg wordt gevoerd over de inrichting van deze straat als 30 km zone. Voorzitter ondanks dat wij deze motie intrekken leidt dit onderwerp wel tot een tweetal opmerkingen: In de eerste plaats is het opmerkelijk dat de BVD nu geheel en al de zorg omtrent de handhaving in de 30 km als succes geheel naar zich toe trekt. Dit, terwijl wij nooit enige steun hebben gezien of gehoord, toen wij dit aan de orde stelden. Zelfs op bewonersavonden die wij organiseerde schitterden zij door afwezigheid. Wij begrijpen dan ook niet op basis waarvan zij van mening zijn dat vooral zij zo hebben bijgedragen aan de aandacht van dit probleem. In de tweede plaats willen wij aandacht voor het begrip dat zaken worden uitgevoerd in overleg met de bewoners. Wij hopen dan wel dat dit overleg een constructief karakter heeft. Te veel en te vaak zijn wij in de afgelopen periode met bewoners geconfronteerd die klagen over het rekken van tijd in de hoop dat het probleem vanzelf wordt opgelost; vervolgens over de salamitactiek die wordt toegepast; en tot slot de intimidatie die wordt gepleegd richting onderhandelaars waarbij dreiging met stopzetting van het gesprek niet zelden een beproefd middel blijkt te zijn. De PVDA staat voor een overleg met bewoners dat is gericht op de best mogelijk oplossing binnen vastgestelde de kaders. Blijken de kaders te krap dan is de PVDA altijd bereid om naar de Raad te gaan om bijvoorbeeld extra geld te vragen. Een goed plan verdient goede uitvoering en is beter dan een half uitgevoerd plan. Deze houding heeft in het verleden al verschillende mooie projecten opgeleverd. Het draagt er mede toe bij dat Dordrecht weer een aantrekkelijke stad is geworden om te wonen; te werken en te verblijven. Het biedt zelfs de mogelijkheid om een ambitieuze groeiagenda in uitvoering te nemen.

De motie Opvang trekken wij eveneens in. Wel blijven wij van mening dat er kansen voor maatschappelijke opvang liggen op Kil 3 en 4. Mogelijkheden voor veilige opvang maar ook om mensen de mogelijkheid te bieden tot werk en dagbesteding. Het spreekt voor zich dat we daar alleen uitvoering aan kunnen geven wanneer er een goed structureel overleg kan plaatsvinden met alle belanghebbenden. Het blijkt dat deze dossiers vaak te lijden hebben van allerlei vaak onterechte vooroordelen. De vestiging van het hostel de Domus is daar nog het beste voorbeeld van. De PVDA staat voor een opvang voor iedereen die deze nodig heeft waarbij wij mensen ook perspectief willen bieden op de weg naar een beter bestaan.

Voorzitter het ontbreekt mij aan tijd om op alle moties en dergelijk van andere partijen in te gaan. Wij maken daarvoor een uitzondering voor de sympathieke geste van de VVD om alle honden uiteindelijk gratis te laten poepen. Wij ondersteunen dit voorstel graag maar willen wel voorkomen dat de VVD de gemeente geld laat uitgeven dat er nog niet is. Wij stellen voor om aan de hand van de afrekening van voorgaand jaar de hondenbelasting voor het jaar daarop vast te stellen. Vallen de inkomsten over 2017 duidelijk mee; dan kan de hondenbelasting voor 2019 lager worden vastgesteld waardoor per saldo de hondenbelasting op nul blijft. Dat betekent tegelijkertijd dat wanneer in enig jaar de inkomsten tegenvallen de bijdrage weleens hoger kunnen uitvallen. Dat is echter een logisch onderdeel van een dergelijk gesloten systeem; het saldo moet uiteindelijk sluiten op nul waardoor de vervuiler betaalt voor zijn vuil maar niet meer dan dat.
Wij dienen een amendement in om dit te introduceren en het amendement van de VVD voorziet van een adequate financiële dekking. Voorzitter, tot slot alles wat niet aan bod is gekomen zullen wij uiteraard mee nemen in het komende debat waarbij wat ons betreft ook leden van de raad onderling met elkaar in debat kunnen gaan. We noemen deze raad tenslotte niet voor niets debatraad. Daarnaast zullen wij, wat we niet kwijt kunnen nog wel duidelijk maken in stemverklaringen.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid