PvdA niet overtuigd van collegevoorstellen woningbouw

PvdA niet overtuigd van collegevoorstellen woningbouw
donderdag 8 november 2018
Adviescommissie Fysiek | dinsdag 6 november 2018 | Woningbouwprogrammering Dordrecht | Herman van der Plas

PvdA nog niet overtuigd van de collegevoorstellen wat betreft de woningbouw Dordrecht
Onze fractie sprak dinsdagavond 6 november in een extra raadscommissie fysieke leefomgeving opnieuw over de woningbouwopgave. Onze fractieleden Herman van der Plas en Alexander Jansen hebben gepleit voor het op peil blijven van het aantal sociale huurwoningen, voor diversiteit van wijken (geen eenvormige villawijken overal) en voor meer prioriteit voor het middensegment van nieuwe koopwoningen (tot € 300.000).

Concept raadsbesluit
Na de eerdere discussies in de commissie en de raad lag nu een concreet voorstel op tafel hoe de woningbouw in de komende jaren verdeeld zou moeten worden over de verschillende categorieën. Daarbij wordt uitgegaan van 10% sociale huur, 10% markthuur, 30% koop tot € 300.000, 30% koop van €300.000 tot 450.000 en tenslotte 20% koop vanaf € 450.000. Eigenlijk had de commissie al een breder stuk verwacht, dat zou gaan dienen als lokale paragraaf voor de regionale woonvisie Drechtsteden 2017-2031. Maar dit volgt pas begin volgend jaar. Nu moest kennelijk eerst dit heikele verdelingsvraagstuk worden besproken.

Basis voor de verdeling
De genoemde percentages zijn terug te voeren op een woonbehoeftenonderzoek door het bureau RIGO in 2016, dat aan de basis lag van de regionale woonvisie. En tegelijk ook weer niet, want in feite is in Drechtsteden verband besloten om meer ambitie te tonen, lees: meer inwoners met hogere inkomens aan te trekken door duurder te bouwen dan de huidige woningvoorraad. En daarvan afgeleid heeft ook het college van VVD, CDA, CU en Beter voor Dordt in hun coalitieakkoord besloten om te starten met het bouwen van woningen boven de € 300.000. Hiermee moet het vertrek van gezinnen met hogere inkomens worden gekeerd, en andere inwoners worden aangetrokken, zodat de voorzieningen van onze stad in stand kunnen blijven.

De PvdA heeft in het verleden gezegd woningen te willen bouwen naar behoefte, en niet voor leegstand. Maar tegelijkertijd hebben wij steun verleend aan de regionale woonvisie en de regionale groei-agenda 2030. In die zin ondersteunen wij dus ook wel de lijn van het college, om niet alleen van de bestaande woningvoorraad uit te gaan, maar ook een extra ambitie te tonen. Maar dan nog, als je 4000 extra banen wilt creëren zoals dit college, dan zijn dat niet alleen maar allemaal ingenieurs maar ook veel mensen met een mbo-opleiding/salaris. En voor een modaal inkomen krijg je nu een hypotheek van maximaal € 166.000, voor een hypotheek boven de € 300.000 heb je een inkomen nodig van ca. € 60.000. Daaraan komen hardwerkende Dordtenaren zoals politieagenten, buschauffeurs, leraren en ZZP’ers in de bouw niet snel aan. En we willen ook jongere starters aantrekken. Dat betekent dat 30% woningen onder de 300.000 euro naar ons gevoel een relatief klein percentage is. Het college verwacht echter alle heil van doorstroming: als je eerst en vooral duurdere woningen bouwt, dan schuift uiteindelijk iedereen op en ontstaat ook ruimte aan de onderkant.
Samen met andere fracties gaan we kijken of we op dit punt het collegevoorstel gaan amenderen.

Sociale huurwoningen
Het beoogde percentage van 10% sociale huurwoningen blijkt niet genoeg te zijn om de daling van de woningvoorraad door sloop te compenseren. Wij hebben al op verschillende momenten al onze bezorgdheid hierover geuit over de daling van het absolute aantal huurwoningen door sloop. En dan speelt ook nog een toenemende uitstroom uit de zorg en zorgt ook nog eens de verkoop van sociale huurwoningen voor extra druk op deze huurmarkt. We zien dat de gemeente nog te weinig werk maakt van de regionale “stand still” in de sociale huursector. We hebben wethouder Stam dan ook gevraagd om maatregelen te nemen om het begrip stand still toekomstbestendige inhoud te geven en deze maatregelen op te nemen in de afspraken met de regionale woningbouwcorporaties. Sloop en nieuwbouw moeten gelijk opgaan, of liever nog, nieuwbouw moet aan sloop vooraf gaan. Want anders valt het verhaal van gedifferentieerde wijken natuurlijk in duigen en moeten Dordtse inwoners elders hun heil zoeken.

Wethouder Stam heeft zich al in positieve zin uitgelaten over het temporiseren van sloop om een tijdelijke “dip” in de beginperiode te voorkomen. Wij willen op dit punt nog wat hardere garanties. Daarom hebben wij op dit punt samen met D66 een motie “Sociale huurwoningen op peil” opgesteld die dit tot uitdrukking brengt.

Wordt vervolgd – Welke stad wil je zijn?
Voorlopig is de discussie in de commissie fysieke leefomgeving over dit besluit afgerond. Het wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad, die hierover op 18 december zal vergaderen. Samen met Groen Links, D66 en Gewoon Dordt zullen we kort daarvoor, op 13 december a.s., een politiek café over de woningbouw organiseren, getiteld “Welke stad wil je zijn?”. Dit zal plaatsvinden in de Movies.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid