PvdA Moties bij Kaderbrief 2019

PvdA Moties bij Kaderbrief 2019
dinsdag 19 juni 2018
Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 19 juni 2018 - bij de behandeling van de Kaderbrief 2019 - dient de PvdA de volgende moties in:

- (Flex)wonen voor doelgroepen:
Te komen met concrete plannen voor realisering van rond de 500 studentenwoningen in Dordrecht; Bij de uitwerking van de woonvisie, andere relevante plandocumenten en concrete voorstellen ook een groot aantal flexibel in te richten betaalbare woningen toe te voegen aan het woningbestand die eenvoudig voor verschillende speciale doelgroepen ingericht kunnen worden.

- 10.000 woningen: Waar en wanneer?
Reeds in september 2018 aan de raad in een concept-vlekkenplan inzicht te geven in mogelijke te (her-)ontwikkelen locaties, met indicaties van type woningen, woonmilieus en voorgenomen uitvoeringsdata van de beoogde aantallen woningen tot 2030.

- 10.000 woningen: Bouwen naar behoefte (samen met SP)
Haar voornemens te concretiseren door een streefpercentage sociale woningen (corporatie en particulier) voor de stad te bepalen dat tegemoet komt aan de behoefte; Een stop in te stellen op het afbouwen van de sociale woningvoorraad door voor elke afgebroken of verkochte woning in dit segment er minimaal 1 direct terug te bouwen en dit te regelen in de PALTafspraken; 1 Brief “Wonen op de politieke agenda” d.d. 9 mei 2018. Bij de uitwerking van de woonvisie, andere relevante plandocumenten en concrete voorstellen te streven naar een diversiteit aan woningen in de Dordtse wijken en te voorkomen dat er eenzijdig bebouwde villawijken of juist hele ‘goedkope wijken’ ontstaan.

- Lommerrijk Dordt in 2040 (samen met GroenLinks, SP, D66)
In co-creatie met burgers en betrokken organisaties en uiterlijk voor de Kadernota 2020 een integrale toekomstvisie “Dordtse bomen 2040” voor de gehele stad op te stellen.

- Een boom hak je niet zomeer om (samen met GroenLinks en SP)
De functie van groen beter vast te leggen in Bestemmingsplannen; Te bevorderen dat bomen met een grotere doorsnede dan 20 centimeter uitsluitend gekapt worden om veiligheidsredenen; Daartoe strikt te blijven toezien op het aanvragen en verlenen van kapvergunningen voor alle bomen binnen de stadsgrenzen met deze omvang, met het oog op een goede belangenafweging; Bij de (opdrachtverlening voor) aanpassing en verbetering van infrastructuur en bouwplannen erop toe te zien dat stedenbouwkundigen, ontwikkelaars, aannemers maar ook sloopbedrijven bomen van 20 centimeter of meer ontzien en in de toekomstige ontwikkelingen inpassen.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid