PvdA en de Algemene Beschouwingen in de Gemeenteraad

PvdA en de Algemene Beschouwingen in de Gemeenteraad
dinsdag 30 oktober 2018
Algemene Beschouwingen in de Gemeenteraad, behandeling Begroting 2019 Dordrecht - dinsdag 30 oktober 2018 in Stadhuis:

Cor van Verk:
Voorzitter, leden van de Raad en alle belangstellenden In de allereerste plaats willen wij onze dank uitspreken aan iedereen die heeft meegewerkt aan het opstellen van deze begroting. Samen met onze collega’s van D66; Groen Links en de SP hebben wij er voor gekozen om een bepaald thema uit de begroting te belichten. Wij hebben daarbij onze keuze gemaakt voor het begrip bestaanszekerheid. Zonder u te willen vermoeien met de Pyramide van Maslow gebruiken wij dit concept wel als leidraad voor deze beschouwing.

De basis voor de bestaanszekerheid is in de allereerste plaats het voorzien in onze fysieke behoeften, te weten eten en drinken maar ook zaken als lichamelijke ontspanning en sport. Het is goed om vast te stellen dat voor veel mensen dit de gewoonste zaken van de wereld zijn. Het is des te schrijnender, dat ook in onze stad er nog steeds mensen zijn die zich dagelijks zorgen moeten maken over het verkrijgen van deze fysieke basisbehoeften. Dit vanwege gebrek aan voldoende geld. Zij hebben te maken met onvoldoende inkomsten en of een stapeling van allerlei schulden. Wij moeten daarbij vaststellen dat te weinig inkomen al lang niet meer beperkt is tot de groep van mensen met een uitkering; ook de werkende mens kan behoren tot de groep werkende armen. In dat kader spreken wij onze dank uit aan onze collega’s in de Raad voor de goede samenwerking rondom de organisatie van de rommelmarkt.

Wij spreken de hoop uit dat dit het begin is van een nieuwe vorm van samenwerken met de Raad en het College die alle burgers van Dordrecht ten goede komt. Wij zien dat het College zich sterk maakt voor het verbeteren van de positie van mensen met te weinig inkomen en oplopende schulden. Wij steunen het College in zijn doelstellingen maar kan het College duiden dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om alles daadwerkelijk waar te maken?

Wij missen daarbij een nadere concretisering van de doelstellingen. De PVDA, D66, Groen Links en SP hebben een 10 puntenplan opgesteld. Hierin pleiten wij onder meer voor huiswerkbegeleiding en ontmoetingsplaatsen in de wijken. Wij dienen hiervoor een tweetal moties in.

De tweede trap van Maslow wordt gevormd door de behoefte aan veiligheid en zekerheid. Wonen en werken zijn belangrijke onderdelen van deze trap. Wonen en werken vormen ook een essentieel onderdeel van het College programma voor de komende 4 jaar. Vierduizend banen en vierduizend woningen in de komende jaren zijn voor de PVDA redenen om dit ambitieuze Collegeprogramma te ondersteunen. Dat deze ambities daarbij in het verlengde liggen van onze regionale ambities doet ons alleen maar deugd. Wij verbazen ons dan ook steeds weer over uitspraken vanuit het College en coalitiepartijen waarin zij afstand lijken te nemen van deze ambitie. Zij calculeren nu reeds in dat de ambities niet worden gehaald. Dat is een slecht voorbeeld voor de andere partners in de regio en een excuus-truus om over 4 jaar het eigen bestuurlijk falen al af te dekken. De PVDA houdt voluit vast aan deze ambities. Uitvoering is noodzakelijk om deze stad en regio leefbaar te houden. Zij zorgen voor voldoende draagvlak voor al onze prachtige voorzieningen zoals het Energiehuis en voor draagkracht voor noodzakelijke voorzieningen als een goede jeugdhulp en WMO.

Over wonen hebben onze collega’s van de SP al het nodige te berde gebracht. Desondanks willen wij toch nog ingaan op een paar aspecten. De PVDA is van mening dat een deel van de armoede problematiek veroorzaakt wordt door het regionale beleid dat de corporaties voeren. Dit beleid is te kenschetsen als roomser dan de paus. Zij passen de wet Passend Toewijzen te stringent toe. Beginnende onderwijzers en politie-agenten zijn daardoor aangewezen op de relatief dure bovenkant van de sociale huursector (vanaf € 610,-) of de vrije sector. Tegelijkertijd wordt de Urgentieregeling onder het motto Maatwerk te ruimhartig toegepast waardoor woningzoekenden in het gedrang komen. In een markt met schaarste is immers het voordeel van ene altijd het nadeel van anderen. De overheid dient te staan voor een rechtvaardige verdeling van de schaarse goederen. Hoe denkt de wethouder dit te gaan borgen in de toekomst?

Naast dit beleid zien wij dat de gemeente nog veels te weinig werk maakt van de stand still in de sociale huursector. Stand still betekent immers dat de hoeveelheid sociale huurwoningen gelijk blijft; in de recente cijfers die aan de raad zijn gepresenteerd zien wij zien echter vooral achteruitgang als gevolg van sloop en verkoop van sociale huurwoningen. Wij vragen de wethouder dan ook maatregelen te nemen om het begrip stand still toekomstbestendige inhoud te geven en deze maatregelen op te nemen in de PALT afspraken. Voorzitter de andere poot waarop de Groeiagenda en het Collegeprogramma steunt is de ambitie om 4000 banen te creëren. Werk is immers de basis waarop onze stadseconomie tot bloei komt. Zij zorgt voor een gezondere samenleving en draagt er toe bij mensen te helpen uit de armoede te komen en te blijven. Dat we daarbij afhankelijk zijn van de conjunctuur en de rijksoverheid is duidelijk. Dat neemt niet weg dat wij het nodige kunnen bijdragen.

Bij de begroting 2017 hebben wij de motie over de werkbrigades ingediend. Deze werd ruim gesteund door de Raad. Juist een dergelijk middel zou kunnen bijdragen aan de groei van de werkgelegenheid in de stad en iets kunnen afknabbelen van het granieten bestand. De vraag aan de wethouder is of hij hier iets mee wil gaan doen? Een recente studie gaf de binnenstad van Dordrecht landelijk gezien een zeer lage score qua economische kracht, op plek 52 na Terneuzen. 11% Van de banen in Nederland is terug te voeren op de binnensteden. Er is dus alle aanleiding om in te zetten op een actief en zichtbaarder beleid gericht op het revitaliseren van de binnenstad. Daarbij moet er meer oog zijn voor het groeiend belang van vrijetijdsbestedingen. Binnen de strategische investeringen maakt de levendige binnenstad echter een bescheiden deel uit. Wij zouden daarom willen oproepen tot concretisering in een binnenstadsvisie en sterkere koppeling met de maatregelen gericht op ondernemerschap, onderwijs en binnenstedelijk wonen.

De aansluiting tussen onderwijs en arbeid kan verbeteren. Voor een belangrijk deel is dit bij de regio belegd. Lokaal zouden wij investeringen in de begroting kunnen opnemen voor concrete projecten tussen bedrijven en onderwijs, met de gemeente als partner. Dit laatste is nodig voor het verwerven van rijksmiddelen. Onze vraag aan de wethouder is of hij hier mogelijkheden voor ziet? Financiën Tot slot onze financiën. Het algehele beeld lijkt redelijk gezond maar van verschillende zijden is er al op gewezen dat er enorme risico’s aan deze meerjarenbegroting zitten. Verder constateren wij met vreugde dat ons voorstel om toeristenbelasting in te voeren nu ook door het College is overgenomen.

Minder vreugdevol zijn wij over de risico’s in een aantal gemeenschappelijke regelingen. Dit risico lijkt zich het duidelijkst voor te doen op het Sociaal Domein. Dit domein is nadrukkelijk toe aan herstructurering van het systeem om de kosten beheersbaar te houden. Zolang dit niet gebeurt is een daling van de lasten vanaf 2020 een niet realistische wijze van begroten. Zelfs los van de structuurdiscussie zullen de problemen eerder ernstiger dan minder worden.

Tot slot vragen wij aandacht voor een ander aspect. In deze begroting is een bedrag van 30 miljoen aan Strategische Investeringen opgenomen zonder al te veel nadere uitwerking. Het welslagen van deze plannen is echter mede afhankelijk van de manier waarop zij worden ingevuld. Wij zijn dan ook van mening dat deze plannen stuk voor stuk aandacht verdienen te krijgen van de Raad in aparte voorstellen. Op die manier wordt de Raad in positie gebracht en kan zij haar kaderstellende rol invullen. Om dit te bereiken willen wij een motie indienen. Wij hebben ons daarbij laten inspireren door onze huidige minister van Financiën Wopke Hoekstra. Voorzitter, tot zover onze algemene beschouwing in eerste termijn.

Door PvdA ingediende moties:
Binnenstad - Extra Camera's -Huiswerkbegeleiding - Investeringen - Wijkontmoetingsplaatsen - Vluchtroutes

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid