Interpellatie vragen over de uitstoot van Chemours door PvdA Statenleden

Interpellatie vragen over de uitstoot van Chemours door PvdA Statenleden
maandag 1 augustus 2016

debat antwoordde het college bij monde van gedeputeerde Vermeulen: 'Ik denk dat wij in het kader van de Omgevingswet echt moeten werken aan het meer inzichtelijk maken van actuele vergunninggegevens, maar wellicht ook terug in de tijd. Wij zijn dan ook bezig om met de DCMR een proef te doen, vooruitlopende op de Omgevingswet, waarbij alles gedigitaliseerd moet worden, om te kijken of wij een vergunningverlening 2.0 kunnen realiseren, waarbij mensen inzicht kunnen krijgen in actuele vergunningen. Dat geldt dan dus ook voor volksvertegenwoordigingen. Ik denk dat dit belangrijke uitgangspunten zijn om mee te beginnen.'

 

De reden dat dit overzicht toen niet gegeven kon worden vloeide voort uit de korte bewaarplicht in het verleden en de gebrekkige archivering: 'Als er wordt gevraagd of wij een overzicht kunnen geven van de zeer zorgwekkende stoffen die door Chemours worden uitgestoten, ook terug in de tijd, dan is dat ingewikkeld om dat allemaal bij elkaar te krijgen. Ik deel uw verwondering daarover. Ik denk dat wij stappen kunnen zetten om dat in de toekomst beter te doen. Er wordt ook heel hard gewerkt aan die overzichten. Met Sliedrecht is de afspraak gemaakt, zoals ik net verwoord heb. Het college heeft er vertrouwen in dat wij snel tegemoet kunnen komen aan die toezegging. En dan zullen wij de informatie uiteraard ook aan sturen Aangezien GenX als PFOA-vervanger sinds 2012 vergund zou moeten zijn betreft het hier een vrij recente vergunning waarop de genoemde redenen van lastige reproduceerbaarheid geen betrekking zouden moeten hebben. Het is de PvdA-fractie daarom een raadsel waarom de Volkskrant hier geen inzage in zou kunnen krijgen.

 

Ook wij als Statenfractie stonden als volksvertegenwoordigers met onze mond vol tanden toen de Volkskrant ons om opheldering vroeg, omdat ook het overzicht dat ons nu precies drie maanden geleden is toegezegd nog steeds niet aan ons is verstrekt. Zoals u zich kunt herinneren dienden wij tijdens de Statenvergadering op 20 april 2016 een motie in om 'een commissie op te richten uit Provinciale Staten die onderzoek doet om alle informatie rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving ten aanzien van DuPont/Chemours op tafel te krijgen'. Deze motie werd verworpen. Een aantal fracties noemde de motie 'voorbarig'.

 

Gezien bovenstaande verzoekt de PvdA om in de eerstvolgende Statenvergadering te mogen interpelleren. De vragen doen wij u tijdig toekomen. Om ons terdege te kunnen voorbereiden op dit debat, dat voor ons gelet op de gebeurtenissen van de afgelopen maanden van groot belang is, verzoeken wij u om ons op zo kort mogelijke termijn reeds schriftelijk antwoord te geven op de eerste set van vragen die u onderstaand aantreft.

 

1. Deelt GS onze mening dat op grond van de gebrekkige informatievoorziening rond milieuvergunningen in het algemeen en die van Chemours in het bijzonder Provinciale Staten zijn controlerende rol niet naar behoren kan uitvoeren?

2. Wat bent u van plan te doen om aan dit stelselmatig gebrek aan informatie een einde te maken?

3. Waarom hebben wij de toegezegde lijst van vergunde en uitgestoten stoffen na drie maanden nog steeds niet ontvangen, ook niet voor zowel de betreffende informatie wel eenvoudig beschikbaar was?

4. Beschikt Sliedrecht inmiddels (dd. 20 juli 2016) wel over het toegezegde overzicht van vergunde stoffen?

5. Wanneer krijgen wij de beloofde informatie alsnog?

6. Waarom wilde GS geen inzage aan de Volkskrant geven in de vergunning van Chemours? Op welk wettelijk voorschrift berust dit besluit, of, als geen sprake is van een wettelijk voorschrift, welke belangenafweging heeft GS gemaakt en hoe is daarin het belang van werknemers en omwonenden gewogen? In de bespreking in Provinciale Staten van de uitstoot van PFOH en en de vergunning voor GenX beriep GS zich op het feit dat naar de toenmalige kennis van PFOH en de huidige kennis van GenX geen reden was danwel is voor weigering respectievelijk intrekking van de vergunning . Daarbij werd verwezen naar de Europese lijst van zeer zorgwekkende stoffen.

7. Hoe beoordeelt u de informatie van het RIVM en andere toxicologen dat wel sprake is van een zorgwekkende kankerverwekkende stof?

8. Welke pogingen heeft uzelf in de afgelopen maanden ondernomen om, na de debatten in Provinciale Staten hierover, bij het RIVM of andere deskundigen informatie te verwerven over de toxiciteit van de uitstoot door Chemours?

9. Welke verantwoordlijkheid ziet GS ter zake voor zichzelf als vergunning verlenende instantie?

10. Welke maatregelen kunt u op grond van de informatie in de Volkskrant nemen passend binnen uw eigen bevoegdheden en welke maatregelen bent u bereid te nemen? Waarom weigert u de vergunning voor GenX in te trekken?

 

Willem Minderhout Ron Hillebrand PvdA-Statenfractie Zuid-Holland

 

Klik hier om het complete Volkskrant artikel te lezen.

 

Informatie van de gemeente Dordrecht

 

 

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid