Huisvesting statushouders:

Huisvesting statushouders:
vrijdag 9 februari 2018
VVD pleidooi huisvesting statushouders leidt tot onnodige boetes

Onlangs pleitte VVD Dordrecht er voor dat statushouders - vluchtelingen met een verblijfsvergunning dus - niet langer voorrang krijgen bij het toewijzen van een huurwoning in Dordrecht. Hiervoor zou de Dordtse huisvestingverordening moeten worden aangepast. Indien statushouders niet binnen 3 maanden kunnen worden gehuisvest in reguliere woningen doordat anderen voor gaan, wil VVD Dordrecht dat er binnen de Drechtsteden naar alternatieven wordt gezocht.

Wij vroegen Frouke de Vries, kandidaat raadslid op plek nr. 8 voor de PvdA Dordrecht om een reactie. Zij denkt dat het VVD-voorstel er eerder toe leidt dat Dordrecht kritisch beoordeeld wordt door de Provincie en Dordrecht een hoge boete moet betalen.

Over hoeveel mensen hebben we het eigenlijk? Hoe werkt dat nu precies met het vinden van woonruimte?
“Na het verkrijgen van een verblijfsstatus wordt een vergunninghouder aan een gemeente gekoppeld door het COA. Gemeenten hebben gemiddeld 12 weken de tijd om woonruimte te vinden en de verhuizing te regelen. Hiervoor wordt veelal gebruikt gemaakt van sociale huurwoningen via de woningcorporaties. In de eerste helft van 2018 is de taakstelling 90, maar omdat we vorig jaar 28 extra mensen plaatsten, nog maar 62. Er zijn er al 8 geplaatst, dus nog 54 te gaan”.

De taakstelling voor de tweede helft van 2018 wordt pas in april bekend, maar de prognose die de overheid in oktober heeft afgegeven ligt vooralsnog een stuk lager dan de eerste helft. En heeft de VVD een punt wat betreft de lokale huisvestingsverordening?
"Sinds vorig jaar (2017 dus) is de voorrangsregeling voor statushouders inderdaad gewijzigd door de overheid en is het aan gemeenten om zelf te bepalen of zij urgentie verlenen voor deze doelgroep via de huisvestingsverordening. Daarom wil de VVD de Dordtse huisvestingsverordening aanpassen om de urgentieregeling af te schaffen voor statushouders. Gemeenten houden echter sowieso een wettelijke taak om statushouders te huisvesten. Het aantal te huisvesten statushouders is vastgesteld in de taakstelling die iedere zes maanden wordt gepubliceerd. Het COA registreert het aantal statushouders per gemeente dat is gehuisvest. Iedere gemeente moet dit jaarlijks verantwoorden. Wanneer de taakstelling niet behaald wordt, wordt de achterstand het volgende jaar bij de nieuwe taakstelling opgeteld (bij een voorsprong gaat dit er vanaf)."

Wat gebeurt er als de gemeente zijn best niet doet?
“Als een gemeente de taakstelling niet haalt komt er een brief van de provincie waarin de gemeente moet verantwoorden waarom de taakstelling niet gehaald is. In sommige gevallen is er een goede reden dat het niet haalbaar was, zoals bijvoorbeeld in 2016 door de verhoogde instroom eind 2015. Dit gaf een enorme druk op de woningmarkt en is ook aanleiding geweest dat de overheid de voorrangsregeling heeft afgeschaft”.

Alleen een brief? Daar hoeven we toch niet zo bang voor te zijn als gemeente?
“Nou het gaat wel wat verder dan dat. Wanneer de provincie de reden niet aannemelijk acht mag de gemeente (vaak samen met de woningcorporaties) op het Provinciehuis verschijnen om zich te verantwoorden. Als de gemeente verwijtbaar niet voldoet aan de taakstelling kan de provincie een boete opleggen per niet gehuisveste statushouder (€ 50.000 per gezin per jaar) en kan de provincie de gemeente dwingen om statushouders te huisvesten door woonruimte aan te wijzen. De gemeente draait op voor de kosten hiervan”.

Hoe bepaalt de provincie vervolgens of de gemeente wel zijn best genoeg doet?
“Voor zover ik weet hanteert de provincie niet een marge speling uitgedrukt in een bepaald aantal of percentage voor de realisatie van de taakstelling. Het gaat vooral om de houding van de gemeente en of je goed kunt onderbouwen waarom je de taakstelling als gemeente niet kunt halen. Dus wanneer de urgentieregeling voor statushouders uit de huisvestingsverordening wordt gehaald en de gemeente vervolgens de taakstelling hierdoor niet haalt omdat de woningcorporaties geen verantwoordelijkheid voelen om statushouders te plaatsen, zal de gemeente hiervoor verwijtbaar zijn!”

Dus als we de VVD volgen krijgt onze gemeente een boete én statushouders hebben het nakijken?
“De grote vraag aan de VVD is inderdaad hoe zij denken aan de taakstelling te voldoen wanneer statushouders geen urgentiestatus meer hebben in de huisvestingsverordening. We hebben geen precieze cijfers paraat over hoeveel woningen er in 2017 naar urgenten zijn gegaan, en dus welk percentage daarvan naar statushouders. Maar het komt toch op mij over dat het pleidooi van de VVD ertoe leidt dat Dordrecht sneller negatief beoordeeld zal worden en een grotere kans loopt op een boete. En dat kan voorkomen worden, dus het is een misbruik van zuur verdiende belastingmiddelen!”

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid