Discussie in gemeenteraad over regionale samenwerking

Discussie in gemeenteraad over regionale samenwerking
donderdag 17 januari 2019
Gemeenteraad dinsdag 16 januari 2019 | Stadskantoor | Rapport Deetman over regionale samenwerking | Cor van Verk

Rapport Deetman en Zienswijze college Dordrecht
Eerst was er het rapport Berenschot, met 3 aanbevelingen m.b.t. de Drechtsteden samenwerking: 1) minder regionale samenwerking; 2) meer samenwerking; 3) opheffen.

De commissie Deetman die de aanbevelingen van Berenschot verder ging uitwerken kwam eveneens met een rapport en aanbevelingen. Dit rapport plus de Zienswijze van het college werd dinsdagavond besproken in de gemeenteraad. De raad werd geconsulteerd. Burgemeester Kolff beloofde alle reacties die tijdens de discussie werden gegeven mee te nemen in de verder uit te werken Zienswijze.
Commissie Deetman heeft ervoor gekozen om de variant van minder samenwerking uit te werken. Minder, maar wel meer pragmatische en effectieve samenwerking adviseert Deetman. 

Wat is het knelpunt in de praktijk van de huidige samenwerking? Veel tijd en energie wordt gestoken in het opstellen van plannen en visies. Maar de uitwerking laat regelmatig te wensen over. Er gebeurt nu te weinig. Besluiten worden regionaal genomen - door Drechtstedenbestuur en Drechtraad - maar het komt nogal eens voor dat de steden zich bij de uitvoering niet altijd even betrokken voelen. De Groeiagenda (regionaal vastgesteld) staat nu centraal in het beleid en uitvoering. Maar steden wijken ervan af, zeker als het gaat over het aantal en type extra woningen die erbij gebouwd gaan worden de komende tijd.

Deetman stelt voor alleen grote visies (metavisies) regionaal voor te bereiden en vast te stellen. Inclusief afspraken over mensen, middelen en financien. De uitvoering van de visies en plannen wordt dan uitdrukkelijk overgelaten aan de gemeenten. Gemeenten kunnen dan zelf kiezen met wie ze gaan samenwerken, bijv. met 1 of meer andere steden, en met welke private partijen. Zoals bij de ontwikkeling van de Spoorzone. Dordrecht en Zwijndrecht voeren dit uit. Daar hoeven niet alle 7 Drechtsteden bij betrokken te worden. Dan zullen gemeenten zich veel meer gebonden voelen aan besluiten die zij nemen, schat Deetman in. Draagvlak voor meer overdracht van bevoegdheden op Ruimtelijk Economisch beleid ontbreekt bij de gemeenten.
Gemeenten moeten elkaar ook aanspreken als een gemeente niet doet wat het heeft toegezegd.
Er moet een 'aanspreekcultuur' komen.

De Drechtraad gaat minder vergaderen, max. 5 maal per jaar. Ook de ondersteuning van de regionale griffie moet hierop aangepast worden. Er komen wel regionale bijeenkomsten over onderwerpen en thema's die regionaal spelen. Voor iedereen toegankelijk.

Cor van Verk vertelde zeker niet enthousiast te zijn over dit Deetman rapport. Je had ook kunnen kiezen voor versterken samenwerking en versterken bevoegdheden van Drechtraad. "Nu gaan we doormodderen tot in het kwadraad". "Welke probleem wordt door dit rapport opgelost?" vroeg Cor zich af. "De Drechtraad is een helder vehicle, de controle is goed geregeld. Het verdeelvraagstuk van de middelen wordt hiermee niet opgelost. Daar heb je een doorzettingmacht voor nodig om gemeenten mee te laten doen als het op uitvoering aankomt. Ruimtelijke ontwikkeling en economie moeten juist wel regionaal worden ondergebracht. Dan krijgt het meer zwaarte. Hoe dat precies geregeld moet worden, dat kunnen we met elkaar gaan uitwerken. Samenwerking op sociaal domein met de Sociale Dienst Drechtsteden gaat nu juist goed. Straks wil men ook hieraan gaan tornen. We moeten oppassen dat de Provincie straks wil gaan ingrijpen en een fusie wil afdwingen."

Burgemeester Kolff noemde het een complex onderwerp. Maar er moet iets gebeuren. De Groeiagende (met duizenden extra woningen en banen) is breed aangenomen door de Drechtraad. Op regionaal niveau moeten metavisies worden vastgesteld. De uitvoering gaat naar lokaal. Gemeenten kunnen zich nu makkelijk verschuilen als het om ruimtelijk en economisch domein gaat. Draagvlak voor overdacht van meer bevoegdheden is er niet bij de gemeenten.
Straks als gemeenten zelf kiezen met wie ze samenwerken dan worden de afwijkingen eerder zichtbaar. Gemeenten gaan zich vooraf committeren aan het plan en aan inzet van mensen, middelen en financien. Zij kunnen zich dan niet langer verschuilen.

Wethouder Sleeking zei dat er is gekozen voor een pragmatische richting.

Hoe verder?
Burgemeester zegde toe de reacties mee te nemen en de zienswijze wat aan te passen. 
Er komt een aparte bijeenkomst met de 7 gemeenten voor alle raads/commissieleden en belangstellenden over het Deetmanrapport.
De 7 Drechtstedengemeenten besluiten in de lokale raden uiteindelijk over het rapport Deetman. Niet de Drechtraad. "Dan ben je overgeleverd aan de grillen van de Drechtraad", aldus de heer Kolff.Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid