Bijstandsboetes alleen voor opzettelijke overtredingen

Bijstandsboetes alleen voor opzettelijke overtredingen
donderdag 14 december 2017
Drechtraad, dinsdag 12 december 2017: Wijziging Verordening Werk en Inkomen Drechtsteden i.v.m. Verbeteren Maatwerktoepassingen Maatregelenbeleid (sancties) - Cor van Verk:

Voorzitter, laat er geen misverstand over bestaan: ook de PVDA is van mening dat het recht op een uitkering verplichtingen meebrengt voor de uitkeringsgerechtigden. Uitkeringsgerechtigden die doelbewust afspraken niet nakomen en herhaaldelijk getuigen zich te gedragen als onwillig werkzoekenden mogen van ons een sanctie krijgen en gekort worden op hun uitkering. De geüniformeerde verplichtingen zijn dan ook vooral gericht op het verkrijgen of behouden van werk; daar staat bij ons dan ook geen misverstand over dat deze gehandhaafd mogen en kunnen worden naar proportionaliteit. Voor de andere verplichtingen gold tot 2014 een tarief van € 150,-. Dit is in 2014 opgetrokken naar hetzelfde tarief als de geüniformeerde verplichting, namelijk 100% korting gedurende minimaal 1 maand.

Tot onze vreugde constateren wij dat deze sancties veel minder zijn opgelegd omdat medewerkers het zelf buiten alle proporties vonden dat mensen met een lichte overtreding zo zwaar bestraft zouden gaan worden. Hiermee lijkt het tegenovergestelde te worden bereikt van wat beoogd was, vooral om dat het maatwerk ontbreekt. De vraag dringt zich vervolgens op welk doel er beoogd wordt te bereiken? Uit het stuk begrijpen wij dat de doelen zijn:
- Maatwerk vergroot de uitstroom; anders gezegd we jagen mensen de uitkering uit want er is weer dan voldoende werk. Of dat altijd praktisch mogelijk is betwijfelen wij; alleen al gezien de mismatch waarover wij het altijd hebben.
- Het zorgt voor een rechtvaardiger maatregelen beleid; anders gezegd we krijgen meer mogelijkheden om mensen hun geld af te nemen waarbij de minste maatregel al snel 15-20% inleveren betekent. Wij zien het al gebeuren dat elke medewerker die te laat komt direct dit percentage van zijn nettosalaris inlevert. Vervelend bij effect is dat er meer bezwaarschriften komen; welnu uit verhalen weten wij hoe dit College daar mee omgaat. Er wordt wel even gebeld met betrokkenen waarna het bezwaarschrift dikwijls weer snel wordt ingetrokken.

Wij vragen dit omdat wij al langer onze bezwaren hebben geuit tegen het als draconisch ervaren sanctiebeleid van dit college. Zonder aanziens des persoons en zonder rekening te houden met omstandigheden werden er maatwerk-sancties uitgedeeld. Mensen met beperkingen die gewoonweg niet begrepen wat er van hen verlangd werd; mensen die laag geletterd zijn en de toch al niet eenvoudige inhoud van de brieven lang niet altijd begrijpen; mensen met taalproblemen omdat ze de taal nog niet beheersen; mensen die iets te laat zijn voor een afspraak doordat ze werden opgehouden door een openstaande brug; mensen die bedreigd worden met beveiliging omdat ze een ontvangstbevestiging vragen. Allemaal mensen die getroffen kunnen worden door een maatwerkvoorziening. Eerst wordt de maatregel genomen en pas later volgt een diepergaand beoordeling; ook die casuïstiek is tot ons gekomen. Een daarbij moet gezegd worden dat de laatste jaren de klachten daarover terug zijn gelopen maar nu is duidelijk waarom.

Voorzitter verder stellen wij vast dat het voorgenomen sanctiebeleid strijdig lijkt te zijn met het gewenste WMO- en jeugdzorgbeleid. Door mensen te korten op het weinig geld dat zij al ontvangen drijf je deze mensen op zijn minst de schuldproblematiek in en in het ergste geval tot geoorloofde criminaliteit. In het eerste geval betekent het dat er veel extra maatschappelijke kosten moeten worden gemaakt om mensen weer op de rit te helpen; het laatste geval spreekt voor zich welke gevolgen dit kan hebben. Overigens vinden wij een vorm van geoorloofde criminaliteit wanneer mensen voedsel stelen door een gebrek aan inkomsten. Wij denken daarbij aan de woorden van wijlen bisschop Muskens die begrip toont voor de arme man die een brood steelt. 

Naast het invoeren van wederom een draconisch beleid van maatwerksancties schaffen we en passant ook nog de inkeer regeling af. Mensen gaan in de fout maar krijgen niet de kans dat te herstellen; hopla gelijk een sanctie stellen. Een ontmenselijking van het sanctiebeleid dat niet past in het denken van de PVDA.

Wij willen een beleid met een menselijk gezicht dat gebaseerd is op vertrouwen en verantwoordelijkheid; wij willen of van al het beleid dat doordesemd is van wantrouwen jegens onze medemens. Voorzitter wij verzetten ons dan ook tegen de voorgestelde wijziging om weer over te gaan tot maatwerk en zullen deze dan ook niet steunen. Wij doen dit vanwege ons diepe overtuiging dat sancties alleen die mensen dient te treffen die doelbewust afspraken niet nakomen en aantoonbaar onwillig zijn om te gaan werken. 

Voorzitter wij hopen een gevoel van barmhartigheid aan te treffen bij onze confessionele collega’s en hopen dat zij ook de terugkeer naar deze draconische maatwerk maatregelen niet willen steunen. De PVDA is zich er van bewust dat daardoor een stelsel van bijzonder zware sancties intact blijft maar juist door de wijze waarop deze uitgevoerd worden lijken zij juist wel het beoogde doel te bereiken namelijk de doelbewust saboterende en onwillige uitkeringstrekker wordt getroffen en niet al die mensen die er misschien in meerdere of mindere mate niet helemaal verantwoordelijk voor kunnen worden gesteld.

Wethouder Peter Heijkoop vertelde dat heel zorgvuldig met sancties wordt omgegaan. Dat het beleid weldegelijk barmhartig en rechtvaardig is. Het korten op bijstand met 100% komt alleen bij zeer ernstige bedreigingen en geweld voor. Dat kan niet worden geaccepteerd. Ook schelden en agressief gedrag moet worden bestraft, met kortingen op uitkering. Dit zeker ook om de werknemers van de Sociale Dienst te beschermen. Pijn moet af en toe wel gevoeld worden. De SDD werkt nu met het nieuwe werkplein. De wethouder wil ook bekijken hoe dit systeem uitpakt.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid