Armoedebestrijding

Armoedebestrijding
zondag 14 januari 2018
PvdA nieuwjaarsreceptie op zondag 14 januari 2018 in De Buitenwacht

"Te gek voor woorden dat 1 op de 10 kinderen in Dordt opgroeit in armoede"


PvdA lijsttrekker, Inge Stevens dankte de mensen van de catering voor de superlekkere hapjes (verzorgd door vluchtelingen), die laten zien hoe onze samenleving eruit ziet: van alles wat. 
PvdA gaat de verkiezingen in met de houding waar we ooit voor zijn opgericht: luisteren en meedoen met de mensen in plaats van denken over wat goed is. We hebben geleerd van de afgelopen verkiezingen. Dit vindt u ook terug in ons Verkiezingsprogramma, dat tot stand is gekomen met belangenorganisaties en bewoners uit Dordt. 

We gaan als team de campagne in. Ons motto is dan ook: Team PvdA is er voor iedereen. Belangrijke speerpunten zijn: Zorg voor iedereen die dat nodig heeft; Maatwerk p.i.v. bureaucratische regels; Armoedebestrijding: te gek voor woorden dat 1 op de 10 kinderen in Dordt opgroeit in armoede. Als er dan een brug gebouwd wordt in Dordrecht die 3 miljoen duurder is voor de uitstraling, dan zeggen wij: steek dat geld in voorkomen van armoede plannen. 3 Miljoen is een brug te ver; Een schone en leefbare wijk; Ondersteuning burgerinitiatieven.

PvdA heeft altijd bestuurd met een lange termijn visie. Dit heeft Dordt ook nodig i.p.v. adhoc ondoordachte besluiten. Daarbij moeten we luisteren naar onze inwoners. Voorbeeld hiervan is bouwen in de polder. Daar zijn we voor afgestraft en dat punt laten we varen. Van andere punten uit die visie zoals Sportboulevard, Leerpark, Energiehuis, profiteert Dordt nog steeds. 

Het orden spannende verkiezingen. Nieuwe partijen doen mee, ook PVV. De PvdA is kristal helder: nooit en te nimmer zal de PvdA samenwerken met partijen die handelen in strijd met art. 1 van de Nederlandse Grondwet. Wij staan voor vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geloofdovertuiging en vrijheid van leefstijl.
Inge wenste iedereen een goed en gelukkig 2018.

Cor van Verk, fractievoorzitter PvdA: Beste partijgenoten en gasten. Allereerst wil ik iedereen een goed en gezond 2018 toewensen. Zoals Inge al aangaf een bijzonder jaar met gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht. Een goed moment ook om terug te kijken op 4 jaar oppositie voeren in de Raad. De wapenfeiten van de afgelopen jaren die wij, als fractie, onder de aandacht hebben gebracht.
In de commissie Bestuur en Middelen zat in de eerste twee jaar Bahattin, die door gelukkige prive-omstandigheden moest terugtreden. Zijn bedrijf begon te groeien en te bloeien onder invloed van het economisch herstel. Hij werd opgevolgd door Peter. Vanuit deze commissie hebben wij voortdurend de veiligheid van onze stad benadrukt. Bewoners moeten zich veilig voelen in hun stad, buurt en woning. Vanuit deze opdracht hebben wij de discussie rond de legalisering van de wietteelt keer op keer aangezwengeld. De thuisteelt levert levensgevaarlijke en brandsituaties op voor omwonenden; de straathandel levert gevaarlijke situaties op voor gebruikers vanwege het gebrek aan controle op de kwaliteit en de illegale handel in de stad laat de hardnekkige criminaliteit in de stad rondom de weed voortduren. Langzaam maar zeker is er een verandering te zien; er is voor het eerst in deze stad, tweemaal per jaar overleg met de coffeeshophouders en de houding ten opzichte van de legalisering van de wietteelt is niet alleen landelijk maar ook lokaal duidelijk aan het wijzigen. Een ander onderwerp betreft de verkoop van de aandelen van Eneco. Door Peter is veel tijd gestoken in het vergaren van informatie en het coordineren van een gezamenlijke actie bij de regio gemeenten om tegen dit voorstel te stemmen.
In de commissie Fysiek heeft Jacqueline haar steen bijgedragen. Veel, heel veel onderwerpen zijn daar de revue gepasseerd. Van verkeersveiligheid met 30 km zones , tot nieuwbouwplannen, de Welstandscommissie, de Energietransitie en burgeriniatieven als de Leefwerf. Het laatste onderwerp sluit aan op wat Inge constateerde. Meer dan vier jaar wordt de Stichting Leefwerf aan het lijntje gehouden. Voortdurend prijst men het initiatief maar tegelijkertijd werpt men allerlei bezwaren op. Daarbij luistert men absoluut niet naar de initiatiefnemers waardoor die weer veel tijd en moeite moeten steken in het corrigeren van het beeld dat het College schetst. Daadkracht en besluitvaardigheid ontbreken bij dit College waardoor dit initiatief langzaam maar zeker kopje onder dreigt te gaan. Zij lopen twee ton mis door gebrek aan doorzettingskracht van wethouder Sleeking die weigert om voldoende ligplaatsen te garanderen. Wij gaan trachten het tij nog te keren en de Leefwerf weer op koers te krijgen. Niet alleen om dat het een prachtig burgerinitiatief is maar vooral omdat het iets moois toevoegt aan onze historische stad aan het water.
De derde commissie betreft de commissie Sociaal waarin oorspronkelijk Nilufer en ik zitting hadden. Nilufer moest vanwege gezondheidsproblemen al snel terugtreden. Dat was bijzonder jammer want daarmee verloren wij, net als met Bahatin, opnieuw een veelbelovend raadslid. De commissie Sociaal heeft zich vooral onderscheiden door de discussies rondom de drie decentralisaties. Dit laatste was voor mij ook de reden om zitting te nemen in deze commissie als enige fractievoorzitter. De drie decentralisaties zijn de grote verdienste van het vorige kabinet waarbij voor het eerst sinds de oorlog er een wezenlijke en diepgaande verandering in de zorgstructuur is gerealiseerd. Deze verandering, met als uitgagspunt dat elk gezin de hulp krijgt die het nodig heeft waarbij een regisseur dit samen met het gezin organiseert en vervolgens de uitvoering controleert vormt het hart van deze stelselwijziging; die mocht niet verknoeid worden door lokale bestuurders. Het feit dat wij veel, veels teveel moesten praten over dit onderwerp duidt er al op dat niet alles zo is verlopen als wij graag hadden gezien. Ongeveer een jaar geleden kwam ik in contact met een groep ouders die boos en verdrietig waren. Zij stuiten keihard op de muren van de bureaucraten en moesten letterlijk vechten om de juiste hulp voor hun kind te verkrijgen. Ambtenaren werden verantwoordelijk. Zij deden echter niet meer en niets minder dan opdrachten van het bestuur en de politiek uitvoeren. Deze mensen moesten hun verhaal vertellen aan de verantwoordelijken, namelijk de leden van de 17 gemeenteraden. Dit laatste konden wij organiseren met ondersteuning van de griffie in Dordrecht. Aan het eind van deze emotionele avond vertrokken de raadsleden geschokt en ontdaan over hetgeen zij gehoord hadden. Niet echter zonder met elkaar de afspraak te maken dat dit zo niet langer kon. Alleen door de krachten te bundelen zouden we zaken kunnen veranderen. Wanneer 17 wethouders als bestuurder 17 maal dezelfde opdracht zouden krijgen is het voor hen onmogelijk om deze te negeren. Inmiddels is vanuit het overleg een werkgroep acties die zaken voorbereidt en de wethouders en organisaties dicht op de huid zit om de jeugdzorg daadwerkelijk te verbeteren. Een doel waar iedereen het mee eens is maar wel heel moeizaam gaat. De komende tijd gaat dit gewoon door, dwars door alle politieke partijen heen. Inmiddels worden langzaam maar wel heel zeker de problemen binnen de WMO ook steeds duidelijker. Ook daar wordt de hulp vooral financieel gedreven. Mensen worden aan het lijntje gehouden; mensen worden, net als in de jeugdzorg, doorverwezen naar ellenlange en geldverslindende juridische procedures nadat zij de weg volstrekt kwijt zijn geraakt in het woud van de bureaucratie. Dit moet stoppen; er moeten alternatieven komen in de vorm van ombudsteams voor de drie decentralisaties met goede transparante klachtenregelingen. De ouders die ik in december boos en verdrietig aantrof, moeten eind 2018 geholpen zijn. Ik ben aan het einde gekomen van mijn terugblik die ik graag wil afsluiten met een oprecht dankwoord aan iedereen die het mogelijk heeft gemaakt dat wij ons werk kunnen doen: de leden van het bestuur en de leden van deze afdeling. Maar bovenal wil ik mijn collega’s Bahatin, Nilufer, Peter, Jacqueline en Inge danken voor vier jaar goede samenwerking in een goede en constructieve sfeer. Ik wens Inge minsten eenzelfde goede constructieve samenwerking toe, nee ik ben er van overtuigd dat deze zeker zo goed zal zijn en zal er in ieder geval alles aan doen om dit doel mede te realiseren. Dank u wel voor uw aandacht en uw vertrouwen in de afgelopen jaren.

Vluchelingenwerk Nederland vertelde wat Vluchtelingenwerk doet. Per asielzoeker ontvangt Vluchtelingenwerk subsidie van het Rijk. Voornaamste doelstelling is: opkomen voor de belangen van asielzoekers/vluchtelingen. En vooral zorgen voor draagvlak. Dit doet Vluchtelingenwerk vooral door informatie te verstrekken (onbekend maakt onbemind) en door dialoog en ontmoeting. Leer de feiten! Dit leidt tot minder vooroordelen.

Het was een gezellige en druk bezochte Nieuwjaarsreceptie.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid