Algemene Beschouwingen 2e termijn

Algemene Beschouwingen 2e termijn
dinsdag 13 november 2018
Gemeenteraad | dinsdag 13 november 2018 | Algemene Beschouwingen - 2e Termijn | 14.00 uur in Stadhuis: Cor van Verk

Voorzitter, ik zal nu voonamelijk ingaan op de moties die de PVDA heeft ingediend in de eerste termijn.

PVDA motie 34 Binnenstad:
PVDA pleit in deze motie voor het ontwikkelen van een lange termijn visie. Wij gaan er vanuit dat de Binnenstad ook nog na dit College bestaat. In de Groei-agenda wordt aan de Binnenstad van Dordrecht een belangrijke toeristische functie toegekend. Daarnaast zou de Binnenstad het centrum voor de regio moeten vormen. Tot op heden zien wij weinig tot niets van de ontwikkeling van een visie. Op dit moment komen we niet verder dan de pot-verf visie van de voorgaande colleges. Wij zouden graag zien dat we verder gaan dan het laaghangende fruit te plukken. Een goede zaak maar ook het hoger hangende fruit levert geld op. Oftewel een visie op de wat langere termijn zal ook winst opleveren voor de Binnenstad.
De startnotitie is een goed begin maar een integrale visie op de ontwikkeling van het grotere geheel ontbreekt naar ons gevoel. Een visie die alle aspecten van de Binnenstad met elkaar verbindt. De functie van de Binnensteden verandert snel van functioneel winkelgebied naar een gebied waar ontspanning en vermaak de boventoon gaan voeren. Daar zal de werkgelegenheid zich ontwikkelen en niet meer in de winkels. Daarom dienen we deze motie in.

Motie 35 Wijkontmoetingsplaatsen:
Blij met het enthousiasme van de wethouder bij het instellen van deze huiskamers. Wij nemen aan dat de wethouder onze opvatting deelt dat deze plekken vooral bedoeld zijn voor ontmoeting en geen bijkantoren worden van de wijkteams of andere hulpverlenende organisaties. Mensen hebben immers ook behoefte aan ontspanning en ontmoeting waarbij effectieve samenwerking natuurlijk niet moet worden uitgesloten. Een goed voorbeeld hiervan is de Buitenwacht.

Motie 36 Vluchtroutes:
Bewoners van de Staart wezen ons er op dat er nauwelijks vluchtroutes zijn om van dit kleine eiland af te komen. Onze motie is er op gericht dat alternatieve vluchtroutes over de Blauwe brug maar vooral via de Baanhoekbrug zouden worden gemaakt. Inmiddels hebben wij vernomen dat het College aan de oplossing van dit probleem werkt. Voor ons reden om de motie in te trekken.

Motie 37 Cameratoezicht:
In de Begroting is een bedrag opgenomen van € 320.000 voor de aanschaf van twee nieuwe camera’s. Wij zijn daar sowieso niet gelukkig mee omdat wij de effectiviteit van een dergelijk middel ernstig betwijfelen. Om die reden lijkt het ons niet zo raar om voorafgaande aan deze aanschaf de effectiviteit eens te evalueren. Is het daadwerkelijk zo’n zinvolle uitgave of is het slechts een cosmetische maatregel die het gevoel van schijnveiligheid versterkt?
Wanneer uit een dergelijke evaluatie aangetoond kan worden dat cameratoezicht daadwerkelijk bijdraagt aan de veiligheid van mensen, dan is er sprake van een zinvolle investering en moeten we het vooral doen. Zolang dat niet is aangetoond, vinden wij het weggegooid geld dat we beter kunnen besteden om de veiligheid van onze burgers te bevorderen.

Motie 38 Huiswerkbegeleiding:
Wij hebben nagezocht wat de kosten voor huiswerkbegeleiding zijn voor een leerling aan een middelbare school in deze stad. Uitgaande van 41 weken les betekent dit een kostenpost voor de ouders van 1800 euro per schooljaar. Een bedrag dat door mensen met een laag inkomen niet op te brengen is en daarmee voor deze groep buiten bereik is.
Wij vragen in de motie of er mogelijkheden kunnen worden gecreëerd voor huiswerkbegeleiding die toegankelijk is voor elk kind in elke wijk. Daarmee gaan we effectief de steeds dieper wordende tweedeling in de maatschappij tegen.

Motie 39 Investeringen:
Wij trekken deze motie in, maar verzekeren u dat wij nauwlettend in de gaten zullen houden dat zaken die in een raadsvoorstel aan de raad toebehoren daar ook daadwerkelijk besproken kunnen worden.

Tot zover onze woordvoering in 2e termijn. Onze opvatting over de andere moties hebben wij reeds in het debat kenbaar gemaakt.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid