Adviescommissie Fysiek dinsdag 9 oktober 2018

Adviescommissie Fysiek dinsdag 9 oktober 2018
woensdag 24 oktober 2018
 Adviescommissie Fysiek, dinsdag 9 oktober 2018: Kamerverhuur | Huisvestingsverordening - Herman van der Plas

PvdA agendeert quotumregeling kamerverhuur
In de raadscommissie fysieke leefomgeving van 9 oktober jl. heeft de PvdA fractie gevraagd om te spreken over een voorstel van het (vorige) college om de huisvestingsverordening te wijzigen. Het voorstel was om de tijdelijke bevoegdheid van het college om gebieden aan te wijzen waar een quotum is aan kamerverhuur te verlengen van 3 jaar naar onbepaalde tijd. Zo’n tien jaar geleden was deze maatregel bedacht om overlast van arbeidsmigranten te verminderen in een aantal wijken.
Het lijkt hier te gaan om een nogal technische wijziging. Maar gezien actuele ontwikkelingen en woningnood bij starters was onze politieke vraag of het maximum percentage van 2% per wijk nog wel actueel is. En gezien klachten die onze fractie de laatste tijd bereikten, heeft de PvdA ook om informatie gevraagd over de handhaving van de quotumregeling.

Zijn er echt onvoldoende kleine woningen?
Verschillende fracties ondersteunden de agendering want er zitten toch veel principiële kanten aan, die tot een goede inhoudelijke discussie hebben geleid. Ook speelde de onverwachte “ontdekking” dat het maximum kamerverhuur van 2% pas eind vorig jaar over de hele stad was uitgerold, zonder verdere betrokkenheid van de Raad. PvdA, GroenLinks, Gewoon Dordt en PVV trokken de stelling in twijfel dat “er al te veel kleine woningen zijn”, dat het college als belangrijkste argument naar voren brengt. Naast migranten betekent dit ook dat er aanzienlijk minder kamers voor studenten zijn. En wil de stad die niet juist behouden? Daarover heeft het CDA pas nog bij het college schriftelijke vragen gesteld. CDA wees ook op verouderde passages in verordening die gelijk meegenomen zouden moeten worden. De verordening wordt om de vier jaar aangepast. Ook werd door D66 en PVV gewezen op bijzondere groepen die uit instellingen komen, en op mensen die na een scheiding een kamer zoeken.

Goede handhaving, met oog voor verschillende groepen
Verschillende fracties wezen op het belang van goede handhaving, met oog voor de verschillende groepen, en de VVD op signalen dat er in Dordrecht minder goed gehandhaafd wordt dan in andere steden. Maar hoe wordt in de handhaving onderscheid gemaakt tussen die verschillende groepen kamerbewoners?

Reactie Wethouder Stam
Wethouder Marco Stam bleef staan op invoering voor onbepaalde tijd en gaf aan dat de Verordening van 2015 sowieso na 4 jaar dus 2019 aangepast moet worden, elke 4 jaar kan de Raad bijsturen. Het is juridisch minder riskant met een bepaling voor onbepaalde tijd te werken. Hij lichtte toe dat het maximum van 2% in sommige wijken tot meer overlast elders leidde. De IHD controleert panden na aanleiding van klachten vanuit wijkdiensten en Omgevingsdienst. Klachten namen recentelijk toe. Het beleid is eén woning per straat van 50 huisnummers. Het college brengt ook verschillende groepen in kaart. Zo is er overleg met zorginstellingen om tot een adequatere aanpak te komen. De gemeente wil studenten wel apart in beeld brengen, maar dit is nog niet zo eenvoudig. Wat betreft arbeidsmigranten start Dordrecht een pilotproject met provincie Zuid-Holland over huisvesting. Wat betreft het aantal kleine woningen, dat was gebaseerd op het RIGO onderzoek 2016 dat ook de basis is van de regionale woonvisie.

Onbevredigend resultaat
Onze fractie is niet erg te spreken over het resultaat van deze discussie. Want veel kritiekpunten zijn wat in de lucht blijven hangen, een duidelijk beeld over de handhavingspraktijk is nog niet gegeven aan de Raad. Het wijzigingsbesluit is in elk geval pover onderbouwd. Er was uiteindelijk bij de coalitiefracties weinig bereidheid iets te veranderen aan het beleid, of een nieuwe bespreking aan dit onderwerp te wijden. Vooral op verzoek van PvdA en Groen Links past het college het raadsbesluit aan, met technische wijzigingen, plus aangevulde nadere toelichting en komt het opnieuw voor inhoudelijke bespreking in de adviescommissie voor behandeling alvorens het door te leiden naar de raad.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid