Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

Nieuwsarchief

Bewoners hadden de mogelijkheid moeten hebben hun panden zelf te kopen

Bewoners hadden de mogelijkheid moeten hebben hun panden zelf te kopen

Adviescommissie Bestuur en Middelen, dinsdag 11 april 2017: Aankoop panden Groothoofd - Peter Puik: Wonen aan het groothoofd is een groot voorrecht. De mooiste plek van Dordrecht. De afgelopen jaren waren verschillende panden in eigendom van woningbouwcorporatie Woonbron. Huurders van de woningen genoten van het mooie wonen aan het Groothoofd. Woonbron wil de panden verkopen, door een afspraak uit het verleden heeft de gemeente Dordrecht het eerste recht tot koop. Dit recht wil de gemeente gebruiken en doorverkopen aan een projectontwikkelaar. Dit is wat ons betreft niet de eerste partij waar wij aan zouden denken. Dit omdat de kans bestaat dat de projectontwikkelaar de panden ...

 

Lees meer

Goed wonen: meer dan alleen meer woningen in de stad

Goed wonen: meer dan alleen meer woningen in de stad

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 11 april 2017: Lokale Uitvoeringsparagraaf Dordrecht Woonvisie Drechtsteden - Jacqueline van den Bergh: "Wonen als hefboom voor de sociaaleconomische ontwikkeling". Zou zomaar een uitspraak kunnen zijn in een sociaal-democratische notitie, maar dit staat in de Woonvisie Drechtsteden. We komen ineens veel woningen tekort. Daardoor komen onze (culturele) voorzieningen onder druk te staan, stappen er te weinig mensen in de intercity's volgens de NS en er is onvoldoende werkgelegenheid. De centrumfunctie van Dordrecht wordt bedreigd. Dit is nu niet echt een visitekaartje voor Dordrecht om mensen te verleiden in Dordrecht te gaan wonen, vindt de PvdA. De PvdA kan zich grotendeels wel vinden in het feit dat meer woningen goed zijn, maar plaatst toch wat kanttekeningen. In de Drechtsteden moeten er 30.000 woningen bij komen, waarvan in Dordrecht een kleine 10.000. ...

 

Lees meer

PvdA: Duidelijkheid over woningbouw op De Vrije Tuinder en omgeving / GOED AF moet lang kunnen blijven

PvdA: Duidelijkheid over woningbouw op De Vrije Tuinder en omgeving / GOED AF moet lang kunnen blijven

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 11 april 2017: Uitwerking Denkrichtingennotitie Amstelwijck - Jacqueline vd Bergh: Gebied Amstelwijck was bestemd voor kantorenbouw, maar doordat de klat in de kantorenbouw kwam, wordt er nu aan gewerkt om het Bestemmingsplan te wijzigen. Van belang is de locatie van de naturistencamping GOED AF. Die zit hier al jaren, maar omdat er kantoren zouden worden gebouwd was het steeds onzeker tot hoe lang men hier zou kunnen blijven aan de Smitsweg. Nu er het voorstel ligt om de gronden af te waarderen en te bestemmen voor recreatie i.p.v. kantorenbouw, betekent dit dat de camping hier kan blijven en kan gaan ...

 

Lees meer

Agenda's Adviescommissies dinsdagavond 11 april 2017 - vanaf 20 uur in Stadskantoor

Agenda's Adviescommissies dinsdagavond 11 april 2017 - vanaf 20 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN - kamer 1: Aan- en Verkoop panden Groothoofd en Palingstraat en beschikbaar stellen krediet (diverse stukken); Toekomstige Ontwikkeling Nationaal Park De Biesbosch; Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting "om-niet"

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - kamer 3: Lokale Uitvoeringsparagraaf Dordrecht en Woonvisie Drechtsteden; Groeiambitie & Kansenkaart Wonen; Project Recreatiegebied De Viersprong; Krediet t.b.v. de uitwerking Denkrichtingennotitie Amstelwijkck

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - kamer 5: Presentatie JeugdGezondheidsZorg; Startnotitie Bouwen aan Sturing in het Sociale Domein en opdracht geven tot uitvoering van de Startnotitie; Verordening tot Wijziging van de Verordening Beschermd Wonen en Opvang Gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging; Brief van Het Vergeten Kind over Clientpositie Kinderen in de Maatschappelijke en Vrouwenopvang; Blijvers-lening

Klik op de Adviescommissie voor de uitgebreide agenda met stukken.

 

Lees meer

30 km Sticker actie op kliko's in Bankastraat

30 km Sticker actie op kliko's in Bankastraat

Woensdagmiddag 5 april 2017 was de aftrap van de 30 km sticker actie in de Bankastraat. Deze straat is een 30 km weg maar er wordt continu te hard gereden. Met de 30 km stickers op hun kliko's willen de bewoners er de aandacht op vestigen dat hun straat toch echt een 30 km gebied is. Dat kan de automobilist niet meer ontgaan. Jacqueline van den Bergh was bij de aftrap aanwezig. De 30 km stickers werden bij de bewoners afgegeven. Bewoners zijn ook in gesprek met de gemeente over aanpassingen in de straat, nu een gedeelte van de Bankastraat op de schop gaat i.v.m. nieuwe rioleringen. Daar waren duidelijke afspraken over gemaakt. Maar men ontving het bericht dat het "Placemaking Project" stil ligt. Dit vindt de PvdA hoogst opmerkelijk en wil weten wat er aan de hand is.  

 

Lees meer

Jaarverslag Gemeenteraad 2016 - PvdA: Zorg, veiligheid en armoedebestrijding

Jaarverslag Gemeenteraad 2016 - PvdA: Zorg, veiligheid en armoedebestrijding

In het Jaarverslag van de Gemeenteraad kunt u onder anderen de prioriteiten van de PvdA raadsfractie lezen. Cor van Verk: Vanuit de PvdA zullen we aandacht blijven geven aan de zorg, uw veiligheid en de bestrijding van armoede. Zorg: In 2016 was opnieuw veel aandacht nodig voor de zorg. De gedachte van één gezin met één plan onder de regie van één hulpverlener komt nog nauwelijks van de grond. Bovendien slokt de bureaucratisering heel veel tijd op van de uitvoerende krachten. Een ander punt van aandacht waren de wachtlijsten en haperende crisisdienst bij Veilig Thuis. Uiteindelijk is er maar liefst 6 ton extra vrijgemaakt om de problemen bij deze organisatie op te lossen. Veiligheid: Samen met Veilig Verkeer Nederland hebben wij acties ...

 

Lees meer

Een echte stad is een intercity stad ...

Een echte stad is een intercity stad ...

Drechtsteden Dinsdag 4 april 2017: Spooragenda 2040 - Jacqueline van den Bergh: Er werd een presentatie gegeven over de verdeling van het spoornet naar 2040. Daar kwam klip en klaar naarvoren dat Dordrecht en de Drechtsteden absoluut niets voorstellen op de tekentafel van NS. Er zijn de grote spoor-kerngebieden rondom Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, en Breda, Tilburg, Eindhoven. Ons gebied staat er niet eens bij. Er zou een keuze zijn om ons te ontwikkelen om meer intercity treinen te krijgen, of meer te blijven zoals we zijn met meer light rail verbindingen, of een meer groen woongebied worden met vooral busverbindingen en light rail verbindingen. De PvdA vindt het zeer teleurstellend dat het Drechtsteden Bestuur er niet vol voor kiest om de snelle verbindingen (intercity treinen) op zijn minst vast te houden en uit te breiden. Volgens de PvdA ziet wethouder Tanis niet de ernst van de situatie ...

 

Lees meer

Warmtenet gaat ons warm houden in de Drechtsteden

Warmtenet gaat ons warm houden in de Drechtsteden

Drechtsteden Dinsdag 4 april 2017: Warmtenet Drechtsteden - Jacqueline van den Bergh: We gaan onze huizen steeds meer warm stoken met warm water via Warmtenet. Het warme water wordt gebruikt van de vuilverbranding van HVC (restwarmte) en wordt via een groot en complex buizensysteem over alle Drechtsteden uitgerold (de Grand Design). Ook in Dordrecht is men al op diverse plekken bezig. Eerst worden de huizen aangesloten. Tot slot komem er dan de grote buizen die het hete water verspreiden naar de huizen vanuit HVC. Bedrijven, organisaties en appartementen gebouwen zijn het eerst aan de beurt. Tot slot de particuliere ...

 

Lees meer

PvdA blij met Beschut Werk, maar zorgen over duurzaam werk: meeste banen duren maximaal een half jaar

PvdA blij met Beschut Werk, maar zorgen over duurzaam werk: meeste banen duren maximaal een half jaar

Drechtsteden Dinsdag 4 april 2017-  Monitor 3D Dordrecht: Feiten, Cijfers en Duiding: De 3 Decentralisaties (WMO, Jeugdzorg en ParticipatieWet) zijn in deze Monitor in beeld gebracht. U kunt de monitor als u doorklikt lezen als pdf bestand onderaan volgende pagina. Het Beschut Werk keert weer terug. Het was afgeschaft, en velen kwamen in de bijstand terecht. De PvdA vond altijd al dat er een speciale voorziening moest blijven voor een groep mensen, zodat ze met loon werk kunnen verrichten. Het Rijk heeft dit nu weer verplicht gesteld en gemeenten opgedragen hiervoor een voorziening ...

 

Lees meer

Wie wordt de Lijsttrekker van de PvdA Dordrecht?

Wie wordt de Lijsttrekker van de PvdA Dordrecht?

De Profielschets lijsttrekker PvdA Dordrecht gemeenteraadsverkiezingen 2018 is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering door de PvdA leden. Deze schets beschrijft het profiel van de lijsttrekker voor de kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid in Dordrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Het profiel vormt de leidraad voor de Adviescommissie kandidaatstelling 2018, bij de selectie en voordracht van een beoogd lijsttrekker. De commissie stelt een ontwerp-kandidatenlijst op, als advies aan het bestuur en de algemene ledenvergadering van de afdeling, te beginnen met de beoogd lijsttrekker. Deze profielschets dient tevens ter oriëntatie van geïnteresseerde kandidaten. Partijgenoten die zich in de profielschets herkennen worden van harte uitgenodigd om zich kandidaat ...

 

Lees meer

Agenda Drechtsteden Dinsdag 4 april 2017 - Gemeentehuis Zwijndrecht

Agenda Drechtsteden Dinsdag 4 april 2017 - Gemeentehuis Zwijndrecht

19.35 uur: CARROUSEL SOCIAAL: Stand van zaken Regionaal MeerJarenbeleidsProgramma; Wijziging verordening Werk en Inkomen Drechtsteden 2015 en Beschut Werk; Beleid Huishoudelijke Hulp; Ruim duizend mensen aan het werk geholpen in Drechtsteden; Acties Casussen Kostendelersnorm

19.35 uur: CARROUSEL FYSIEK: Thematafel Warmtenet Drechtsteden; Thematafel Spooragenda; Voorbereiding Woonconferentie op 6 april i.v.m. opstellen Woonvisie; Stand van zaken Regionaal MeerJarenbeleidsProgramma Fysiek en Economie

22.15 uur: DRECHTRAAD: Benoeming opdrachtportefeuillehouder voor Informatiebeleid

Klik hier voor de complete agenda voor de hele avond

 

Lees meer

Veel pijnlijke bureaucratische rompslomp in de Jeugdzorg

Veel pijnlijke bureaucratische rompslomp in de Jeugdzorg

Cor van Verk: Avond rondom Jeugdzorg was een groot succes. Donderdagavond 30 maart 2017 verzamelden zich ongeveer 80 mensen in het Stadskantoor van Dordrecht. Raadsleden van vrijwel alle gemeenten in de regio kwamen bij elkaar om te spreken met ouders over hun ervaringen met jeugdzorg in onze regio. Het waren verhalen die wij al eerder hoorden tijdens een vergadering van het Platform voor Ouders: schokkende verhalen over de manier waarop deze ouders geholpen, of beter, juist niet geholpen waren in de jeugdzorg. We vonden dat die verhalen gedeeld moesten worden met collega’s in de regio, want de beslissingen voor de jeugdzorg in Dordrecht worden in regio-verband ...

 

Lees meer

PvdA: Aanlijnplicht en opruimplicht in heel de bebouwde kom prima, maar dan moeten er wel voldoende losloopplekken en afvalbakken zijn

PvdA: Aanlijnplicht en opruimplicht in heel de bebouwde kom prima, maar dan moeten er wel voldoende losloopplekken en afvalbakken zijn

Gemeenteraad dinsdag 28 maart 2017: Nieuw Hondenbeleid 2016-2020 - Jacqueline van den Bergh: De gemeente Dordrecht heeft al tientallen jaren een vastgesteld hondenbeleid. Het hondenbeleid wordt onderdeel van het in 2017 door de gemeenteraad vast te stellen gemeentelijk dierenbeleid. Honden zijn een bron van vreugde en plezier, en worden als echte kameraden gezien. Maar ze geven ook overlast in de vorm van poep op straten en paden. Een van de grootste ergernissen in de stad. Ook agressieve en opdringerige honden vindt men niet prettig. De PVDA vindt het dan ook uitstekend dat in heel de bebouwde er een aanlijnplicht en een opruimplicht is. De straten blijven schoon en de honden lopen rustig aan de lijn. De PVDA wil in deze raad voor 2 zaken aandacht vragen: 1) Er moeten wel voldoende losloop- en speelplekken zijn voor honden, waar zij hun energie ...

 

Lees meer

Agenda Raadsvergadering dinsdag 28 maart 2017 - 14.00 uur in Stadhuis

Agenda Raadsvergadering dinsdag 28 maart 2017 - 14.00 uur in Stadhuis

BESPREEKSTUK: Nieuwe Hondenbeleid 2016-2020

 

Klik hier voor de complete agenda met bijbehorende stukken.

 

Lees meer

PvdA Open Brief aan alle Kiezers

PvdA Open Brief aan alle Kiezers

Beste mensen, Donderdagochtend j.l. wakker geworden met een stevige kater; niet vanwege een feest, maar door de enorme dreun die de kiezer ons heeft gegeven. Een verlies van historische omvang. Direct buitelden allerlei deskundologen over elkaar heen om een analyse te geven van de nederlaag; al dan niet prominente leden van onze partij kwamen met allerhande suggesties en gevolgtrekkingen. Wij willen daar niet aan meedoen. De PvdA in Dordrecht wil de blik op de toekomst richten. Want de PvdA is nog lang niet overbodig. Zolang in onze stad mensen in armoede leven, zolang mensen zijn aangewezen op de Voedselbank, zolang er veel werkloosheid is, zolang er wachtlijsten zijn in de zorg: zolang heeft de sociaaldemocratie bestaansrecht. De PvdA-fractie in Dordrecht zet zich in voor een regio waar...

 

Lees meer

Oranjelaan: hoofd stadsroute moet overzichtelijk zijn met veilige kruisingen bij Bankastraat en Noordendijk - PvdA: handhaaf de zebrapaden

Oranjelaan: hoofd stadsroute moet overzichtelijk zijn met veilige kruisingen bij Bankastraat en Noordendijk - PvdA: handhaaf de zebrapaden

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 21 maart 2017: Renovatie Oranjelaan - Merwedestraat: Jacqueline van den Bergh: Er werd eerst een mooie, goed overzichtelijke presentatie gegeven over de nieuwe inrichting van deze hoofdroute door de stad. Met alle verkeersbewegingen in de spits. Centraal staat een goede doorstroming. De Merwedestraat en Oranjelaan knappen ontzettend op, met bredere fietspaden en veel groen. De Prins Hendrikbrug moet ook worden opgeknapt, maar daar hangt een fors prijskaartje aan. Die komt nu later aan de beurt. Punt van aandacht was vooral de nieuwe inrichting van de Oranjelaan fase 2. Daar wordt na de Noordendijk de 2 baansweg gesplits in een brede autobaan (50 km weg), dan een brede heg, met daarnaast een "ventweg", dit is ...

 

Lees meer

Overlast van rommel en wildplassen aanpakken

Overlast van rommel en wildplassen aanpakken

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 21 maart 2017: Overlast bij Admiraalsflat - Jacqueline van den Bergh: Er komen veel klachten binnen van bewoners over toenemende rommel op het Admiraalsplein en urineren in het groen. Het antwoord van het college daarop is vooral snoeien van struiken en verplaatsen van boomstammen. De PvdA had - samen met GroenLinks - aangedrongen op het plaatsen van een openbaar toilet. Dat lijkt ons beter dan groen te snoeien. Wethouder Reynvaan vertelde dat er inderdaad overlast is van zwervers, maar er niets voor te voelen om een openbaar toilet ...

 

Lees meer

Aanlijnplicht en opruimplicht, maar ook voldoende losloopterreinen en hondenspeelvelden

Aanlijnplicht en opruimplicht, maar ook voldoende losloopterreinen en hondenspeelvelden

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 21 maart 2017: Hondenbeleid 2016-2020 - Jacqueline van den Bergh: Honden geven een hoop plezier aan mensen, maar geven ook overlast met poep en aggressieve honden. Voor agressieve honden komt er nieuwe landelijke wetgeving, die we lokaal zelf kunnen uitwerken. PvdA wil een overzichtelijk Hondenbeleid, zodat we allemaal weten waar we aan toe zijn. Het moet duidelijk zijn dat daar waar veel door kinderen op groenplekjes wordt gespeeld er geen honden uitgelaten mogen worden, met duidelijke rode borden. In heel de bebouwde kom geldt nu overal een aanlijnplicht en een opruimplicht. Dat steunt de PvdA. Dat is duidelijk. Maar daartegenover moet staan dat er ook voldoende ruimte is voor de hond om lekker ...

 

Lees meer

Ledenvergadering PVDA Dordrecht

Ledenvergadering PVDA Dordrecht

Op donderdagavond 23 maart 2017 is er vanaf 20.00 uur in de bovenzaal van Dordts Genoegen (Voorstraat 256) de Algemene Ledenvergadering van de PvdA Dordrecht. Eerst is er een korte terugblik op de landelijke verkiezingen. Tijdens deze vergadering staat de route naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 centraal. Met als beslispunten: Thema's Verkiezingsprogramma, Profiel kandidaat-raadsleden en fractie en Opdracht en procedure Kandidaatstellingscommissie.

 

Lees meer

Agenda's Adviescommissies dinsdag 21 maart 2017 - 20.00 uur in Stadskantoor

Agenda's Adviescommissies dinsdag 21 maart 2017 - 20.00 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - kamer 1: Herinrichting Oranjelaan-Merwedestraat (met inspreker); Nieuw Hondenbeleid 2016-2020; Antwoorden college op brief over overlast bij Admiraalsflat in Wielwijk; Stand van Zaken project Nieuwe Dordtse Biesbosch

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - kamer 3: Herfinanciering Duurzaamheidsfabriek; Voorlopige Prognose Grondbedrijf; Prognose Grondexploitatie 2017; Gemeentelijk financieel toezicht gesubsidieerde instellingen; Beeindigen Pilot Argu

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - kamer 5: Antwoorden college op art. 40 vragen CDA over Offensief tegen kinderleed; Brief Jongerenraad over problemen met de Jeugdzorg; Ontwikkelingen Jeugd Q1 2017

Klik op Adviescommissie voor de complete agenda en stukken

 

Lees meer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief