Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

Nieuwsarchief

Hoogste tijd voor de nieuwbouw van VV Dubbeldam, MOVADO en Tafeltennisvereniging Dubbeldam op sportpark Schenkeldijk

Hoogste tijd voor de nieuwbouw van VV Dubbeldam, MOVADO en Tafeltennisvereniging Dubbeldam op sportpark Schenkeldijk

Gemeenteraad dinsdag 27 en woensdag 28 juni 2017: Kadernota 2018 / Tweede Termijn: Cor van Verk:  Een tweede termijn biedt ons de gelegenheid om wat dieper in te gaan op de bijdrages van het college en collega’s. De volgorde wordt daarmee wat ons betreft bepaald door de opmerkelijkheid die sommige bijdragen hadden. Daarbij zullen wij de DK4 buiten beschouwing laten; dit onderwerp bespreken wij morgen uitgebreid. Voorzitter wij wijzen deze Kadernota af omdat deze op drijfzand is gebaseerd, zeker voor ...

 

Lees meer

"We moeten geen HMC eiland willen worden"

Gemeenteraad woensdag 28 juni 2017: Bestemmingsplan Dordtse Kil 4 en Bestemmingsplan A16/N3: Jacqueline vd Bergh: De PvdA is altijd meegegaan in de besluitvorming rondom Kil 4. Kritisch waren we wel, vooral over Logistiek, Werkgelegenheid en mate van Duurzaamheid. Maar nu twijfelen we echt. En wij vinden dat wij zelfs moeten twijfelen over nut en noodzaak van Kil 4. Want als de Provincie – nota bene een grote deelnemer in dit project – twijfelt, dan is het zelfs onze plicht als PvdA en als raad om hier serieus aandacht aan te besteden. Voor de PvdA is het verruimen ...

 

Lees meer

Belofte van ontwikkelaar aan raadsleden om serieus in gesprek te gaan met bewoners over de nieuwbouw is niet nagekomen

Belofte van ontwikkelaar aan raadsleden om serieus in gesprek te gaan met bewoners over de nieuwbouw is niet nagekomen

Gemeenteraad dinsdag 27 juni 2017: wijzigingsplan Spuiboulevard 4-88  -  Jacqueline van dene van den Bergh: De PvdA is een groot voorstander van het fors aanpakken van de Spuiboulevard om er een echt levendig en fraai stadsgebied van te maken. Met aantrekkelijke stadswoningen, appartementen, groen en water. De Visie op Spuiboulevard en omstreken wordt na de zomervakantie besproken in de raad. Waar we nu aandacht voor vragen is het gebouw Spuiboulevard 4-88, het ...

 

Lees meer

PvdA: Alle scholen moeten mee willen doen

PvdA: Alle scholen moeten mee willen doen

Gemeenteraad dinsdag 27 juni 2017: Doordecentraliatie Onderwijshuisvesting financiele Contouren - Peter Puik: Het voorstel is om de verantwoordelijkheid voor de schoolgebouwen over te dragen aan de scholen. Hiervoor moet een Cooperatie worden opgericht waarin alle scholen zijn vertegenwoordigd. Bij ons komt het over als het over de schutting gooien van een grote verantwoordelijkheid.  Scholen zijn het nog lang niet allemaal eens om dit te doen en zijn hier niet klaar voor. Moeten we dit nu wel willen? Wethouder Heijkoop geeft aan ...

 

Lees meer

PvdA: Meer innovatie bij evenementen

PvdA: Meer innovatie bij evenementen

Gemeenteraad dinsdag 27 juni 2017: Toekennen van speciale status aan evenementen bij Beleid Evenementen en Amateurkunst - Peter Puik: PvdA vindt innovatie bij evenementen een belangrijk onderdeel. Wij willen weten welke effecten grote evenementen hebben op de stad en wat het betekent voor de promotie. Er moet ook ruimte zijn om nieuwe festivals toe te laten. De grote evenementen hebben nu een speciale status, waaronder Big Rivers, Dordt in Stoom, Kerstmarkt en Bach Festival. Zij krijgen veel subsidie. Ook het Bach Festival. We willen de speciale status elk jaar opnieuw vaststellen. Het Bach Festival ...

 

Lees meer

Agenda's Gemeenteraadsvergaderingen dinsdag 27 en woensdag 28 juni 2017 - vanaf 14 uur in Stadhuis

Agenda's Gemeenteraadsvergaderingen dinsdag 27 en woensdag 28 juni 2017 - vanaf 14 uur in Stadhuis

DINSDAG 27 juni 2017: Middagraad vanaf 14 uur: Kadernota 2018; Scopewijzigingen Merwedestraat Oranjelaan en Raadsinformatiebrief

Avondraad vanaf 20 uur: Speciale Status aan Evenementen; Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting; Spuiboulevard 4-88 - wijzigingsbevoegdheid college

 

WOENSDAG 28 juni 2017: Middagraad vanaf 14 uur: Bestemmingsplan Kil 4 / A16-N3

Avondraad vanaf 20 uur: Kadernota: Einddebat

 

Lees meer

Verdeel de historische schepen goed over het water van Stadswerven

Verdeel de historische schepen goed over het water van Stadswerven

Het Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch is bezig om historische schepen (varend erfgoed) ligplaatsen te bieden in het water van Stadswerven. Al jaren wordt hierover met gemeente overlegd. Leefwerf zegt 10 ligplaatsen nodig te hebben om het project financieel succesvol te kunnen uitvoeren. Ook de Provincie is die opvatting toegedaan en wil een Varend Erfgoed Subsidie toekennen voor 10 schepen. De Provincie heeft de gemeente dan ook opgedragen om voor 1 oktober a.s. zich garant te stellen voor 150.000 euro en om 10 ligplaatsen te realiseren. Wethouder Sleeking wil vooralsnog geen harde garantie afgeven voor 10 schepen, wel wil hij zich hiervoor inspannen. Maar volgens de wethouder werkt de ontwikkelaar niet bepaald mee, en hangt er een fors prijskaartje aan. De PvdA vindt dat er nu zo spoedig mogelijk duidelijkheid moet worden gegeven aan het Burgerinitiatief. Wij denken dat met een goede spreiding over het water in de wijk Stadswerven er voldoende historische schepen een ligplaats kunnen krijgen.

 

Lees meer

Is de bestemming voor Kil 4 als logistiek bedrijventerrein dan nog wel noodzakelijk?

Is de bestemming voor Kil 4 als logistiek bedrijventerrein dan nog wel noodzakelijk?

Adviescommissie Fysiek dinsdag 20 juni 2017: Bestemmingsplan Kil 4 / A16-N3 - Jacqueline vd Bergh: De PvdA is totnutoe altijd meegegaan in de besluitvorming rondom Kil 4, vanaf 2009. Het is een langlopend project, waar veel geld en partijen mee zijn gemoeid. Maar de situatie is inmiddels wel veranderd. Voor de PvdA is het ontzettend belangrijk dat er meer werkgelegenheid komt. Want dat is juist de makke in Dordrecht, dat er te weinig werkgelegenheid is, maar wel veel mensen die ...

 

Lees meer

Gedoe met bouwhoogte nieuw appartementengebouw Spuiboulevard 4-88

Gedoe met bouwhoogte nieuw appartementengebouw Spuiboulevard 4-88

Adviescommissie Fysiek dinsdag 20 juni 2017: Wijzigingsplan Spuiboulevard 4-88 - Jacqueline van den Bergh: Op verzoek van PvdA, VSP, GroenLinks, D66 en BVD is dit nieuwe bouwplan op de agenda gezet. Het gaat om het oude ANWB-gebouw. Dit wordt omgetoverd tot een appartementengebouw. Bewoners kwamen inspreken. Het bestemmingsplan laat een bouwhoogte van 20 meter toe (ongeveer zelfde hoogte als appartementengebouw boven de Intree). College heeft haar wijzigingsbehoefte ...

 

Lees meer

Wethouder Sleeking blijft vaag over de realisatie van het Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch

Wethouder Sleeking blijft vaag over de realisatie van het Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch

Gemeenteraad dinsdag 20 juni 2017: Jaarstukken 2016 - Grote Projecten / Stadswerven: Motie PvdA en GroenLinks over Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch - Jacqueline van den Bergh: Al jaren zijn we in gesprek over het Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch, dat op de Stadswerven ligplaatsen wil verzorgen voor historische schepen (varend erfgoed). Raad en college hebben veel waardering voor dit initiatief. Leefwerf zegt 10 schepen nodig te hebben voor een levensvatbare uitvoering. Dit is ook besloten door de raad over het Burgerinitiatief. Wethouder Sleeking wil vooralsnog niet verder gaan dan ...

 

Lees meer

Cor van Verk: "Er gaat nog veel mis, maar we hebben er weinig zicht op"

Cor van Verk:

Gemeenteraad dinsdag 20 juni 2017: Concept begroting 2018 en Concept Jaarstukken 2016 GR Dienst Geozndheid & Jeugd ZHZ - Cor van Verk: Eind maart zijn wij geconfronteerd met verontruste ouders over de knelpunten in de Jeugdzorg. Organisaties konden geen hulp meer verlenen, budget was uitgeput en nog meer tekorten werden verwacht. Dat roept bij ons de vraag op: Gaan wij begroten op realistische cijfers of blijven wij doormodderen met ...

 

Lees meer

Agenda's Adviescommissies woensdag 21 juni 2017 - 20 uur in Stadskantoor

Agenda's Adviescommissies woensdag 21 juni 2017 - 20 uur in Stadskantoor

 

 

Op woensdagavond 21 juni 2017 worden in de Adviescommissies (Sociaal, Fysiek en Bestuur en Middelen) alle moties en amendementen behandeld van de Kadernota 2018.

 

 

Lees meer

Agenda's Adviescommissies dinsdag 20 juni 2017 - vanaf 20 uur in Stadskantoor

Agenda's Adviescommissies dinsdag 20 juni 2017 - vanaf 20 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK, vergaderkamer 1: Wensen/Bedenkingen Vorbereidingskrediet Transformatie Regiokantoor Noordenijk 250; Brief n.a.v. de Gunning van de Ontwikkeling van het Regiokantoor aan de Noordendijk; Bestemmingsplan Kil 4 en A16/N3; Wijzigingsplan Spuiboulevard 4-88; Herontwikkeling Spuiboulevard / Toekomstige Huisvesting e.o.; Ontwikkeling Centrale Bibliotheek Dordrecht; Gebiedsvisie Spuiboulevard e.o.

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL, vergaderkamer 3: Zienswijze Solidariteitsafspraken Jeugdhulp; Beantwoording raadsvragen m.b.t. raadsvoorstel Vernieuwing Zwembad De Dubbel; Variant renovatie en vernieuwing Zwembad De Dubbel; Aanpak Discriminatie (vervolg 30 mei 2017)

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, vergaderkamer 5: Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Financiele Contouren; Prognose Reserve EgalisatieReserve ParkeerVoorzieningen 2017 BESLOTEN; Prognose Grondbedrijf 2017 BESLOTEN

Klik op de Adviescommissie voor de complete agenda 

 

 

Lees meer

Gementeraad dinsdag 20 juni 2017 - 14.00 uur in Raadzaal van het Stadhuis

Gementeraad dinsdag 20 juni 2017 - 14.00 uur in Raadzaal van het Stadhuis

Bespreekstukken:

Zienswijze Concept Begroting 2018 en concept Jaarstukken 2016 GR Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid

Zienswijze Begroting 2018 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Jaarstukken 2016 - de Grote Projecten / in bijzonder Project Stadswerven met behandeling van Motie Pvda en GroenLinks over aantal historische schepen van Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch in de wateren van Stadswerven

Klik hier voor de complete agenda

 

Lees meer

Cor van Verk: Wij kiezen voor de sportclubs en niet voor een eenmalig feestje

Cor van Verk: Wij kiezen voor de sportclubs en niet voor een eenmalig feestje

Donderdagavond 15 juni 2017 ging de behandeling van de Kadernota 2017 van start in de Gemeenteraad van Dordrecht. De PvdA vindt dat deze Kadernota op financieel drijfzand is gebouwd.

De PvdA wil geld geven aan Voetbalvereniging Dubbeldam, Korfbalvereniging MOVADO en Tafeltennisvereniging Dubbeldam voor hun nieuwe huisvesting. De toezegging is er al jaren, maar het college heeft er te weinig geld voor over. Het geld voor het "volksfeest "800 jaar Stadsrechten Dordrecht" (ruim 1 miljoen) en 25.000 euro voor Handhaving Handelsreclame (reclamepolitie, stop de betutteling) wil de PvdA hiervoor gebruiken. Met dit extra geld kunnen de clubs - die een breed sportaanbod in de stad  verzorgen - eindelijk aan de slag.

Cor van Verk, fractievoorzitter PvdA: Voorzitter, voor u staat een ...

 

Lees meer

Kadernota 2018 in Gemeenteraad

Kadernota 2018 in Gemeenteraad

Afwijkend van andere raadsvergaderingen start de behandeling van de Kadernot 2018 op donderdagavond 15 juni 2017 om 20 uur in de Raadzaal van het Stadhuis. Dit in verband met het VNG-congres dat dinsdag 13 en woensdag 14 juni 2017 in Goes plaatsvindt, en waar alle collegeleden en een aantal raadsleden bij aanwezig zijn.

Op donderdagavond 15 juni geven de politieke partijen hun visie op de Kadernota 2018 en dienen dan eventueel amendementen en/of moties in.

 

Klik hier voor de agenda en benodigde stukken zoals de Kadernota 2018.

 

 

 

Lees meer

PVDA: Geen korting op Persoonlijk Minima Budget (PMB)

PVDA: Geen korting op Persoonlijk Minima Budget (PMB)

Drechtsteden Dinsdag 6 juni 2017 - Carrousel Sociaal: Beleidsvoorstel n.a.v. Evaluatie Minimabeleid - Cor van Verk: In Dordrecht en de Drechtsteden neemt de armoede toe. 1 op de 8 inwoners is door de armoedegrens gezakt. Om de mensen een beetje tegemoet te komen heeft de Sociale Dienst een aantal regelingen bedacht waar mensen met een sociaal minimum een beroep op kunnen doen. De belangrijkste en de bekendste regelingen zijn het SMS-Kinderfonds en het PMB. Het eerste fonds is bedoeld voor ouders met schoolgaande kinderen. Zij kunnen daaruit een bijdrage krijgen voor de (vrijwillige) ouderbijdrage, sportactiviteiten of culturele uitstapjes naar bijvoorbeeld een museum. Het Persoonlijk Minima Budget (PMB) is bedoeld voor mensen die al jaren in de bijstand zitten; zij krijgen één keer per jaar een extraatje van de SDD; een bedrag dat tussen de 125 en 565 euro, afhankelijk van de omstandigheden waaronder men leeft. De wethouder stelt nu voor ...

 

Lees meer

Speerpuntenboekje Werkgevers Drechtsteden: Regionaal versus lokaal, intensievere samenwerking in de regio (perspectief Drechtstad)

Speerpuntenboekje Werkgevers Drechtsteden: Regionaal versus lokaal, intensievere samenwerking in de regio (perspectief Drechtstad)

Op de Drechtsteden Dinsdag 6 juni 2017 overhandigden de Werkgevers Drechtsteden aan de aanwezige raads- en Drechtraadleden hun speerpuntenboekje: Drechtstad in Balans. Dit met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. De speerpunten van de werkgevers zijn: 1)Verbetering infrastructuur; 2) Ingrijpende maatregelen op de "Ruit van de Drechtsteden" om bereikbaarheid en leefbaarheid van regio te verbeteren; 3) Kwaliteit en matsch van aanbod technisch onderwijs vergroten in aansluiting op vraag vanuit bedrijfsleven; 4) Meer regionaal bij het MKB aanbesteden; 5) Energietransitie; 6) Regionaal versus lokaal, intensievere samenwerking in de regio (perspectief Drechtstad)

 

Lees meer

Viering 12,5 jaar Drechtraad: Stapje terug of Maak D'er Echt een stad van ...

Viering 12,5 jaar Drechtraad: Stapje terug of Maak D'er Echt een stad van ...

Tijdens de Drechtsteden Dinsdag 6 juni 2017 werd het 12,5 jarige jubileum gevierd van de Drechtraad, zeg maar de Gemeenteraad van de Drechtsteden, waarin alle politieke partijen zijn vertegenwoordigd. Burgemeerster Van der Velden vond dat we kritisch moeten kijken of het model nog wel voldoet voor de opgaven waar we voor gesteld zijn. Hij citeerde oud burgemeester Bandell die vond dat we in gelijkheid met de verschillende steden moeten samenwerken. Dordrecht mocht niet te dominant worden. De Drechtraad is volgens Van der Velden professioneel geworden. Er wordt meer regionaal gedacht. 

Minister Ronald Plasterk had niet gedacht dat het deze ...

 

Lees meer

Agenda Drechtsteden Dinsdag 6 juni 2017 - in Landvast te Alblasserdam

Agenda Drechtsteden Dinsdag 6 juni 2017 - in Landvast te Alblasserdam

19.30 uur: JUBILEUM CARROUSEL: Toespraak Minister Ronald Plasterk, interviews oud Drechtraadleden, referaten van Prof.Dr. K. Peters en Prof.Dr. M. Boogers en debat

21.20 uur: DRECHTRAAD: Benoemen lid Auditcommissie Drechtsteden

21.45 uur: CARROUSEL BESTUUR & MIDDELEN: Jaarstukken 2016 GR Drechtsteden; Kompas 2016: Drechtsteden op Koers?; Perspectiefnota 2018

21.45 uur: CARROUSEL SOCIAAL: Beleidsvoorstel n.a.v. Evaluatie Minimabeleid

21.45 uur: CARROUSEL FYSIEK: Overhandiging Speerpuntenboekje van Werkgevers Drechtsteden; Woonvisie: Stand van Zaken

Klik hier voor de uitgebreide agenda

 

Lees meer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief