"Cor van Verk: ""Er gaat nog veel mis, maar we hebben er weinig zicht op"""

{rs_bericht.titel}
woensdag 21 juni 2017 -

Gemeenteraad dinsdag 20 juni 2017: Concept begroting 2018 en Concept Jaarstukken 2016 GR Dienst Geozndheid & Jeugd ZHZ - Cor van Verk: Eind maart zijn wij geconfronteerd met verontruste ouders over de knelpunten in de Jeugdzorg. Organisaties konden geen hulp meer verlenen, budget was uitgeput en nog meer tekorten werden verwacht. Dat roept bij ons de vraag op: Gaan wij begroten op realistische cijfers of blijven wij doormodderen met ...

Gedoe met bouwhoogte nieuw appartementengebouw Spuiboulevard 4-88

{rs_bericht.titel}
woensdag 21 juni 2017 -

Adviescommissie Fysiek dinsdag 20 juni 2017: Wijzigingsplan Spuiboulevard 4-88 - Jacqueline van den Bergh: Op verzoek van PvdA, VSP, GroenLinks, D66 en BVD is dit nieuwe bouwplan op de agenda gezet. Het gaat om het oude ANWB-gebouw. Dit wordt omgetoverd tot een appartementengebouw. Bewoners kwamen inspreken. Het bestemmingsplan laat een bouwhoogte van 20 meter toe (ongeveer zelfde hoogte als appartementengebouw boven de Intree). College heeft haar wijzigingsbehoefte ...

Is de bestemming voor Kil 4 als logistiek bedrijventerrein dan nog wel noodzakelijk?

{rs_bericht.titel}
woensdag 21 juni 2017 -

Adviescommissie Fysiek dinsdag 20 juni 2017: Bestemmingsplan Kil 4 / A16-N3 - Jacqueline vd Bergh: De PvdA is totnutoe altijd meegegaan in de besluitvorming rondom Kil 4, vanaf 2009. Het is een langlopend project, waar veel geld en partijen mee zijn gemoeid. Maar de situatie is inmiddels wel veranderd. Voor de PvdA is het ontzettend belangrijk dat er meer werkgelegenheid komt. Want dat is juist de makke in Dordrecht, dat er te weinig werkgelegenheid is, maar wel veel mensen die ...

Gementeraad dinsdag 20 juni 2017 - 14.00 uur in Raadzaal van het Stadhuis

{rs_bericht.titel}
zaterdag 17 juni 2017 - "Bespreekstukken: • Zienswijze Concept Begroting 2018 en concept Jaarstukken 2016 GR Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid • Zienswijze Begroting 2018 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid • Jaarstukken 2016 - de Grote Projecten / in bijzonder Project Stadswerven met behandeling van Motie Pvda en GroenLinks over aantal historische schepen van Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch in de wateren van Stadswerven Klik hier voor de complete agenda"

Agenda's Adviescommissies dinsdag 20 juni 2017 - vanaf 20 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
zaterdag 17 juni 2017 -

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK, vergaderkamer 1: Wensen/Bedenkingen Vorbereidingskrediet Transformatie Regiokantoor Noordenijk 250 Brief n.a.v. de Gunning van de Ontwikkeling van het Regiokantoor aan de Noordendijk Bestemmingsplan Kil 4 en A16/N3 Wijzigingsplan Spuiboulevard 4-88 Herontwikkeling Spuiboulevard / Toekomstige Huisvesting e.o. Ontwikkeling Centrale Bibliotheek Dordrecht Gebiedsvisie Spuiboulevard e.o.

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL, vergaderkamer 3: Zienswijze Solidariteitsafspraken Jeugdhulp Beantwoording raadsvragen m.b.t. raadsvoorstel Vernieuwing Zwembad De Dubbel Variant renovatie en vernieuwing Zwembad De Dubbel Aanpak Discriminatie (vervolg 30 mei 2017)

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, vergaderkamer 5: Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Financiele Contouren Prognose Reserve EgalisatieReserve ParkeerVoorzieningen 2017 BESLOTEN Prognose Grondbedrijf 2017 BESLOTEN

Klik op de Adviescommissie voor de complete agenda

Agenda's Adviescommissies woensdag 21 juni 2017 - 20 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
zaterdag 17 juni 2017 -

Op woensdagavond 21 juni 2017 worden in de Adviescommissies (Sociaal, Fysiek en Bestuur en Middelen) alle moties en amendementen behandeld van de Kadernota 2018.

Cor van Verk: Wij kiezen voor de sportclubs en niet voor een eenmalig feestje

{rs_bericht.titel}
vrijdag 16 juni 2017 - "Donderdagavond 15 juni 2017 ging de behandeling van de Kadernota 2017 van start in de Gemeenteraad van Dordrecht. De PvdA vindt dat deze Kadernota op financieel drijfzand is gebouwd. De PvdA wil geld geven aan Voetbalvereniging Dubbeldam, Korfbalvereniging MOVADO en Tafeltennisvereniging Dubbeldam voor hun nieuwe huisvesting. De toezegging is er al jaren, maar het college heeft er te weinig geld voor over. Het geld voor het "volksfeest "800 jaar Stadsrechten Dordrecht" (ruim 1 miljoen) en 25.000 euro voor Handhaving Handelsreclame (reclamepolitie, stop de betutteling) wil de PvdA hiervoor gebruiken. Met dit extra geld kunnen de clubs - die een breed sportaanbod in de stad verzorgen - eindelijk aan de slag. Cor van Verk, fractievoorzitter PvdA: Voorzitter, voor u staat een ..."

Kadernota 2018 in Gemeenteraad

{rs_bericht.titel}
dinsdag 13 juni 2017 - "Afwijkend van andere raadsvergaderingen start de behandeling van de Kadernot 2018 op donderdagavond 15 juni 2017 om 20 uur in de Raadzaal van het Stadhuis. Dit in verband met het VNG-congres dat dinsdag 13 en woensdag 14 juni 2017 in Goes plaatsvindt, en waar alle collegeleden en een aantal raadsleden bij aanwezig zijn. Op donderdagavond 15 juni geven de politieke partijen hun visie op de Kadernota 2018 en dienen dan eventueel amendementen en/of moties in. Klik hier voor de agenda en benodigde stukken zoals de Kadernota 2018. "

Viering 12,5 jaar Drechtraad: Stapje terug of Maak D'er Echt een stad van ...

{rs_bericht.titel}
donderdag 8 juni 2017 -

Tijdens de Drechtsteden Dinsdag 6 juni 2017 werd het 12,5 jarige jubileum gevierd van de Drechtraad, zeg maar de Gemeenteraad van de Drechtsteden, waarin alle politieke partijen zijn vertegenwoordigd. Burgemeerster Van der Velden vond dat we kritisch moeten kijken of het model nog wel voldoet voor de opgaven waar we voor gesteld zijn. Hij citeerde oud burgemeester Bandell die vond dat we in gelijkheid met de verschillende steden moeten samenwerken. Dordrecht mocht niet te dominant worden. De Drechtraad is volgens Van der Velden professioneel geworden. Er wordt meer regionaal gedacht.

Minister Ronald Plasterk had niet gedacht dat het deze ...

Speerpuntenboekje Werkgevers Drechtsteden: Regionaal versus lokaal, intensievere samenwerking in de regio (perspectief Drechtstad)

{rs_bericht.titel}
donderdag 8 juni 2017 - "Op de Drechtsteden Dinsdag 6 juni 2017 overhandigden de Werkgevers Drechtsteden aan de aanwezige raads- en Drechtraadleden hun speerpuntenboekje: Drechtstad in Balans. Dit met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. De speerpunten van de werkgevers zijn: 1)Verbetering infrastructuur 2) Ingrijpende maatregelen op de "Ruit van de Drechtsteden" om bereikbaarheid en leefbaarheid van regio te verbeteren 3) Kwaliteit en matsch van aanbod technisch onderwijs vergroten in aansluiting op vraag vanuit bedrijfsleven 4) Meer regionaal bij het MKB aanbesteden 5) Energietransitie 6) Regionaal versus lokaal, intensievere samenwerking in de regio (perspectief Drechtstad)"

PVDA: Geen korting op Persoonlijk Minima Budget (PMB)

{rs_bericht.titel}
donderdag 8 juni 2017 -

Drechtsteden Dinsdag 6 juni 2017 - Carrousel Sociaal: Beleidsvoorstel n.a.v. Evaluatie Minimabeleid - Cor van Verk: In Dordrecht en de Drechtsteden neemt de armoede toe. 1 op de 8 inwoners is door de armoedegrens gezakt. Om de mensen een beetje tegemoet te komen heeft de Sociale Dienst een aantal regelingen bedacht waar mensen met een sociaal minimum een beroep op kunnen doen. De belangrijkste en de bekendste regelingen zijn het SMS-Kinderfonds en het PMB. Het eerste fonds is bedoeld voor ouders met schoolgaande kinderen. Zij kunnen daaruit een bijdrage krijgen voor de (vrijwillige) ouderbijdrage, sportactiviteiten of culturele uitstapjes naar bijvoorbeeld een museum. Het Persoonlijk Minima Budget (PMB) is bedoeld voor mensen die al jaren in de bijstand zitten zij krijgen één keer per jaar een extraatje van de SDD een bedrag dat tussen de 125 en 565 euro, afhankelijk van de omstandigheden waaronder men leeft. De wethouder stelt nu voor ...

"Cor van Verk: ""Ombudsman/vrouw is onafhankelijk, we zien te veel dingen fout gaan"""

{rs_bericht.titel}
vrijdag 2 juni 2017 -

Woensdagmiddag 31 mei 2017 was er in de Buitenwacht de tweede bijeenkomst over Armoede: Sociaal Offensief tegen Armoede in de Drechtsteden. Georganiseerd door het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden. Het was een vervolg op de bijeenkomst op Internationale Armoededag in oktober 2016. Toen is er met de politiek, bewoners en organisaties een 18 punten lijst opgesteld. O.l.v. Kees Thies vond deze middag de discussie plaats over wat er met die 18 punten is gebeurd. Cor van Verk was namens de PvdA deze middag aanwezig. Wethouder Peter Heykoop vertelde over zijn nieuwe voorstellen voor het Minimabeleid. Deze voorstellen worden dinsdag 6 juni a.s. in de Drechtraad (carrousel Sociaal) ...

Agenda Drechtsteden Dinsdag 6 juni 2017 - in Landvast te Alblasserdam

{rs_bericht.titel}
vrijdag 2 juni 2017 - "19.30 uur: JUBILEUM CARROUSEL: Toespraak Minister Ronald Plasterk, interviews oud Drechtraadleden, referaten van Prof.Dr. K. Peters en Prof.Dr. M. Boogers en debat 21.20 uur: DRECHTRAAD: Benoemen lid Auditcommissie Drechtsteden 21.45 uur: CARROUSEL BESTUUR & MIDDELEN: Jaarstukken 2016 GR Drechtsteden Kompas 2016: Drechtsteden op Koers? Perspectiefnota 2018 21.45 uur: CARROUSEL SOCIAAL: Beleidsvoorstel n.a.v. Evaluatie Minimabeleid 21.45 uur: CARROUSEL FYSIEK: Overhandiging Speerpuntenboekje van Werkgevers Drechtsteden Woonvisie: Stand van Zaken Klik hier voor de uitgebreide agenda"

Duurzaam en Logistiek is wel een zeer slechte match op Kil 4

{rs_bericht.titel}
donderdag 1 juni 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 30 mei 2017: Sprekersplein over ontwerp bestemmingsplannen Bedrijventerrein Kil 4 en A16/N3 - Jacqueline van den Bergh: Een flink aantal sprekers en publiek hadden de moeite genomen om naar het Stadskantoor te komen om hun zorgen, afwijzingen en suggesties kenbaar te maken aan de commissieleden. Iedere inspreker kreeg 5 minuten ter beschikking en binnen die tijd werden flink wat zorgen tot uiting gebracht. Het terrein Kil 4 is al jaren bestemd tot een duurzaam bedrijventerrein, in samenwerking met Provincie, Rijk, Gemeente en Havenbedrijf Rotterdam. Een groot aantal zienswijzen zijn ingebracht op het Ontwerp Bestemmingsplan en een deel daarvan werd toegelicht op het Sprekersplein. De Provincie had ook een zienswijze ingebracht, waarin zij - ...

PvdA wil dat de opstellocatie van de Arrivatrein bij de Crayensteinstraat verdwijnt - brede steun in commissie

{rs_bericht.titel}
donderdag 1 juni 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 30 mei 2017: Opstelllocatie Arrivatrein Dordrecht - Jacqueline van den Bergh: De PvdA heeft vragen gesteld over de overlast voor bewoners aan de Crayensteinstraat en Krommedijk van de Arrivatrein die daar 's nachts wordt gestald. Het is een officiele opstellocatie, daar wordt al lange tijd vergunning voor verleend. De PvdA wil dat hier een einde aan komt. Omwonenden hebben veel last van herrie in de nacht vanwege piekgeluiden airco's en generatoren, aanslaan en bromgeluiden. Ook belemmert de forse trein het uitzicht van menig bewoner. De trein staat pal voor hun huizen. Het college erkent dat er een vorm van overlast is, maar alles is conform regelgeving. Dat kan wel zo zijn vindt de PvdA, maar dat wil nog niet zeggen dat het goed is. Leefbaarheid komt steeds ...

Agenda's Adviescommissies dinsdag 30 mei 2017 - 20.00 uur in Stadskantoor Dordrecht

{rs_bericht.titel}
maandag 29 mei 2017 - "ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - kamer 1: Themabijeenkomst Discriminatie - in gesprek met groepen uit de stad die hier last van hebben Uitvoering Aanbevelingen RADAR omtrent Discriminatie Actieplan Samenwerken aan Sociale Stabiliteit 2016-2017 ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - kamer 5: Indienen Zienswijze Begroting 2018 Omgevingsdienst ZHZ Indienen Zienswijze Begroting 2018 Veiligheidsregio ZHZ Jaarstukken 2016 Veiligheidsregio ZHZ Indienen Zienswijze concept Beroting 2018/Voorstel Minimabeleid/Concept Perspecrtiefnota 2018/Concept Jaarstukken 2016 GR Dordrecht Indienen Zienswijzen Begroting Drechtwerk 2018 Indienen Zienswijze Begroting 2018 Parkschap Nationaal Park de Biesbosch Niet indienen Zienswijze Begroting Wegschap Tunnel Dordtse Kil 2018 Jaarstukken 2016 ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - kamer 3: SPREKERSPLEIN: Chw. Bestemmingsplan Dordtse Kil 4 en A16/N3 Raadsinformatiebrief over Ontwerp Chw. Bestemmingsplan Dordtse Kil 4, Ontwerpbestemmingsplan Rijksweg A16/N3 en ontwerp MER Zienswijze van Platform Spoor en Geluid Dordrecht over Concept Omgevingsvergunning Prorail Regio Randstad Zuid Art. 40 vragen PvdA over Overlast gestalde Arrivatrein Deel 2 Klik op de Adviescommissie voor de uitgebreide agenda... "

PvdA zoekt enthousiaste kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad - Interesse? Laat het ons weten

{rs_bericht.titel}
maandag 29 mei 2017 - Profielschets raadslid PvdA Dordrecht gemeenteraadsverkiezingen 2018 Deze schets beschrijft het profiel van raadsleden van de Partij van de Arbeid in Dordrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Het profiel vormt de leidraad voor de Adviescommissie Kandidaatstelling 2018 bij de selectie en voordracht van kandidaten. De commissie stelt een ontwerp-kandidatenlijst op als advies aan het bestuur en de algemene ledenvergadering van de afdeling. De profielschets dient tevens ter oriëntatie van geïnteresseerde kandidaten. Partijgenoten die zich in de profielschets herkennen worden van harte uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor het raadslidmaatschap in de toekomstige gemeenteraadsfractie. Raadslid voor de PvdA in Dordrecht ...

Ook niet gekozen burgers in gemeenteraad

{rs_bericht.titel}
woensdag 24 mei 2017 -

Dinsdagavond 23 mei 2017 presenteerde de RekenKamerCommissie Dordrecht aan belangstellenden en raadsleden haar rapport over Burgerparticipatie: Meer dan een goed idee - Samen burgerparticipatie naar een hoger plan tillen.

Voor de PvdA is dit een belangrijk onderwerp, want wij vinden dat burgers die van alles ondernemen en bijdragen aan een leuke stad de ruimte moeten krijgen, en in ieder geval meer serieus moeten worden genomen dan in de praktijk vaak het geval is. Aanbevelingen van dit rapport zijn ondermeer: een vaste account-manager voor burgers met ideeen die hen met raad en daad bijstaat. De PvdA wil ook dat er een wethouder komt die burgerparticipatie in zijn/haar portefeuille heeft, en daar sterk op kan sturen. Andere aanbevelingen van het rapport zijn: Organiseer refelectie over burgerparticipatie en de rol van de raad Kom tot integrale teams rondom initiatieven Investeer in nieuwe vormen zoals: Standpuntstemmen (burgers kunnen stemmen op standpunten via website), cooperatieve wijkraden (met bewoners en raadsleden) en een Grote Dordtse Raad, waar ook niet gekozen burgers met speciale expertise tijdelijk in kunnen zitten.

De PvdA vindt het ...

PvdA prioriteiten bij lobbyen: Chemie dossier Waterveiligheid, Veilig goederenvervoer/meer intercitytreinen, Sociaal domein

{rs_bericht.titel}
woensdag 24 mei 2017 -

Adviescommissie Bestuur & Middelen en Fysiek, dinsdag 23 mei 2017: Lobby/Public Affairs: Peter Puik/Jacqueline vd Bergh: Peter: Het beste is als de gehele raad en het college achter iets staan en hun kontakten gebruiken in Den Haag. Zoals bij de Rechtbank, dan gebeurt er iets. Hier hebben we als raad allemaal onze contacten in Den Haag ingezet om de zaak te bepleiten en voor elkaar gekregen. Andere lobby's spelen zich soms en vooral af op de achtergrond en in stilte. Hiervan zien wij althans te weinig resultaat. Dit heeft wellicht te maken met de prioritering of vanwege mindere ingangen die het college heeft om zaken voor elkaar te krijgen. Wat ons betreft is een betere prioritering van de lobby's daarom erg belangrijk. Onze voorkeuren gaan uit naar lobby's die extra en veel aandacht moeten hebben: 1) GenX/Pfoa Chemie dossier 2) Waterveiligheid 3) Veilig goederenvervoer en meer intercity treinen. Wat ons betreft ...

Bij aanleg HSL lijn waren er al afspraken over intercity treinen over dit traject / Dordrecht is een overstap station geworden

{rs_bericht.titel}
woensdag 24 mei 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 23 mei 2017: Gesprek met NS over de Nieuwe Dienstregeling: Jacqueline vd Bergh: Er zijn ontzettend veel klachten over de nieuwe NS dienstregeling. Deze pakt desastreus uit voor Dordrecht. Minder intercitytreinen naar het noorden en slechts 2 x per uur een intercity naar Breda. Reizigers naar het zuiden hebben te maken met veel overstappen en extra reistijd. Reizigers naar het noorden rijden in de spits in overvolle treinen. D66 heeft een meldpunt in het leven geroepen om klachten te verzamelen. Dit zijn 550 klachten geworden. Deze klachten zijn inmiddels overhandigd aan de NS. De NS had alle klachten in een ...

Onoverzichtelijke kruispunten: er komen nu toch zebrapaden en stoplichten blijven mogelijk

{rs_bericht.titel}
woensdag 24 mei 2017 -

Adviescommissie Fysiek dinsdag 23 mei 2017 - Aanpassingen in Voorlopig Ontwerp Merwedestraat-Oranjelaan - Jacqueline van den Bergh: PvdA is niet gelukkig met de 1 x rijbaan en 1 x ventweg aanpak van de Oranjelaan. Wij vragen ons af of het veiliger wordt, de kruispunten vinden wij onoverzichtelijk, en we missen de stoplichten bij oversteken. Onduidelijk is of er nu toch wel zebrapaden komen, waar bewoners om hebben gevraagd. Zebrapaden vindt de PvdA veiliger. Ook het feit dat fietsers zich maar in het verkeer moeten storten bij het oversteken van de kruispunten vinden wij geen goed idee. Wij zien liever stoplichten en ...

Bewoners en hun kinderen in actie voor hun 30 km straat

{rs_bericht.titel}
woensdag 24 mei 2017 -

Woensdagmiddag 24 mei 2017 werd er op de Minnaertweg in Sterrenburg door bewoners met hun kinderen een actie gehouden om te benadrukken dat de Minnaertweg een 30 km straat is. Dat is nauwelijks te zien, de weg is een gewone rechte weg, met alleen bordjes aan de uiteinden van de weg met 30 km. Bewoners willen meer veiligheid voor hun kinderen. Veel automobilisten rijden veel harder. Dit werd ook geconstateerd bij de lasergun controle met Veilig Verkeer Nederland. Jacqueline vd Bergh was erbij. Kinderen hadden 30 km borden en 30 km mutsen opgedaan en waren duidelijk herkenbaar. Als auto's netjes reden, ging er een luid gejuich op.

Steeds meer aandacht komt er voor 30 km straten en voor verkeersveiligheid, ook landelijk. Een goede inrichting voorkomt dat automobilisten te hard kunnen rijden. De PvdA wil betere inrichting van straten en meer verkeerscontroles op locaties die bewoners zelf opgeven.

Sociaal Offensief tegen Armoede

{rs_bericht.titel}
woensdag 24 mei 2017 - "Het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden organiseert in De Buitenwacht op woensdag 31 mei 2017 een bijeenkomst: Sociaal Offensief tegen Armoede: een tussenbalans. Van 17.00 tot 20.30 uur. Tijdens een eerdere bijeenkomst met bewoners, organisaties en politici is een 18 puntenlijst opgesteld, waarmee gewerkt zou gaan worden. Zie de 18 puntenlijst op de volgende pagina. Wat is er met deze onderwerpen gebeurd? Bewoners, organisaties en politici zijn opnieuw uitgenodigd om o.l.v. Kees Thies weer met elkaar in gesprek te gaan. Wethouder Sociaal Beleid, Peter Heijkoop, zal vertellen over zijn aanpak en nieuwe voorstellen. Om 18.30 uur is er een lopend buffet, waarna om 19.30 uur de discussie weer verdergaat. De bedoeling is om te komen tot nieuwe afspraken over de aanpak armoede. Graag van te voren aanmelden via info@platformtegenarmoede.nl "

Agenda's Adviescommissies dinsdag 23 mei 2017 - vanaf 20 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
maandag 22 mei 2017 - "ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - vergaderkamer 1: Public Affairs/Lobby (samen met commissie Bestuur en Middelen) Wijzigingen Merwedestraat-Oranjelaan + Krediet Gesprek met NS over Dienstregeling ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - vergaderkamer 1: Public Affairs/Lobby (samen met commissie Fysiek) vergaderkamer 3: BESLOTEN: Stand van zaken richting de Kadernota 2018 ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - vergaderkamer 5: Voorstel voor Onderzoek Jeugdhulp Ontwikkelingen Jeugd Q1 2017 Motie 9: Geintegreerd Jongerenwerk en Nakoming Toezegging T7 Klik op commissie voor de uitgebreide agenda"

Maak van de N3 geen ongezonde overvolle racebaan - verbeter ook de fietspaden en fietsverbindingen ernaast en in de buurt

{rs_bericht.titel}
vrijdag 19 mei 2017 -

Adviescommissie Fysiek dinsdag 16 mei 2017: Moties Schone Lucht en Snel op naar Geluidsarme N3 - Jacqueline van den Bergh: De PvdA wil schone lucht en minder geluidsoverlast langs de N3 stimuleren met 80 km, stil asfalt, meer groen en geluidschermen met zonnepanelen. Zodat de woonwijken die ernaast liggen minder overlast hiervan hebben en het een stuk veiliger wordt op de weg. De N3 is een gevaarlijke weg (volgens de ambtenaar) en gaat aangepakt worden door RijksWaterStaat (RWS). Met extra maatregelen kan het ook schoner, stiller en veiliger. PvdA wil niet dat de N3 een racebaan wordt van A15 naar A16. Daarom houden wij vast aan 80 km, voor veiligheid, minder overlast voor de wijken, en minder uitstoot. Bij de nieuwe bewegwijzering moeten de nummers van wijken konsekwent vervangen worden door de namen van de wijken, aldus Jacqueline. Hoewel er een motie ligt om op de N3 overal 80 km in te stellen die door de gemeenteraad is aangenomen, wilde wethouder ...

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht