Stimulans voor MKB bedrijven in de Drechtsteden

{rs_bericht.titel}
vrijdag 9 september 2016 -

Drechtsteden Dinsdag 6 september 2016: MKB Katalysatorfonds Drechtsteden: Er werd een toelichting gegeven op het fonds, dat tot doel heeft MKB bedrijven te stimuleren tot innovatie en ontwikkelen van nieuwe producten/diensten. 2 Bedrijven - die een beroep hebben gedaan op dit fonds - vertelden over hun ervaringen. Er komt eerst een haalbaarheidstoets, dat onderzoekt of de plannen realistisch zijn en of er moet worden bijgestuurd. Urban Green/Deltas ontwikkelt drijvend groen in stedelijke gebieden, zodat er meer gedaan kan worden met water en groen. Netics hergebruikt het afval van bagger, en heeft daarvoor een depot nodig voor opslag.

Agenda Drechtsteden Dinsdag en Drechtraad - dinsdag 6 september 2016, gemeentehuis te Zwijndrecht

{rs_bericht.titel}
maandag 5 september 2016 - "19.35 uur: Carrousel Bestuur en Middelen: Evaluatie Samenstelling Drechtstedenbestuur 2016 Resultaten Enqete Drechtstedendinsdag Initiatiefvoorstellen GroenLinks en SLP (Lokale Partijen): Afronding dialoog over Systematiek Trap Op Trap Af Jaarstukken GR Drechtsteden, incl. Accountantsverslag 19.35 uur: Carrousel Sociaal: Inspreker: Mevrouw Mary Ruisch, voorzitter Inloophuis Helianthus Juridische Entiteit Mobiliteitsplatform Doelgroepenvervoer Maximum Periode Eigen Bijdrage Woningaanpassingen 19.35 uur: Carrousel Fysiek: OV-concessie ter voorbereiding op de bijeenkomst Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden op 6 oktober 2016 Vorming Economic Board Drechtsteden Actualisatie Bdrijventerreinenstrategie 21.45 uur: Drechtraad: Aanwijzen lid Drechtstedenbestuur (vacature Van de Burgt) Aanwijzen lid Drechtstedenbestuur (vacature Korteland) Juridische Entiteit Mobiliteitsplatform Doelgroepenvervoer Klik hier voor de complete agenda."

PvdA: Consequent toezicht, niet voor de laagste prijs gaan en risico's afdekken

{rs_bericht.titel}
zondag 4 september 2016 - "Dinsdag 30 augustus 2016 - Adviescommissie Fysiek: Kwaliteitsverbetering Civieltechnische Projecten - Jacqueline van den Bergh: De afgelopen jaren zijn verschillende projecten uitgevoerd waarbij er problemen waren met de kwaliteit van de natuurstenenbestrating of wandtegels zoals "tussen de Pollers", Wijnstraat, Bagijnhof/Achterom, Ondertunneling Laan der Verenigde Naties en het Scheffersplein. Besloten werd door raad tot verdiepend onderzoek waarom het fout ging: Als er problemen met de technische kwaliteit zijn worden deze pas erg laat onderkend. Beschikbare en benodigde optimale medewerkers voor de procesorganisatie (meest geschikte mensen zijn niet altijd beschikbaar, dit speelt met name bij toezichthouders). De PvdA vindt ..."

PvdA heeft geen vertrouwen meer in de Cooperatieve ParkeerService

{rs_bericht.titel}
zondag 4 september 2016 -

Dinsdag 30 augustus 2016 - Adviescommissie Fysiek: Opdracht Cooperatieve ParkeerService - Jacqueline vd Bergh: Nog maar pas hebben we besloten om delen van de parkeerdienstverlening over te hevelen naar de Cooperatieve ParkeerService in Alkmaar en hiervan lid te worden. Dit zou goedbeter en beter zijn. Voor de PvdA was vooral de digitalisering van de dienstverlening en het mobiel betalen - ook in parkeergarages - een speerpunt. We zijn als commissie zelfs nog op bezoek geweest in Alkmaar, waar de berichten ook zeer positief waren. Maar nu blijkt uit deze Raadsinformatiebrief van het college dat de afspraken en bedragen flink anders zijn dan waarvan wij zijn uitgegaan. En dat is voor de PvdA reden om die afspraken opnieuw tegen het licht te houden.?Hoe betrouwbaar is de ParkeerService vragen wij ons af. Hoe betrouwbaar zijn ...

PvdA wil geen privaat toezicht op bouwprojecten

{rs_bericht.titel}
vrijdag 2 september 2016 -

Dinsdag 30 augustus 2016 - Adviescommissie Fysiek: Vraag aan college door Jacqueline van den Bergh: VVD Minister Blok is aan het experimenteren met toezicht op (woning)bouwprojecten door de markt zelf en is bezig om dit middels wetgeving mogelijk te maken. Niet langer de overheid (Bouw en Woning Toezicht, en tegenwoordig de Omgevingsdienst in Dordrecht) houdt toezicht, maar de commerciele bouwpartijen zelf verzorgen zelf hun eigen toezicht. In een aantal steden zijn deze experimenten aan de gang, o.a. in Den Haag. Echter uit de evaluatie komen veel fouten naar boven. Onze vraag is dan ook: Zijn er hier in Dordrecht dergelijke experimenten aan de gang of is het college van plan hiermee te gaan experimenteren? De PvdA is hier geen voorstander van. Antwoord Wethouder Reynvaan: Toezicht op ...

PvdA wil duidelijkheid over aankoop terrein voor buitenmagazijn op Kerkeplaat en om Werfje bij Merwesteinpark te laten blijven

{rs_bericht.titel}
vrijdag 2 september 2016 -

Dinsdag 30 augustus 2016 - Adviescommissie Fysiek: Krediet Verbouwing Locatie Kerkeplaat - Jacqueline van den Bergh: Dienst Stadsbeheer heeft nu diverse locaties in Dordrecht van waaruit het onderhoud aan de stad wordt gedaan, zoals kwekerij Smitzigt, Kerkeplaat, Maasstraat, Berckepad, Kildepot en de Vriesestraat. Men wil - als een bezuinigingsmaatregel - alles concentreren op de Kerkeplaat en de meeste andere locaties afstoten en verkopen. Dit vraagt een forse investering van ca. 8,5 miljoen en zou een besparing geven van 150.000 euro per jaar. College wil op de Kerkeplaat nog extra grond aankopen voor een buitenmagazijn. Onzeker is of dat die grond aangekocht kan worden. Zo niet, dan wil men alsnog ...

PvdA: Inrichting weg voor 30 km zones en bredere fietspaden meenemen in het Onderhoudsprogramma Wegen

{rs_bericht.titel}
vrijdag 2 september 2016 - "Dinsdag 30 augustus 2016 - Adviescommissie Fysiek: Onderhoudsprogramma Wegen - Jacqueline van den Bergh: De raad heeft besloten om extra budget te geven voor onderhoud van onze wegen. Deze verhoging zou bekostigd worden uit de Precarioheffingen. Maar minister Plasterk heeft de Precarioheffingen m.i.v. 1 januari 2017 afgeschaft voor gemeenten. Maar het college boekt deze belasting gewoon in. Ook de kosten door het aanleggen van het Warmtenet voor de wegen zijn onduidelijk. De PvdA heeft aangegeven dat bij het onderhoud van de wegen ook de inrichting moet worden meegenomen, zoals de 30 km inrichting en het verbreden van fietspaden. "Want willen we Fietsstad van het Jaar worden binnenkort, zullen ..."

Provincie stimuleert Pop-Up natuur bij braakliggende gronden

{rs_bericht.titel}
vrijdag 2 september 2016 -

Dinsdag 30 augustus 2016 - Adviescommissie Fysiek: Vraag aan college door Jacqueline van den Bergh: POP UP NATUUR: De Provincie vindt dat er te weinig gebruik gemaakt wordt van de landelijke Beleidslijn Tijdelijke Natuur. Grondeigenaren kunnen ontheffing krijgen van de wettelijke soorten- en gebiedenbescherming. Die ontheffing geeft grondeigenaren de garantie dat ze bouwplannen op termijn mogen uitvoeren. De Provincie Zuid-Holland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland gaan de meest kansrijke gebieden voor tijdelijke natuur in kaart brengen. Tijdens een expert meeting met andere betrokkenen op 1 september 2016 worden de criteria bepaald. In de meest ...

PVDA: Zorgmijders niet aan hun lot overlaten

{rs_bericht.titel}
donderdag 1 september 2016 -

Namens de PvdA-fractie hebben Cor van Verk en Inge Stevens het college vragen gesteld over de opvang dak/thuislozen onder de Zwijndrechtse brug. Vorige week kwam het trieste bericht naar buiten dat een Poolse mevrouw van de groep dak/thuislozen - die verblijft onder de Zwijndrechtse Brug - is overleden. Diverse instanties hebben wel kontakt met deze groep, maar een wirwar aan regelgeving en het niet spreken van de taal bemoeilijkt een goede opvang. Het overlijden van deze vrouw is voor de PvdA aanleiding om wederom vragen aan het college te stellen over opvang van dak/thuislozen in onze stad. Het is inmiddels publiekelijk bekend dat er een groep mensen onder de Zwijndrechtse brug verblijft die dak- en/of thuisloos is. Een aantal van hen komt uit ...

Agenda's van de Adviescommissies dinsdagavond 30 augustus 2016 in Stadskantoor vanaf 20 uur

{rs_bericht.titel}
maandag 29 augustus 2016 - "ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - Vergaderkamer 1: Wensen/Bedenkingen voornemen GR Drechtsteden tot Oprichting BV Mobiliteitsplatform Doelgroepenvervoer Stand van Zaken Right to Challenge Antwoorden op vragen CDA en BVD over brief ouders OBS De Meridiaan Brief Vereniging LSA over Kompas Right to Challenge Beantwoording motie "Behoud Stichting Wijk voor Wijk" Participatiebestek ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - Vergaderkamer 3: Overeenkomst en Opdracht Cooperatie ParkeerService Krediet voor Aankoop en Verbouwing Locatie Kerkeplaat Kwaliteitsverbetering Civieltechnische Projecten "In 1 x Goed" Voortgang Onderhoudsprogramma Wegen 2016 e.v. ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - Vergaderkamer 5: Beantwoording vragen aan het college over Cameratoezicht Openbare Weg Definitieve Accountantsverslag en Vaststellen Jaarstukken 2015 "

Het politieke seizeoen gaat weer van start

{rs_bericht.titel}
vrijdag 12 augustus 2016 -

Het politieke zomerreces is bijna weer voorbij. Dinsdagavond 23 autustus 2016 zijn er weer de eerste Adviescommissies: Sociaal, Fysiek en Bestuur en Middelen. Het zijn deze keer korte vergaderingen, over de behandelvoorstellen voor onderwerpen, over de agenda's van september en de commissieleden kunnen vragen stellen aan wethouders over actuele zaken. De vergaderingen zijn in het Stadskantoor en starten om 18.00 uur.

Aansluitend is er de raadsbarbecue.

De Nationale Fiets Telweek gaat weer van start - Doe jij ook mee?

{rs_bericht.titel}
donderdag 11 augustus 2016 - "De tweede editie van het nationale fietsonderzoek vindt plaats van 19 tot en met 25 september 2016. Met jouw bijdrage kunnen we de resultaten van 2015 verrijken en de eerste verbeteringen aan het fietsnetwerk toetsen. Zo help jij om van Nederland een nóg fijner fietsland te maken! Over het gebruik van de auto en het OV is veel bekend. Maar van de meer dan 14 miljoen fietsers in ons land weten we veel minder. Daarom onderzoeken we ieder jaar hoe we ons op de fiets verplaatsen, met welke snelheid, op welke tijdstippen, met hoeveel tegelijk en waar de grote vertragingen zijn. Hoe meer we weten, hoe beter we ons fietsnetwerk kunnen verbeteren. Download de app en tel mee. Hoe werk de App? De Fietstel-app ..."

Onofficiele opening SKATEPARK

{rs_bericht.titel}
maandag 1 augustus 2016 -

Afgelopen vrijdag (15 juli 2016) hebben de skaters uit Dordrecht het skatepark onder de spoorbrug onofficieel in gebruik genomen. Dit deden zij met een gezellige bbq en een best trick contest. Het skatepark is na een periode van bouwactiviteiten weer geopend voor de skaters. Het skatepark voldoet nu aan alle eisen welke de skaters stellen aan het park. De skaters hebben zelf op verschillende manieren meegewerkt aan het vernieuwde skatepark. Zo hebben zij meegedacht over het ontwerp en wat voor soort obstakels er op het skatepark moesten komen. Ook hebben de skaters ...

Interpellatie vragen over de uitstoot van Chemours door PvdA Statenleden

{rs_bericht.titel}
maandag 1 augustus 2016 - In de Volkskrant verscheen d.d. 20 juli 2016 een artikel onder de kop 'Dordtse fabriek stoot giftige stof uit'. In dit artikel beweren vooraanstaande toxicologen, waaronder het RIVM, dat het middel 'GenX' de vervanger voor C8/PFOA bij de Teflon-productie qua toxiciteit 'dezelfde eigenschappen heeft als PFOA' (hoogleraar Martin van den Berg, Universiteit van Utrecht). Wat ons verbaast is dat de schrijvers van het artikel, Robert van der Noordaa en Jonathan Witteman, geen inzage konden krijgen in de vergunning. In onze interpellatie van april j.l. stelden wij ondermeer de vraag 'Kunt u ons een volledig en openbaar overzicht geven van de stoffen waarvoor DuPont/Chemours vanaf 2000 een lozingsvergunning heeft of heeft gehad?' In het daaropvolgende ...

Nieuw discussieplatform ARGU

{rs_bericht.titel}
woensdag 13 juli 2016 - "Wil je meedenken over oplossen van problemen of wil je je mening geven, stellingen poneren of reageren op stellingen van anderen, dan kan dat nu via het discussieplatform ARGU. De motie "De burger besluit mee" is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Het idee is om burgers meer kans te geven om via internet mee te praten over projecten en knelpunten in onze stad. Er is gekozen om aan te sluiten bij het discussieplatform ARGU. Het gaat om een proef van 1 jaar. Laat van je horen via www.argu.co/dordrecht"

De PvdA wenst je een hele goede zomerperiode

{rs_bericht.titel}
woensdag 13 juli 2016 - "Het is weer zomerreces in de politiek. Tot 21 augustus 2016 zijn er geen vergaderingen. Ook de PvdA-fractie heeft zomervakantie, maar dat betekent niet dat alle fractieleden heel de periode niet bereikbaar zijn. We zijn wisselend met vakantie. Wil je iets onder onze aandacht brengen, of wil je een gesprek, mail dan naar info@pvdadordrecht.nl Ook kun je een fractielid bellen. Kijk onder het kopje fractie op onze website. De PvdA wenst je een hele goede zomerperiode."

DRECHTRAAD: PVDA wil meer ruimte voor huishoudelijke hulp en overzicht salarissen top Zorginstellingen in de regio

{rs_bericht.titel}
donderdag 7 juli 2016 -

Dinsdag 5 juli 2016 - Drechtraad: Algemene Beschouwingen - Cor van Verk: Werkgelegenheid neemt toe in ons land en de economie trekt weer aan. Het lijkt dat de crisis voorbij is. Maar wij zien wel in onze regio een toename van mensen in de bijstand. De PvdA wil meer inzicht hoe mensen in de bijstand terechtkomen: is dat vanwege herkeuringen van de WIA en WAJONG, komen mensen in de bijstand omdat hun WW-uitkering is afgelopen, komt het door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid waardoor contracten niet meer worden verlengd? Daar willen wij meer inzicht in hebben, zodat we verschillende aanpakken kunnen ontwikkelen om weer naar werk te geleiden. Onze prioriteit daarbij zijn jongeren en mensen vanaf 50 jaar. Ook maken wij ons zorgen om beschut werk, er zijn te weinig plaatsen. Veel mensen zullen niet toekomen aan werken bij een gewone werkgever, maar in een beschutte omgeving komen zij tot hun recht. Het Minimabeleid vinden wij veel te ...

"Afscheid wethouder van de Burgt en benoeming CDA fractievoorzitter Peter Heijkoop tot wethouder: Bert vd Burgt ""Wethouderschap is een fantastische baan"""

{rs_bericht.titel}
donderdag 7 juli 2016 -

In de gemeenteraad van woensdag 6 juli 2016 nam CDA'er Bert van de Burgt afscheid van het wethouderschap en is CDA-fractievoorzitter Peter Heijkoop benoemd tot wethouder. Hij neemt vooralsnog de portefeuilles van Bert vd Burgt over.

Burgemeester Brok vertelde bij dit afscheid dat onderwijs altijd een grote rol heeft gespeeld in het leven van Bert van de Burgt. Een kleine 40 jaar heeft Bert gewerkt in het onderwijs. Hij heeft 7 scholen geleid, zoals de Museumstraatschool en de Hans Petrischool. Kinderen en jongeren lagen hem na aan het hart. Ook stond hij aan de wieg van de Duurzaamheidsfabriek en heeft het profiel gegeven. Dat Dordrecht onderwijsstad van het jaar is geworden was de ...

Symposium Bouwen aan Vertrouwen

{rs_bericht.titel}
donderdag 7 juli 2016 - "Woensdagmiddag 6 juli 2016 werd er na de gemeenteraad het Symposium Bouwen aan Vertrouwen als afscheidskadeau voor Bert van de Burgt gehouden. "Zoeken naar verbanden in een geindividualiseerde wereld" sprak de inleider. Gastspreker Jantien Kriens (foto) (VNG-directeur) zei dat Bouwen aan Vertrouwen, dat is Bert. Er is een voortdurende strijd, aldus Jantien, tussen de gevestigden en de buitenstaanders. Er kwam de emancipatie van vrouwen, van arbeiders, van katholieken. Vroeger was het heel gewoon dat deelbelangen zich organiseerden en werden gekozen in de gemeenteraad. Burgers waren eigenaren van wonen en zorg. Nu is dat de staat. De staat verbrak het eigenaarschap, dat leidde tot ..."

PVDA stelt vragen aan college over de overlast van de Arriva treinen bij Crayensteinstraat - overgang Krommedijk

{rs_bericht.titel}
donderdag 7 juli 2016 -

Namens de PvdA heeft raadslid Jacqueline van den Bergh het college vragen gesteld over de overlast van de Arriva treinen aan de Crayensteinstraat - spoorwegovergang Krommedijk. Die overlast moet stoppen. De PvdA wil dat er naar een andere opstelplaats wordt gezocht. Al een aantal malen is er in de Adviescommissie Fysiek gesproken over de overlast van de gestalde Arriva trein. Voor de bewoners van de Crayensteinstraat en aan de Krommedijk geeft deze trein veel overlast en belemmert bewoners het uitzicht. De geluidsoverlast wordt vooral veroorzaakt doordat het luchtsysteem van de remmen regelmatig aanslaat, vooral 's nachts. Tijdens de commissiebehandeling is ...

DRECHTRAAD dinsdag 5 juli 2016: Algemene Beschouwingen en Evaluatie Minimabeleid

{rs_bericht.titel}
dinsdag 5 juli 2016 - "Op dinsdagavond 5 juli 2016 worden in de Drechtraad de Algemene Beschouwingen gehouden over de Jaarstukken 2015 en Begroting Drechtsteden 2017. Tegelijk wordt ook de Evaluatie van het Minimabeleid behandeld. De vergadering is in de raadzaal van het Stadhuis te Dordrecht en start om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Klik hier voor de uitgebreide agenda."

EXTRA GEMEENTERAAD - woensdagmiddag 5 juli 2016

{rs_bericht.titel}
dinsdag 5 juli 2016 - "Woensdagmiddag 6 juli 2016 is er een extra gemeenteraad. Er wordt afscheid genomen van wethouder Bert van de Burgt en vindt de benoeming plaats van raadslid Bert van de Burgt. CDA raadslid Peter Heijkoop wordt benoemd tot wethouder. De vergadering start om 14.00 uur, en vindt plaats in het Stadhuis van Dordrecht. Iedereen is van harte welkom. Klik hier voor de agenda. "

PVDA wil een Combinatieparkeerkaart voor parkeren zowel op straat als in parkeergarage voor binnenstadbewoners

{rs_bericht.titel}
zaterdag 2 juli 2016 -

Gemeenteraad woensdag 29 juni 2016: PvdA Motie Combinatieparkeerkaart: De PvdA heeft tijdens de Kadernota behandeling de motie Combinatieparkeertkaart ingediend, met het verzoek aan college om de mogelijkheid te onderzoeken om ook in Dordrecht een Combinatieparkeerkaart te introduceren. Bewoners in de binnenstad klagen over het feit dat er regelmatig geen parkeerplaats is voor hun auto in hun parkeersector, ofwel dat zij heel lang moeten zoeken naar een plaatsje. Terwijl zij een betaalde geldige parkeervergunning hebben. Bij een recent bezoek aan de gemeente Alkmaar door de Adviescommissie Fysiek kwam naarvoren dat in het centrum van Alkmaar bewoners ook kunnen kiezen voor een Combinatieparkeerkaart, die recht geeft op zowel parkeren op straat als in parkeergarage. Wethouder van der Linden zegde een onderzoek toe en binnenkort met informatie hierover te komen.

MOTIE DUIDELIJKHEID - om bloedtesten voor bewoners Merwedepolder die het niet zelf kunnen bekostigen mogelijk te maken

{rs_bericht.titel}
zaterdag 2 juli 2016 -

Gemeenteraad woensdag 29 juni 2016: Motie Duidelijkheid. De motie De Vervuiler Betaalt was aanvankelijk opgesteld door GroenLinks, PvdA en SP, waarin het college werd opgeroepen bloedtesten voor de direct omwonenden van DuPont/Chemours - en het niet zelf kunnen bekostigen - mogelijk te maken. En deze kosten te verhalen op DuPont. Het Bewonerscomite Merwedepolder schat het aantal bewoners op ongeveer 200. Na 2 goede discussies in de Adviescommissie Fysiek - met de 2 wethouders Lambrechts en Van der Linden - is de motie gewijzigd. De motie kreeg de naam Duidelijkheid, omdat de bloedtesten vooral bedoeld zijn om duidelijkheid te geven aan bewoners over de waarden in hun bloed. Zij geven geen perspectief op een medische behandeling. Het zou daarbij goed zijn dat de uitslagen van deze bloedtesten en de uitslagen van de RIVM-steekproef tegelijkertijd bekend worden gemaakt aan bewoners op een zo kort mogelijke termijn. De motie is door alle politieke partij ondertekend en is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Dat is goed, want het is belangrijk om in het dossier DuPont/Chemours samen op te trekken. Wethouder Lambrechts zal na het zomerreces de gemeenteraad informeren over de inplanning in tijd en ruimte.

VRIJ FIETSEN IN BINNENSTAD - experiment voor 1 jaar

{rs_bericht.titel}
zaterdag 2 juli 2016 - "Gemeenteraad woensdag 29 juni 2016: Bij het Agendapunt "Maken van 4 Fietsdoorsteekjes" is de motie Vrij Fietsen van CU/GGP en PvdA ingediend. De PvdA keert zich tegen het maken van 4 Fietsdoorsteekjes in de binnenstad, dat ook een woud aan verkeersborden tot gevolg heeft in ons centrum. De meerderheid van de gemeenteraad stemde tegen het maken van deze Fietsdoorsteekjes. Alleen is dan de vraag wat dan wel? De PvdA stelt zich op het standpunt dat er vrij gefietst moet kunnen worden in de binnenstad. Wat nu eigenlijk ook al de praktijk is, terwijl het nu niet mag na 11 uur. Uiteraard moeten fietsen zich aanpassen aan de voetgangers. En bij drukke dagen zal het fietsen op Voorstraat en Sarisgang eigenlijk niet kunnen. Maar volgens ons regelt zich dat wel. Daarbij komt dat er niet altijd drommen bezoekers in de winkelstraten lopen. En ook voor winkeliers is het goed, want fietsers zorgen eveneens voor aankopen. We gaan het experiment voor een jaar aan. Dan kunnen we bekijken wat de praktijk is. De motie van CU/SGP en PvdA is met 20 tegen 19 stemmen nipt aangenomen in de gemeenteraad."

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht