PvdA ziet graag meer invloed van bedrijfsleven in organisatie en exploitatie van Duurzaamheidsfabriek

{rs_bericht.titel}
zaterdag 17 september 2016 -

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 13 september 2016: Duurzaamheidsfabriek (DZHF) - Jacqueline vd Bergh: De DZHF heeft een stevige positie verworden in de verbinding van het onderwijs en bedrijfsleven wat betreft innovatie en duurzaamheid. Echter de exploitatie loopt achter, evenals de betrokkenheid van het bedrijfsleven. In de Duurzaamheidsfabriek zouden onderwijs en bedrijfsleven goed gaan samenwerken in de ontwikkeling van nieuwe producten en het bieden van stageplekken. De samenwerking met het bedrijfsleven komt echter maar moeizaam tot stand. Ook het verhuren van ruimte aan bedrijven blijft achter. De PvdA vindt dit jammer, want het zou bij dit project vooral draaien om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. DaVinci College en gemeente vormen samen ...

De Viersprong moet kunnen uitgroeien tot een gezellig natuur zwembad waar je lekker kunt zwemmen op de talloze warme dagen die nog gaan komen

{rs_bericht.titel}
zaterdag 17 september 2016 -

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 13 september 2016: De Viersprong - Jacqueline van den Bergh: De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om de Viersprong op te knappen, en de nieuw geplande zwemplas in de Nieuwe Dordtse Biesbosch te cancellen. Daar zijn diepgaande discussies over geweest. Het college kiest nu voor een minimale opknap variant, nl. alleen het strandje wat optutten, en dan over 4 jaar te bekijken of er meer nodig is. Men verwacht niet dat er veel gebruik gemaakt van gaat worden, men ziet de aanvoer van het verkeer als een knelpunt en het aantal warme dagen schat men bijzonder laag in. PVDA wil een ruimere variant: het huidige strand flink opknappen en verbreden, zodat er goed gezwommen kan worden, met voldoende parkeerplaatsen en ...

PvdA plaatst vraagtekens bij Programma Westelijke Dordtse Oever

{rs_bericht.titel}
zaterdag 17 september 2016 -

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 13 september 2016: Krediet Programma Westelijke Dordtse Oever - Jacqueline vd Bergh: De PvdA wil best investeren in de ontwikkeling van de Westelijke Dordtse Oever (DWO), waar belangrijke bedrijventerreinen liggen, maar heeft wel nog de nodige vragen over met name de acquisitie en het aanwenden van het krediet van 1,7 miljoen. Van deze 1,7 miljoen wordt een groot deel aangewend voor ambtelijke inzet (1,2 miljoen). Wel is de PvdA positief over de plannen om het Parkmanagement uit te breiden over het hele gebied. Parkmanagement zorg ervoor dat bedrijven het onderhoud van hun terreinen zelf kunnen verzorgen en daar met elkaar afspraken over kunnen maken. En dat vindt de PvdA een goede zaak. De PvdA wil wel meer duidelijkheid over de plaatsing van windmolens in dit gebied. Vooral het Havenbedrijf Rotterdam hanteert hier wel erg strenge normen. De wijze waarop de acquisitie wordt georganiseerd, is voor de PvdA ondoorzichtig. Te veel organisaties houden zich hiermee bezig. De PvdA steunde daarom ook het voorstel van BVD om dit stuk te bespreken in de gemeenteraad van dinsdag 27 september a.s. Met name over het punt van acquisitie.

PvdA uit zorgen om de kerncentrales in onze omgeving

{rs_bericht.titel}
zaterdag 17 september 2016 -

Adviescommissie Bestuur & Middelen - dinsdag 13 september 2016: Veiligheidsregio ZHZ Beleidsplan 2017-2020 - Peter Puik: Voor dit item was dhr Post - algemeen directeur van de Veiligheidsregio - uitgenodigd voor een korte presentatie van het beleidsplan. In het beleidsplan staan de onderdelen waar de veiligheidsregio zich mee bezighoudt, zoals rampenbestrijding, preventie, brandweerzorg enz. Na de presentatie heeft de raadscommissie de stukken besproken met de portefeuillehouder Burgemeester Brok. De PvdA vindt het goed om te lezen dat de er in het plan voldoende aandacht is voor preventie om het veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag te bevorderen om ongevallen te voorkomen. Verder werd er in het stuk stilgestaan bij de ontwikkelingen van ...

Kunstwerk bij Refaja (Amstelwijck) behouden

{rs_bericht.titel}
zaterdag 17 september 2016 -

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 13 september 2016: Denkrichtingen gebied Amstelwijck - Jacqueline vd Bergh: Het college wil het Stedenbouwkundig plan in dit hele gebied tegen het licht houden en eventueel herzien. Amstelwijck zuid/midden (locatie Van der Valk): Gronden langs de A16 -zone boven de Kilweg uitgeven voor kantoren. Voor de 'Middenstip' wil men de mogelijkheid onderzoeken om alternatieve functies hier toe te staan die het gebied een duidelijke identiteit geven en niet concurreren met andere plannen in de stad. Kan hier dan bijv. een Coffeeshop komen? PVDA wil hier wel vasthouden aan kwaliteit. Die nieuwe functies moeten de kwaliteit niet in de weg zitten. De PVDA wil dat de verdere ontwikkeling in nauw overleg gaat met de zittende bedrijven. Het noordelijk deel van de ...

Geen geld geen programma's

{rs_bericht.titel}
zaterdag 17 september 2016 -

Adviescommissie Sociaal - dinsdag 13 september 2016: Antwoorden college art. 40 vragen D66 Subsidie RTV Dordrecht - Cor van Verk: Het college wil dat RTV Dordrecht in 2017 50.000 euro bezuinigt en ook in 2018 nog eens 50.000 euro. De omroep zegt deze bezuiniging nu niet aan te kunnen. Dan kunnen er geen programma's meer gemaakt worden. Directeur-hoofdredacteur Ton van Wijngaarden gaf een stand van zaken en vertelde over de plannen voor de toekomst. Hij hoopte dat de commissieleden RTV Dordrecht nog wat tijd wil gunnen, zodat er naar nieuwe financiele middelen kan worden gezocht. De apparatuur en de website moeten worden vernieuwd. D66 wil de bezuinigingen opschuiven. Ook de PvdA wil dat RTV Dordrecht de kans krijgt zich te ontwikkelen tot streekomroep met kwaliteit. Maar zonder geld geen programma's. En als het eenmaal weg is, komt het niet meer terug. PvdA wil nog wel investeren, met duidelijke prestatieafspraken.

De Bibliotheek: een makkelijk toegankelijk centrum van informatie, bijvoorbeeld in het nieuwe Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
zaterdag 17 september 2016 -

Adviescommissie Sociaal - dinsdag 13 september 2016: Toekomstscenario Bibliotheek Dordrecht - Cor van Verk: De bibliotheek wil zich ontwikkelen tot een centrum van informatie op een makkelijk toegankelijke locatie, bijvoorbeeld in het nieuwe stadskantoor. Uiteraard moet er aandacht zijn voor boeken, en die boeken moeten er ook zijn. Maar steeds meer zal het lezen via digitale middelen gaan, zoals Ipads en E-readers. Daar moet de bibliotheek op inspelen. Samenwerken met scholen om het lezen te bevorderen, en het aanpakken van laaggeletterdheid zijn ...

Bereken zelf uw recht op toeslagen - laat uw geld niet liggen

{rs_bericht.titel}
zondag 11 september 2016 - "Het NIBUD heeft een website gemaakt waar mensen zelf per gemeente kunnen berekenen of zij recht hebben op: Huurtoeslag, Zorgtoeslag, Kinderbijslag, Kindgebonden budget, Kinderopvangtoeslag, Heffingskortingen of Bijzondere bijstand. De tegemoetkominingen zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Allerlei gemeenten hebben al hun medewerking verleend en staan op deze website gemeld, zodat inwoners kunnen berekenen of zij ergens recht op hebben in hun gemeente. Maar Dordrecht en andere Drechtsteden ontbreken. De PvdA vindt dat niet kunnen! In de Drechtraad van dinsdag 6 september 2016 deed Cor van Verk dan ook het voorstel om ook de Drechtsteden zich te laten aanmelden bij het NIBUD voor deze website. Het NIBUD is het instituut voor Budgetvoorlichting. Burgemeester Brok (voorzitter Drechtraad) zegde toe dit door te geven aan de Sociale Dienst Drechtsten. De website heet: Bereken Uw Recht. Klik hier om de website te bezoeken..."

PvdA: Regie op betere afstemming doelgroepenvervoer

{rs_bericht.titel}
zondag 11 september 2016 -

Drechtraad, dinsdag 6 september 2016: Mobiliteitsplatform Doelgroepenvervoer Drechtsteden - Cor van Verk: Na de discussie in de Carrousel kon de Pvda zich wel vinden in het voorstel, op voorwaarde dat de Drechtraad grip op de ontwikkeling houdt en regelmatig (financiele) verslagen ontvangt. De bedoeling is dat er betere aansluiting en meer afstemming komt tussen de verschillende vormen van doelgroepenvervoer en met de reguliere buslijnen. Iedere groep (WMO, WSW, AWBZ en Leerlingenvervoer) heeft zijn eigen wijze van vervoer. Gevolg is dat er vaak (half) lege busjes rondrijden naar dezelfde bestemming. Wanneer dat meer op elkaar wordt afgestemd ofwel met elkaar wordt samengewerkt (nu is het allemaal apart geregeld) kan er efficienter worden gereden, met minder wachttijden voor de client. Ook wordt er geen personeel ontslagen, dat was voor de PvdA een belangrijk punt.

Adviescommissies dinsdag 13 september 2016 - vanaf 20.00 uur in Stadhuis Dordrecht

{rs_bericht.titel}
zondag 11 september 2016 - "ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - vergaderkamer 1: Samen met Bestuur en Middelen: Rapport Strategische Grondvoorraad Voortgang van Projecten Antwoorden college inzake brief Nieuwbouwplannen Spuiboulevard 4-88 Alleen Fysiek: Financiele Doorlichting en Ontwikkelperspectief Duurzaamheidsfabriek Ontwikkeling Viersprong Krediet Programma Westelijke Dordtse Oever Denkrichtingen Amstelwijck ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - vergaderkamer 3: Toekomstscenario Bbliotheek Dordrecht Antwoorden college op art. 40 vragen D66 over Subsidie RTV Dordrecht Beleidsnotitie Cultuureducatie ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - vergaderkamer 5: Veiligheidsregio ZHZ Beleidsplan 2017-2020 Jaarstukken Veiligheidsregio ZHZ 2015 Jaarstukken 2015 en Begroting 2017 GR Dienst Gezondheid & Jeugd Startnotitie Essenhof Samen met de Markt Klik op de Adviescommissie voor de volledige agenda."

PvdA aanbevelingen voor aanbesteding Openbaar Vervoer

{rs_bericht.titel}
zaterdag 10 september 2016 -

Drechtsteden Dinsdag 6 september 2016: OV-concessie ter voorbereiding op de bijeenkomst Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden op 6 oktober 2016: PvdA heeft aanbevelingen voor de concessie ingebracht: • meer mogelijkheden voor fietsen in trein en in of aan bus • meer aansluiten op particuliere initiatieven, zoals E-wheels, Buurtbus, Drechthopper, Uber, en Fliber (met regiecentrale die die verbinding faciliteit) • gratis busvervoer voor 65/67 plus en minima • aanrijden van zorgvoorzieningen en begraafplaats (met flexibele lijnen, in combinatie met particuliere initiatieven, en variabele rijtijden) • betere combinaties van economische en sociale functies • beschouw de regio als een verstedelijkt gebied waarin een goed sluitend en volwassen openbaar vervoer aanwezig is • de PVDA wil dat de treinen van Arriva zich opstellen aan de westzijde van emplacement Dordrecht (bijv. de kopsporen nabij Weizigtpark) en niet aan de oostzijde (op het inhaalspoor van de MLL tussen Dordrecht CS en de spoorwegovergang Krommedijk)

PvdA: Economic Board Drechtsteden: daadkracht en zaken tot stand brengen is wat we nodig hebben, geen praatclubje

{rs_bericht.titel}
zaterdag 10 september 2016 - "Drechtsteden Dinsdag 6 september 2016: Vorming Economic Board Drechtsteden - Jacqueline vd Bergh: Het Drechtstedenbestuur wil een Economic Board Drechtsteden instellen om de sociaal economische ontwikkeling een flinke steun in de rug te geven. Wethouder Tanis vertelde dat de Drechtsteden vanwege de economische crisis een economische krimp kent van 7,7%, 3 x zoveel als het landelijke gemiddelde. Dat vindt de PvdA opmerkelijk, want er wordt al jaren veel geld beschikbaar gesteld om de economie te laten bloeien. "We moeten veel meer in regio's denken, dat doen andere overheden ook", aldus de heer Tanis. De tijd van vrijblijvende samenwerking is voorbij, vindt hij. Stevige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid is geboden. Doel van de Board is: innovatie bevorderen, ..."

Stimulans voor MKB bedrijven in de Drechtsteden

{rs_bericht.titel}
vrijdag 9 september 2016 -

Drechtsteden Dinsdag 6 september 2016: MKB Katalysatorfonds Drechtsteden: Er werd een toelichting gegeven op het fonds, dat tot doel heeft MKB bedrijven te stimuleren tot innovatie en ontwikkelen van nieuwe producten/diensten. 2 Bedrijven - die een beroep hebben gedaan op dit fonds - vertelden over hun ervaringen. Er komt eerst een haalbaarheidstoets, dat onderzoekt of de plannen realistisch zijn en of er moet worden bijgestuurd. Urban Green/Deltas ontwikkelt drijvend groen in stedelijke gebieden, zodat er meer gedaan kan worden met water en groen. Netics hergebruikt het afval van bagger, en heeft daarvoor een depot nodig voor opslag.

Agenda Drechtsteden Dinsdag en Drechtraad - dinsdag 6 september 2016, gemeentehuis te Zwijndrecht

{rs_bericht.titel}
maandag 5 september 2016 - "19.35 uur: Carrousel Bestuur en Middelen: Evaluatie Samenstelling Drechtstedenbestuur 2016 Resultaten Enqete Drechtstedendinsdag Initiatiefvoorstellen GroenLinks en SLP (Lokale Partijen): Afronding dialoog over Systematiek Trap Op Trap Af Jaarstukken GR Drechtsteden, incl. Accountantsverslag 19.35 uur: Carrousel Sociaal: Inspreker: Mevrouw Mary Ruisch, voorzitter Inloophuis Helianthus Juridische Entiteit Mobiliteitsplatform Doelgroepenvervoer Maximum Periode Eigen Bijdrage Woningaanpassingen 19.35 uur: Carrousel Fysiek: OV-concessie ter voorbereiding op de bijeenkomst Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden op 6 oktober 2016 Vorming Economic Board Drechtsteden Actualisatie Bdrijventerreinenstrategie 21.45 uur: Drechtraad: Aanwijzen lid Drechtstedenbestuur (vacature Van de Burgt) Aanwijzen lid Drechtstedenbestuur (vacature Korteland) Juridische Entiteit Mobiliteitsplatform Doelgroepenvervoer Klik hier voor de complete agenda."

PvdA: Consequent toezicht, niet voor de laagste prijs gaan en risico's afdekken

{rs_bericht.titel}
zondag 4 september 2016 - "Dinsdag 30 augustus 2016 - Adviescommissie Fysiek: Kwaliteitsverbetering Civieltechnische Projecten - Jacqueline van den Bergh: De afgelopen jaren zijn verschillende projecten uitgevoerd waarbij er problemen waren met de kwaliteit van de natuurstenenbestrating of wandtegels zoals "tussen de Pollers", Wijnstraat, Bagijnhof/Achterom, Ondertunneling Laan der Verenigde Naties en het Scheffersplein. Besloten werd door raad tot verdiepend onderzoek waarom het fout ging: Als er problemen met de technische kwaliteit zijn worden deze pas erg laat onderkend. Beschikbare en benodigde optimale medewerkers voor de procesorganisatie (meest geschikte mensen zijn niet altijd beschikbaar, dit speelt met name bij toezichthouders). De PvdA vindt ..."

PvdA heeft geen vertrouwen meer in de Cooperatieve ParkeerService

{rs_bericht.titel}
zondag 4 september 2016 -

Dinsdag 30 augustus 2016 - Adviescommissie Fysiek: Opdracht Cooperatieve ParkeerService - Jacqueline vd Bergh: Nog maar pas hebben we besloten om delen van de parkeerdienstverlening over te hevelen naar de Cooperatieve ParkeerService in Alkmaar en hiervan lid te worden. Dit zou goedbeter en beter zijn. Voor de PvdA was vooral de digitalisering van de dienstverlening en het mobiel betalen - ook in parkeergarages - een speerpunt. We zijn als commissie zelfs nog op bezoek geweest in Alkmaar, waar de berichten ook zeer positief waren. Maar nu blijkt uit deze Raadsinformatiebrief van het college dat de afspraken en bedragen flink anders zijn dan waarvan wij zijn uitgegaan. En dat is voor de PvdA reden om die afspraken opnieuw tegen het licht te houden.?Hoe betrouwbaar is de ParkeerService vragen wij ons af. Hoe betrouwbaar zijn ...

PvdA wil geen privaat toezicht op bouwprojecten

{rs_bericht.titel}
vrijdag 2 september 2016 -

Dinsdag 30 augustus 2016 - Adviescommissie Fysiek: Vraag aan college door Jacqueline van den Bergh: VVD Minister Blok is aan het experimenteren met toezicht op (woning)bouwprojecten door de markt zelf en is bezig om dit middels wetgeving mogelijk te maken. Niet langer de overheid (Bouw en Woning Toezicht, en tegenwoordig de Omgevingsdienst in Dordrecht) houdt toezicht, maar de commerciele bouwpartijen zelf verzorgen zelf hun eigen toezicht. In een aantal steden zijn deze experimenten aan de gang, o.a. in Den Haag. Echter uit de evaluatie komen veel fouten naar boven. Onze vraag is dan ook: Zijn er hier in Dordrecht dergelijke experimenten aan de gang of is het college van plan hiermee te gaan experimenteren? De PvdA is hier geen voorstander van. Antwoord Wethouder Reynvaan: Toezicht op ...

PvdA wil duidelijkheid over aankoop terrein voor buitenmagazijn op Kerkeplaat en om Werfje bij Merwesteinpark te laten blijven

{rs_bericht.titel}
vrijdag 2 september 2016 -

Dinsdag 30 augustus 2016 - Adviescommissie Fysiek: Krediet Verbouwing Locatie Kerkeplaat - Jacqueline van den Bergh: Dienst Stadsbeheer heeft nu diverse locaties in Dordrecht van waaruit het onderhoud aan de stad wordt gedaan, zoals kwekerij Smitzigt, Kerkeplaat, Maasstraat, Berckepad, Kildepot en de Vriesestraat. Men wil - als een bezuinigingsmaatregel - alles concentreren op de Kerkeplaat en de meeste andere locaties afstoten en verkopen. Dit vraagt een forse investering van ca. 8,5 miljoen en zou een besparing geven van 150.000 euro per jaar. College wil op de Kerkeplaat nog extra grond aankopen voor een buitenmagazijn. Onzeker is of dat die grond aangekocht kan worden. Zo niet, dan wil men alsnog ...

PvdA: Inrichting weg voor 30 km zones en bredere fietspaden meenemen in het Onderhoudsprogramma Wegen

{rs_bericht.titel}
vrijdag 2 september 2016 - "Dinsdag 30 augustus 2016 - Adviescommissie Fysiek: Onderhoudsprogramma Wegen - Jacqueline van den Bergh: De raad heeft besloten om extra budget te geven voor onderhoud van onze wegen. Deze verhoging zou bekostigd worden uit de Precarioheffingen. Maar minister Plasterk heeft de Precarioheffingen m.i.v. 1 januari 2017 afgeschaft voor gemeenten. Maar het college boekt deze belasting gewoon in. Ook de kosten door het aanleggen van het Warmtenet voor de wegen zijn onduidelijk. De PvdA heeft aangegeven dat bij het onderhoud van de wegen ook de inrichting moet worden meegenomen, zoals de 30 km inrichting en het verbreden van fietspaden. "Want willen we Fietsstad van het Jaar worden binnenkort, zullen ..."

Provincie stimuleert Pop-Up natuur bij braakliggende gronden

{rs_bericht.titel}
vrijdag 2 september 2016 -

Dinsdag 30 augustus 2016 - Adviescommissie Fysiek: Vraag aan college door Jacqueline van den Bergh: POP UP NATUUR: De Provincie vindt dat er te weinig gebruik gemaakt wordt van de landelijke Beleidslijn Tijdelijke Natuur. Grondeigenaren kunnen ontheffing krijgen van de wettelijke soorten- en gebiedenbescherming. Die ontheffing geeft grondeigenaren de garantie dat ze bouwplannen op termijn mogen uitvoeren. De Provincie Zuid-Holland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland gaan de meest kansrijke gebieden voor tijdelijke natuur in kaart brengen. Tijdens een expert meeting met andere betrokkenen op 1 september 2016 worden de criteria bepaald. In de meest ...

PVDA: Zorgmijders niet aan hun lot overlaten

{rs_bericht.titel}
donderdag 1 september 2016 -

Namens de PvdA-fractie hebben Cor van Verk en Inge Stevens het college vragen gesteld over de opvang dak/thuislozen onder de Zwijndrechtse brug. Vorige week kwam het trieste bericht naar buiten dat een Poolse mevrouw van de groep dak/thuislozen - die verblijft onder de Zwijndrechtse Brug - is overleden. Diverse instanties hebben wel kontakt met deze groep, maar een wirwar aan regelgeving en het niet spreken van de taal bemoeilijkt een goede opvang. Het overlijden van deze vrouw is voor de PvdA aanleiding om wederom vragen aan het college te stellen over opvang van dak/thuislozen in onze stad. Het is inmiddels publiekelijk bekend dat er een groep mensen onder de Zwijndrechtse brug verblijft die dak- en/of thuisloos is. Een aantal van hen komt uit ...

Agenda's van de Adviescommissies dinsdagavond 30 augustus 2016 in Stadskantoor vanaf 20 uur

{rs_bericht.titel}
maandag 29 augustus 2016 - "ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - Vergaderkamer 1: Wensen/Bedenkingen voornemen GR Drechtsteden tot Oprichting BV Mobiliteitsplatform Doelgroepenvervoer Stand van Zaken Right to Challenge Antwoorden op vragen CDA en BVD over brief ouders OBS De Meridiaan Brief Vereniging LSA over Kompas Right to Challenge Beantwoording motie "Behoud Stichting Wijk voor Wijk" Participatiebestek ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - Vergaderkamer 3: Overeenkomst en Opdracht Cooperatie ParkeerService Krediet voor Aankoop en Verbouwing Locatie Kerkeplaat Kwaliteitsverbetering Civieltechnische Projecten "In 1 x Goed" Voortgang Onderhoudsprogramma Wegen 2016 e.v. ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - Vergaderkamer 5: Beantwoording vragen aan het college over Cameratoezicht Openbare Weg Definitieve Accountantsverslag en Vaststellen Jaarstukken 2015 "

Het politieke seizeoen gaat weer van start

{rs_bericht.titel}
vrijdag 12 augustus 2016 -

Het politieke zomerreces is bijna weer voorbij. Dinsdagavond 23 autustus 2016 zijn er weer de eerste Adviescommissies: Sociaal, Fysiek en Bestuur en Middelen. Het zijn deze keer korte vergaderingen, over de behandelvoorstellen voor onderwerpen, over de agenda's van september en de commissieleden kunnen vragen stellen aan wethouders over actuele zaken. De vergaderingen zijn in het Stadskantoor en starten om 18.00 uur.

Aansluitend is er de raadsbarbecue.

De Nationale Fiets Telweek gaat weer van start - Doe jij ook mee?

{rs_bericht.titel}
donderdag 11 augustus 2016 - "De tweede editie van het nationale fietsonderzoek vindt plaats van 19 tot en met 25 september 2016. Met jouw bijdrage kunnen we de resultaten van 2015 verrijken en de eerste verbeteringen aan het fietsnetwerk toetsen. Zo help jij om van Nederland een nóg fijner fietsland te maken! Over het gebruik van de auto en het OV is veel bekend. Maar van de meer dan 14 miljoen fietsers in ons land weten we veel minder. Daarom onderzoeken we ieder jaar hoe we ons op de fiets verplaatsen, met welke snelheid, op welke tijdstippen, met hoeveel tegelijk en waar de grote vertragingen zijn. Hoe meer we weten, hoe beter we ons fietsnetwerk kunnen verbeteren. Download de app en tel mee. Hoe werk de App? De Fietstel-app ..."

Onofficiele opening SKATEPARK

{rs_bericht.titel}
maandag 1 augustus 2016 -

Afgelopen vrijdag (15 juli 2016) hebben de skaters uit Dordrecht het skatepark onder de spoorbrug onofficieel in gebruik genomen. Dit deden zij met een gezellige bbq en een best trick contest. Het skatepark is na een periode van bouwactiviteiten weer geopend voor de skaters. Het skatepark voldoet nu aan alle eisen welke de skaters stellen aan het park. De skaters hebben zelf op verschillende manieren meegewerkt aan het vernieuwde skatepark. Zo hebben zij meegedacht over het ontwerp en wat voor soort obstakels er op het skatepark moesten komen. Ook hebben de skaters ...

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht