Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIES DINSDAGAVOND 9 FEBRUARI 2016 - in Stadskantoor

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIES DINSDAGAVOND 9 FEBRUARI 2016 - in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK/SOCIAAL: 20.05 uur - Vergaderkamer 1: Themabijeenkomst over Wonen in de Drechtsteden

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL: 21.30 uur - Vergaderkamer 1: Rapport "Sturing en controle in het sociale domein van Dordrecht"

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK: 21.30 uur - Vergaderkamer 3: Geen wensen/bedenkingen inzake Rapportage Wonen in de Drechtsteden 2015; Beantwoording Motie Werken aan de woningmarkt

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR&MIDDELEN: 20.05 - Vergaderkamer 5: Themabijeenkomst OZB en heffingen (voorstel fractie SP); SP Nota OZB en Heffingen; Raadsinformatiebrief over notitie OZB en Heffingen SP; Jaargesprek/Jaarrekening 2014 Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Klik op Adviescommissie voor de volledige agenda

 

 

Lees meer Reageer

PVDA STELT VRAGEN OVER VERONTREINIGING GRONDWATER EN KWALITEIT DRINKWATER IN DORDRECHT

PVDA STELT VRAGEN OVER VERONTREINIGING GRONDWATER EN KWALITEIT DRINKWATER IN DORDRECHT

PvdA raadslid Peter Puik heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college, naar aanleiding van een artikel in AD De Dordtenaar over verontreiniging in het grondwater. Dit in verband met de lozingen bij DuPont. De PvdA stelt de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van de verontreiniging van het grondwater in de omgeving van het waterbedrijf Evides? Zo ja sinds wanneer weet u dit?

2. Heeft de gemeente Dordrecht, de provincie en/of een andere organisatie frequent onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het grondwater? En zo ja waarom is dit dan niet aan het licht gekomen?

3. Kunt u aangeven hoe groot het ...

 

Lees meer Reageer

LAAT HET OVER AAN HET BEDRIJFSLEVEN ...

LAAT HET OVER AAN HET BEDRIJFSLEVEN ...

Drechtsteden Dinsdag 2 februari 2016 - Presentatie Rapport G.J. Jansen "Zichtbaar Samen Maritiem": Dhr. Teunissen (PWC) beet het spits af met wat heeft een succesvolle stedelijke regio. Dat is vooral menselijk kapitaal. Niet alleen hoog opgeleiden, maar betrokken inwoners, ondernemers, bestuur en organisaties. Een overheid staat niet meer in het centrum van de samenleving, en moet vooral stimuleren. Er moet vooral organiserend vermogen zijn met goede samenwerking. Vooral niet nietsdoen ...

Dhr. Bloem (DEAL Drechtsteden) vond dat de Drechtsteden een non imago heeft. Buitenstaanders weten niet wat ze zich moeten voorstellen bij de Drechtsteden. Daarom moet er veel meer worden gedaan aan gezamenlijke promotie. Een Economic Board kan daarin een belangrijke rol spelen: laat het over aan het bedrijfsleven. Hij adviseerde: ...

 

Lees meer Reageer

ZORGEN BEDRIJFSLEVEN OM NIET OPGEVULDE VACATURES IN REGIO DRECHTSTEDEN

ZORGEN BEDRIJFSLEVEN OM NIET OPGEVULDE VACATURES IN REGIO DRECHTSTEDEN

Drechtsteden Dinsdag 2 februari 2016 - Stand van Zaken Innovation Quarter: In Landvast in Alblasserdam werd er een overzicht gegeven van de activiteiten van het Innovation Quarter. InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. Zij financieren vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, assisteren buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland en organiseren samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Zo ontwikkelt Zuid-Holland zich tot één van de meest innovatieve regio’s van Europa. Het gaat vooral om MKB bedrijven met elkaar te verbinden, te stimuleren en te faciliteren bij hun innovaties. Op de vraag van Jacqueline van den Bergh of het bedrijfsleven ook innovatieve ideeen heeft ofwel zich inspant om de files op A16 en A15 op te lossen en om de intercitytreinen in Dordrecht te ...

 

Kijk hier op website van Innovation Quarter ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA DRECHTSTEDEN DINSDAG 2 FEBRUARI 2016 - Cultureel Centrum Landvast te Alblasserdam

AGENDA DRECHTSTEDEN DINSDAG 2 FEBRUARI 2016 - Cultureel Centrum Landvast te Alblasserdam

19.00 uur: Carrousel Integraal: Thematafel SociaalEconomische Analyse van de Drechtsteden "Zichtbaar Samen Maritiem" (rapport G.J. Jansen)

22.35 uur: Drechtraad: Actualisatie Bedrijventerreinenstrategie

 

Klik hier voor de complete agenda en stukken

 

Lees meer Reageer

MEER WONINGBOUW EN MINDER KANTOREN AAN SPUIBOULEVARD - mail ons uw reacties op de plannen

MEER WONINGBOUW EN MINDER KANTOREN AAN SPUIBOULEVARD - mail ons uw reacties op de plannen

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 26 januari 2016: Presentatie nieuwe plannen voor Spuiboulevard - Peter Puik: Er werd een presentatie gegeven over welke visie het college heeft op het gebied van de Spuiboulevard. Hierbij is het uitgangspunt om dit gebied te transformeren naar een gemengd gebied met kantoren, wonen, winkels etc. Kantoren meer richting station en bij de Spuiboulevard meer woningen. Op dit moment is het zo dat er ongeveer 17000 m2 kantoor aanwezig is, hiervan staat ongeveer 35% leeg. Verder wordt de kantoorwand aan Spuiboulevard vooral ervaren als een “wand” tussen de prachtige binnenstad en de 19e-Eeuwse Schil. Men wil de verbinding met de binnenstad weer tot stand brengen.

Het college lanceerde het idee om de huidige werkplek van onze Dordtse ambtenaren te verplaatsen ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: PARKEN WATERPROOF MAKEN

PVDA: PARKEN WATERPROOF MAKEN

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 26 januari 2016: Aanpak Wateroverlast in Parken - Jacqueline van den Bergh: Wantijpark, Wielwijkpark en Weizigtpark zijn mooie parken, maar hebben te kampen met structureel wateroverlast, met name in de winter. De parken zijn dan minder toegankelijk en er treedt schade op aan de beplanting en de bomen. Uit onderzoeken is gebleken dat de wateroverlast ontstaat na (zware) regenval. Daarnaast spelen hoogte van het grondwaterpeil en waterdoorlatendheid van de grond een rol. Er is echter geen geld om de parken structureel zo aan te pakken dat de wateroverlast verdwijnt. Daar zouden tonnen voor nodig zijn. Het college zoekt nu de oplossing in de kleinschalige aanpak van de overlast. De PvdA vindt dat er juist wel ingezet moet worden op het waterproof maken van deze parken. De aanpak en het budget kan gevonden worden in het Gemeentelijk RioleringsPlan. D66 komt hierover met een motie in de gemeenteraad van dinsdag 16 februari a.s. PvdA steunt dit.

 

Lees meer Reageer

PVDA: BESCHERMEN VOLKSGEZONDHEID EN MEER AANDACHT EN GELD VOOR OPVANG EXTRA HEMELWATER

PVDA: BESCHERMEN VOLKSGEZONDHEID EN MEER AANDACHT EN GELD VOOR OPVANG EXTRA HEMELWATER

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 26 januari 2016: Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) VI 2016-2020 - Jacqueline van den Bergh: Naast de klassieke gemeentelijk taak om met goede rioleringen de volksgezondheid te beschermen, vindt de PvdA de opvang van hemelwater steeds belangrijker nu het klimaat verandert. De PvdA vindt dat deze taak meer aandacht verdient. De verwachting is dat we meer te maken krijgen met flinke hoosbuien, zoals in eind augustus vorig jaar. Wij vonden het dan ook zeer zorgelijk te lezen in de Evaluatie Aanpak Wateroverlast van het Waterschap Hollandse Delta dat de gemeente Dordrecht in die periode (30, 31 augustus j.l.) niet bereikbaar was voor het Waterschap om extra maatregelen af te stemmen. Wethouder Sleeking was hiervan niet op de hoogte, zei dit na te gaan en rapporteert hierover aan de raad. Want bij plotselinge calamiteiten moet je juist goed bereikbaar zijn.

Gemeenten zijn verplicht GRP's op te stellen, die ...

 

Lees meer Reageer

EEN VAN DE GROOTSTE ZONNE-ENERGIECENTRALES VAN NEDERLAND OP VOORMALIGE STORTPLAATS CRAYESTEIN

EEN VAN DE GROOTSTE ZONNE-ENERGIECENTRALES VAN NEDERLAND OP VOORMALIGE STORTPLAATS CRAYESTEIN

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 26 januari 2016: Zonnepark Crayestein - Peter Puik: In Dordrecht staan we voor een opgave om duurzame energie te winnen. In december hebben we het bestemmingsplan Dordtse Kill4 behandeld, waarin het mogelijk is om 4 windmolens te plaatsen. PvdA had hier graag een paar windmolens meer gezien.
Het bestemmingsplan De Staart, locatie “Zonnepark Crayestein" maakt de aanleg van een zonnepark op de gesloten stortplaats Crayestein mogelijk. Dit wordt een van de grootste zonne-energiecentrales van Nederland. Op 3,5 ha grond komen 11.000 zonnepanelen, die 800 huishoudens van stroom gaan voorzien.
Wij zijn verheugd dat dit mogelijk wordt. Wel waren wij verbaasd over het feit dat het college nog geen idee heeft op welke manier bewoners van Dordrecht kunnen participeren in het zonnepark. Verder zouden wij het ...

 

Lees meer Reageer

WIJ SOCIAAL DEMOCRATEN WILLEN PAL STAAN VOOR EEN HUMAAN BELEID VOOR MENSEN IN NOOD

WIJ SOCIAAL DEMOCRATEN WILLEN PAL STAAN VOOR EEN HUMAAN BELEID VOOR MENSEN IN NOOD

Adviescommissie Sociaal en Bestuur&Middelen - dinsdag 26 januari 2016: Opvang Vluchtelingen - Cor van Verk: Er werd uitvoerig stilgestaan bij het Vluchtelingenbeleid van dit College. Om te beginnen hebben wij onze waardering uitgesproken voor de nieuwjaarstoespraak van onze burgemeester. Zijn oproep om de "ikke ikke en de rest kan stikken mentaliteit" te verlaten en in plaats daarvan mensen in nood de helpende hand toe te steken kon op onze waardering rekenen. Vrijwel alle andere partijen spraken ook in dergelijke waarderende bewoordingen; alleen de woordvoerder van Beter voor Dordt, dhr Groeneweg, gaf te kennen zich gestoord te hebben aan de woorden van de burgemeester.

Inhoudelijk hebben wij opnieuw gepleit voor ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: MOBIEL BETALEN PARKEREN PRIORITEIT

PVDA: MOBIEL BETALEN PARKEREN PRIORITEIT

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 26 januari 2016: Cooperatieve Parkeerservice - Jacqueline van den Bergh: College wil parkeerproducten, dienstverlening en parkeerprocessen digitaliseren en uitbesteden aan de Cooperatieve Parkeerservice. Dit is een organisatie die voor meerdere gemeenten de parkeerdiensten uitvoert. Dat kost wel wat, maar volgens wethouder van der Linden is de gemeente niet zelf in staat om op een moderne wijze parkeerservices te verlenen aan inwoners. Ook de handhaving wil het college uitbesteden. De opbrengsten van de verkeerboetes gaan naar de gemeente. In principe is de PvdA accoord. Onze prioriteit heeft vooral het overal mobiel kunnen betalen voor het parkeren, zowel op straat als in de parkeergarages. Ook digitalisering van de ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 26 JANUARI 2016 - Stadskantoor

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 26 JANUARI 2016 - Stadskantoor

19.00 uur: ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - vergaderkamer 5: PRESENTATIE Financiele Systematiek Gemeentelijk RioleringsPlan     20.00 uur: Gemeentelijk Rioleringsplan; Wateroverlast in de parken; Wensen/Bedenkingen Opdrachtverstrekking aan Cooperatie ParkeerService en Business Ces 1e Fase; Ontwerpbestemmingsplan 1e Herziening Bestemmingsplan Staart locatie Zonnepark Crayestein; Afsprakenkader Herontwikkeling Spuiboulevard

20.00 uur: ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN - vergaderkamer 1: Geen wensen/bedenkingen Verkoop Pand Achterweg 2; Beschikbaarstellen locatie Papeterspad 38 voor particulier opdrachtgeverschap plus Krediet; Debat over Vluchtelingen; Stand van Zaken Statushouders; Motie Crisisopvang

20.00 uur: ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - vergaderkamer 3: Rapport Sturing en Controle in het Sociale Domein van Dordrecht; Faillissement ToBe en Start Stichting Cultuureducatie ZHZ; Wethoudersbrief Winterregeling 2015-2016 Nachtopvang Daklozen - Vragen PvdA over Nachtopvang Dak/Thuislozen

Klik op de Adviescommissie voor de complete agenda ...

 

Lees meer Reageer

MET DE PVDA ONDERWEG NAAR DE NACHTBOOT

MET DE PVDA ONDERWEG NAAR DE NACHTBOOT

Woensdagavond 20 januari 2016. Het is koud en nat. Ik ben onderweg naar de Merwekade in Dordrecht. Daar ligt een waterbus te wachten voor een speciaal doel. Dat doel is de actie nachtboot van de Partij van de Arbeid. Onze partij vindt dat ook in de avond en misschien wel in de nacht de bekende waterbus tussen de Drechtstedengemeenten op gezette tijden moet blijven varen. Zodat mensen die in de ene gemeente wonen via deze waterverbinding in de andere gemeente kunnen uitgaan, werken, een opleiding volgen of op bezoek gaan. Het lijkt zo logisch, maar het is er in de 15 jaar bestaan van de waterbus nooit van gekomen. Sterker nog, toen was het standpunt dat waterbussen alleen ...

 

Lees meer Reageer

PVDA WIL SNEL EVALUATIE VERKEERSSITUATIE IN 19E EEUWSE SCHIL: Stopbord Hallincqlaan-Singel moet blijven

PVDA WIL SNEL EVALUATIE VERKEERSSITUATIE IN 19E EEUWSE SCHIL: Stopbord Hallincqlaan-Singel moet blijven

PVDA wil dat de Verkeerssituatie in Schil snel wordt geevaluseerd en wil: stippellijnen weg op de straten; stopbord Hallincqlaan - Singel moet blijven; stoplichten terug op kruising Vrieseweg - Singel; rotonde Oranjepark - Dubbeldamseweg - Burg. de Raadtsingel aanpakken

De PVDA heeft - samen met andere partijen - gevraagd om snel de verkeerssituatie in de 19e Eeuwse Schil te evaluaren en aan te passen. De 19e Eeuwse Schil is 30 km gebied geworden. Dat is op zich een goede zaak, maar de nieuwe inrichting roept vele vragen op. Zeker voor de fietser is het er niet bepaald veiliger en makkelijker op geworden. De PVDA heeft veel klachten ...

 

Lees meer Reageer

INITIATIEFVOORSTEL OM OPWEKKEN ZONNE-ENERGIE IN DE 19E EEUWSE SCHIL TE VERRUIMEN

INITIATIEFVOORSTEL OM OPWEKKEN ZONNE-ENERGIE IN DE 19E EEUWSE SCHIL TE VERRUIMEN

Op 19 januari 2016 diende PVDA raadslid Peter Puik namens PVDA, VVD, GROENLINKS en D66 het Initiatiefvoorstel in tot Verruiming van de mogelijkheden voor het opwekken van zonne-­energie in de 19e Eeuwse Schil

Inleiding:
In november 2015 werd duidelijk dat het huidige Welstandsbeleid in de 19e Eeuwse Schil het plaatsen van zonnecollectoren/panelen die zonne-­energie opwekken  vrijwel onmogelijk maakt. Bewoners – wonend in het beschermd stadsgezicht gedeelte van Dordrecht – hadden het initiatief genomen om duurzaam elektriciteit op te wekken middels zonnepanelen op hun dak. Deze zonnepanelen zijn gedeeltelijk zichtbaar vanuit de straatzijde en dat mag niet van het huidige Welstandsbeleid.

Dit heeft tot een uitgebreide ...

 

 

Lees meer Reageer

PVDA: REGULEER DE WIET TEELT EN LATEN WE EXPERIMENTEN AANGAAN ...

PVDA: REGULEER DE WIET TEELT EN LATEN WE EXPERIMENTEN AANGAAN ...

Dinsdag 19 januari 2016 - Adviescommissie Bestuur & Middelen: Coffeeshopbeleid - Bahattin Guler: Er is één grote vraag in deze hele coffeeshop kwestie: Hoe nu verder?
Mensen ervaren veel overlast door coffeeshops. Het ‘tijdelijk’ sluiten vormt geen oplossing, zo hebben we recentelijk de beslissing van de rechter ervaren. Al een geruime tijd brengen we legaal hennepteelt aan de orde. Dit heeft niet als reden dat we zelf zo graag wiet willen telen. De reden hiertoe heeft te maken met verschillende punten:
- In de wijken groeit de overlast en onveiligheid.
- Levensgevaarlijke situaties ontstaan als illegale kwekerijen op zolderkamers ingericht worden.  
- Het THC gehalte in het product is op schadelijke hoogte voor de gezondheid van gebruikers. In vele gevallen is het risico op een psychose tot 5 keer hoger bij een hoog THC gehalte!!!
- Heel veel geld verdwijnt in de criminaliteit en zo wordt ...

 

Lees meer Reageer

TOEKOMST DIERENASIEL - DIERENBELEID - HONDENBELEID

TOEKOMST DIERENASIEL - DIERENBELEID - HONDENBELEID

Dinsdag 19 januari 2016 - Adviescommissie Fysiek: Toekomst Dierenasiel / Dierenbeleid / Herijking Hondenbeleid - Peter Puik: De avond stond het dierenwelzijn centraal met deze 3 onderwerpen. Dieren zijn belangrijk. Mensen beleven er veel plezier aan en dieren voorkomen eenzaamheid. Maar net als met alles, moeten er goede voorzieningen voor zijn en moet er goed met dieren worden omgegaan. De PvdA steunt het onderzoek naar de mogelijkheden om een nieuw dierenasiel te bouwen, bij voorkeur op huidge locatie in Louterbloemen. Maar kijken naar mogelijkheden in de regio vindt de PvdA niet verkeerd. De kwestie is, de gemeente wil niet betalen, wel garant staan. Opvang van dieren is een wettelijke gemeentelijke taak. Volgens wethouder Reynvaan ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: AFGIFTE RESTAFVAL MOET MINDER WORDEN

PVDA: AFGIFTE RESTAFVAL MOET MINDER WORDEN

Dinsdag 19 januari 2016 - Adviescommissie Fysiek: Scenario's Startnotitie Grondstoffenbeleid Gemeente Dordrecht - Peter Puik: De gemeente wil het restafval (grijze container) verder naar beneden brengen. Er zijn diverse experimenten in het land waarbij in sommige steden de aanpak leidt tot zelfs 50% minder afgifte. Het is de bedoeling dat steeds meer afval voortijdig wordt gescheiden: aparte plactic containers, aparte groene containers (GFT-afval), aparte papier containers, zodat zomin mogelijk restafval (voor de grijze container) overblijft. Het college wil 3 scenario's verder onderzoeken: Scenario 1: ofwel minder vaak restafval ophalen; ofwel kleinere grijze containers; ofwel een extra oranje container voor plastic afval (gaat nu via plastic zak). Scenario 2: Tarieven verhogen en differentieren (wie meer afval heeft betaalt ook meer, DIFTAR). Scenario 3: Combinatie van 1 en 2.

Belangrijk is dat steeds meer afval wordt gescheiden, maar ...

 

 

Lees meer Reageer

PVDA: LUISTER NAAR DE BEHOEFTE VAN DE CLIENT EN PAS JE WERKWIJZE DAAROP AAN

PVDA: LUISTER NAAR DE BEHOEFTE VAN DE CLIENT EN PAS JE WERKWIJZE DAAROP AAN

Drechtsteden Dinsdag 12 januari 2016 - Carrousel Sociaal: Evaluatie Uitvoering Participatiewet - Derya Karso: In deze Carrousel is er een geweldige presentatie verzorgd door ervaringsdeskundigen in het speciaal onderwijs. Organiaties als Yulius, Da Vinci, De Spong en verhuisbedrijf de Haan hebben hun ervaringen verteld in het begeleiden van sociaal zwakkere jongeren tijdens hun stage of praktijkonderwijs. Bedoeling is dat ze straks bij het bereiken van de 18e levensjaar in ieder geval voldoende zelfvertrouwen en gereedschap hebben om de arbeidsmarkt op te gaan of een vervolgstudie volgen. Dhr. Hakkesteeg, stagebegeleider van het speciaalonderwijs de Spong, vatte dit goed samen: "deze jongeren hebben hun hele leven lang gehoord dat ze niet voldoen aan de norm. Bij ons staat hun talent centraal en ieder mens beschikt hierover. Groeien vanuit dat talent biedt hen toekomstperspectief en vooral zelfvertrouwen".

Op mijn vraag tegen welke ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: VIA GEMEENTEN DE 1 MILJOEN ONDERBESTEDING LABELEN VOOR SOCIAAL BELEID

PVDA: VIA GEMEENTEN DE 1 MILJOEN ONDERBESTEDING LABELEN VOOR SOCIAAL BELEID

Dinsdag 12 januari 2016 - Drechtraad: Geactualiseerde Begroting Drechtsteden 2016 - Bert van der Wulp: De PvdA is benieuwd naar de 1ste Programma-verantwoording 2016 waarin de financiële effecten voor 2015 zijn verwerkt. Bij wat betreft de “1 miljoen onderbesteding” - wat terugvloeit naar de gemeenten. Wij zijn er ons zeker van bewust dat elke gemeente zelf bepaalt hoe deze gelden worden besteedt dan wel in- of uitboekt. De PvdA Drechtraadfractie blijft toch nog zoeken naar mogelijkheden om deze gelden te labelen voor Sociaal Beleid, als het zo is dat  elke gemeentelijke PvdA fractie dit moet aankaarten bij de gemeenteraad, dan is dat zo. Het maakt in ieder geval onderdeel uit van onze overweging.
 
Wat betreft “Bereik van ...

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief