Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · pvdadordrecht@upcmail.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

MAAK STADSWERVEN NIET TE GEWOON: PVDA: RUIMTE VOOR VAREND ERFGOED OP DE STADSWERVEN, DETAILHANDEL EN HORECA IN NIEUW BESTEMMINGSPLAN

MAAK STADSWERVEN NIET TE GEWOON: PVDA: RUIMTE VOOR VAREND ERFGOED OP DE STADSWERVEN, DETAILHANDEL EN HORECA IN NIEUW BESTEMMINGSPLAN

Adviescommissie Fysieke Leeromgeving, dinsdag 21 april 2015: Voorontwerp Bestemmingsplan Stadswerven - Jacqueline van den Bergh: In het stuk staat dat het Bestemmingsplan (BP) voldoet aan de criteria van goede ruimtelijke ordening. Maar de PvdA vraagt zich af: is het wel bijzonder genoeg? Stadswerven was bedoeld als een bijzondere woonwijk, met een bijzondere binding met de historische binnenstad (soort uitbreiding van de historische binnenstad) en met water als karakteristieke eigenschap. Wij vragen ons af: wordt Stadswerven niet te gewoon?

De PvdA vraagt dan ook aandacht voor de volgende aspecten in dit nieuwe Voorontwerp BP Stadswerven: ...

 

Lees meer Reageer

PVDA ADOPTEERT DE N3: SCHONERE EN GEZONDERE LUCHT IN DORDRECHT EN REGIO

PVDA ADOPTEERT DE N3: SCHONERE EN GEZONDERE LUCHT IN DORDRECHT EN REGIO

PvdA steunt de actie van Milieudefensie op zaterdag 23 mei 2015 voor schonere en gezondere lucht. Op deze dag wordt er actie gevoerd langs de N3 / A16 / A15 om te komen tot 80 km op deze wegen. Dat scheelt veel in de uitstoot.

De PvdA adopteert de N3.

Er is inmiddels een Petitie in het leven geroepen om te komen tot 80 km op deze ringwegen rondom Dordrecht.

Klik hier om de Petitie te ondertekenen.

 

 

 

Lees meer Reageer

RIVER ART: BIJZONDERE KUNST LANGS 8,2 KM WATER TUSSEN DORDRECHT EN ROTTERDAM

RIVER ART: BIJZONDERE KUNST LANGS 8,2 KM WATER TUSSEN DORDRECHT EN ROTTERDAM

Adviescommissie Fysieke Leefomgeving, dinsdag 21 april 2015: Project River Art: Ambtenaar Han Bakker gaf een presentatie over het project River Art. Het idee is om langs het water (de Noord vooral) tussen Dordrecht en Rotterdam (maar ook langs water in Dordrecht en in Rotterdam) bijzondere kunstwerken te tonen, die passen in het karakteristieke waterlandschap. Daarnaast is het hard nodig, volgens Han Bakker, dat de Drechtsteden een beter imago krijgen. Het bedrijfsleven zou daar last van hebben. Wij staan in den lande niet bepaald bekend als innoverend en creatief. De samenwerking met Rotterdam wordt dan ook op meerdere fronten gezocht, zoals ook bij dit project. Voorbeelden werden getoond van wat er mogelijk is. Samenwerking met Rotterdam en andere gemeenten zou al serieuze vormen aannemen. Dit als antwoord op de vraag van raadslid Jacqueline vd Bergh dat het toch weer geen wishfull thinking ...

 

Lees meer Reageer

PVDA WEER IN DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA, MAAR WEL NOG EVEN WACHTEN

PVDA WEER IN DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA, MAAR WEL NOG EVEN WACHTEN

Door de combinatie van de verkiezingen van het waterschap met die voor provinciale staten is de opkomst bij de verkiezing van het waterschap aanzienlijk gestegen. In 2008 was de opkomst bijna 21%, nu 38%. Wel is het politieke beeld meer versnipperd geraakt. De PvdA is teruggegaan van 3 naar 2 zetels. Ook zijn er 2 partijen meer in de Verenigde Vergadering (het algemeen bestuur) gekozen dan in 2008. De versnippering heeft er toe geleid dat de oude coalitie geen meerderheid meer heeft. Er is daarom gewerkt aan een brede nieuwe coalitie.

De brede coalitie bestaat uit de fracties CDA, ChristenUnie, Hollandse Delta Natuurlijk, PvdA, SGP, VVD, Water Natuurlijk, Ongebouwd en Bedrijfsgebouwd. Met 21 van de 30 zetels vormt de coalitie ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 20 APRIL 2015 - 20.00 uur in Stadskantoor

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 20 APRIL 2015 - 20.00 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR&MIDDELEN (op locatie bij Trainingscentrum Ambulancedienst ZHZ): Nadere kennismaking Verbonden Partijen: GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) en RAV (Ambulancedienst ZHZ)

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - vergaderzaal 1: Toekomstvisie Sportparken (met o.a. informatie over OMC en Oranje Wit); Startnotitie Procesgang Toekomst Zwemaanbod vanaf 2018; Motie Topinkomens

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - vergaderzaal 3: Presentatie River Art (Kunstwerken langs de Noord); Voorontwerpbestemmingsplan Stadswerven; Leefwerf de Biesbosch

 Klik op rode tekst voor de complete agenda met de stukken.

 

 

Lees meer Reageer

PVDA AVOND VERKEERSVEILIGHEID - uw verkeersveiligheid ook onze zorg

PVDA AVOND VERKEERSVEILIGHEID - uw verkeersveiligheid ook onze zorg

De PvdA fractie organiseert op donderdagavond 18 juni a.s. een avond over de Verkeersveiligheid in de stad, in uw buurt. Dit als een vervolg op onze actie IK FLITS MEE. Met deze actie hebben wij van heel veel Dordtenaren reacties ontvangen (deze bewoners worden allemaal persoonlijk uitgenodigd), waaruit een lijst is voortgekomen met gevaarlijke knelpunten in onze stad. Eveneens droegen bewoners suggesties aan om knelpunten op te lossen met andere inrichting van de weg. Men mist de handhaving van de politie, men ziet de politie maar zelden op plekken die men gevaarlijk vindt. De 30 km straten werden veel genoemd als bron van ergernis, omdat vrijwel niemand zich hieraan houdt. Ook is er vraag naar een permanent Meldpunt Verkeer.

Daarom organiseert de PvdA fractie de Verkeersveiligheid avond. Noteert u alvast de datum in uw agenda: DONDERDAG 18 JUNI A.S. Want uw verkeersveiligheid is ook onze zorg.

Nadere berichten volgen. Volg ons via deze website, twitter en facebook. Uitnodigingen worden binnenkort verzonden.

 

Lees meer Reageer

MINDER REGELS

MINDER REGELS

Adviescommissie Fysiek, woensdag 8 april 2015: Agenda voor de Stad 2015-2018 - Jacqueline van den Bergh: Het onderdeel Beheer van de fysieke ruimte kwam in deze commissie aan de orde. Wethouder Reynvaan vroeg aan de commissieleden om hun reacties, zodat deze bij de verdere uitwerking verwerkt worden. Voor de PvdA is belangrijk: 1) minder regels - maar wel duidelijkere regels voor burgerinitiatieven zodat mensen weten waar ze aan toe zijn; 2) meer zelfwerkzaamheid en cofinanciering; 3) meer innovaties. De PvdA wil meer aandacht voor assetmanagement (onderhoud wegen, leidingen, gebouwen). Hierin is de gemeente de samenwerking aangegaan met Rotterdam. Op verzoek van onder meer de PvdA wordt hierover appart gesproken in een volgende Adviescommissie.

 

 

Lees meer Reageer

DUURZAAMHEID: WE DOEN HET SAMEN - N3 80 km

DUURZAAMHEID: WE DOEN HET SAMEN - N3 80 km

Adviescommissie Fysiek, woensdag 8 april 2015: Opgaveplan Duurzaamheid 2015-2018 - Jacqueline van den Bergh: Inspreker Jan de Keijzer (Duurzaamheid) vertelde weinig terug te zien van hun inbreng in dit Opgaveplan. Hij zou graag een volgende versie zien: 2.0, met de titel: Duurzaamheid, we doen het samen. Volgens Jan moet er ook een Spoorboekje komen met prestaties voor de komende 4 jaar. De PvdA kan zich vinden in deze lijn. Wethouder vd Linden zegde toe dat een soort van Spoorboekje er ook komt, met concretere afspraken. Het Opgaveplan is een globaal plan met de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Duurzaamheid komt terug in alle beleidsterreinen. De thema's zijn: ...

 

Lees meer Reageer

MET VERTROUWEN LINKSOM

MET VERTROUWEN LINKSOM

Zaterdag 11 april 2015 togen veel partijgenoten naar Nieuwegein waar de politieke ledenraad van de Partij van de Arbeid bijeenkwam. Onderwerp was de evaluatie van de statenverkiezingen en hoe nu verder. Het aanvankelijke plan om eerst aan tafels de provinciale resultaten te bespreken werd via een aangenomen ordevoorstel overgeslagen, waarna direct plenair het debat werd aangevangen.
Wij zijn een beweging die te weinig naar buiten treden, zei Hans Spekman in zijn openingswoord. Waarna hij aangaf dat het niet alleen gaat om onze ...

 

Lees meer Reageer

LEVENDIGE BINNENSTAD - MEER GEBRUIK MAKEN VAN HET WATER

LEVENDIGE BINNENSTAD - MEER GEBRUIK MAKEN VAN HET WATER

Adviescommissie Bestuur & Middelen, woensdag 8 april 2015: Levendige binnenstad - Peter Puik: Dordrecht is een stad met een levendige binnenstad die op vele momenten bruist zoals op de marktdagen, tijdens de boekenmarkt en allerlei andere activiteiten. Om de binnenstad bruisend te houden in deze tijd is het van belang om ook andere zaken te bekijken. De PvdA kan zich voorstellen dat het bevaren van het water in de Voorstraathaven daar één van is. Wel wil de PvdA dat goed wordt gekeken of het bevaren van de Voorstraathaven geen schade gaat geven aan de panden. Om zo nog meer rotte panden in de stad ...

 

Lees meer Reageer

NOG EENMAAL VRIJVAL VAN MINIMAGELDEN NAAR GEMEENTEN - PvdA komt met voorstellen voor besteding Minimagelden

NOG EENMAAL VRIJVAL VAN MINIMAGELDEN NAAR GEMEENTEN - PvdA komt met voorstellen voor besteding Minimagelden

DRECHTRAAD dinsdag 7 april 2015: 2 Moties Minimabeleid/Bezuinigingen Trap Af - Cor van Verk: Eerder had de Drechtraad besloten de ca. 1 miljoen euro die overgehouden is van het Minimabeleid niet te laten vrijvallen, maar eerst een goede uitwerking van de bezuinigingsvoorstellen (Trap Af) te bespreken. De PvdA is van mening dat deze onderbesteding bij het Minimabeleid wel het Minimabeleid toebehoort. Er moet opnieuw goed bekeken worden waar het Minimabeleid extra ondersteuning nodig is, bijv. ook bijzondere bijstand ook voor mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum (is nu 110%, dus ook werkenden en ZZP'ers). Zo wil de PvdA nog verder onderzoeken waaraan het het best ...

 

Lees meer Reageer

PROBLEMEN MET DE PGB UITBETALINGEN ZAL NOG MAANDEN DUREN, aldus directeur SDD

PROBLEMEN MET DE PGB UITBETALINGEN ZAL NOG MAANDEN DUREN, aldus directeur SDD

Drechtsteden Dinsdag 7 april 2015 - Carrousel Sociaal: WMO en Maatwerkvoorzieningen - Cor van Verk: Yvonne Bieshaar - directeur Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) - gaf eerst een inleiding over de stand van zaken bij de WMO. Er zijn inmiddels 300 keukentafelgesprekken gevoerd, en dat is geen sinecure. Het is een dagelijkse zoektocht naar wat de beste zorg is voor de aanvragers. Er zijn slechts 4 bezwaarschriften en 1 klacht binnengekomen. Nog lang niet zijn alle gegevens op orde. Dat is de grootste zorg. Een grote groep clienten zijn nog niet in beeld bij de SDD, wel bij andere instellingen (zoals Centraal Indicatie Orgaan). En die gegevens moeten op elkaar worden afgestemd. De herindicaties voor 1 januari 2016 gaan m.i.v. 1 juli 2015 van start. De problemen met de PGB uitbetalingen zal nog maanden duren, vreest Yvonne. De SDD heeft een brood-nood regeling, nog maar ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: NIET LOGISCH POLITIEBUREAU WEG TE HALEN IN DORDT WEST

PVDA: NIET LOGISCH POLITIEBUREAU WEG TE HALEN IN DORDT WEST

Krispijn is een Veiligheidsrisicogebied, zei Cor van Verk in het gesprek met politieke partijen tijdens de Braderie in Oud Krispijn op zaterdag 11 april 2015. Er is inmiddels enorm veel in geinvesteerd om de wijk gemeleerder en aantrekkelijker te maken. Schoon, heel en veilig blijft nog steeds heel belangrijk. Dan is het niet logisch het politiebureau in De Genestetstraat (voor heel Dordt West) weg te halen. Het politiebureau staat op de nominatie te verdwijnen in het kader van bezuinigingen. De politie valt tegenwoordig onder Rotterdam/Rijnmond, directe invloed is daarmee lastig geworden. Maar je kunt wel een duidelijk signaal afgeven, aldus Cor. Ook de Tweede Kamerfracties moeten op de hoogte worden gesteld van de noodzaak van het vasthouden van de opgaande lijn in herstructureringsgebieden.

OKBZ is een actie gestart om het politiebureau te behouden.

 

Lees meer Reageer

SPEEDDATEN MET PVDA IN MERZ VRIJDAGAVOND 10 APRIL 2015

SPEEDDATEN MET PVDA IN MERZ VRIJDAGAVOND 10 APRIL 2015

Heb je misschien politieke ambities? Heb je zelf vragen aan (lokale) politici? Vind je het leuk om andere actieve jongeren te ontmoeten?  

Kom dan naar onze speeddate-avond op vrijdagavond 10 april van 20.30-22.30 uur in café Merz (zaal boven). Deze avond is speciaal  voor onze (jong)ere leden en belangstellenden.

We hopen je te mogen begroeten en samen wat te drinken !
Ken je daarnaast jonge mensen die geïnteresseerd zijn in de politiek? Neem ze mee!

 

Lees meer Reageer

PVDA OP BRADERIE IN OUD KRISPIJN OP ZATERDAG 10 APRIL 2015 OVER VERKEERSVEILIGHEID

PVDA OP BRADERIE IN OUD KRISPIJN OP ZATERDAG 10 APRIL 2015 OVER VERKEERSVEILIGHEID

PvdA staat zaterdag 11 april 2015 met een kraam op de Braderie in Oud Krispijn, die gehouden wordt bij het politiebureau aan De Genestetstraat (achter de Brouwersdijk). OKBZ organiseert deze Braderie. Er is een discussie met politieke partijen over het aanblijven van de politiepost (staat op de nominatie om te verdwijnen).

De PvdA gaat in gesprek met bewoners over de verkeersveiligheid in hun buurt, in het kader van de actie Ik Flits Mee. Uit de Meldingen die de PvdA heeft ontvangen kwamen Hugo de Grootplein en Brouwersdijk naarvoren. Hugo de Grootplein gaat nu aangepakt worden. Nu verder met de Brouwersdijk/hoek B. Toussaintstraat. En wat bewoners nog verder naarvoren brengen.

 

Lees meer Reageer

STRALENDE DAG VOOR SPORT OLYMPIADE

STRALENDE DAG VOOR SPORT OLYMPIADE

Vrijdag 10 april 2015 was een prima dag voor de Sport Olympiade, waar diverse Dordtse middelbare scholen met elkaar de strijd aanbonden in verschillende sporten, op het ruime Sportpark Schenkeldijk in Sterrenburg. Er werd flink om de punten gestreden in onder meer de sporten hockey, korfbal en volleybal (op een springkussen).

Het evenement werd druk bezocht en het was een prachtige stralende dag ervoor.

 

Lees meer Reageer

VRIJDAGAVOND 10 APRIL 2015: SPEEDDATE-AVOND IN CAFE MERZ

VRIJDAGAVOND 10 APRIL 2015: SPEEDDATE-AVOND IN CAFE MERZ

Heb je misschien politieke ambities? Heb je zelf vragen aan (lokale) politici? Vind je het leuk om andere actieve jongeren te ontmoeten?  

Kom dan naar onze speeddate-avond op vrijdagavond 10 april van 20.30-22.30 uur in café Merz (zaal boven). Deze avond is speciaal  voor onze (jong)ere leden en belangstellenden.

We hopen je te mogen begroeten en samen wat te drinken !
Ken je daarnaast jonge mensen die geïnteresseerd zijn in de politiek? Neem ze mee!

Hartelijke groet, namens het bestuur van de afdeling Dordrecht,

Katja Rusinovic,
Voorzitter PvdA afdeling Dordrecht

 

Lees meer Reageer

AGENDA GEMEENTERAAD en ADVIESCOMMISSIES WOENSDAG 8 APRIL 2015 - 19.45 uur in Stadskantoor

AGENDA GEMEENTERAAD en ADVIESCOMMISSIES WOENSDAG 8 APRIL 2015 - 19.45 uur in Stadskantoor

19.45 uur: GEMEENTERAAD - vergaderzaal 1

20.00 uur: COMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN - vergaderzaal 1: Verlevendigen Binnenstad vanaf het Water; Stand van Zaken Levendige Binnenstad/Leegstand; Startnotitie Vastgoednota 2015-2018 en Vastgoedbedrijf Opdracht Geven; De Munt en Stichting UitMuntend

20.00 UUR: COMMISSIE FYSIEK - vergaderzaal 3: Opgaveplan Duurzaamheid 2015-2018; Inrichting Nieuwe Damplein; Agenda voor de Stad Openbare Ruimte

20.00 uur: COMMISSIE SOCIAAL - vergaderzaal 5: Verordening en Beleidsregels Beschermd Wonen en Opvang; Programma Hofkwartier, Project Openbare Ruimte; Stihting Energiehuis

Klik op Gemeenteraad en Commissies voor de complete agenda met de stukken

 

Lees meer Reageer

AGENDA DRECHTSTEDEN DINSDAG 7 APRIL 2015 - Gemeentehuis Zwijndrecht, vanaf 19.30 uur

AGENDA DRECHTSTEDEN DINSDAG 7 APRIL 2015 - Gemeentehuis Zwijndrecht, vanaf 19.30 uur

19.35 uur: CARROUSEL INTEGRAAL: Inpassing Meerjarenprogrmma Drechtsteden in de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

19.35 uur: CARROUSEL SOCIAAL: WMO en Maatwerkvoorzieningen

21.15 uur: DRECHTRAAD: Financiele Beleidsstukken (Controleprotocol 2015; Financiele Verordening; Controle Verordening; Financieringsstatuut; Beleidskader Risicomanagement en Weerstandsvermogen en praktische uitwerking - laten vervallen Nota Reserves en Weerstandsvermogen; Bijdrageverordening- intrekken van het Uitvoeringsbesluit Financien Sociale Dienst Drechtsteden

Klik hier voor de complete agenda en stukken

 

 

Lees meer Reageer

STOP INNING OUDERBIJDRAGE

STOP INNING OUDERBIJDRAGE

Gemeenteraad dinsdag 31 maart 2015: Motie Inning Ouderbijdrage - Cor van Verk: De PvdA heeft samen met GroenLinks, VSP en SP de motie ingediend, waarin het college wordt gevraagd af te zien van de inning van de Ouderbijdrage voor Jeugdhulp, zolang het nationaal onderzoek loopt (door Pvda staatssecretaris Martin van Rijn) naar de mogelijke ongewenste effecten van de Ouderbijdrage. Sinds 1 januari 2015 is die Ouderbijdrage verplicht. Maar veel gemeenten weigeren de Ouderbijdrage te innen. PvdA, GL, VSP en SP vinden het onwenselijk dat kinderen vanwege financiele redenen de noodzakelijke jeugdhulp zouden moeten ontberen.

De motie is jammergenoeg niet aangenomen door de gemeenteraad.

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief