Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · pvdadordrecht@upcmail.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 26 MEI 2015 - 20.00 uur in Stadskantoor

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 26 MEI 2015 - 20.00 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - vergaderkamer 1: Dagrecreatieterrein Nieuwe Dordtse Biesbosch / De Viersprong; Zelfbouwlocaties op deelgebied B-Noord Stadswerven; Stand van Zaken Bomenziekten 2014; Uitbreiding Gemeentelijke Monumentenlijst

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - vergaderkamder 3: Visie Sportparken; Instroom van Asielzoekers/VluchtelingenWerk; Clientondersteuning MEE; Clientondersteuning 2016

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN - vergaderkamer 5: Algemeen Bestuur Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J)/Definitieve Begroting DG&J/Jaarrekening DG&J; Jaargesprek Veiligheidsregio; Zienswijze Begroting 2016 GR Omgevingsdienst ZHZ/Jaargesprek Omgevingsdienst ZHZ; Jaarsteukken Gemeente Dordrecht 2014

 

 

Lees meer Reageer

RUIMTE GEVEN VERGT LEF EN CREATIVITEIT

RUIMTE GEVEN VERGT LEF EN CREATIVITEIT

Donderdagmiddag 21 mei 2015 was er in het Meeting House aan de J. de Wittstraat een bijeenkomst over Stadsontwikkeling naar de toekomst toe. In de presentatie van Paul Gerretsen van de Vereniging Deltametropool kwam naarvoren dat Nederland een sterke planningstraditie heeft gekend vanaf de 2e Wereldoorlog. Dat was logisch bij de wederopbouw, maar die traditie zit ons nu in de weg. De trek naar de stad neemt toe en er ontstaan steeds meer en grotere netwerk steden. Het grootschalig plannen wordt steeds lastiger in steden en megaregio's, zoals Amsterdam, Brussel en Keulen. Er wordt nu veel meer om creativiteit, ...

 

Lees meer Reageer

PVDA WIL DUIDELIJKE AFSPRAKEN BIJ WERKZAAMHEDEN OM OVERLAST VOOR OMWONENDEN TE BEPERKEN

PVDA WIL DUIDELIJKE AFSPRAKEN BIJ WERKZAAMHEDEN OM OVERLAST VOOR OMWONENDEN TE BEPERKEN

PvdA commissielid Peter Puik stelt schriftelijke vragen aan het college over de grote overlast bij de direct omwonenden van de nieuwe Primark in de Drievriendenhof. De PvdA vindt het geweldig dat de nieuwe Primark er komt en begrijpt dat een langere periode nodig is voor het verbouwen om het pand aantrekkelijk te maken voor de klanten.

Uit contacten met de stad blijkt echter dat de verbouw van de Drievriendenhof om de Primark mogelijk te maken meer overlast geeft aan de naast wonende bewoners dan van te voren was afgestemd. Wethouder Sleeking heeft in de raadscommissie Fysiek aangegeven dat hij op de hoogte is van deze overlast. En dat er wel afspraken zijn gemaakt, maar volgens de bewoners wordt daar niet aan gehouden. Zo zou er toch al ...

 

Lees meer Reageer

PVDA ZIET GRAAG MAATWERK BIJ PARKEERREGULERING

PVDA ZIET GRAAG MAATWERK BIJ PARKEERREGULERING

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 19 mei 2015: Parkeerregulering Energiehuis en Omgeving - Jacqueline van den Bergh: Energieterrein wordt per 1 januari 2016 betaald parkeren ingevoerd, zowel op straat als in de parkeergarage. Op straat wordt het duurder dan in de parkeergarage. De PvdA is voorstander van verschil: op straat duurder dan in de parkeergarage. Dit is in lijn met wat je overal elders in de stad doet. In de omgeving van het Energieterrein (andere kant van de Noordendijk) is er geen betaald parkeren. Een meerderheid van de bewoners wil dit niet. Betaald parkeren wordt alleen ingevoerd als een meerderheid van bewoners hierom vraagt. De PvdA vindt dan ook dat je de bewoners hiermee verder niet moet lastig vallen als gemeente. Bewoners komen zelf wel met het verzoek als zij vinden dat het nodig is. Voor veel bewoners is betaald parkeren ...

 

Lees meer Reageer

BESTEMMINGSPLAN DERDE MERWEDEHAVEN: BEDRIJVENTERREIN NAAST NIEUW RECREATIEGEBIED

BESTEMMINGSPLAN DERDE MERWEDEHAVEN: BEDRIJVENTERREIN NAAST NIEUW RECREATIEGEBIED

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 19 mei 2015: Bestemmingsplan 3e Merwedehaven - Peter Puik: De PvdA is accoord met dit Bestemmingsplan. Er worden beperkingen opgelegd wat betreft het verkeer naar en van het bedrijventerrein van milieucategorie 4.2. Dit ten behoeve van bewoners op de Staart. Het bedrijf PROAV zelf wil geen verkeersbeperkingen en wil liever een hogere milieucategorie (5.2). Dit om makkelijker bedrijven te kunnen aantrekken. De PvdA is accoord met de beperkingen. Naast het Bestemmingsplan komt er nog een Inrichtingsplan voor de Merwedeheuvel (Recreatiegebied) en er is een eeuwigdurende zorgplicht van gemeente en provincie voor het gebied. In het Bestemmingsplan is er ook ruimte voor evenementen in het recreatiegebied.

 

Lees meer Reageer

HISTORISCHE SCHEPEN HOREN BIJ DE STADSWERVEN - PvdA wil een concrete uitwerking van de plannen incl. financien in oktober

HISTORISCHE SCHEPEN HOREN BIJ DE STADSWERVEN - PvdA wil een concrete uitwerking van de plannen incl. financien in oktober

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 19 mei 2015: Stichting Leefwerf De Biesbosch - Jacqueline van den Bergh: Opnieuw stonden de plannen van Stichting Leefwerf De Biesbosch centraal in deze adviescommissie. Elio Barone gaf een korte presentatie en visie op de uitwerking en kosten van de plannen in de Zuidelijke Insteekhaven. Ook zei hij nauw samen te werken met relevante partners, zoals Stichting Binnenvaart, die kennis van zaken hebben. Op de vraag van de PvdA of hij de plannen zelf wil gaan uitvoeren en of de plannen flexibel zijn, antwoordde Elio dat hij samenwerkt met gemeente, maar gemeente voert uit. Ook sprak de heer Barone van een openbare aanbesteding. Daarnaast vertelde Elio dat het programma flexibel is in te vullen. De PvdA vindt het belangrijk dat er ook ruimte is voor varend erfgoed (historische boten die bewoond worden en die nog varen). Dit geeft een duidelijke relatie met de binnenstad en geeft iets extra's ...

 

Lees meer Reageer

KLACHTEN OVER EERDER BETALEN HUUR

KLACHTEN OVER EERDER BETALEN HUUR

Nog niet zolang geleden konden huurders van Woonbron de huur ook nog later in de maand betalen. Nu moet voor de eerste van de maand de huur van die maand betaald zijn. Tijdens de bijeenkomst in De Admiraal woensdagmiddag 20 mei 2015 hadden bewoners hierover klachten. 1 Bewoner was zelfs geconfronteerd met de deurwaarder omdat zij gewoon tijdens de maand betaalde. Dat werd gezien als een huurachterstand. De heer Zwijnenburg (directeur Woonbron) zei dat het standaard beleid is van Woonbron, maar hij wilde graag hierover met de bewoonster in gesprek. De SP heeft handtekeningen opgehaald in Wielwijk tegen huurverhogingen en verzamelde allerlei klachten. Veel klachten waren er over ...

 

 

 

 

Lees meer Reageer

SCHONE LUCHT ACTIE IN DE DRECHTSTEDEN OP DE DRECHTSE RING

SCHONE LUCHT ACTIE IN DE DRECHTSTEDEN OP DE DRECHTSE RING

Zaterdag 23 mei 2015 heeft Milieudefensie Drechtsteden een schone lucht actie gepland op de Drechtse ring (N3, A15 en A16). Begin juni zal waarschijnlijk de rapportage Luchtkwaliteit Drechtsteden worden besproken in de gemeenteraden.

Milieudefensie wil dan op en rond deze wegen laten zien dat de maximumsnelheid terug moet naar 80 km. Op meerdere viaducten en tunnels staan mensen met spandoeken 80 km voor gezonde lucht. Op de N3 zijn geen viaducten. Daar worden blijken van ondersteuning getoond op een paar plekken waar geluidschermen staan dichtbij woningen.

De PvdA heeft de N3 geadopteerd en steunt de actie om minder hard te rijden op de N3, A16 en A15. Wilt u meedoen met de actie? U kunt u aanmelden via drechtsteden@milieudefensie.nl

Ook kunt u de petitie voor Schone Lucht ondertekenen. Klik hier.

 

 

Lees meer Reageer

AGENDA VAN DE ADVIESSCOMMISSIES DINSDAG 19 MEI 2015 - vanaf 19.45 uur in Stadskantoor

AGENDA VAN DE ADVIESSCOMMISSIES DINSDAG 19 MEI 2015 - vanaf 19.45 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - vergaderkamer 1: Jeugd: Ventieltafels, Serviceorganisatie en Plan Veilig Thuis; Lokale Ontwikkelingen Jeugdhulp; Medezeggenschap van kinderen en jongeren en de Nieuwe Jeugdwet; Onderzoek achtergronden hoog percentage Meldingen vermoedens Kindermishandeling AMK ZHZ; Reactie van LHV Huisartsenkring ZHZ op veranderingen Jeugd- en Ouderenzorg; Wethoudersbrief PVA en VT rapportage SO; WMO - Sociale Wijkteams en Lokaal Uitvoeringsplan; WMO Uitvoeringsplan Dordrecht 2015-2018; Verordening Algemene Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Dordrecht

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN - vergaderkamer 5: Regionaal Project Noordoevers: Aanbevelingen uitvoeren; Onderzoek naar Project Noordoevers; Huurovereenkomsten Dordrecht; Overzicht stand van zaken Moties; Startnotitie Vastgoednota 2015-2018 en Vastgoedbedrijf Opdracht geven

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - vergaderkamer 3: Bestemmingsplannen Derde Merwedehaven en Uitbreiding Geluidzone Derde Merwedehaven; Rapportage plannen en exploitatie Leefwerf de Biesbosch; Parkeerregulering Energiehuis en Omgeving

Klik op de Adviescommissie voor de volledige agenda met stukken.

 

Lees meer Reageer

GEMEENTERAAD DINSDAG 12 MEI 2015: PVDA voor vuurwerkvrije zone(s) als bewoners daarom vragen

GEMEENTERAAD DINSDAG 12 MEI 2015: PVDA voor vuurwerkvrije zone(s) als bewoners daarom vragen

VUURWERKVRIJE ZONES - Bahattin Guler: De PvdA heeft al eerder aangegeven niet echt voor van bovenaf verplicht opgelegde vuurwerkvrije zones te zijn. Echter wij hebben ook meerdere malen aangegeven dat wij er zijn voor onze burgers en burgerinitiatieven van harte ondersteunen.
Als er burgers zijn die graag een vuurwerkvrije zone willen hebben in een beperkt gebied - bijvoorbeeld hun eigen straat - waarbij minimaal ...

 

Lees meer Reageer

7 JUBILERENDE GEMEENTERAADSLEDEN - bij elkaar meer dan 90 jaar in de raad

7 JUBILERENDE GEMEENTERAADSLEDEN - bij elkaar meer dan 90 jaar in de raad

In de gemeenteraad van dinsdag 12 mei 2015 werden 7 gemeenteraadsleden in het zonnetje gezet vanwege het feit dat zij minimaal al meer dan twaalf en een half jaar gemeenteraadslid zijn. Burgemeester Brok somde hun kwaliteiten op en roemde hun jarenlange ervaring en inzet voor het publieke belang. Bij elkaar zitten de jubilarissen meer dan 90 jaar in de raad. Alle jubilarissen ontvingen een prachtige bos bloemen en een fles Kings Orange.

PvdA raadslid Jacqueline van den Bergh is ook een van de jubilarissen.

Op de foto v.l.n.r.: Bert Staat (CU-SGP), Ahmet Karipinar (GL), Jacqueline van den Bergh (PvdA), David Schalken (BVD), Dirk Pols (VVD), Leny Kuhlemeyer (BVD) en Henk Tazelaar (VSP).

 

Lees meer Reageer

GEMEENTERAAD DINSDAG 12 MEI 2015: PvdA: Geef second opinion over kwaliteit bomen Museumstraat

GEMEENTERAAD DINSDAG 12 MEI 2015: PvdA: Geef second opinion over kwaliteit bomen Museumstraat

PROGRAMMA HOFKWARTIER - Project Openbare Ruimte - Nilufer Sonmezer: Naar aanleiding van de bespreking in de Adviescommissie hadden de SP en GL Amendementen ingediend om wijzigingen aan te brengen in het voorstel. De SP wil van de Museumstraat een autoluwe straat maken met een vaste poller. GroenLinks wil meer bomen behouden (worden in het voorstel gesloopt) omdat die nog van goede kwaliteit zijn. Alle 14 bomen verdwijnen, en komen er minder voor terug. Gezonde bomen moeten kunnen blijven. GL heeft informatie dat die bomen nog 20 jaar mee kunnen. 5 Bomen verdwijnen, die moeten elders in stad teruggeplaatst worden.
De PvdA merkte op dat er goede verkeersdoorstroming moet zijn in de Museumstraat. Daarom is er een doseerpoller nodig. Dit is ook besloten in het VerkeersCirculatiePlan Binnenstad. De PvdA is dan ook niet accoord met ...

 

Lees meer Reageer

GEMEENTERAAD DINSDAG 12 MEI 2015: PvdA tegen Privatisering Toezicht

GEMEENTERAAD DINSDAG 12 MEI 2015: PvdA tegen Privatisering Toezicht

SP MOTIE TEGEN PRIVATISERING STADSTOEZICHT - Bahattin Guler: Veiligheid en Toezicht is een primaire taak van de overheid. Privatisering vindt de PvdA dan ook geheel onwenselijk. Kostenbesparing gaat ten koste van de kwaliteit. Wij hebben twijfel over waarborgen privacy van burgers. Er is veel onduidelijkheid over hoe de invulling is straks. Laten we de informatie heel goed volgen. Het Rapport naar onderzoek Privatisering heb ik gelezen. Dat gaat over de scenario’s. Waar het om gaat is: hoe gaat het straks? Toezicht zelf deelt uw mening niet over privatisering. Je hebt onbezoldigde en bezoldigde ...

 

Lees meer Reageer

GEMEENTERAAD DINSDAG 12 MEI 2015: Motie Vreemd aan de Orde van de Dag

GEMEENTERAAD DINSDAG 12 MEI 2015: Motie Vreemd aan de Orde van de Dag

UITSPRAKEN WETHOUDER IN VAKBLAD UNIE VAN WATERSCHAPPEN - Bahattin Guler: Naar aanleiding van het interview met wethouder Sleeking in tijdschrift 'het Waterschap' hebben wij deze motie opgesteld. Volgens wethouder Sleeking ligt de oorzaak van vervuiling van de stad en het niet hebben van een eenheidscultuur wellicht bij de immigranten (oftewel Turken, Marokkanen, Polen, etc). Een onacceptabele conclusie als u het ons vraagt. De schuld afschuiven op de immigranten is wel erg gemakkelijk. Wij zijn van mening dat juist deze gedachtengang niet bijdraagt aan een eenheidscultuur zowel binnen de stad als binnen Nederland. Ook in onze raad en in de partij van de wethouder zelf, zitten kinderen van immigranten die ...

 

Lees meer Reageer

GEMEENTERAAD DINSDAG 12 MEI 2015: STEMVERKLARINGEN BOMEN WOLWEVERSHAVEN EN HISTORISCHE BOTEN STADSWERVEN

GEMEENTERAAD DINSDAG 12 MEI 2015: STEMVERKLARINGEN BOMEN WOLWEVERSHAVEN EN HISTORISCHE BOTEN STADSWERVEN

HERSTEL KADE WOLWEVERSHAVEN - Jacqueline vd Bergh: De PvdA heeft goede nota genomen van de opmerkingen van wethouder Reynvaan in de Adviescommissie dat zij haar uiterste best gaat doen om de grote bomen te behouden, bij de renovatie van de kade Wolwevershaven. Wij ondersteunen dit van harte en hopen dat het lukt. En gaan accoord met dit voorstel.

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN STADSWERVEN - Jacqueline vd Bergh: In de Adviescommissie was er grote overeenstemming om ook ruimte te maken voor ligplaatsen voor historische schepen in en bij de Zuidelijke Insteekhaven, naast plezierjachten en waterwilla’s. Wethouder Sleeking verzekerde ons dat dit mogelijk was in dit nieuwe Voorontwerp Bestemmingsplan Stadswerven. Inmiddels hebben wij berichten ontvangen dat dit niet het geval zou zijn. Maar wij gaan ervan uit dat het wel mogelijk is en wij vertrouwen op de concrete beantwoording van wethouder Sleeking dat het wel kan in dit nieuwe voorontwerp bestemmingsplan. In dit licht gaan wij gaan dan ook accoord met het vrijgeven voor inspraak van dit stuk.

 

Lees meer Reageer

AANDACHT OVERLIJDEN ARCO BAKKER EN OVERHANDIGING FOTO DOOR NESTOR RAAD AAN BURGEMEESTER

AANDACHT OVERLIJDEN ARCO BAKKER EN OVERHANDIGING FOTO DOOR NESTOR RAAD AAN BURGEMEESTER

Bij aanvang van de Gemeenteraad dinsdagmiddag 12 mei 2015 herdacht burgemeester Brok het plotselinge overlijden van de actieve burger en PvdA'er Arco Bakker. Hij prees zijn inzet voor de stad.

Nelleke de Smoker (nestor van de raad) overhandigde namens de raad aan burgemeester Arno Brok een foto met Arno en Koningspaar tijdens de Koningsdag in Dordrecht. Nelleke gaf een grote pluim aan de burgemeester, vrijwilligers en organisatoren voor de uitstekende organisatie en presentatie van Dordrecht deze dag. 

Lees meer Reageer

PvdA stelt vragen aan college over de toenemende druk en onduidelijke eisen bij het organiseren van activiteiten en evenementen

PvdA stelt vragen aan college over de toenemende druk en onduidelijke eisen bij het organiseren van activiteiten en evenementen

Steeds vaker ontvangt de PvdA klachten van bewoners en ondernemers die leuke activiteiten/evenementen willen organiseren in hun buurt en of in de stad. Zij worden dan geconfronteerd met steeds meer eisen op het gebied van vergunningen en veiligheid. Nu is veiligheid uiteraard een belangrijk onderwerp, maar steeds meer aanvullende eisen - en vooral ook - de onduidelijke en steeds veranderende eisen - zoals informatie over aantal kramen, plaatsing van kramen, afmeting van kramen, gebruik apparaten, eisen t.a.v. gebruik materiaal (bijv. dure communicatiesystemen), wat wel en niet mag, etc. - brengen de organisatoren weleens tot wanhoop en doet het verlangen om iets leuks te organiseren voor de buurt of de stad geen goed.

Daarnaast ontvangen de organisatoren belangrijke informatie en voorwaarden regelmatig pas vlak voor ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA GEMEENTERAAD DINSDAG 12 MEI 2015: vanaf 14.00 uur in Raadzaal Stadhuis te Dordrecht

AGENDA GEMEENTERAAD DINSDAG 12 MEI 2015: vanaf 14.00 uur in Raadzaal Stadhuis te Dordrecht

BESPREEKONDERWERPEN:

Privatisering Stadstoezicht; Vuurwerkvrije Zones in Dordrecht; Startnotitie Vastgoednota 2015-2018; Startnotitie Procesgang Toekomst Zwembadaanbod; Programma Hofkwartier

Klik hier voor de complete agenda met alle stukken

 

Lees meer Reageer

5 CONCEPTEN PRINS CLAUSBRUG TUSSEN STADSWERVEN EN DE BINNENSTAD - mogelijkheden van een Tuinbrug?

5 CONCEPTEN PRINS CLAUSBRUG TUSSEN STADSWERVEN EN DE BINNENSTAD - mogelijkheden van een Tuinbrug?

Woensdagmiddag 6 mei 2015 werd op de Stadswerven in Dordt Yart de 5 ontwerpen gepresenteerd voor de brug tussen Stadswerven en de binnenstad gepresenteerd. Via een prijsvraag zijn veel ontwerpen binnengekomen, waar uiteindelijk 5 uit zijn geselecteerd. Bewoners kunnen stemmen op het ontwerp van hun voorkeur. Een vakjury zal uiteindelijk het winnende ontwerp kiezen, waarbij men uitdrukkelijk aangeeft ...

 

Lees meer Reageer

ZWEMBAD DE DUBBEL IN DUBBELDAM - renovatiie of nieuwbouw?

ZWEMBAD DE DUBBEL IN DUBBELDAM - renovatiie of nieuwbouw?

Op de agenda van de Gemeenteraad op dinsdag 12 mei 2015 staat ondermeer ook het onderwerp: De toekomst zwembad De Dubbel in Dubbeldam.

Dit zwembad is een belangrijke voorziening in Dubbeldam, maar ook voor veel Dordtenaren buiten Dubbeldam die daar een baantje zwemmen, en bij aangenaam weer buiten kunnen zitten.

Het gaat in principe om renovatie van het zwembad.

De PvdA ziet daarnaast ook graag dat de optie van nieuwbouw wordt uitgewerkt. Volgens de PvdA kost dat nauwelijks meer.

Wat vindt u? Renovatie of Nieuwbouw?

Laat het ons weten via info@pvdadordrecht.nl

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief