Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

Armoedebestrijding is draagt bij aan bestrijding van eenzaamheid

Armoedebestrijding is draagt bij aan bestrijding van eenzaamheid

Adviescommissie Sociaal - dinsdag 24 mei 2016: Motie Eenzaamheid - Nilufer Sonmezer: Eenzaamheid is steeds meer aanwezig in alle leeftijdsgroepen en niet, zoals vaak als vanzelfsprekend wordt aangenomen, beperkt tot vooral ouderen. Er wordt steeds meer eenzaamheid waargenomen bij jongeren 18-23 jaar en de groep 35-55 jaar. Ook veel mantelzorgers, vooral jeugdigen, hebben door hun intensieve werk te maken met sociale en emotionele eenzaamheid.

Als we eenzaamheid willen aanpakken pleiten wij voor een aanpak van eenzaamheidsproblemen die dienen afgestemd te worden op de kenmerken van diverse doelgroepen. Daarin kunnen we onderscheiden: 1) Problemen die kunnen worden opgelost door praktijken die erop gericht zijn de participatie van mensen te vergroten. 2) Problemen die vragen om een specifiek op het individu afgestemde aanpak. Als wij kijken naar de initiatieven die er zijn, wordt er al wel ...

 

Lees meer Reageer

SLIM SLOPEN: PvdA verwacht een Plan van Aanpak in combinatie met Duurzaamheid en Circulaire Economie

SLIM SLOPEN: PvdA verwacht een Plan van Aanpak in combinatie met Duurzaamheid en Circulaire Economie

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 24 mei 2016: Motie Slim Slopen - Jacqueline van den Bergh: Via de motie is het college opgeroepen om bij het slopen van gebouwen zoveel mogelijk materialen voor hergebruik te selecteren, zodat er zo min mogelijk afval overblijft. Dit in combinatie met leer/werk trajecten. De gemeente is hiermee aan de slag. De PvdA wil een concreter Plan van Aanpak, ook in relatie met Duurzaamheid en Circulaire Economie. Hergebruik van materialen wordt steeds belangrijker, zodat uiteindelijk er nauwelijks meer afval is.

 

Lees meer Reageer

OVERLAST HOUTSTOOK SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID - PvdA wil dat gemeente motie op VNG-congres steunt

OVERLAST HOUTSTOOK SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID - PvdA wil dat gemeente motie op VNG-congres steunt

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 24 mei 2016: Vragen aan college over Overlast Houtstook - Jacqueline van den Bergh: Ons bereiken berichten uit de stad dat er veel overlast is van houtstook. Bij de verbranding van hout in kachels en haarden komen verschillende schadelijke stoffen vrij. Inademing van deze rook kan dan ook gezondheidsschade opleveren. Er zijn onvoldoende mogelijkheden tot handhaving. Wat is de stand van zaken in Dordrecht? Is er veel overlast? En wordt er gehandhaafd? Op het VNG-congres in juni a.s. worden door de Amersfoort en Leeuwarden de motie Houtstook ingediend, om te komen tot betere regelgeving waarop gehandhaafd kan worden. Gaat u deze motie te steunen?

Wethouder van der Linden vertelde dat er incidenteel wordt geklaagd. Er wordt ook wel handhavend opgetreden, maar de regelgeving is onduidelijk. De wethouder zei de motie goed te willen bestuderen en wellicht de motie te steunen. De PvdA wil dat de motie wordt gesteund. De wethouder komt erop terug.

 

Lees meer Reageer

In Den Witten Haen wordt tijdelijk In Den Rode Haen met Hans Spekman

In Den Witten Haen wordt tijdelijk In Den Rode Haen met Hans Spekman

PVDA Partijvoorzitter Hans Spekman zet PvdA vrijdagmiddag 27 mei a.s. van 14.00 - 15.30 uur leden die al lange tijd lid zijn in het zonnetje, gaat in gesprek met de aanwezigen en tovert in Den Witten Haen om tot in Den Rode Haen. Leden die al lang lid zijn van de PvdA - en die zijn er nog steeds in grote aantallen - worden door Hans Spekman ontvangen en zij krijgen een speciaal lintje of de speciale Willem Drees Penning. Op deze manier worden zij geeerd voor hun verbondenheid door al die (ook veelal roerige) jaren heen. Zo ontvangt ook onder anderen mevrouw van Zuuren (van oud-burgemeester Jan van Zuuren) een speciaal lintje omdat zij al 70 jaar lid is van de Partij van de Arbeid. Ook andere PvdA’ers met een gedenkwaardige staat van lidmaatschap ontvangen een lintje of penning. Hans Spekman zal vertellen over ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 25 MEI 2016 - 20 uur, in Stadskantoor

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 25 MEI 2016 - 20 uur, in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - vergaderkamer 1: Motie Eenzaamheid; Sterrenburg voor Sterrenburgers / Stadspolders voor Stadspolders

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - vergaderkamer 3: Slim Slopen; Startmemo Stad in Beweging; Intercity Kwaliteit Dordrecht-Breda; Fietsoversteek Copernicusweg; Merwedestraat-Oranjelaan opnieuw inrichten

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN - vergaderkamer 5: Jaarstukken 2015 en Instelling Bestemmingsreserve IKB; Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom; Deelname aan Vastgoedbeurs Provada n.a.v. vragen van SP

 

Lees meer Reageer

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 17 MEI 2016 - vanaf 20 uur in Stadskantoor

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 17 MEI 2016 - vanaf 20 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - vergaderkamer 1: Jeugd: Stand van Zaken Ventieltafels, rapportage Serviceorganisatie en plan Veilig Thuis; Brief Deloitte over Plan van Aanpak 3 Dencentralisaties; Brief Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over aandachgtspunten actuele ontwikkelingen WMO 2015; Monitor 3D Dordrecht, Feiten, Cijfers en Duiding

Klik op deze link voor de uitgebreide agenda.

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN: Geen agenda

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK: Bezoekt FC Dordrecht voor de presentatie van de nieuwe plannen

 

Lees meer Reageer

PROEF MET NACHTBOOT NOG ALTIJD GEEN GROEN LICHT

PROEF MET NACHTBOOT NOG ALTIJD GEEN GROEN LICHT

De PvdA Statenfractie is al maanden bezig een proef te realiseren om de Waterbus in de avonduren langer te laten varen, met name in de weekends. Ter stimulering van het bezoek aan horeca, voorzieningen en festiviteiten in de Drechtsteden. De Waterbus zelf, ondernemers in de Drechtsteden en ook het Drechtstedenbestuur steunen met acties en geld dit initiatief. De gedeputeerde in de provincie - de SP'er Rik Janssen - heeft zijn steun ook al toegezegd.

Bij de behandeling woensdag 11 mei 2016 in de Provinciale Staten commissie van het voorstel kwamen de fracties van D66 en SP (nota bene de partij van de gedeputeerde) met allerlei nog hele uitgebreide en kritische vragen, waarop eerst weer uitvoerig moet worden ingegaan.

In de Drechtraad steunen alle fracties het initiatief.

De besluitvorming is nu weer uitgesteld tot  1 juni 2016.

 

Lees meer Reageer

INFORMATIEAVOND DUPONT/CHEMOURS: Uitslag steekproef bloedonderzoek duurt minstens 9 maanden - DuPont wil geen bloedonderzoeken bij omwonenden, PvdA wel

INFORMATIEAVOND DUPONT/CHEMOURS: Uitslag steekproef bloedonderzoek duurt minstens 9 maanden - DuPont wil geen bloedonderzoeken bij omwonenden, PvdA wel

Woensdagavond 11 mei 2016 was er in het theaterzaal van De Merwelanden op de Staart een bijeenkomst voor bewoners, die georganiseerd was door het Comite Merwedepolder. Peter Puik en Jacqueline vd Bergh waren vanuit de PvdA fractie aanwezig op deze druk bezochte avond. De nieuwe directeur van Chemours - Erik Meijer - begon te vertellen wat PFOA is. Het is een stof die nodig is om Teflon te maken (inmiddels niet meer), het wordt vanaf 2002 niet meer gebruikt. DuPont heeft volgens Erik een hele goede naam opgebouwd wat veiligheid en zorgvuldigheid betreft. Hij betreurde het dat het kontakt met omwonenden minder is geworden, en wil juist dat kontakt weer herstellen. Erik zei dat de emissies van PFOA altijd ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: Overlast N3 van geluid en vervuilde lucht aanpakken met stil asfalt, geluidschermen en 80 km

PVDA: Overlast N3 van geluid en vervuilde lucht aanpakken met stil asfalt, geluidschermen en 80 km

Gemeenteraad dinsdag 10 mei 2016: Aanpak Luchtkwaliteit Dordrecht - Jacqueline van den Bergh: Vooral de autowegen (N3, A16) geven veel overlast wat geluid en vuile lucht betreft door de uitstoot van de auto’s. We halen daar nipt te normen, maar regelmatig worden de normen van NO2 ook overschreden. Juist in onze buitengebieden is er overlast. Bij de N217 en de Rijksstraatweg dreigt een nieuw knelpunt te ontstaan. Plaatsen zeer gevoelig voor wijzigingen in achtergrondconcentratie en emissiefactoren voor NO2 zijn: Laan der VN, Diepenbrockweg, Hugo de Grootlaan (oprit stadsbrug), Dokweg, Mijlweg, Laan der VN (A16-zijde). De PvdA wil om te beginnen de maximum snelheid terugbrengen naar 80 km voor de totale lengte op de N3. We zullen dan ook de motie steunen die door CU/SGP zal worden ingediend, en die wij hebben mee ondertekend, evenals alle fracties behalve VVD. Er wordt opgeroepen tot een onderzoek naar de mogelijkheden naar 80 km en met de opdracht aan ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: Tijdelijk verhuur van gemeentelijke panden kan ook door commerciele partijen worden gedaan

PVDA: Tijdelijk verhuur van gemeentelijke panden kan ook door commerciele partijen worden gedaan

Gemeenteraad dinsdag 10 mei 2016: Vastgoednota Dordrecht - Bahattin Guler: De PvdA is accoord dat de gemeente veel panden wil verkopen, al of niet na een periode van tijdelijk verhuur. De gemeente wil een kleine kernportefeuille overhouden. De gemeente moet niet zelf als een soort woningbedrijf willen opereren. Maar dit uitbesteden aan andere partijen. Bruikleen is bedoeld voor panden voor antikraak, voor panden waar nog geen bestemming voor is. Afdeling Vastgoed kampt met opgaven. Moet afdrachten leveren voor de stad. Uitgangspunt van de PvdA is dat het tijdelijk verhuren goed gebeurt en dat maatwerk wordt geleverd. Als woningcorporaties zelf graag locaties en panden willen voor sociale woningbouw - maar die niet kunnen krijgen - dan wil ik graag hierover opnieuw nadenken, aldus Bahattin. Wethouder Mos vertelde dat er juist hoge kosten aan de panden vastzitten. Woningcorporaties willen de panden dan ook niet, vanwege de ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: "Nieuw Dordts Peil": Geen externen inhuren voor de gesprekken met de stad

PVDA:

Gemeenteraad dinsdag 10 mei 2016: Lange Termijn Perspectief: "Nieuw Dordts Peil" - Cor van Verk: PvdA kan accoord gaan. 2 Ton is veel geld voor dit project, om in gesprekken met de stad duidelijk te krijgen waar we met de stad naartoe willen. Deze gesprekken met de stad zijn belangrijk. En het gaat nu om de helft, 1 ton. Na de evaluatie bepalen we dan of we er verder mee gaan. De PvdA wil dat de communicatie zakelijk en evenwichtig is. De creativiteit moet uit onze eigen organisatie komen, niet overal externen voor inhuren. Belangrijk is dat we eind 2017 een integraal en coherent beeld hebben van waar we met de stad naartoe willen. Een Klanbordgroep met alleen maar gemeenteraadsleden. Wij denken dat dit al snel kan leiden tot allerlei gemeenteraadsretoriek op weg naar de verkiezingen.

 

Lees meer Reageer

PVDA: Het is hard nodig dat de kille en sombere uitstraling - ook van het Stadskantoor - hier wordt aangepakt

PVDA: Het is hard nodig dat de kille en sombere uitstraling - ook van het Stadskantoor - hier wordt aangepakt

Gemeenteraad, dinsdag 10 mei 2016: Nieuwe Ontwikkelvisie Spuiboulevard en Omgeving - Jacqueline van den Bergh: De PvdA is erg voor het opknappen van dit gebied van Spuiboulevard en omgeving. Er is veel kantorenleegstand, zeker nu ook de Belastingdienst is vertrokken. Het is hard nodig dat de kille en sombere uitstraling - ook van het Stadskantoor - hier wordt aangepakt. Dordtenaren spreken nog altijd over Het Rode Plein voor het Stadskantoor. We moeten geen koude betonnen bunkers meer willen waar het bestuur zich in terugtrekt, maar juist een leuke en aantrekkelijke mix van woningen, groen en kantoren, waaronder een kleiner uitnodigend Stadskantoor met een mooi groen stadsplein, waar bewoners van harte welkom zijn en ambtenaren steeds beter samenwerken met de stad. Met vergaderfaciliteiten voor particuliere initiatieven en voor de Drechtraad. Ook trekken ambtenaren ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA GEMEENTERAAD DINSDAG 10 MEI 2016 - 14.00 uur in Stadhuis

AGENDA GEMEENTERAAD DINSDAG 10 MEI 2016 - 14.00 uur in Stadhuis

Stukken ter bespreking:

Nieuwe plannen Spuiboulevard

Lange Termijn Perspectief "Nieuw Dordts Peil"

Vastgoednota 2016-2018

Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit


Klik hier voor de volledige agenda met stukken ...

 

Lees meer Reageer

PVDA PROVINCIAAL STATENLID STELT VRAGEN OVER VLUCHTROUTE/AANRIJROUTE BIJ DUPONT/CHEMOURS

PVDA PROVINCIAAL STATENLID STELT VRAGEN OVER VLUCHTROUTE/AANRIJROUTE BIJ DUPONT/CHEMOURS

Tijdens het interpellatiedebat over de PFOA-uitstoot bij DuPont/Chemours heeft PvdA Statenlid Willem Minderhout onder andere inzage gevraagd in de inspectierapporten. Deze zouden pas op zijn vroegst eind mei 2016 beschikbaar kunnen zijn. Sinds kort zijn ons echter door het Algemeen Dagblad twee inspectierapporten toegestuurd uit 2010 en 2011, als mede een advies van de Veiligheidsregio uit 2011. Uit deze rapporten blijkt dat DuPont (thans Chemours) niet voldeed aan de brandveiligheidsvoorschriften. De Veiligheidsregio toonde zich daarom en vanwege het feit dat de Dupont/Chemours-fabriek slechts vanuit een richting kan worden bereikt huiverig met betrekking tot de vergunning voor de aanlanding van methanol en chloroform per boot.

De PvdA wil tijdens de commissievergadering van 11 mei 2016 de gedeputeerde de volgende vragen stellen: ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: STADSWERVEN EEN MIX VAN HISTORISCHE BOTEN, DE RENE SIEGFRIED, PLEZIERJACHTEN, WATERWONINGEN en veel karakteristieke woningen

PVDA: STADSWERVEN EEN MIX VAN HISTORISCHE BOTEN, DE RENE SIEGFRIED, PLEZIERJACHTEN, WATERWONINGEN en veel karakteristieke woningen

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 26 april 2016: Bestemmingsplan (BP) Stadswerven - Jacqueline van den Bergh: In het Bestemmingsplan is ruimte gelaten om meer gebruik te maken van het water in de Zuidelijke Insteekhaven. Hoewel wethouder Sleeking het Bestemmingsplan niet concreet wil maken wat het Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch betreft, zegt hij dat dit BP die plannen niet tegenhoudt. Het is mogelijk, maar hij heeft meer tijd nodig om alle belangen af te wegen. Historische boten en de Rene Siegfried worden niet concreet genoemd met ligplaatsen. De Noordelijke Insteekhaven wordt gedempt in dit BP. De PvdA wil de mogelijkheid om dit water (gedeeltelijk) open te houden, ook ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: OPKNAPPEN SPUIBOULEVARD PRIMA - laat commerciele partijen dat ontwikkelen onder regie van gemeente

PVDA: OPKNAPPEN SPUIBOULEVARD PRIMA - laat commerciele partijen dat ontwikkelen onder regie van gemeente

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 26 apil 2016: Ontwikkelvisie Spuiboulevard - Jacqueline van den Bergh: De gemeente wil het gebied van Spuiboulevard gaan ontwikkelen. Daar zijn diverse redenen voor: veel kantoren staan leeg (o.a. voormalig Belastingkantoor), het huidige Stadskantoor is verouderd, en het hele gebied is niet echt aantrekkelijk te noemen. Men wil er aantrekkelijke woningen voor in de plaats laten komen, gecombineerd met kantoren. Vooral het Stadskantoor met plein is kil en de gebouwen (incl. Belastingkantoor) zijn bepaald geen pareltjes te noemen. De PvdA ziet dan ook voordelen in het opknappen, maar vraagt zich af of je je als gemeente als projectontwikkelaars moet ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: DORDRECHT DE OUTLET STAD VAN NEDERLAND - LEEGSTANDSVERORDENING LAAT ONZE STAD SCHIJNEN ALS EEN PAREL

PVDA: DORDRECHT DE OUTLET STAD VAN NEDERLAND - LEEGSTANDSVERORDENING LAAT ONZE STAD SCHIJNEN ALS EEN PAREL

Adviescommissie Bestuur & Middelen, dinsdag 26 april 2016: Programma Levendige Binnenstad - Peter Puik: De PvdA heeft wederom gepleit voor een betere branding van onze stad, zoals bijvoorbeeld DE OUTLET STAD VAN NL. Dit punt wordt meegenomen (qua branding) in een expert groep die aan de slag gaat. Ook wil de PvdA dat er een Leegstandsverordening komt: wethouder Sleeking gaat bekijken welke steden dit doen en wat de voor en nadelen van zijn en komt dan met een voorstel naar de commissie.

 

Lees meer Reageer

PVDA: GRATIS BUSVERVOER VOOR OUDEREN EN VOOR MINIMA

PVDA: GRATIS BUSVERVOER VOOR OUDEREN EN VOOR  MINIMA

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 26 april 2016: Concessie Busvervoer - Jacqueline van den Bergh: Zowel Arriva als de Provincie gaven een korte presentatie over wat men in de Drechtsteden wil met het busvervoer en waar het nog kan verbeteren. De oude aanbesteding (aan Arriva) loopt in 2018 af, en begin 2017 begint de nieuwe aanbesteding. Nu vindt de inventarisatie plaats van wensen bij de diverse steden, deze avond dus bij Dordrecht. Reizigers worden in diverse categorieen ingedeeld, met het doel de dienstverlening te verfijnen. Zo heb je: Vergrijsde Eenvoud (eufemisme voor arme ouderen), Landelijk Leven, Elitaire Topklasse, Vrijheid en Ruimte, Rijpe Middenklasse, Sociale Huurders, Kind en Carriere, Modale Koopgezinnen, Goed Stadsleven, Samen Starten, Stedelijke Balanceerders, etc. Voor de PvdA is belangrijk: Veiligheid in de bus, gratis busvervoer voor ouderen en Minima, en een busverbinding naar voorzieningen, zoals naar de begraafplaats (bijvoorbeeld door een paar maal per dag te rijden en niet om de 15 minuten).

 

Lees meer Reageer

MERWESTEINPARK: EEN PARK DOOR BURGERS GESCHONKEN - een park van en door burgers

MERWESTEINPARK: EEN PARK DOOR BURGERS GESCHONKEN - een park van en door burgers

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 26 april 2016: Park Merwestein - Jacqueline van den Bergh: De voorzitter van Stichting Park Merwestein - Peter Bos - kwam inspreken en vertelde dat het park moet blijven zoals het is. Het bestuur van het park is geschrokken van de plannen van het college om het Werfje in het park te verkopen. Men vreest dat daardoor de grenzen van het park worden aangetast, en het park kleiner wordt. Er is altijd een goed overleg tussen de stichting en de gemeente, maar Peter zei zich overvallen te voelen door de nieuwe plannen. Deze plannen zijn niet met de Stichting besproken. De gemeente wil het Werfje (pand met monumenten status, waarin onderhoudsmateriaal is opgeslagen) verkopen, omdat bezuinigingen nu eenmaal zijn afgesproken. "Het gaat dan om een bezuiniging van 9000 euro 

 

Lees meer Reageer

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 26 APRIL 2016 - 20 uur, in Stadskantoor

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 26 APRIL 2016 - 20 uur, in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - vergaderkamer 1: Programma Levendige Binnenstad (vervolg eerdere behandeling); Participatie-Inspraakverordening Dordrecht; Krediet t.b.v. onderzoek ToBe

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - op locatie bij Sociaal Team in Bankastraat 10: Transitieavond 3 Decentralisaties

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - vergaderkamer 3: Inspreker de heer Bos namens Stchting Park Merwestein; Concessieverlening Busvervoer; Ontwikkelvisie Spuiboulevard - Beschikbaar stellen krediet inzake Transacties Spuiboulevard; Bestemmingsplan Stadswerven

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief