Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

BEWONERS MET EEN BLIJVENDE HANDICAP MOETEN GEEN HERKEURING VOOR EEN PARKEERKAART ONDERGAAN

BEWONERS MET EEN BLIJVENDE HANDICAP MOETEN GEEN HERKEURING VOOR EEN PARKEERKAART ONDERGAAN

Eerder heeft de PvdA vragen gesteld over de hoge kosten van keuringen voor een gehandicapten  parkeerkaart en over de (her)keuringen zelf. Naar aanleiding daarvan heeft er een uitgebreide  discussie plaatsgevonden in de Adviescommissie Fysiek en in de Gemeenteraad. In deze discussie heeft wethouder van der Linden onder meer gezegd:
• dat wanneer er duidelijk sprake is van een blijvende handicap – waarbij genezing niet meer aan de orde is – een herkeuring niet meer nodig is;
• dat hij op zoek zou gaan naar een organisatie die de keuringen goedkoper uitvoert.

Echter nu bereiken ons verontrustende ...

 

Lees meer Reageer

PVDA VERKEERSACTIE MET BEWONERS IN KRISPIJN OP TELEVISIE BIJ OMROEP MAX EN BIJ RTV DORDRECHT

PVDA VERKEERSACTIE MET BEWONERS IN KRISPIJN OP TELEVISIE BIJ OMROEP MAX EN BIJ RTV DORDRECHT

Vrijdagmiddag 27 november 2015 hielden de PvdA fractieleden Peter Puik en Jacqueline van den Bergh met bewoners in Krispijn een verkeersactie. Grote klacht is dat er altijd te hard gereden wordt en dat met name fietsers daardoor kwetsbaar zijn. Met de PvdA willen bewoners veel meer invloed krijgen op de verkeersveiligheid in hun eigen wijk. Bewoners konden deze middag met laserguns en matrixborden aan de slag. Die geven exact weer hoe hard er gereden wordt. Ook in andere wijken gaat de PvdA met bewoners verkeersacties houden.

Omroep MAX heeft televisieopnames gemaakt. Vrijdagmiddag 27 november om 17.40 uur werd het uitgezonden op NPO 2, bij MAX, in het programma Hallo Nederland TV, www.hallonederland.tv

Ook RTV Dordrecht ...

 

Lees meer Reageer

THEMABIJEENKOMST OVER SPOORVEILIGHEID EN GELUIDSOVERLAST VAN VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN DOOR ONZE STAD

THEMABIJEENKOMST OVER SPOORVEILIGHEID EN GELUIDSOVERLAST VAN VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN DOOR ONZE STAD

Dinsdag 24 november 2015 staat in de Adviescommissie Fysiek vanaf 21:00 uur de avond in het teken van de themabijeenkomst over Spoorveiligheid en Geluidsoverlast, wat betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen.

We starten met een korte inleiding over de problematiek in de Spoorzone (Veiligheid en Geluid). Vervolgens zullen vertegenwoordigers uit de ambtelijke organisatie en van de Veiligheidsregio een presentatie geven over geluid, veiligheid en rampenbestrijding.

Tot slot gaan we in discussie over de toekomst, waar willen we naartoe, wat is onze stip op de horizon? 

 

Lees meer Reageer

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINADAG 24 NOVEMBER 2015 - in Stadskantoor

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINADAG 24 NOVEMBER 2015 - in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN - vergaderkamer 5 - 20 uur: Mededeling vanuit Onderzoeksteam To-Be; Aanpak Leegstand Binnenstad; Art.40 vragen D66 Verlevendigen Binnenstad; Brief Bewoners en VVE Wijnstraat over Terrasboot Voorstraathaven; Voorlopige Prognose Grondbedrijf 2016; Motie Houdbare Dordtse Gemeentefinancien

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - vergaderkamer 3 - 19 uur: Presentatie Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting; Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Dordrecht; Verordening tot wijziging Verordening Materiele Gelijkstelling; Nieuwe Exploitatie Energiehuis en Beschikbaarstellen Krediet; Zienswijze Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK vergaderkamer 1 - 19 uur: Ontwerp Plan MilieuEffectRapportage Windpark / Ontwerp Structuurvisie Windenergie; Themabijeenkomst Spoorveiligheid en Geluidsoverlast; Brief Bewoners over Treinvervoer en Gevaarlijke stoffen; Stand van Zaken Voortgang Spoordossiers

Klik op Adviescommissie voor de volledige agenda.

 

 

Lees meer Reageer

PVDA VINDT HET GEK DAT KIL 4 DUURZAAM WORDT GENOEMD maar het eigenlijk niet moet zijn

PVDA VINDT HET GEK DAT KIL 4 DUURZAAM WORDT GENOEMD  maar het eigenlijk niet moet zijn

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 17 november 2015: Ontwerp MER; Voorontwerp Bestemmingsplan Dordtse Kil 4 en Rijksweg A16/N3 - Jacqueline van den Bergh: Het was een volle agenda voor de commissie. Met veel bezoekers, die vooral voor de Windenergie discussie kwamen. Maar daar is de commissie niet aan toe gekomen. De andere onderwerpen, waaronder Bestemmingsplan Kil 4 (nieuw bedrijventerrein), namen zoveel tijd in beslag dat het onderwerp Windenergie/windmolenlocaties niet meer aan bod kwam. Dit is jammer voor de bezoekers, want die moeten nu weer extra komen. Kil 4 heeft wel raakvlakken met de Windenergie discussie, want het wordt al jarenlang gepresenteerd als een hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein. Inspreker de heer Steehouwer vroeg hier aandacht voor namens het Platform Duurzaamheid. Nog maar zeer kort wordt het Platform betrokken bij de discussie over de duurzaamheidsambities van Kil 4. Het college (wethouders Sleeking en Mos) gaven tijdens de discussie ...

 

Lees meer Reageer

PVDA WIL ZONNEPANELEN OP DAKEN IN BESCHERMD STADSGEZICHT MOGELIJK MAKEN

PVDA WIL ZONNEPANELEN OP DAKEN IN BESCHERMD STADSGEZICHT MOGELIJK MAKEN

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 17 november 2015: Brief bewoners zonnepanelen op dak in beschermd stadsgezicht - Peter Puik: Bewoners van het pand Singel 69 - naast Schouwburg Kunstmin - hadden een brief naar de gemeenteraad gestuurd. Al een tijdje geleden hadden zij zonnepanelen laten aanbrengen op hun dak (9 panelen). Niet wetende dat er een vergunning voor nodig is omdat zij in beschermd stadsgezicht wonen. Dat werd toen niet vermeld op website. Hun huis werd uitermate geschikt bevonden voor zonnepanelen. Enige tijd later ontvingen plotseling een brief van de gemeente, dat zij een vergunning alsnog moeten aanvragen en dat opnieuw de situatie wordt beoordeeld. De Welstandscommissie liet weten dat zonnepanelen op daken in beschermd stadsgezicht omgeven zijn door strenge regels, niet mooi zijn, en niet mogen (tenzij uit het zicht). Wel liet de Welstandscommissie weten dat 3 panelen dan weer wel ...

 

Lees meer Reageer

PVDA WIL OVERLAST BIJ GROTE BOUWWERKEN TEGENGAAN

PVDA WIL OVERLAST BIJ GROTE BOUWWERKEN TEGENGAAN

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 17 november 2015: Art. 40 vragen PvdA over overlast omwonenden Primark - Peter Puik: De PvdA wil dat het college zich meer inspant om de forse overlast bij grote verbouwingen - zoals recentelijk bij de Primark - tegen te gaan. Er moet, volgens de PvdA, meer vastgelegd worden in de bouwvergunning. Daarnaast moeten omwonenden beter betrokken worden bij het maken van afspraken vooraf met de bouwer. Omwonenden zitten vaak maandenlang in de enorme herrie. Het zou beter zijn, volgens wethouder Sleeking, om omwonenden

 

 

Lees meer Reageer

SINT-BANKJES BLIJVEN

SINT-BANKJES BLIJVEN

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 17 november 2015: Vragen aan college over de Sint-bankjes op de Sarisgang - Jacqueline van den Bergh: Er is gedoe over het leuke initiatief van de Sint-bankjes op de Sarisgang. Na Sint worden het Kerstbankjes. Dit maakt onze binnenstad weer een stuk aantrekkelijker. Maar de markt wil de bankjes niet. Ze zouden in de weg zitten. Onze vraag is: wie bepaalt nu eigenlijk wat er moet gebeuren om onze binnenstad wat op te vrolijken in deze donkere dagen? De PvdA wil de bankjes behouden. Het is toch een bijzonder aardig idee. Gaat de wethouder zich inzetten om de bankjes te behouden? Wethouder Sleeking zegde toe dat de bankjes blijven. Er was sprake van een miscommunicatie. De markt was er onvoldoende bij betrokken. Waar nodig worden de bankjes iets aangepast.

 

Lees meer Reageer

OUD-BURGEMEESTER RONALD BANDELL OVERLEDEN

OUD-BURGEMEESTER RONALD BANDELL OVERLEDEN

Deze week vernamen wij het intens droevige bericht van het overlijden van onze oud burgemeester en prominent PvdA-lid Ronald Bandell. Veel te jong en heel erg triest dat hij er niet meer is. Een mensenvriend en een uitermate kundig bestuurder is niet meer.
Een icoon van onze partij. Een voorbeeld voor velen.
Ronald was naast burgemeester van Dordrecht ook oprichter en eerste voorzitter van de Drechtraad.

Wij wensen de familie heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

 

Namens de leden van de PvdA

PvdA-fractie Dordrecht
PvdA-bestuur Dordrecht

 

Lees meer Reageer

ALGEMENE LEDENVERGADERING PVDA

ALGEMENE LEDENVERGADERING PVDA

Het bestuur van de PvdA nodigt u van harte uit voor de volgende Algemene Leden Vergadering. De ALV is op donderdag 26 november van 20.00-22.00u, inloop vanaf 19.30u, in café Dordts Genoegen (bovenzaal). De agenda voor de ALV is als volgt:
1. Opening
2. Vaststellen notulen vorige ALV
3. Vaststellen Bestuursplan/Jaarplan 2016
4. Terugblik politieke ledenraad 14 november
5. Nieuws uit de fractie
6. Sluiting
Het Jaarplan 2016 PvdA Dordrecht kunt u op de volgende pagina lezen. Klik op pdf-bestand.
We hopen van harte dat u in de gelegenheid bent bij de ALV aanwezig te zijn.
Hartelijke groet, namens het gehele bestuur, Katja Rusinovic, Voorzitter PvdA Dordrecht

 

Lees meer Reageer

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 - 20 uur in Stadskantoor

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 - 20 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - vergaderkamer 1: Deelnemen Burgerparticipatietraject Hart voor Zuid-Holland Zuid; Transitie Drechtwerk en Social Joint Ventures; Transitie Drechtwerk

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - vergaderkamer 3: Beantwoording door college van de PvdA vragen over overlast bouw Primark voor omwonenden; Brief bewoners over zonnepanelen op hun dak in Beschermd Stadsgezicht; Windenergie: Programma Westelijke Dordtse Oevers; Ontwerp MER; Voorontwerp Bestemmingsplan Dordtse Kil 4 en Rijksweg A16/N3; MER Windpark in Dordrecht; Ontwerp Structuurvisie windenergie in Dordrecht; Notitie MER Dordtse Kil 4

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR&MIDDELEN - vergaderkamer 5: Sturingskostenopzet Project Spuiboulevard-J. de Wittstraat; Beleidsnota Garantstellingen en Leningen; Zienswijzen Meerjarenperspectief Veiligheidsregio ZHZ; Voorgenomen besluit Meerjarenperspectief 2016-2020; Contrabesluitvorming Regionalisering Brandweerkazernes en Zienswijze; Overlast Lijnbaangebied en Vogelbuurt

Klik op de Adviescommissie voor de volledige agenda ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: Meer informatie over Toeristenbelasting; Tarieven bezoekersvergunningen niet omhoog; Onderzoek naar hoe ruimten voor activiteiten voor ouderen behouden kunnen blijven

PVDA: Meer informatie over Toeristenbelasting; Tarieven bezoekersvergunningen niet omhoog; Onderzoek naar hoe ruimten voor activiteiten voor ouderen behouden kunnen blijven

Gemeenteraad woensdag 11 november 2015: Begroting Dordrecht 2016 - Cor van Verk: U sprak als burgemeester over een tsunamie aan moties die partijen indienen. Maar wat is daarvan de oorzaak? Het college levert vaak laat informatie aan de raad, alles wordt teveel samengeperst zodat er weinig ruimte is om iets te bespreken. Daarnaast wil de raad haar eigen agenda maken. Dit brengt mij op de motie op Twitter van BVD raadslid Martijn Groeneweg. Burgemeester Brok interrumpeerde dat de motie geen onderdeel uitmaakt van de beraadslagingen. Maar volgens Cor kun je informatie op Twitter weldegelijk inbrengen in de discussie. De Twitter motie riep op om de grenzen voor vluchtelingen te sluiten. Er wordt een mening verkondigd om iedereen te helpen behalve mensen ...

Klik hier voor bekijken filmpje van RTV Dordrecht over de Begrotingsbehandeling.

 

Lees meer Reageer

PVDA MOTIES

PVDA MOTIES

PvdA heeft een aantal moties en amendementen ingediend bij de Begrotingsbehandeling op dinsdag 10 november 2015:

motie Toeristenbelasting

motie Aanspreekpunt

motie Duidelijkheid

motie Dordrecht Fleurig

amendement Uurtarief = Avondtarief

amendement Bezoekersvergunning

Klik op de pdf bestand op volgende pagina om de moties te lezen ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: ONDERSTEUN OMC BIJ HET UITVOEREN VAN DE NIEUWE PLANNEN

PVDA: ONDERSTEUN OMC BIJ HET UITVOEREN VAN DE NIEUWE PLANNEN

Gemeenteraad dinsdag 10 november 2015: Begrotings 2016 gemeente Dordrecht - Cor van Verk: Voorzitter, leden van de Raad en College, De algemene beschouwing van onze partij, de PVDA, hebben wij opgesteld met in ons achterhoofd de stem van de inwoners van onze stad. Deze stem komt op verschillende manieren tot ons:
-    In gesprekken die wij voeren;
-    In brieven die ons worden toegestuurd
-    In onderzoeken die wij lezen
-    En zelfs in de wensen die inwoners van deze stad uiten.
Stemmen van inwoners die moeilijker doordringen op de bovenste verdiepingen van het stadskantoor naarmate men daar langer zit. Voor wij echter daar naar toe gaan, willen wij eerst een woord van waardering uitspreken. Waardering voor burgemeester Brok en wethouder Lambrechts voor de ...

 

Lees meer Reageer

PVDA LEDEN IN GESPREK MET HANS SPEKMAN

PVDA LEDEN IN GESPREK MET HANS SPEKMAN

PvdA landelijk voorzitter, Hans Spekman, was zaterdag 7 november 2015 op bezoek in de Drechtsteden. Vanaf 14 uur was hij in Alblasserdam, waar hij in gesprek ging met PvdA leden. Het gesprek ging over de ontwikkelingen op het gebied van burgerinitatieven in de gemeente Alblasserdam en Hendrik Ido Ambacht. Eveneens is Hans geïnformeerd over het leerwerkbedrijf van Alblasserdam en hoe zij omgaan met kansarmen op de banenmarkt. Hans Spekman is ook geïnformeerd over hoe de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden werkt en waar de kansen liggen. Schaalvergroting of juist niet? Dit vormde de kern van het gesprek. Tot slot kwam de  luchtkwaliteit van Alblasserdam en omliggende gemeenten aan de orde. Aanwezigen kregen hun vragen beantwoord over landelijke politiek.

 

Lees meer Reageer

PVDA EN DE IDEEEN UIT DE STAD

PVDA EN DE IDEEEN UIT DE STAD

Tijdens de week van de Democratie (september 2015) zijn er heel wat ideeen door Dordtenaren ingeleverd in de Ideeenbussen in de wijken. Daarna hebben de politieke partijen de verschillende ideeen geadopteerd. Zo ook de PvdA, die heeft ca. 20 ideeen geadopteerd, al of niet in samenwerking met andere partijen. Deze ideeen uit de stad gaan over vooral verkeer in hun wijk, voorzieningen in hun wijk (Dordrecht Bloemenstad, Koloriet beter buurtcentrum in de wijk), meer natuur in de wijken en meer doen in Nieuwe Dordtse Biesbosch en een ontmoetingsplek voor Dordtenaren en vluchtelingen.

Alle initiatieven ontvangen binnenkort bericht van ons.

 

 

 

Lees meer Reageer

BEHANDELING BEGROTING DORDRECHT 2016 IN GEMEENTERAAD - dinsdag 10 en woensdag 11 november 2015

BEHANDELING BEGROTING DORDRECHT 2016 IN GEMEENTERAAD - dinsdag 10 en woensdag 11 november 2015

Dinsdag 10 november 2015 start de Begrotingsbehandeling 2016 van de Gemeente Dordrecht, om 14 uur in het Stadhuis. Volgens het college is de Dordtse Meerjarenbegroting - met in achtneming van de voorgelegde besluiten - duurzaam in evenwicht met uiteindelijk een structureel overschot van 1,3 miljoen vanaf 2019. De PvdA is druk met de voorbereidingen van haar woordvoering en het maken van moties en amendementen.Uw reactie op de Begroting of uw adviezen ontvangen wij vraag via info@pvdadordrecht.nl

Klik hier voor de complete agenda ...

Volg ons tijdens de Begrotingsbehandeling via deze website, facebook en twitter.

Lees verder voor het Behandelschema, uitgespreid over 2 dagen ...

 

Lees meer Reageer

MEET & GREET HANS SPEKMAN

MEET & GREET HANS SPEKMAN

Op 7 november 2015 brengt Hans Spekman, voorzitter van de PvdA, een werkbezoek aan Alblasserdam en de Drechtsteden. In de ochtend zal hij in Hendrik Ido Ambacht en/of Zwijndrecht worden ontvangen en in de middag in Alblasserdam. Onderdeel van het programma is een ontmoeting van Hans met leden van de PvdA.

Zaterdag 7 november 2015
Multifunctioneel Centrum  (MFC) Maasplein
Maasstraat 30, 2953 CH Alblasserdam
14:00 uur – 16:15 uur

Klik op Lees meer voor het programma: ...

 

Lees meer Reageer

BIJSTANDSBOETES DIE ONTERECHT ZIJN MOETEN WORDEN TERUGBETAALD

BIJSTANDSBOETES DIE ONTERECHT ZIJN MOETEN WORDEN TERUGBETAALD

Drechtsteden Dinsdag 3 november 2015: Beantwoordingsbrief vragen Drechtraad inzake Boetes - Derya Karso: De PvdA heeft eerder aandacht gevraagd voor het feit dat bijstandsboetes die zijn opgelegd bij onopzettelijk onzorgvuldig invullen van formulieren, moeten worden terugbetaald. Op 7 juli 2015 heeft de PvdA de motie Fraudewet ingediend om dit te bewerkstellingen. De motie is toen niet aangenomen. Er is een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, waarin wordt gesteld dat bij het opleggen van boetes rekening moet worden gehouden met de individuele situatie van de betrokkene, zodat niet standaard een boete kan worden opgelegd van 100%. En in navolging van andere steden in ons land moeten de opgelegde hoge boetes bij fraude - waarbij niet bewezen is dat er sprake is van opzet - terugbetaald worden aan de uitkeringsgerechtigden in de Drechtsteden. De PvdA wil dat er opnieuw ...

 

Lees meer Reageer

IS HET MINIMABELEID TOEREIKEND?

IS HET MINIMABELEID TOEREIKEND?

Drechtsteden Dinsdag 3 november 2015: Minimabeleid en brief Platform tegen Armoede in de Drechtsteden - Derya Karso: PvdA krijgt geen antwoord op de vraag of de regelingen toereikend zijn. Deze informatie geeft geen inzicht in de positie van mensen met een minimuminkomen. En waarom pas een volledige evaluatie eind 2016? Dat moet eerder. De brief van het Platform vroeg aandacht voor de negatieve effecten van de Kostendelersnorm. Deze kostendelersnorm bemoeilijkt de mantelzorg, omdat bij elkaar wonen forse negatieve financiele gevolgen kan hebben. Alleen al een inwonend eigen kind (ook al heeft het zelf geen inkomen) leidt tot een korting op de uitkering. De PvdA is er voorstander van dat het Platform wordt betrokken bij de evaluatie van het Minimabeleid, zoals bijvoorbeeld het opstellen van enquetevragen. Wethouder vd Burgt vertelde dat ...

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief