Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · pvdadordrecht@upcmail.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

KADERNOTA 2016: PVDA: DORDT VERDIENT BETER ...

KADERNOTA 2016: PVDA: DORDT VERDIENT BETER ...

Gemeenteraad dinsdag 30 juni 2015: Kadernota 2016 - Cor van Verk: Voorzitter, De Partij van de Arbeid staat voor een stad die meegroeit in de moderne tijd. Traditioneel heeft onze partij een visie die over een langere tijd uitstrekt en altijd gericht is op het verbeteren van de positie van de stad.
Naast deze fysieke visie geeft onze partij stem aan die mensen die minder goed voor zichzelf kunnen opkomen; mensen die minder krachtig zijn omdat zij minder mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen; mensen die beperkt worden in hun mogelijkheden door welke omstandigheid dan ook. Solidariteit is daarbij ons leitmotiv. Anno 2015 betekent dit dat wij overtuigd zijn van de kracht van veel mensen. Een kracht die moet leiden tot verantwoordelijkheid nemen ...

 

Lees meer Reageer

UW FOTO OP ONZE WEBSITE ...

UW FOTO OP ONZE WEBSITE ...

De PvdA vraagt bewoners, ondernemers, organisaties een foto te sturen van wat zij mooi, of slecht vinden in Dordrecht. Ook kan men iets aan de kaak wil stellen of onder de aandacht brengen. En dat weergeven met een foto, met een tekst van de situatie die in beeld is gebracht, en waarvoor men aandacht wil. Wij plaatsen die foto dan bovenaan op onze homepagina van onze website, met een korte tekst erbij (en de naam van de fotograaf erbij, als men dat wil).

De PvdA website wordt goed gelezen, en bijna dagelijks wordt er iets nieuws op geplaatst. Zodat men verzekerd is dat de foto onder de aandacht komt van vele Dordtenaren, maar ook van mensen buiten Dordrecht.

De foto’s moeten niet te klein zijn (liefst 300 dpi) en als jpg worden aangeleverd via: info@pvdadordrecht.nl

 

Lees meer Reageer

AGENDA GEMEENTERAAD DINSDAG 30 JUNI 2015 - vanaf 14.00 uur in Stadhuis

AGENDA GEMEENTERAAD DINSDAG 30 JUNI 2015 - vanaf 14.00 uur in Stadhuis

BESPREEKSTUKKEN:

Agenda voor de Stad en Kadernota 2016; Prognose Reserve EPV 2015; Meicirculaire 2015; Motie Schuldontwikkeling; Toekomstvisie Sportparken.

Op dinsdagavond 30 juni van 20 - 23 uur, en woensdagmiddag 1 juli van 13-16 uur zijn er de Adviescommissies in het Stadskantoor: Adviescommissie Sociale Leefomgeving, Adviescommissie Bestuur & Middelen en Adviescommissie Fysieke Leefomgeving over de Kadernota en Agenda voor de Stad.

Woensdagavond 1 juli is er vanaf 20 uur weer gemeenteraad in het Stadhuis.

Alle vergaderingen zijn openbaar.

 

Lees meer Reageer

GRONDBEDRIJF VOORLOPIG GEEN MONEYMAKER MEER VOOR DE STAD

GRONDBEDRIJF VOORLOPIG GEEN MONEYMAKER MEER VOOR DE STAD

Adviescommissie Fysieke Leefomgeving - dinsdag 23 juni 2015: Prognose Grondbedrijf 2015 - Jacqueline van den Bergh: Vroeger - in de gouden tijden - was het Grondbedrijf de moneymaker van onze stad. Veel projecten waren nog winstgevend, en de overschotten vloeiden terug naar de algemene middelen van de stad. Daaruit konden we zaken bekostigen die weliswaar veel geld kosten, maar die veel sociaal en maatschappelijk rendement opleverden, zoals de herstructurering van Dordt West. Die tijden zijn voorbij. Economische crisis kwam, de grote projecten zijn afgewaardeerd, en het Grondbedrijf leidt verlies. Over 2015: 12,48 miljoen negatief is het toekomstbeeld. De groei zit vooral in de erfpacht opbrengsten. Langzamerhand trekt nu de economie weer aan, maar ...

 

Lees meer Reageer

DORDRECHT OPNIEUW IN GEVARENZONE WAT AANTAL INTERCITY TREINEN BETREFT

DORDRECHT OPNIEUW IN GEVARENZONE WAT AANTAL INTERCITY TREINEN BETREFT

Adviescommissie Fysieke Leefomgeving - dinsdag 23 juni 2015: Voortgang Intercitydossier - Peter Puik: De nieuwe plannen van NS en het Rijk dreigen voor Dordrecht volkomen verkeerd uit te pakken. Alle lobby activiteiten hebben nog geen vruchten afgeworpen. Dit was dan ook de aanleiding om in de commissie hierover met wethouder van der Linden te discussieren. Centrale vraag was: wat is er nog aan te doen, en wat kunnen wij (raadsleden, collegeleden, Tweede Kamerfracties) nog doen. De Intercity treinen naar Breda verdwijnen compleet, en ook een aantal Intercity treinen naar Den Haag en Amsterdam. Dordrecht blijft wel een Intercity station, maar met minder Intercity treinen. De wethouder zei zijn uiterste best te doen, en de besluiten zijn niet definitief. Er is zou nog ruimte zijn. Dat de Intercity treinen verdwijnen, is een direct ...

 

Lees meer Reageer

DELTA EXPERIENCE CENTER NIET OP STADSWERVEN

DELTA EXPERIENCE CENTER NIET OP STADSWERVEN

Adviescommissie Fysieke Leefomgeving - dinsdag 23 juni 2015: Presentatie Delta Experience Center - Jacqueline van den Bergh: Omdat wethouder Sleeking al diverse malen in de krant zich enthousiast uitliet over een Delta Experience Center in Dordrecht - en mogelijk ook op de Stadswerven - heeft de PvdA om informatie gevraagd, omdat de gemeenteraad daarover nog niet was geinformeerd. Bert Kranendonk - noemt zich experience architect - ontwikkelt belevingsconcepten (zoals Futureland op de 2e Maasvlakte). Het gaat hem om de combinatie van leren en een leuke beleving. Wonen en werken in de delta (Dordrecht ligt diep onder water, in een delta), daarbij ontwikkelt Bert nu het concept van een Delta Experience Center, waarbij het centrale thema water en veiligheid is. Hij zoekt de samenwerking met ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 23 JUNI 2015 - vanaf 19.30 uur in Stadskantoor

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 23 JUNI 2015 - vanaf 19.30 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING - Vergaderkamer 1: Toekomstvisie Sportparken; Stichting Energiehuis; Transitie Jeugd: Knoppen Discussie

ADVIESCOMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING - Vergaderkamer 3: Presentatie Delta Experience Center op Stadswerven; Bespreking Voortgang Intercity-dossier; Prognose Reserve EPV 2015 (Parkeerexpoltatie) (BESLOTEN); Prognose Grondbedrijf 2015 (BESLOTEN)

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN - Vergaderkamer 5: 10e Wijziging GR Drechtsteden; Indienen Zienswijze Jaarrekening 2014 GR Drechtsteden; Jaarstukken 2014 GEVUDO; GR Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (GEVUDO); Wensen/Bedenkingen Verkoopovereenkomst van B&S BV; Locatie Papeterspad 38 nieuwe ontwikkeling; Zienswijze Begroting 2016 en Jaarrekening 2014 GR Drechtwerk; Dienst Gezondheid en Jeugd: Begroting 2016; Zienswijze Concept-Begroting 2015-2019 Dienst Gezondheid & Jeugd; Dienst Gezondheid en Jeugd: Rapport Governance Onderzoek

Klik op de Adviescommissies voor de volledige agenda

 

Lees meer Reageer

BEWONERS WILLEN MEER INVLOED OP TEGENGAAN VERKEERSOVERLAST IN HUN WIJK

BEWONERS WILLEN MEER INVLOED OP TEGENGAAN VERKEERSOVERLAST IN HUN WIJK

Donderdagavond 18 juni 2015 hield de PvdA haar politieke cafe in de sportkantine van OMC in Stadspolders. Het gespreksonderwerp was de Verkeersveiligheid, ofwel de Verkeersoverlast die iedereen ervaart. Verkeer raakt ons allemaal. Dat bleek wel. Veel bewoners uit praktische alle wijken in Dordrecht waren naar OMC gekomen in hun ervaringen te delen, en vragen te stellen aan de aanwezige politieagenten, wethouder van der Linden en het Melpunt Velig Verkeer. Algemene klacht was: er wordt veel te hard gereden in de wijken. Vooral ook in de 30 km zones. Ook de onlogische inrichting van straten en rotondes zijn een bron van ergernis, zoals de rotonde bij de Oranjelaan en de nieuwe inrichting van de Nassauweg die tot gevaarlijke situaties leiden. Opvallend was de grote tegenstelling tussen de wereld van de politie en gemeente en de wereld van bewoners. De poltiie baseert zich ...

Klik hier voor het bekijken van het fimpje ...

 

Lees meer Reageer

COLLEGE ZEGT NAAR NIEUWE VERHOUDING MET BURGERS TE WILLEN - maar praktijk wijst anders uit

COLLEGE ZEGT NAAR NIEUWE VERHOUDING MET BURGERS TE WILLEN - maar praktijk wijst anders uit

Gemeenteraad dinsdag 16 juni 2015: Jaarstukken 2014 Gemeente Dordreht - Cor van Verk: De crisis is voorbij, aldus vrijwel alle deskundigen. Dit betekent dat ook onze regio er weer betere tijden kunnen aanbreken voor de gemeente en vooral voor haar burgers; zou je denken. Hierbij de PvdA reactie op de Jaarstukken:

1.    Het verlies op de grondexploitaties is inderdaad uiteindelijk genomen; inmiddels lijkt de koopmarkt aan te trekken en herstelt de bouw zich voorzichtig. Vraag is dan ook wanneer het College verwacht dat dit weer merkbaar wordt in een verbeterde positie van de grondexploitaties.
2.    De forse bezuinigingen in de afgelopen jaren hebben er inderdaad op een aantal plaatsen ingehakt. Daarbij constateren wij dat er selectief is omgegaan met de invoering van allerlei pakketten. De voorgestelde lasten verzwaring in bijvoorbeeld pakket C heeft men achterwege gelaten terwijl ...

 

Lees meer Reageer

ZWEMBAD DE DUBBEL MAG NIET AFHANKELIJK ZIJN VAN CROWDFUNDING

ZWEMBAD DE DUBBEL MAG NIET AFHANKELIJK ZIJN VAN CROWDFUNDING

Gemeenteraad dinsdag 16 juni 2015: Toekomst Zwembadaanbod van 2018/Zwembad De Dubbel in Dubbeldam - Nilufer Sonmezer: De afgelopen dagen hadden we heerlijk weer en konden de bewoners genieten van de zwembaden in onze stad. Zoals ook bij De Dubbel. Een van de zwembaden die een belangrijke wijkfunctie heeft, maar niet alleen voor de wijk, voor alle Dordtenaren. Wij zijn dan ook blij dat het college zich ook aan zijn woord houdt, zoals beschreven in het politiek akkoord en de raad aan de start van een essentiële beleidsproces meeneemt door te werken met een startnotitie over het proces om De Dubbel als zwembad te behouden en daarin te investeren.  
Als PvdA hebben wij al eerder aangegeven dat we optie 6 - de nieuwbouw variant - graag uitgewerkt zien. Wij kunnen ons dan ook vinden in het voorstel  om het onderzoek naar nieuwbouw te ...

 

Lees meer Reageer

WEES CREATIEF EN FLEXIBEL EN LEVER MAATWERK BIJ PARKEERREGULERING

WEES CREATIEF EN FLEXIBEL EN LEVER MAATWERK BIJ PARKEERREGULERING

Gemeenteraad dinsdag 16 juni 2015: Parkeerregulering Energiehuis en Omgeving - Jacqueline van den Bergh: Is het egoisme of is het juist maatwerk? Reageerde Jacqueline, naar aanleiding van de opmerkingen van David Schalken van de BVD dat als bewoners die in 1 straat betaald parkeren willen (en dus niet in een heel gebied) dit egoisme is. Klassieke manier van naar betaald parkeren kijken is om alleen naar hele gebieden te kijken. Maar we leven in een nieuwe realiteit. De gemeente zegt dit ook zelf te willen en te stimuleren. De gemeente komt meer in de regierol en faciliteert bewoners, ondernemers en organisaties om meer zelf te ondernemen en te organiseren. Maar dat moet geen papieren werkelijkheid zijn. Ook op het VNG-congres werd door meerdere sprekers gezegd dat met de mond wel de participatie wordt beleden, maar dat overheden in wezen heel huiverig zijn om ...

 

Lees meer Reageer

FINACIELE KADERS MET BOTERZACHTE CIJFERS - Korten op onderhoud nu, kan in toekomst veel geld kosten

FINACIELE KADERS MET BOTERZACHTE CIJFERS - Korten op onderhoud nu, kan in toekomst veel geld kosten

Gemeenteraad dinsdag 16 juni 2015: Startnotitie Vastgoednota 2015-2018 - Bahattin Guler: Zoals de heer Marco Kramer afgelopen week tijdens het sprekersplein in de Adviescommissie Bestuur en Middelen heeft geconcludeerd, worden er door het college financiële kaders gesteld met boterzachte cijfers en is er de financiële ambitie om te bezuinigen, maar er wordt niet voldoende gekeken naar de gevolgen en de hoe vraag. U zult misschien denken, wat heeft dit nu met het onderwerp te maken? Maar dit is exact wat nu ook gebeurt. Met de Vastgoednota moet er een besparing komen dus… korten we op onderhoud. Terwijl ook onderzocht kan worden hoe we ...

 

Lees meer Reageer

EVALUATIE KWALITEIT CLIENTONDERSTEUNING MOET ER NU DAADWERKELIJK KOMEN

EVALUATIE KWALITEIT CLIENTONDERSTEUNING MOET ER NU DAADWERKELIJK KOMEN

Gemeenteraad dinsdag 16 juni 2015: Clientondersteuning MEE - Cor van Verk: Al sinds het najaar 2014 hebben we de afspraak gemaakt om voor mei 2015 de clientondersteuning te evalueren. Wethouder Lambrechts gaf dit steeds toe. Maar nu is die evaluatie er nog steeds niet en is er uitstel tot 1 juli. Dan kan het beter onderbouwd worden, want dan is er meer ervaring. Maar MEE werkt al jaren voor de gemeente, dus er is al ervaring genoeg. Frictiekosten zou er niet zijn. Er zijn landelijke afspraken met de VNG dat het geen vrijblijvend heeft, de evaluatie van clientondersteuning. Maar of MEE nu goed of slecht werkt, doet niet ter zake, zij zouden de enige zijn volgens de wethouder. Maar lokaal en regionaal werken weldegelijk andere organisaties die even goed of zelfs beter zijn. Reacties van wethouder in Drechtraad: ...

 

Lees meer Reageer

NIET BOUWEN IN DE POLDER

NIET BOUWEN IN DE POLDER

Gemeenteraad 16 juni 2015 - Dagrecreatieterrein Nieuwe Dordtse Biesbosch/Viersprong: Stemverklaring Jacqueline van den Bergh: Niet bouwen in de polder. Die discussie heeft een tijd geleden onze stad, in ieder geval Dubbeldam, in rep en roer gebracht. Een van de meest prominente trekkers in dit debat was Beter Voor Dordt. Het wekt dan ook grote verbazing bij ons dat nu de poort open wordt gezet voor bebouwing in ons polderlandschap, weliswaar niet met woningen maar met parkeerplaatsen. Met goedkeuring van Beter Voor Dordt. Nu met het addemdum weliswaar gelimiteerd tot 50 parkeerplaatsen. Maar de ambitie ligt er nog steeds: een horecavestiging midden in de polder. En dat betekent veel bezoekers en veel parkeerplaatsen op termijn. Want een horecaondernemer wil verdienen - en dat is terecht - en daar niet alleen van de natuur genieten.

Wij stemmen dan ook tegen de parkeerplaatsen in de polder: niet bouwen in de polder. Met fietspad, wateropgave en toekomstige ontwikkeling De Viersprong zijn we accoord.

 

Lees meer Reageer

JONGERENRAAD IN DORDRECHT

JONGERENRAAD IN DORDRECHT

Gemeenteraad dinsdag 16 juni 2015 - Jongerenraad: Ca. 30 jongeren/studenten kwamen naar het Stadhuis om hun initiatief om te komen tot een Jongerenraad in Dordrecht onder de aandacht van de gemeenteraad te brengen. Na een gesprek met gemeenteraadsleden overhandigden zij in de gemeenteraad zelf hun burgerinitiatief aan burgemeester Brok, voorzitter van de gemeenteraad. In september - na de zomervakantie - wordt hun initiatief besproken in een Adviescommissie.

De PvdA vindt het belangrijk dat jongeren zelf met dit initiatief komen. De jongeren willen met een frisse blik naar beleid en onderwerpen in de stad kijken en de gemeenteraad adviseren, vooral op het gebied van Jeugdzorg, sport, uitgaan, wonen, onderwijs en werk.

 

Lees meer Reageer

PVDA BIJEENKOMST OVER VERKEERSVEILIGHEID: Permanent Meldpunt Verkeersoverlast en Bewoners meer invloed

PVDA BIJEENKOMST OVER VERKEERSVEILIGHEID: Permanent Meldpunt Verkeersoverlast en Bewoners meer invloed

De PvdA fractie organiseert donderdagavond 18 juni 2015 een Politiek Cafe over Verkeersveiligheid, in de Kantine van OMC, Sportcomplex de Corridor, Visserstuin 5, Stadspolders.

Gespreksleider is Ben Corino, verslaggever Drechtstad FM.

In gesprek met bewoners, politie, wethouder verkeer, politici en Meldpunt Veilig Verkeer. Verkeer raakt ons allemaal. We hebben er allemaal mee te maken. Naar aanleiding van de PvdA Ik Flits Mee actie hebben bewoners vele onveilige plekken in hun buurt of wijk bij de PvdA gemeld. De klacht was: we zien nooit politie. Ook deed men suggesties over hoe knelpunten konden worden opgelost, zoals door andere inrichting van de straten, of paaltjes of bordjes.

Verkeersveiligheid in Dordrecht, als vervolg op de Ik Flits Mee Actie:
    • Geef bewoners meer invloed op verkeersveiligheid in hun buurt
    • Maak een permanent Meldpunt, waar onveilige situaties kunnen worden gemeld

Door het wegvallen van het Team VerkeersHandhaving bij de Politie ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA GEMEENTERAAD DINSDAG 16 JUNI 2015 - vanaf 14.00 uur in Stadhuis te Dordrecht

AGENDA GEMEENTERAAD DINSDAG 16 JUNI 2015 - vanaf 14.00 uur in Stadhuis te Dordrecht

Voorafgaand aan de Gemeenteraad - om 13.30 uur - bieden jongeren een voorstel aan aan de Gemeenteraad om weer een vorm van een Jeugdraad te gaan organiseren.

Bespreekpunten Gemeenteraad:

WMO Dordrecht 2015-2018; Clientondersteuning 2016; Evaluatie Clientondersteuning MEE; Aanbevelingen Project Noordoevers; Vastgoednota 2015-2018; Parkeerregulering Energiehuis en Omgeving; Startnotitie Procesgang Toekomst Zwembadaanbod vanaf 2018; Uitvoering Wettelijke Taken 2014; Jaarstukken 2014


Klik hier voor de complete agenda

 

Lees meer Reageer

BEZUINIG DE LEVENDIGE STAD NIET WEG ...

BEZUINIG DE LEVENDIGE STAD NIET WEG ...

Adviescommissies woensdag 10 juni 2015:  Insprekers over subsidies - Jacqueline vd Bergh / Peter Puik: Deze woensdagavond stond geheel in het teken van de insprekers over de subsidies. Van de gemeente - in het kader van de bezuinigingen - hadden talloze verenigingen, clubs, evenementen (groot en klein) en stadsinitiatieven plotseling een brief ontvangen. Daarin werd aangekondigd dat de subsidie per 1 januari 2017 vervalt. Dit was van te voren niet besproken met hen. In de commissie Fysiek waren er 20 insprekers, vooral van wijk/bewonersinitiatieven en evenementen. De algemene lijn was: ...

 

Lees meer Reageer

DRECHTRAAD WIL NIET DIRECT GEKOZEN WORDEN DOOR DE BURGER

DRECHTRAAD WIL NIET DIRECT GEKOZEN WORDEN DOOR DE BURGER

Drechtraad, dinsdag 9 juni 2015: PvdA Motie Experimentenwet - Bert vd Wulp: De PvdA had een motie ingediend om mogelijk te gaan maken dat Drechtraadleden direct door bewoners in de Drechtsteden gekozen kunnen worden. Nu kiezen de gemeenteraden zelf hun Drechtraadleden. Daar hebben bewoners geen enkele invloed op. Minister Plasterk is met de Experimentenwet gekomen om gemeenten en regio's de mogelijkheid te geven om te kunnen experimenteren met wetgeving. Knellende wet- en regelgeving die vernieuwingen in de weg staan kunnen buiten werking worden gesteld gedurende het experiment. Minister Plasterk wil dat gemeenten of regio's zich aanmelden voor een experiment. Op deze manier wordt er ruimte gegeven voor nieuwe, innovatieve vormen van publieke taakuitvoering en om nieuwe manieren van democratische samenwerking met burgers mogelijk te maken.

De PvdA is er voorstander van dat inwoners ...

 

Lees meer Reageer

PVDA WIL 1 MILJOEN BEHOUDEN VOOR MINIMABELEID

PVDA WIL 1 MILJOEN BEHOUDEN VOOR MINIMABELEID

Drechtraad - 9 juni 2015: Tweede Bezuinigingsronde Trap Af - Cor van Verk: Voor de 4e maal sprak de Drechtraad over de bezuinigingsvoorstellen. Het heikele punt was de 1 miljoen die 'over' is van het Minimabeleid. Het Drechtstedenbestuur (DSB) wil deze miljoen structureel laten terugvallen naar de gemeenten. De SP wilde - samen met de PvdA, GroenLinks en Onafhankelijk Papendrecht - een motie indienen om de 1 miljoen te behouden voor het Minimabeleid, incl. voorstellen waaraan het te besteden.

Het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden had namelijk voorstellen gedaan aan de Drechtraad waaraan dat miljoen besteed zou kunnen worden, zoals: ...

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief