Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

KADERNOTA 2017 - tweede termijn: PVDA is afgestapt van bouwen in de polder en wil meer Blik in Beton

KADERNOTA 2017 - tweede termijn: PVDA is afgestapt van bouwen in de polder en wil meer Blik in Beton

Gemeenteraad woensdag 29 juni 2016: Kadernota 2016 - Cor van Verk: Ik ga wat grasduinen door de discussies die we hebben gehad deze dagen. Ten eerste het parkeren. Wat de PvdA betreft moet meer blik van de straat en meer blik in beton. Dat houdt in: Parkeren op straat duurder maken en in parkeergarages bevriezen. Dan RTV Dordrecht: aan de ene kant bezuiniging tot 100.00 en anderzijds de streekomroep. Dit heeft gevolgen voor RTV. Bij te veel bezuinigen moet de TV stoppen. Dat wordt als chantage ervaren. Is dat zo? Wij hebben geen cijfers gezien: geen jaarrekening 2015 en begroting 2017, waaruit je kunt afleiden dat tv moet worden gestopt. 50.000 tot 1 ton bezuinigen. Eerst willen wij zicht op de cijfers, om goed zicht te hebben op de taakstelling. Moet het een lokale of regionale omroep worden? De gedachte regionale omroep ondersteunen wij. De kans van slagen achten wij op dit moment ...

 

Lees meer Reageer

PvdA woordvoering KADERNOTA 2017: De wijze waarop nu met de clubs wordt omgegaan willen wij kenschetsen als onzorgvuldig en zelfs op het onbeschofte af

PvdA woordvoering KADERNOTA 2017: De wijze waarop nu met de clubs wordt omgegaan willen wij kenschetsen als onzorgvuldig en zelfs op het onbeschofte af

Cor van Verk, fractievoorzitter PvdA: Voorzitter, in afwijking van voorgaande jaren, waarin wij vooral kritische noten kraakten over de voorstellen van de kadernota, willen wij dit jaar de stad laten weten wat wij, als PvdA, voor een beleid zouden voeren. Wij gaan zoals gewoonlijk, in onze eigen kracht staan. Aan de hand van deze uitgangspunten toetsen wij de verschillende voorstellen moties en amendementen.

Bij het opstellen van deze visie hebben wij ons laten inspireren door gesprekken die wij hebben gevoerd met de STAD en waarom iemand daar in zou willen wonen.

De stad biedt van oudsher veiligheid en geborgenheid. Het biedt de inwoners welvaart en kan daardoor in hun welzijn voorzien, maar bovenal biedt de stad de mogelijkheid tot ontmoeting. Langs deze viijf begrippen willen wij ons betoog opbouwen.

Veiligheid.

Van oudsher de reden voor mensen om bij elkaar te wonen. Nog steeds een van de belangrijkste redenen. Veiligheid in 2017 betekent voor ons:

-          Leefbaar samen wonen voor iedereen ongeacht zijn/haar ...

 

Lees meer Reageer

Kadernotabehandeling in gemeenteraad - dinsdag 28 juni 2016 vanaf 14.00 uur en woensdag 29 juni 2016 vanaf 13.00 uur

Kadernotabehandeling in gemeenteraad - dinsdag 28 juni 2016 vanaf 14.00 uur en woensdag 29 juni 2016 vanaf 13.00 uur

Dinsdag 28 juni en woensdag 29 juni vinden de debatten in de gemeenteraad plaats over de Kadernota 2017. De Kadernota geeft richting aan het beleid en de financien. Bij de Begroting in november a.s. wordt wat er nu besloten wordt bij Kadernota verder uitgewerkt en vastgesteld.

Verder worden ook nog de Jaarstukken 2015 besproken en de motie van GroenLinks, PvdA en SP over het mogelijk maken van bloedtesten voor bewoners rondom DuPont/Chemours.

De gemeenteraad start dinsdag om 14.00 uur in het Stadhuis. Vanaf 20.00 uur zijn er de Adviescommissies in het Stadskantoor. Woensdagmiddag om 13.00 uur zijn er opnieuw de Adviescommissies over de onderwerpen uit de Kadernota.

Woensdagavond vanaf 20.00 uur is het afsluitende debat in de gemeenteraad in het Stadhuis, met de behandeling van alle ingediende moties/amendementen.

Klik hier voor de uitgebreide agenda.

 

Lees meer Reageer

PvdA: Geen woningbouw avonturen meer in de polder

PvdA: Geen woningbouw avonturen meer in de polder

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 21 juni 2016: Ontwikkelingen Belthurepark - Jacqueline van den Bergh: In 2017 moet er een nieuw Bestemmingsplan worden vastgesteld. Het college wil dat er een nieuwe visie komt op het gebied, met nieuw Bestemmingsplan. Er is geen Samenwerkingsovereenkomst meer met de ontwikkelaar. Het college wil nu de zuidkant niet meer bebouwen (gebied achter Sportpark Schenkeldijk), en mogelijk wel de Noordkant (gebied achter Stevensweg). Maar laat het aan de raad over. Er komt nog een second opinion om onder meer goed in beeld te krijgen welke wijzigingen kunnen worden aangebracht tegen welke kosten.

De Pvda is er duidelijk in en wil geen woningbouw avonturen meer in de polder.

 

Lees meer Reageer

PvdA: Een loakel omroep kost nu eenmaal geld en er zijn kansen voor een goede Regionale Omroep: RTV Drechtsteden

PvdA: Een loakel omroep kost nu eenmaal geld en er zijn kansen voor een goede Regionale Omroep: RTV Drechtsteden

Adviescommissie Sociaal, dinsdag 21 juni 2016: Subsidie RTV Dordrecht - Nilufer Sonmezer: De taakstelling (bezuiniging) die RTV Dordrecht is opgelegd wordt niet gehaald. Meer bezuinigen is geen haalbare kaart. Dan kan de omroep niet langer zijn taken uitoefenen en de dagelijks nieuwsuitzendingen verzorgen. Een lokale omroep kost nu eenmaal veel geld. De PvdA vindt dat de lokale omroep ook een maatschappeliijke functie heeft (nieuws brengen, samenwerken met allerlei organisaties, en stageplaatsen bieden aan studenten). De PvdA ziet ook kansen voor een goede Regionale Omroep: Een RTV Drechtsteden. RTV Dordrecht zegt al in gesprek te zijn met andere Drechtsteden om hiernaar toe te gaan werken.

 

Lees meer Reageer

Opknappen Merwedestraat in fases; PvdA had liever nu eerst de Prins Hendrikbrug aangepakt, en later de Oranjelaan

Opknappen Merwedestraat in fases; PvdA had liever nu eerst de Prins Hendrikbrug aangepakt, en later de Oranjelaan

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 21 juni 2016: Renovatie Merwedetraat - Oranjelaan - Jacqueline van den Bergh: De Merwedestraat tot aan Noordendijk wordt opgeknapt. Dit is hard nodig. De weg wordt - met de Oranjelaan - in delen opgeknipt en uitgevoerd. Oranjelaan veel later. De fietspaden op de Merwedestraat worden breder, de rijweg iets smaller, maar blijft aan beide zijden 2-baans wegen. Ook de riolen worden vernieuwd. De PvdA had graag gezien dat de Prins Hendrikbrug ook gelijk wordt aangepakt en verbreed. Hij is nu al te smal, en straks met extra verkeer van Stadswerven helemaal. Ook zouden dan de fietsstroken op de brug verbreed kunnen worden. Dat kost 5 - 10 miljoen, afhankelijk van het feit of ook de brughoofden worden vernieuwd. Op dit moment is dat geld er niet. De PvdA had liever gezien dat de brug nu gelijk met de Merwedestraat wordt opgeknapt, en niet de Oranjelaan. De Oranjelaan had ook op een later tijdstip kunnen worden gerenoveerd. Zeker nu men het niet eens is over 1- of 2-baans wegen aan beide zijden van de Oranjelaan. De PvdA heeft aangegeven dat de Oranjelaan een 2-baans weg aan beide zijden moet blijven.

 

Lees meer Reageer

Er moet meer commitment komen met het burgerinitiatief Leefwerk De Biesbosch

Er moet meer commitment komen met het burgerinitiatief Leefwerk De Biesbosch

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 21 juni 2016: Burgerinitaitief Leefwerf De Biesbosch - Jacqueline van den Bergh: Inspreker Elio Barone van dit Burgerinitiatief vroeg de politieke partijen zijn iniatief te steunen en alvast budget te reserveren bij Kadernota. Het college voelt daar niets voor, heeft een andere planning in het hoofd en wil eerst om de tafel met alle partijen (ontwikkelaar, jachthavens, burgerinitiatief en gemeente). Leefwerf is al klaar om van start te gaan, de andere partijen zijn dat nog niet. Ook waarschuwde Elio dat de eigenaren van de historische schepen die in de Zuidelijke Insteekhaven zijn gepland niet zo lang meer kunnen wachten, met het risico dat zij hun schip gaan verkopen. De PvdA wil dat er meer duidelijkheid wordt gegeven aan Leefwerf en dat er een duidelijke planning komt. Dit moet niet eeuwig duren. Het risico van brede afstemming is ook dat het heel lang duurt. D66 kwam met een voorstel om een Intentieovereenkomst ...

 

Lees meer Reageer

PvdA wil geen fietsdoorsteekjes in binnenstad maar vrij fietsen en Wijnstraat 2-richting verkeer houden

PvdA wil geen fietsdoorsteekjes in binnenstad maar vrij fietsen en Wijnstraat 2-richting verkeer houden

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 21 juni 2016: Fietsdoorsteekjes Centrum / Wijnstraat: Jacqueline vd Bergh: College stelt voor om in het Centrum 4 fietsdoorsteekjes te maken om fietsers te sturen in de juiste richting - nu er niet vrij gefietst mag worden - naar de havens. De PvdA is hier geen voorstander van (kost geld, en heeft een woud aan borden tot gevolg), maar wil juist dat fietsers ook in het kernwinkelgebied vrij kunnen fietsen. Onze binnenstad heeft niet een constante grote stroom van bezoekers en toeristen, dat is alleen op bepaalde dagen en uren. Fietsers kunnen zich ...

 

Lees meer Reageer

Bij het opknappen van de Visbrug ook het standbeeld van Johan en Cornelis de Witt meer centraal stellen en met bijv. een J.C. De Witt Festival in 2018

Bij het opknappen van de Visbrug ook het standbeeld van Johan en Cornelis de Witt meer centraal stellen en met bijv. een J.C. De Witt Festival in 2018

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 21 juni 2016: Stedelijke Aankleding Historische Binnenstad - Jacqueline vd Bergh: Een bewoner had een brief geschreven aan de gemeenteraad om het standbeeld van Johan en Cornelis de Witt te verplaatsen, naar bijv. het plein voor het Centraal Station. De inspreekster vond het jammer dat het beeld zo verscholen staat en zou graag een centralere plaats zien. De PvdA vindt dat het opknappen van de Visbrug een mooie gelegenheid is om ook het standbeeld meer onder de aandacht te brengen met bijv. een zitbank/zithoek, te midden van de bredere en grotere terrassen en bij festivals. Zoals bijvoorbeeld een J.C. De Witt Festival organiseren op de Visbrug, zeker nu het standbeeld in 2018 er 100 jaar staat.

 

Lees meer Reageer

PvdA: Gelden van Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen (EPV) alleen voor verkeer bestemmen

PvdA: Gelden van Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen (EPV) alleen voor verkeer bestemmen

Adviescommissie Bestuur & Middelen, dinsdag 21 juni 2016: Prognose Evalisatiereserve Parkeer Voorzieningen: Jacqueline vd Bergh en Bahattin Guler: Afgesproken is dat een deel van de gelden uit deze Parkeer Voorzieningen worden afgedragen naar de algemene middelen. De PvdA wil liever dat alle gelden beschikbaar blijven voor de EPV, zodat ook meer budget beschikbaar is voor inrichting van (30 km) straten. Niet duidelijk werd - op de vraag van de PvdA - of er ook een relatie is bij de terugvallende parkeerinkomsten met het feit dat het fiets- en busgebruik worden gestimuleerd.

 

 

Lees meer Reageer

Extra Adviescommissie Fysiek donderdag 23 juni 2016 over PFOA

Extra Adviescommissie Fysiek donderdag 23 juni 2016 over PFOA

Adviescommissie Fysiek - donderdag 23 juni 2016 - 20 uur - vergaderkamer 1 Stadskantoor: 

Stand van zaken PFOA

Motie De Vervuiler betaalt van de fracties GroenLinks, PvdA en SP om bloedtesten bij bewoners mogelijk te maken

Met insprekers


Insprekers kunnen zich aanmelden via de raadsgriffie

 

Klik hier voor de complete agenda

 

Lees meer Reageer

AGENDA's ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 21 JUNI 2016

AGENDA's ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 21 JUNI 2016

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - vergaderkamer 1: 19.00 uur: Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen; Ingetrokken Motie 34 Stijging Parkeertarieven; 20.00 uur: Nieuw Kader Kleine Subsidies; ASV en Subsidiebeleidskader - met insprekers; Indienen Zienswijzen Concept Jaarrekening 2015 GR Drechtsteden - Concept Begroting 2017 GR Drechtsteden - Trap op Trap Af: Voorstel BVD over Bezuinigingstaken Gemeenschappelijke Regelingen etc.

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - vergaderkamer 3: Antwoorden college op art. 40 vragen D66 over Subsidie RTV Dordrecht; Brief wethouder Lambrachts over Ontwikkelingen WMO; Evaluatietraject Sportboulevard; Motie Vertrouwen en Sturen van D66

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - vergaderkamer 5: Brief inwoner over Stedelijke Aankleding van Dordrecht's Historische Binnenstad; Herinrichting/vernieuwing Merwedestraat-Oranjelaan; Vier Fietsdoorsteekjes - Wijnstraat - Voorstraat Noord; Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch; Keuzerichtingen Project BelthurePark

 

Lees meer Reageer

PvdA: Dit is de eerste stap op weg tot het laten vervallen van eigen bijdrage in de zorg - Plan om schulden van jongeren goed te regelen

PvdA: Dit is de eerste stap op weg tot het laten vervallen van eigen bijdrage in de zorg - Plan om schulden van jongeren goed te regelen

Drechtraad - Carrousel Sociaal - dinsdag 14 juni 2016: Aanpassing eigen bijdrage WMO Drechtsteden - Cor van Verk: Op een aantal onderdelen vervalt de eigen bijdrage, maar niet bij de Huishoudelijke Hulp. "Dit is de eerste stap op weg tot het laten vervallen van eigen bijdrage in de zorg, zeker als dit leidt tot mijding van de zorg", aldus Cor. Gemeenten kunnen hiervoor kiezen. De burger mag niet de dupe worden van het getouwtrek tussen overheden.

Regionaal Beleidsplan Schuldhulpverlening Drechtsteden - Cor van Verk: Schulden kun je beter voorkomen dan genezen. De PvdA deed het voorstel om schulden bij jongeren over te laten nemen door de gemeenten. Jongeren lossen dan af bij de gemeenten en maken effectieve afspraken. Leiden en Den Haag zijn hier inmiddels mee bezig. Dit voorkomt dat jongeren of ...

 

Lees meer Reageer

Motie Bloedproeven voor bewoners op de Staart om nu meer duidelijkheid te bieden - RIVM steekproef duurt ruim een jaar

Motie Bloedproeven voor bewoners op de Staart om nu meer duidelijkheid te bieden - RIVM steekproef duurt ruim een jaar

Gemeenteraad woensdag 15 juni 2016: Motie Vervuiler Betaalt: motie ingediend door GroenLinks, PvdA en SP om bloedtesten bij bewoners mogelijk te maken - Jacqueline van den Bergh: Wij dienen samen met GroenLinks en SP deze motie in, omdat wij vinden dat bewoners ondersteuning verdienen, en er een einde moet komen aan hun onzerheid. Gaandeweg blijkt dat er met de uitstoot van C8 ofwel PFOA en met DuPont/Chemours meer aan de hand is dan aanvankelijk werd gecommuniceerd en we veronderstelden. Steeds meer wordt duidelijk dat het onderzoek van RIVM nog maar het begin is. Dat krijgt nu een vervolg, inclusief de steekproef bij bewoners die hiervoor worden uitgenodigd. Maar het uiteindelijke RIVM rapport – met ook de uitslagen van deze bloedproeven erin verwerkt – is pas over een jaar afgerond. Dit geeft dan nog geen ...

 

Lees meer Reageer

Waar wilt u dan die dure woningen in het groen gaan bouwen? - 6000 banen verloren gegaan in 2015

Waar wilt u dan die dure woningen in het groen gaan bouwen? - 6000 banen verloren gegaan in 2015

Gemeenteraad woensdag 15 juni 2016: Jaarstukken Gemeente Dordrecht 2015 - Cor van Verk: College is erg tevreden met hoe Dordrecht ervoor staat. Vraag is of die reden terecht is. Gemeente vindt van wel. BVD spreekt van een stralende stad. Ja, voor een deel is dat ook zo. We hebben weer een nieuwe bioscoop, we stijgen fors in de Atlas voor Nederlandse Gemeenten. Maar niet overal zijn wij tevreden over. Wij missen op een aantal punten de urgentie bij het college. Er is een overschot op het Zorgdomein. Daar zijn wij minder tevreden over. Dit kan duiden op het ontstaan van achterstallig onderhoud, waardoor je later extra kosten moet maken. Als het waar is dat een deel van de zorg die bij de langdurige zorg is ondergebracht maar eigenlijk bij de WMO thuishoort, dan komt dat terug via rijk bij gemeente. In het gesprek met de Clientenraden kwamen veel ...

 

Lees meer Reageer

BESPREKING NIEUW KADER KLEINE SUBSIDIES - Dinsdag 21 juni 2016, 20.00 uur, Stadskantoor, vergaderkamer 1

BESPREKING NIEUW KADER KLEINE SUBSIDIES - Dinsdag 21 juni 2016, 20.00 uur, Stadskantoor, vergaderkamer 1

Dinsdag 21 juni 2016, 20.00 uur, is er in de Adviescommissie Bestuur en Middelen de bespreking van het Nieuwe beleidskader voor de kleine subsidies. Zeker kleine subsidies/investeringen zijn nodig om al die activiteiten in onze stad mogelijk te maken.

Er kan worden ingesproken. U moet zich wel van te voren aanmelden via de raadsgriffie@dordrecht.nl

 

Lees meer Reageer

AGENDA GEMEENTERAAD WOENSDAG 15 JUNI 2016 - 14 uur in Stadhuis

AGENDA GEMEENTERAAD WOENSDAG 15 JUNI 2016 - 14 uur in Stadhuis

AGENDA BESPREEKSTUKKEN:

Jaarstukken gemeente Dordrecht 2015: Instelling Bestemmingsreserve Individueel Keuze Budget; Tussenbalans 2016

Motie van GroenLinks en PvdA: De Vervuiler Betaalt, om bloedtesten van bewoners op de Staart mogelijk te maken, en de kosten neer te leggen bij DuPont/Chemours

 

Lees meer Reageer

AGENDA DRECHTSTEDEN DINSDAG 14 JUNI 2016 - vanaf 19.30 uur in Gemeentehuis te Zwijndrecht

AGENDA DRECHTSTEDEN DINSDAG 14 JUNI 2016 - vanaf 19.30 uur in Gemeentehuis te Zwijndrecht

CARROUSEL BESTUUR EN MIDDELEN: Ingenieursbureau Drechtsteden; Aanpak invlechting Hardinxveld-Giessendam in de GR Drechtsteden; Bestek Aanbesteding Accountant; Jaarstukken GR Drechtsteden 2015; Kompas rMJP 2015: Stand van Zaken Uitvoeringsprogramma; Perspectiefnota GR Drechtsteden 2016 en verder; Primaire Begroting GR Drechtsteden 2017

CARROUSEL SOCIAAL: Aanpassing eigen bijdrage WMO Drechtsteden; Regionaal Beleidsplan Schuldhulpverlening Drechtsteden 2016-2020; Beschut Werk

CARROUSEL FYSIEK: Participatiefonds Regionale Ontwikkelingsmaatschappeij Innovation Quarter

22.10 uur: DRECHTRAAD: Drechtstedenreactie op rapport Zichtbaar Samen Maritiem; Aanpassing eigen bijdrage WMO Drechtsteden; Regionaal Beleidsplan Schuldhulpverlening Drechtsteden; Participatiefonds Regionale Ontwikklingsmaatschappij Innovation Quarter

Klik hier voor de uitgebreide agenda met stukken.

 

Lees meer Reageer

MOGELIJK NIET DOORGAAN BELTHUREPARK HEEFT NIETS TE MAKEN MET HERONTWIKKELING SPORTPARK SCHENKELDIJK

MOGELIJK NIET DOORGAAN BELTHUREPARK HEEFT NIETS TE MAKEN MET HERONTWIKKELING SPORTPARK SCHENKELDIJK

College heeft laten weten dat de verplaatsing van voetbalclub Dubbeldam aan Sportpark Schenkeldijk niet meer mogelijk is, omdat het college af wil van bebouwing aan de zuidrand van het Belthurepark. Belthurepark was ooit in het leven geroepen om het tekort aan dure woningen in het groen op te heffen. Ook zijn er plannen voor de noodzakelijke renovatie van het Sportpark Schenkeldijk. Een deel hiervan zou gefinancieerd worden met de opbrengst van deze dure woningen. Maar in die nieuwbouwplannen zit al jaren de klad. 

Echter, er staat duidelijk in de Integrale Sportvisie, die door de gemeenteraad is vastgesteld, dat de ontwikkelingen rondom het Belthurepark losstaan van de renovatie van Sportpark Schenkeldijk. VV Dubbeldam zou naar een meer centrale plek verhuizen op het park, samenwerken met andere clubs en delen van voorzieningen (zoals een sporthal). Deze sportvisie is voor de PvdA nog steeds het uitgangspunt. 

 

Lees meer Reageer

PVDA WEUROPE FESTIVAL

PVDA WEUROPE FESTIVAL

Zaterdag 11 juni 2016 is er in de Westergastfabriek te Amsterdam het PVDA WEUROPE FESTIVAL.

Hoe gaan we Europa vormgeven? Hoe gaan we om met de vluchtelingencrisis, het Brexit-referendum, radicalisering en belastingontwijking?

Met workshops: Positief Links, Iron Curtain Project en SIB Amsterdam. 

Met Agnes Jongerius, Greenpeace, Frans Timmermans, Paul Tang, Kati Piri en anderen.

Lees meer en meld je aan via www.weurope.nl

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief