Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 31 MEI 2016 - 20.00 uur in Stadskantoor

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 31 MEI 2016 - 20.00 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - vergaderkamer 3: Lokale ontwikkelingen Jeugd; Maatwerkbudget Sociale Teams/Jeugdteams; Jaarrekening Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en onder LTZ; Veilig Thuis en Routekaart "Blauwe plekken is niet het ergste"; Brief van 3 bewoners over een zelfstandige Popcentrale; Vragen van GroenLinks, PvdA en SP over Stichting CE ZHZ en Popcentrale

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN - vergaderkamer 1: Planontwikkeling Visbrug + Participatietraject; Iniitiatiefvoorstel Lastenvermindering met het oog op Veiligheid; Doornemen Panden Vastgoedbedrijf (Besloten); Stukken Gemeenschappelijke Regelingen (Omgevingsdienst ZHZ, Dienst D&J ZHZ; Drechtwerk, Wegschap Tunnel Dordtse Kil, Veiligheidsregio, Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - vergaderkamer 5: 18.00 uur: Bezoek aan HVC; 21.00 uur: Jaarstukken Gemeente Dordrecht 2015 en Bestemmingsreserve Individueel Kind Budget; Tussenbalans 2016

Klik op de commissie voor de volledige agenda.

 

Lees meer Reageer

"IN DE GROEITUINEN" OP ZOEK NAAR VERBINDING IN KRISPIJN

Zaterdagmiddag 28 mei 2016 was er de feestelijke en zonnige opening van het Initiatief 'In de Groeituinen" in de oude school aan de Patersweg. Wethouder van de Burgt sprak hartelijke woorden over samenwerking tussen allerlei initiatieven in de wijk Krispijn, zoals de Lets Ruilwinkel, OKBZ, De Buitenwacht, de Groeituinen en anderen. Hij verbond alle initiatieven met lintjes aan elkaar, die door de medewerkers werden vastgehouden. In de school is er nu ruimte voor activiteiten waar men aan kan deelnemen, zoals houtbewerken en schilderen. Er is ook een kinderopvang.

Ook werd de eerste groentebox overhandigd. De Groentebox kun je bestellen, ook kun je je erop abonneren. De groenten komen uit de Zuidpunt Boerderij op het Eiland van Dordrecht, en aangevuld met groenten uit de Groeituinen aan de Patersweg.

 

Lees meer Reageer

PVDA IN ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK IN DE SUPERMARKTEN VAN PLUS - Gulle gevers: hartelijk dank !

PVDA IN ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK IN DE SUPERMARKTEN VAN PLUS - Gulle gevers: hartelijk dank !

Zaterdag 28 mei 2016 hebben PvdA leden in 2 supermarkten van Plus - in Stadspolders en in Dubbeldam - bezoekers gevraagd of zij een product wilden kopen voor de Voedselbank Dordrecht. De Voedselbank heeft momenteel grote behoefte aan producten die lang houdbaar zijn, zoals spaghetti, macaronie, thee, koffie, pindakaas, sausen, etc. Aan onze oproep hebben ontzettend veel mensen gehoor gegeven. Bezoekers gaven vaak meer dan 1 product. De Voedselbank Dordrecht heeft inmiddels enorm veel kratten met deze producten ontvangen. 

Gulle gevers: Hartelijk dank voor uw medewerking en al uw producten !!

Eveneens hartelijk aan de supermarkt Plus, waar de PvdA-leden mochten staan en hun bezoekers mochten vragen de Voedselbank te steunen, en voor het doorgeven van al uw producten aan de Voedselbank Dordrecht.

 

Lees meer Reageer

MOOIE ZONNIGE START VAN "DORDT IN STOOM"

MOOIE ZONNIGE START VAN

Vrijdagavond 27 mei 2016 was de Vlootschouw van het evenement "Dordt in Stoom". Vele mensen stonden langs de kades om dit spectacle mee te maken. De PvdA fractieleden Cor van Verk, Inge Stevens, Peter Puik en Jacqueline van den Bergh konden - samen collegeleden, vertegenwoordigers van organisaties en ondernemers vanaf de boot De Majesteit de festiviteiten op het water meemaken. Eveneens veel bezoekers van buiten Dordrecht waren aanwezig langs de kades. Volgens Erik Zindell van het VVV zaten de hotels praktisch helemaal vol.

Het was een prachtige avond en er waren als vanouds weer vele stoomboten, en ook andere boten, die het met elkaar tot een levendig geheel hebben gemaakt.

 

Lees meer Reageer

"Je blijft lid, in voor- en tegenspoed..."

Hans Spekman, voorzitter van de PvdA in Nederland, was speciaal vrijdagmiddag 27 mei 2016 naar Dordrecht gekomen om een aantal PvdA jubilarissen in het zonnetje te zetten, in de Theodoor Stoopzaal in Den Witten Haen, die voor even in Den Rode Haen was omgedoopt. Hans benadrukte nog eens dat voor hem gelijke kansen voor iedereen en mensen kansen geven nog steeds de basis is van de Partij van de Arbeid, evenals de leden van de partij. Zonder leden is er geen PvdA. De sociaal-democratie heeft de verzorgingsstaat helpen opbouwen. Maar er is nog steeds strijd te leveren. Hebzucht is er nog alom (Panama-Papers), en in het bieden van zekerheid ook aan jongeren (werk, pensioen, etc.) is nog veel werk te verrichten. Hierna kwamen de jubilarissen voluit in beeld. Hans begon met mevrouw van Zuuren, die ... 

 

Lees meer Reageer

Fietsoversteek Copernicusweg complex, bekeken wordt wat op termijn nog verbeterd kan worden

Fietsoversteek Copernicusweg complex, bekeken wordt wat op termijn nog verbeterd kan worden

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 24 mei 2016: Fietsoversteek Copernicusweg - Jacqueline van den Bergh: Lange tijd is er gewerkt aan de fietsoversteek Copernicusweg richting Crabbehof/Zuidendijk. Door de bouw van de nieuwe wijk Wilgenwende is er een autoverbinding met deze wijk bijgekomen. Maar na de eerste oplevering bleek het voor fietsers bijzonder onoverzichtelijk geworden te zijn. Ik fiets daar zelf heel vaak, en het was best onduidelijk. Daarna zijn er aanpassingen gekomen. Het is nog niet ideaal, maar tijdens de discussie bleken de aanbevelingen van Fietsersbond en poltiie toch ook niet ideaal en heel duur. Aanbeveling 1 was de kruising te verleggen verder van de afrit A16 vandaan. Maar daar zitten allerlei haken en ogen aan, omdat fietsers eerst een heel eind weer terug moeten fietsen en dan ineens sterk omhoog moeten fietsen. Ook de oplossing van stoplichten (Aanbeveling 2) werd met gemengde gevoelens ontvangen. De PvdA vindt dat je hier geen stoplichten moet plaatsen. Stoplichten zijn hier nog nooit geweest, en dat houdt het verkeer alleen maar onnodig op. Het duurt nog wel een tijd voordat Wilgenwende is volgebouwd. Dan kun je ook beter nu nog niets doen en bekijken hoe de toename van het verkeer zich ontwikkelt. Na de zomervakantie komt wethouder van der Linden met een nieuwe rapportage, over de aanbevlingen.

 

Lees meer Reageer

PvdA: Burgers krijgen schoon genoeg van al die inspraak trajecten, we moeten ons concentreren op Nieuw Dordts Peil

PvdA: Burgers krijgen schoon genoeg van al die inspraak trajecten, we moeten ons concentreren op Nieuw Dordts Peil

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 24 mei 2016: Stad in Beweging - Jacqueline van den Bergh: Het is een wat wollig stuk, waarin de doelen van de diverse beleidsterreinen zijn samengeharkt in een stuk dat gericht is op mobiliteit. "In 2040 zien we Dordrecht als een betekenisvolle, complete centrumstad in de regio: een stad met een sterke sociale, culturele en economische functie voor de Drechtsteden. Een mooie stad, waarin het in de eerste plaats prettig wonen is, maar ook prettig werken. Een stad die nationaal zichtbaar is en interessant om te bezoeken." Deze ambitie hoor ik al zolang ik in de raad zit, dat is niets nieuws. We zijn hier voortdurend mee bezig. Dit is waar we steeds naartoe werken, en we passen ons aan aan de nieuwe ...

 

Lees meer Reageer

Armoedebestrijding is draagt bij aan bestrijding van eenzaamheid

Armoedebestrijding is draagt bij aan bestrijding van eenzaamheid

Adviescommissie Sociaal - dinsdag 24 mei 2016: Motie Eenzaamheid - Nilufer Sonmezer: Eenzaamheid is steeds meer aanwezig in alle leeftijdsgroepen en niet, zoals vaak als vanzelfsprekend wordt aangenomen, beperkt tot vooral ouderen. Er wordt steeds meer eenzaamheid waargenomen bij jongeren 18-23 jaar en de groep 35-55 jaar. Ook veel mantelzorgers, vooral jeugdigen, hebben door hun intensieve werk te maken met sociale en emotionele eenzaamheid.

Als we eenzaamheid willen aanpakken pleiten wij voor een aanpak van eenzaamheidsproblemen die dienen afgestemd te worden op de kenmerken van diverse doelgroepen. Daarin kunnen we onderscheiden: 1) Problemen die kunnen worden opgelost door praktijken die erop gericht zijn de participatie van mensen te vergroten. 2) Problemen die vragen om een specifiek op het individu afgestemde aanpak. Als wij kijken naar de initiatieven die er zijn, wordt er al wel ...

 

Lees meer Reageer

SLIM SLOPEN: PvdA verwacht een Plan van Aanpak in combinatie met Duurzaamheid en Circulaire Economie

SLIM SLOPEN: PvdA verwacht een Plan van Aanpak in combinatie met Duurzaamheid en Circulaire Economie

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 24 mei 2016: Motie Slim Slopen - Jacqueline van den Bergh: Via de motie is het college opgeroepen om bij het slopen van gebouwen zoveel mogelijk materialen voor hergebruik te selecteren, zodat er zo min mogelijk afval overblijft. Dit in combinatie met leer/werk trajecten. De gemeente is hiermee aan de slag. De PvdA wil een concreter Plan van Aanpak, ook in relatie met Duurzaamheid en Circulaire Economie. Hergebruik van materialen wordt steeds belangrijker, zodat uiteindelijk er nauwelijks meer afval is.

 

Lees meer Reageer

OVERLAST HOUTSTOOK SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID - PvdA wil dat gemeente motie op VNG-congres steunt

OVERLAST HOUTSTOOK SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID - PvdA wil dat gemeente motie op VNG-congres steunt

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 24 mei 2016: Vragen aan college over Overlast Houtstook - Jacqueline van den Bergh: Ons bereiken berichten uit de stad dat er veel overlast is van houtstook. Bij de verbranding van hout in kachels en haarden komen verschillende schadelijke stoffen vrij. Inademing van deze rook kan dan ook gezondheidsschade opleveren. Er zijn onvoldoende mogelijkheden tot handhaving. Wat is de stand van zaken in Dordrecht? Is er veel overlast? En wordt er gehandhaafd? Op het VNG-congres in juni a.s. worden door de Amersfoort en Leeuwarden de motie Houtstook ingediend, om te komen tot betere regelgeving waarop gehandhaafd kan worden. Gaat u deze motie te steunen?

Wethouder van der Linden vertelde dat er incidenteel wordt geklaagd. Er wordt ook wel handhavend opgetreden, maar de regelgeving is onduidelijk. De wethouder zei de motie goed te willen bestuderen en wellicht de motie te steunen. De PvdA wil dat de motie wordt gesteund. De wethouder komt erop terug.

 

Lees meer Reageer

In Den Witten Haen wordt tijdelijk In Den Rode Haen met Hans Spekman

In Den Witten Haen wordt tijdelijk In Den Rode Haen met Hans Spekman

PVDA Partijvoorzitter Hans Spekman zet PvdA vrijdagmiddag 27 mei a.s. van 14.00 - 15.30 uur leden die al lange tijd lid zijn in het zonnetje, gaat in gesprek met de aanwezigen en tovert in Den Witten Haen om tot in Den Rode Haen. Leden die al lang lid zijn van de PvdA - en die zijn er nog steeds in grote aantallen - worden door Hans Spekman ontvangen en zij krijgen een speciaal lintje of de speciale Willem Drees Penning. Op deze manier worden zij geeerd voor hun verbondenheid door al die (ook veelal roerige) jaren heen. Zo ontvangt ook onder anderen mevrouw van Zuuren (van oud-burgemeester Jan van Zuuren) een speciaal lintje omdat zij al 70 jaar lid is van de Partij van de Arbeid. Ook andere PvdA’ers met een gedenkwaardige staat van lidmaatschap ontvangen een lintje of penning. Hans Spekman zal vertellen over ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 25 MEI 2016 - 20 uur, in Stadskantoor

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 25 MEI 2016 - 20 uur, in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - vergaderkamer 1: Motie Eenzaamheid; Sterrenburg voor Sterrenburgers / Stadspolders voor Stadspolders

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - vergaderkamer 3: Slim Slopen; Startmemo Stad in Beweging; Intercity Kwaliteit Dordrecht-Breda; Fietsoversteek Copernicusweg; Merwedestraat-Oranjelaan opnieuw inrichten

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN - vergaderkamer 5: Jaarstukken 2015 en Instelling Bestemmingsreserve IKB; Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom; Deelname aan Vastgoedbeurs Provada n.a.v. vragen van SP

 

Lees meer Reageer

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 17 MEI 2016 - vanaf 20 uur in Stadskantoor

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 17 MEI 2016 - vanaf 20 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - vergaderkamer 1: Jeugd: Stand van Zaken Ventieltafels, rapportage Serviceorganisatie en plan Veilig Thuis; Brief Deloitte over Plan van Aanpak 3 Dencentralisaties; Brief Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over aandachgtspunten actuele ontwikkelingen WMO 2015; Monitor 3D Dordrecht, Feiten, Cijfers en Duiding

Klik op deze link voor de uitgebreide agenda.

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN: Geen agenda

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK: Bezoekt FC Dordrecht voor de presentatie van de nieuwe plannen

 

Lees meer Reageer

PROEF MET NACHTBOOT NOG ALTIJD GEEN GROEN LICHT

PROEF MET NACHTBOOT NOG ALTIJD GEEN GROEN LICHT

De PvdA Statenfractie is al maanden bezig een proef te realiseren om de Waterbus in de avonduren langer te laten varen, met name in de weekends. Ter stimulering van het bezoek aan horeca, voorzieningen en festiviteiten in de Drechtsteden. De Waterbus zelf, ondernemers in de Drechtsteden en ook het Drechtstedenbestuur steunen met acties en geld dit initiatief. De gedeputeerde in de provincie - de SP'er Rik Janssen - heeft zijn steun ook al toegezegd.

Bij de behandeling woensdag 11 mei 2016 in de Provinciale Staten commissie van het voorstel kwamen de fracties van D66 en SP (nota bene de partij van de gedeputeerde) met allerlei nog hele uitgebreide en kritische vragen, waarop eerst weer uitvoerig moet worden ingegaan.

In de Drechtraad steunen alle fracties het initiatief.

De besluitvorming is nu weer uitgesteld tot  1 juni 2016.

 

Lees meer Reageer

INFORMATIEAVOND DUPONT/CHEMOURS: Uitslag steekproef bloedonderzoek duurt minstens 9 maanden - DuPont wil geen bloedonderzoeken bij omwonenden, PvdA wel

INFORMATIEAVOND DUPONT/CHEMOURS: Uitslag steekproef bloedonderzoek duurt minstens 9 maanden - DuPont wil geen bloedonderzoeken bij omwonenden, PvdA wel

Woensdagavond 11 mei 2016 was er in het theaterzaal van De Merwelanden op de Staart een bijeenkomst voor bewoners, die georganiseerd was door het Comite Merwedepolder. Peter Puik en Jacqueline vd Bergh waren vanuit de PvdA fractie aanwezig op deze druk bezochte avond. De nieuwe directeur van Chemours - Erik Meijer - begon te vertellen wat PFOA is. Het is een stof die nodig is om Teflon te maken (inmiddels niet meer), het wordt vanaf 2002 niet meer gebruikt. DuPont heeft volgens Erik een hele goede naam opgebouwd wat veiligheid en zorgvuldigheid betreft. Hij betreurde het dat het kontakt met omwonenden minder is geworden, en wil juist dat kontakt weer herstellen. Erik zei dat de emissies van PFOA altijd ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: Overlast N3 van geluid en vervuilde lucht aanpakken met stil asfalt, geluidschermen en 80 km

PVDA: Overlast N3 van geluid en vervuilde lucht aanpakken met stil asfalt, geluidschermen en 80 km

Gemeenteraad dinsdag 10 mei 2016: Aanpak Luchtkwaliteit Dordrecht - Jacqueline van den Bergh: Vooral de autowegen (N3, A16) geven veel overlast wat geluid en vuile lucht betreft door de uitstoot van de auto’s. We halen daar nipt te normen, maar regelmatig worden de normen van NO2 ook overschreden. Juist in onze buitengebieden is er overlast. Bij de N217 en de Rijksstraatweg dreigt een nieuw knelpunt te ontstaan. Plaatsen zeer gevoelig voor wijzigingen in achtergrondconcentratie en emissiefactoren voor NO2 zijn: Laan der VN, Diepenbrockweg, Hugo de Grootlaan (oprit stadsbrug), Dokweg, Mijlweg, Laan der VN (A16-zijde). De PvdA wil om te beginnen de maximum snelheid terugbrengen naar 80 km voor de totale lengte op de N3. We zullen dan ook de motie steunen die door CU/SGP zal worden ingediend, en die wij hebben mee ondertekend, evenals alle fracties behalve VVD. Er wordt opgeroepen tot een onderzoek naar de mogelijkheden naar 80 km en met de opdracht aan ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: Tijdelijk verhuur van gemeentelijke panden kan ook door commerciele partijen worden gedaan

PVDA: Tijdelijk verhuur van gemeentelijke panden kan ook door commerciele partijen worden gedaan

Gemeenteraad dinsdag 10 mei 2016: Vastgoednota Dordrecht - Bahattin Guler: De PvdA is accoord dat de gemeente veel panden wil verkopen, al of niet na een periode van tijdelijk verhuur. De gemeente wil een kleine kernportefeuille overhouden. De gemeente moet niet zelf als een soort woningbedrijf willen opereren. Maar dit uitbesteden aan andere partijen. Bruikleen is bedoeld voor panden voor antikraak, voor panden waar nog geen bestemming voor is. Afdeling Vastgoed kampt met opgaven. Moet afdrachten leveren voor de stad. Uitgangspunt van de PvdA is dat het tijdelijk verhuren goed gebeurt en dat maatwerk wordt geleverd. Als woningcorporaties zelf graag locaties en panden willen voor sociale woningbouw - maar die niet kunnen krijgen - dan wil ik graag hierover opnieuw nadenken, aldus Bahattin. Wethouder Mos vertelde dat er juist hoge kosten aan de panden vastzitten. Woningcorporaties willen de panden dan ook niet, vanwege de ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: "Nieuw Dordts Peil": Geen externen inhuren voor de gesprekken met de stad

PVDA:

Gemeenteraad dinsdag 10 mei 2016: Lange Termijn Perspectief: "Nieuw Dordts Peil" - Cor van Verk: PvdA kan accoord gaan. 2 Ton is veel geld voor dit project, om in gesprekken met de stad duidelijk te krijgen waar we met de stad naartoe willen. Deze gesprekken met de stad zijn belangrijk. En het gaat nu om de helft, 1 ton. Na de evaluatie bepalen we dan of we er verder mee gaan. De PvdA wil dat de communicatie zakelijk en evenwichtig is. De creativiteit moet uit onze eigen organisatie komen, niet overal externen voor inhuren. Belangrijk is dat we eind 2017 een integraal en coherent beeld hebben van waar we met de stad naartoe willen. Een Klanbordgroep met alleen maar gemeenteraadsleden. Wij denken dat dit al snel kan leiden tot allerlei gemeenteraadsretoriek op weg naar de verkiezingen.

 

Lees meer Reageer

PVDA: Het is hard nodig dat de kille en sombere uitstraling - ook van het Stadskantoor - hier wordt aangepakt

PVDA: Het is hard nodig dat de kille en sombere uitstraling - ook van het Stadskantoor - hier wordt aangepakt

Gemeenteraad, dinsdag 10 mei 2016: Nieuwe Ontwikkelvisie Spuiboulevard en Omgeving - Jacqueline van den Bergh: De PvdA is erg voor het opknappen van dit gebied van Spuiboulevard en omgeving. Er is veel kantorenleegstand, zeker nu ook de Belastingdienst is vertrokken. Het is hard nodig dat de kille en sombere uitstraling - ook van het Stadskantoor - hier wordt aangepakt. Dordtenaren spreken nog altijd over Het Rode Plein voor het Stadskantoor. We moeten geen koude betonnen bunkers meer willen waar het bestuur zich in terugtrekt, maar juist een leuke en aantrekkelijke mix van woningen, groen en kantoren, waaronder een kleiner uitnodigend Stadskantoor met een mooi groen stadsplein, waar bewoners van harte welkom zijn en ambtenaren steeds beter samenwerken met de stad. Met vergaderfaciliteiten voor particuliere initiatieven en voor de Drechtraad. Ook trekken ambtenaren ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA GEMEENTERAAD DINSDAG 10 MEI 2016 - 14.00 uur in Stadhuis

AGENDA GEMEENTERAAD DINSDAG 10 MEI 2016 - 14.00 uur in Stadhuis

Stukken ter bespreking:

Nieuwe plannen Spuiboulevard

Lange Termijn Perspectief "Nieuw Dordts Peil"

Vastgoednota 2016-2018

Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit


Klik hier voor de volledige agenda met stukken ...

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief