Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · pvda.dordrecht@planet.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

PVDA FRACTIE NIEUWSBRIEF IS UIT

PVDA FRACTIE NIEUWSBRIEF IS UIT

De nieuwe PvdA Fractieberichten/Nieuwsbrief van 24 oktober 2014 is er weer.

Klik hier om de Nieuwsbrief te lezen.

Wilt u de Fractieberichten rechtstreeks ontvangen, kan kunt u mailen naar info@pvdadordrecht.nl

 

 

 

Lees meer Reageer

NACHT VAN DE NACHT - Geniet van de duisternis zaterdag 25 oktober

NACHT VAN DE NACHT - Geniet van de duisternis zaterdag 25 oktober

De Nacht van de Nacht op zaterdag 25 oktober 2014 is een landelijk initiatief om jong en oud te laten genieten van de schoonheid van de echte duisternis. De Nacht van de Nacht vestigt ook aandacht op lichtvervuiling en op de noodzaak van energiebesparing. In Dordrecht zijn er in de avond en nacht van zaterdag 25 oktober veel leuke en leerzame activiteiten. Ook voor kinderen.

Activiteiten
Je kunt bij het ...

 

Lees meer Reageer

GEMEENTERAAD DINSDAG 28 OKTOBER 2014 - vanaf 14.00 uur in Stadhuis

GEMEENTERAAD DINSDAG 28 OKTOBER 2014 - vanaf 14.00 uur in Stadhuis

BESPREEKSTUKKEN:

Indiening Initiatiefvoorstel GroenLinks tot het instellen van een onderzoek naar de haalbaarheid van een Zomerschool in Dordrecht

Vervoer Schoolzwemmen

Dienst Gezondheid en Jeugd

Klik hier voor de complete agenda en stukken.

 

Lees meer Reageer

PVDA GEWESTELIJKE BIJEENKOMST OVER VERKIEZINGSPROGRAMMA'S WATERSCHAPPEN EN PROVINCIALE STATEN

PVDA GEWESTELIJKE BIJEENKOMST OVER VERKIEZINGSPROGRAMMA'S WATERSCHAPPEN EN PROVINCIALE STATEN

Zaterdagochtend 1 november 2014 is er in Zalencentrum Engels te Rotterdam (vlak naast Centraal Station) van 10-13 uur de gewestelijke bijeenkomst voor PvdA leden, maar ook belangstellenden zijn welkom.

Op deze bijeenkomst worden de verkiezingsprogramma's vastgesteld voor de Waterschappen en voor de Provinciale Staten Verkiezingen die tegelijkertijd plaatsvinden, op 18 maart 2015. De Provinciale Staten Verkiezingen zijn mede belangrijk omdat via de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer worden gekozen.

Meer dan 100 ...

 

Lees meer Reageer

MELD GEVAARLIJKE VERKEERSITUATIES IN DE STAD OF UW WIJK

MELD GEVAARLIJKE VERKEERSITUATIES IN DE STAD OF UW WIJK

Waar wilt u dat de politie verkeerscontroles houdt in Dordrecht of in uw wijk?

Wat zijn gevaarlijke verkeersplekken in uw wijk?

U kunt die gevaarlijke verkeersplekken melden via pvdadordrecht@upcmail.nl

De PvdA wil dat politie gaat controleren op die plekken die bewoners hebben opgegeven en dat er samen met bewoners naar oplossingen wordt gezocht om gevaarlijke verkeerssituaties aan te pakken.

In Belgie is de actie IK FLITS MEE gehouden. Daar was het een succes. In het hele land ...

 

Lees meer Reageer

MELDPUNT SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN VAN START

MELDPUNT SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN VAN START

Vanaf 16 oktober 2014  is er een meldpunt op internet waar klanten van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD), of hun omgeving, meldingen kwijt kunnen over hun ervaringen.

Het meldpunt is opgezet gezamenlijk door Partij van de Arbeid, Groen Links en de Socialistische Partij. Leden van deze partijen kregen de afgelopen jaren via vele kanalen verontrustende signalen over problemen van mensen met de SDD. Onder andere, maar niet uitsluitend, met betrekking tot bejegening, zeer strikte handhaving van regels - die zoveel mogelijk in het nadeel van de client worden uitgelegd, lange wachttijden, reïntegratie-trajecten met een neerbuigend karakter, en zonder uitzicht op een baan. Met de drie grote decentralisaties die...

Het meldpunt is te bereiken via de link meldpunt-sdd.nl

 

Lees meer Reageer

PVDA: MIS-MANAGEMENT BIJ DE DIENST GEZONDHEID EN JEUGD (voorheen GGD) - Adviescommissie Sociaal/Bestuur en Middelen dinsdag 14 oktober 2014

PVDA: MIS-MANAGEMENT BIJ DE DIENST GEZONDHEID EN JEUGD (voorheen GGD) - Adviescommissie Sociaal/Bestuur en Middelen dinsdag 14 oktober 2014

Cor van Verk - Stand van Zaken Dienst Gezondheid en Jeugd: In de Adviescommissie is uitgebreid stilgestaan bij de financiële problemen van de DG&J; de puinzooi zoals dhr. Schalken van de BVD het noemde. Vanuit de PVDA hebben wij drie vragen gesteld namelijk:
1. hoe kan het dat van 8 ton incidenteel tekort (keert niet elk jaar terug)in 2013;  het tekort opeens 2,6 miljoen structureel (elk jaar terugkerend) wordt in 2014?
2. Hoe zit het nu eigenlijk met die verkeerde cultuur; wie zijn daarvan de dragers en wie zijn daar (mede)verantwoordelijk voor dat zij een dergelijke cultuur in stand houden?
3. Hoe kijkt het College zelf aan tegen de informatievoorziening in de richting van de Raad?

Op de eerste vraag was het antwoord van de wethouder kort: ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: DUIDELIJKHEID OVER DE VRIJE TUINDER EN BELTHUREPARK - Adviescommissie Fysiek dinsdag 14 oktober 2014

PVDA: DUIDELIJKHEID OVER DE VRIJE TUINDER EN BELTHUREPARK - Adviescommissie Fysiek dinsdag 14 oktober 2014

Jacqueline van den Bergh - Prognose Grondbedrijf: Al enige tijd gaat het niet goed met het Grondbedrijf, dat ooit de motor was voor onze lokale economie en jaarlijks geld stortte in de Algemene Reserves/Strategische Investeringen van Dordrecht. Dankzij grote projecten en woningbouw waren er flinke opbrengsten voor de stad. De economische crisis heeft ook in Dordrecht er hard ingehakt, waardoor veel projecten zijn afgewaardeerd en er nu een tekort is ontstaan bij het Grondbedrijf van 19,63 miljoen. Grote verliezen zijn geleden bij Stadswerven, Gezondheidspark, Leerpark en Amstelwijck. Alle verliezen zijn inmiddels afgedekt. En ook op de korte termijn worden geen winsten verwacht. Het meest gunstig zijn nog nog afdrachten van de Erfpachtexploitaties(Zeehaven eenmalig gunstig ivm deal Havenbedrijf Rotterdam), maar worden minder. De uitwerkingen van het Leerpark en Belthurepark ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: KINDEROPVANG VOOR IEDEREEN / ZORGEN OM FORSE STIJGING VAN DISCRIMINATIE - Adviescommissie Sociaal dinsdag 14 oktober 2014

PVDA: KINDEROPVANG VOOR IEDEREEN / ZORGEN OM FORSE STIJGING VAN DISCRIMINATIE - Adviescommissie Sociaal dinsdag 14 oktober 2014

Nilufer Sonmezer: Kinderopvang: Kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Ook moet de kinderopvang naadloos aansluiten op het onderwijs, zodat kinderen goed voorbereid aan de basisschool kunnen beginnen. Voor ouders is het van belang dat de kinderopvang betaalbaar blijft. Zo kunnen zij op een goede manier hun werk combineren met de zorg voor de kinderen.
Kinderopvang biedt ook ouders de mogelijkheid om deel te nemen aan het arbeidsproces. Wij als PvdA vinden daarom dat de overheid mee moet ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: SERVICEPUNT VOOR BEWONERSINITIATIEVEN: Adviescommissie Fysiek dinsdag 14 oktober 2014

PVDA: SERVICEPUNT VOOR BEWONERSINITIATIEVEN: Adviescommissie Fysiek dinsdag 14 oktober 2014

Peter Puik: De PVDA vindt initiatieven door bewoners om lege terreinen tijdelijk aantrekkelijk te maken voor de buurt erg goed. Zowel voor het leefklimaat in deze buurt als voor de sociale cohesie in een buurt. Net als D66 wil de PvdA een Servicepunt voor maatschappelijke initiatieven organiseren, zodat initiatiefnemers een plek hebben om vragen aan gemeente en andere diensten te kunnen stellen zodat deze integraal kunnen worden opgepakt. En kunnen vergunningen direct en makkelijk worden verstrekt.
De pvda vindt de communicatie over het tijdelijke ...

 

Lees meer Reageer

WAAR WILT U DAT DE POLITIE VERKEERSCONTROLES HOUDT

WAAR WILT U DAT DE POLITIE VERKEERSCONTROLES HOUDT

Waar wilt u dat de politie verkeerscontroles houdt in Dordrecht of in uw wijk?

Wat zijn gevaarlijke verkeersplekken in uw wijk?

U kunt die gevaarlijke verkeersplekken melden via pvdadordrecht@upcmail.nl

De PvdA wil dat politie gaat controleren op die plekken die bewoners hebben opgegeven. Samen met wethouder Van der Linden en politie willen we dit organiseren.

In Belgie is de actie IK FLITS MEE gehouden. Daar was het een succes. In het hele land ...

 

Lees meer Reageer

INFORMATIEBIJEENKOMST OVER DE DIENST GEZONDHEID EN JEUGD - Drechtsteden Dinsdag 7 oktober 2014: Financien nog lang niet op orde, klanttevredenheid scoort goed

INFORMATIEBIJEENKOMST OVER DE DIENST GEZONDHEID EN JEUGD - Drechtsteden Dinsdag 7 oktober 2014: Financien nog lang niet op orde, klanttevredenheid scoort goed

Bert vd Wulp, Nilufer Sonmezer, Jacqueline vd Bergh: Er is een Interimmanager aangetrokken om de situatie bij de Dienst Gezondheid en Jeugd (vroegere GGD) weer gezond te maken. De financiele huishouding en de administratie zijn nog steeds niet op orde. Een wordt slechts een voorlopige Begroting 2015 samengesteld. De definitieve verwacht de interimmanager in maart 2015 te kunnen aanbieden aan de gemeenten in Zuid-Holland Zuid. De situatie is al langer aan het verslechteren. Deels omdat diensten en taken zijn verdwenen, zoals de Ambulancedienst, taken naar de Omgevingsdienst en naar de Veiligheidsregio en deels door onvoldoende management/bestuur. In de Bestuursrapportage 2014 wordt het tekort geschat op ...

 

Lees meer Reageer

PARTICIPATIEWET PER 1-1-2015: Drechtsteden Dinsdag 7 oktober 2014: PvdA wil meer bescherming van kwetsbare groepen

PARTICIPATIEWET PER 1-1-2015: Drechtsteden Dinsdag 7 oktober 2014: PvdA wil meer bescherming van kwetsbare groepen

Derya Karso: De PvdA vindt dat het hanteren van een grens van 425 bij beschut werk een beleidswijziging is waarbij enkel is gekeken naar het financieel haalbare. Nieuwe instroom in beschut werk wordt voor een nieuwe groep arbeidsgehandicapten onmogelijk gemaakt. Ze komen pas aan de beurt wanneer de huidige Wsw-ers zijn uitgestroomd. Tot die tijd doen we gewoon alsof ze niet bestaan. Althans, ze komen pas echt in beeld wanneer zij  een loonwaarde (LW) hebben tussen de 50-80%. Hebben ze een LW van onder de 50% dan kunnen ze zich melden bij de lokale gemeenten voor maatwerk. Hebben de arbeidsgehandicapten ...

 

Lees meer Reageer

THEMABIJEENKOMST WATERVEILIGHEID - Drechtsteden Dinsdag 7 oktober 2014: Mensen zijn zich niet bewust van de risico's / Weinig mensen hebben een Overlevingspakket

THEMABIJEENKOMST WATERVEILIGHEID - Drechtsteden Dinsdag 7 oktober 2014: Mensen zijn zich niet bewust van de risico's / Weinig mensen hebben een Overlevingspakket

Jacqueline vd Bergh: We liggen in een Deltagebied, dus we merken direct de gevolgen van wateroverlast. Het gaat bij het Deltaprogramma Waterveiligheid om: Waterveiligheid (dijken verhogen, verbreden, ruimte voor de rivier); Ruimtelijke Ontwikkelingsplannen; Risicobeheersing (effect van dijkdoorbraken). In Dordrecht ligt het historisch havengebied buitendijks. Je kunt er geen muur neerzetten, maar hoe maak je het wel veilig? Daar wordt op gestudeerd. Voorstraat is onze primaire dijk. Het zuidelijk deel van het eiland zijn secundaire dijken. Mensen zijn zich eigenlijk niet bewust van de risico's van het water. Slechts weinig mensen hebben bijvoorbeeld een Overlevingspakket. Kunst is om niet in paniek te raken als er iets gebeurt, want evacueren vanaf ons eiland is enorm lastig. Alle wegen slippen direct dicht. Daarom wil men shelters maken op ons eiland, verticale hoge punten waar mensen naartoe kunnen in geval van nood. "We moeten een ...

 

Lees meer Reageer

7 OKTOBER: DECENT WORK DAY: IK TREK HET ME AAN

7 OKTOBER: DECENT WORK DAY: IK TREK HET ME AAN

Goed en eerlijk werk, dat trekken wij ons aan! De PvdA strijdt internationaal, nationaal en lokaal voor een betere positie voor werknemers, zodat ze weerbaar worden gemaakt in een snel veranderende arbeidsmarkt. Die strijd is nog niet klaar, maar op 7 oktober - Decent Work Day - is het goed om stil te staan waar we nu staan en waar we naartoe willen.

Fractielid Jacqueline van den Bergh met T-Shirt: Ik trek het me aan, dat zij heel dag dag zal aan hebben.

Lees meer via http://www.pvda.nl/acties/eerlijkwerk

 

Lees meer Reageer

PVDA FRACTIE OP BEZOEK BIJ DOOR - VOORSTRAAT NOORD: Bruisende activiteiten voor de hele buurt

PVDA FRACTIE OP BEZOEK BIJ DOOR  - VOORSTRAAT NOORD: Bruisende activiteiten voor de hele buurt

Maandagavond 6 oktober 2014 was de PvdA fractie (Cor van Verk, Bahattin Guler, Peter Puik, Nilufer Sonmezer en Jacqueline vd Bergh) op bezoek bij DOOR, creatieve broedplaats en bruisende ontmoetingsplaats voor de buurt. Er zijn ateliers gevestigd, waar kunstenaars bezig zijn; er zijn maandelijkse Tosti Talks, waar mensen elkaar ontmoeten en met elkaar discussieren onder het eten van tosti's; men organiseert evenementen; er zijn theatervoorstellingen en voorlees bijeenkomsten. Kortom het bruist er van de activiteiten. Men werkt samen met andere organisaties (zoals musea, Pictura, Intermezzo, Praathuis, DaVinci College, etc.). Als de deur openstaat, kunnen bezoekers naar binnenlopen voor een gesprek, of gewoon om eens een kijkje te nemen. Vroeger was het een kinderdagverblijf, en veel mensen hebben hier goede herinneringen aan. Diverse elementen in het gebouw herinneren nog aan die tijd.

 

 

Lees meer Reageer

WAAR WILT U DAT DE POLITIE VERKEERSCONTROLES HOUDT

WAAR WILT U DAT DE POLITIE VERKEERSCONTROLES HOUDT

Waar wilt u dat de politie verkeerscontroles houdt in Dordrecht of in uw wijk?

Wat zijn gevaarlijke verkeersplekken in uw wijk?

U kunt die gevaarlijke verkeersplekken melden via pvdadordrecht@upcmail.nl

De PvdA wil dat politie gaat controleren op die plekken die bewoners hebben opgegeven. Samen met wethouder Van der Linden en politie willen we dit organiseren.

In Belgie is de actie IK FLITS MEE gehouden. Daar was het een succes. In het hele land ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA DRECHTSTEDEN DINSDAG 7 OKTOBER 2014 - in Landvast, Alblasserdam vanaf 19.30 uur

AGENDA DRECHTSTEDEN DINSDAG 7 OKTOBER 2014 - in Landvast, Alblasserdam vanaf 19.30 uur

CARROUSEL BESTUUR EN MIDDELEN: Kredietaanvraag Herinrichting Gebouw De Hellingen; Verordeningen Ondersteuning Algemeen Bestuur Drechtsteden

CARROUSEL SOCIAAL: Invoering Participatiewet per 1 januari 2015

INFORMATIEBIJEENKOMST GR DIENST GEZONDHEID EN JEUGD: Rapportages Dienst Gezondheid en Jeugd

CARROUSEL INTEGRAAL: Uitvoeringsprogramma Samen Stad aan het Water, Samen Maritieme Topregio!

DRECHTRAAD

Klik op Carrousel / Drechtraad voor het volledige programma en de stukken.

 

Lees meer Reageer

WAAR WILT U DAT DE POLITIE VERKEERSCONTROLES HOUDT

WAAR WILT U DAT DE POLITIE VERKEERSCONTROLES HOUDT

Waar wilt u dat de politie verkeerscontroles houdt in Dordrecht of in uw wijk?

Wat zijn gevaarlijke verkeersplekken in uw wijk?

U kunt die gevaarlijke verkeersplekken melden via pvdadordrecht@upcmail.nl

De PvdA wil dat politie gaat controleren op die plekken die bewoners hebben opgegeven. Samen met wethouder Van der Linden en politie willen we dit organiseren.

In Belgie is de actie IK FLITS MEE gehouden. Daar was het een succes. In het hele land ...

 

Lees meer Reageer

GEEN CHLOORTREINEN DOOR ONZE REGIO OM STAKING BIJ AKZO-NOBEL TE BREKEN

GEEN CHLOORTREINEN DOOR ONZE REGIO OM STAKING BIJ AKZO-NOBEL TE BREKEN

PvdA Zuid-Holland: AkzoNobel is van plan chloor per trein vanuit Duitsland naar Rotterdam te vervoeren. De PvdA Zuid-Holland vindt dit ongewenst en heeft de provincie opgeroepen het rijden van deze chloortreinen te voorkomen. Fractievoorzitter Ron Hillebrand: ‘Chloortreinen zijn gevaarlijk, zeker in dicht bevolkte regio’s. Daarom is afgesproken het transport van chloor zoveel mogelijk te beperken. Wij willen dat de provincie het rijden van deze chloortreinen naar Rotterdam voorkomt’.
 
Werknemers bij de chloorfabriek van AkzoNobel ...

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief