Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

Agenda's Gemeenteraadsvergaderingen dinsdag 27 en woensdag 28 juni 2017 - vanaf 14 uur in Stadhuis

Agenda's Gemeenteraadsvergaderingen dinsdag 27 en woensdag 28 juni 2017 - vanaf 14 uur in Stadhuis

DINSDAG 27 juni 2017: Middagraad vanaf 14 uur: Kadernota 2018; Scopewijzigingen Merwedestraat Oranjelaan en Raadsinformatiebrief

Avondraad vanaf 20 uur: Speciale Status aan Evenementen; Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting; Spuiboulevard 4-88 - wijzigingsbevoegdheid college

 

WOENSDAG 28 juni 2017: Middagraad vanaf 14 uur: Bestemmingsplan Kil 4 / A16-N3

Avondraad vanaf 20 uur: Kadernota: Einddebat

 

Lees meer Reageer

Verdeel de historische schepen goed over het water van Stadswerven

Verdeel de historische schepen goed over het water van Stadswerven

Het Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch is bezig om historische schepen (varend erfgoed) ligplaatsen te bieden in het water van Stadswerven. Al jaren wordt hierover met gemeente overlegd. Leefwerf zegt 10 ligplaatsen nodig te hebben om het project financieel succesvol te kunnen uitvoeren. Ook de Provincie is die opvatting toegedaan en wil een Varend Erfgoed Subsidie toekennen voor 10 schepen. De Provincie heeft de gemeente dan ook opgedragen om voor 1 oktober a.s. zich garant te stellen voor 150.000 euro en om 10 ligplaatsen te realiseren. Wethouder Sleeking wil vooralsnog geen harde garantie afgeven voor 10 schepen, wel wil hij zich hiervoor inspannen. Maar volgens de wethouder werkt de ontwikkelaar niet bepaald mee, en hangt er een fors prijskaartje aan. De PvdA vindt dat er nu zo spoedig mogelijk duidelijkheid moet worden gegeven aan het Burgerinitiatief. Wij denken dat met een goede spreiding over het water in de wijk Stadswerven er voldoende historische schepen een ligplaats kunnen krijgen.

 

Lees meer Reageer

Is de bestemming voor Kil 4 als logistiek bedrijventerrein dan nog wel noodzakelijk?

Is de bestemming voor Kil 4 als logistiek bedrijventerrein dan nog wel noodzakelijk?

Adviescommissie Fysiek dinsdag 20 juni 2017: Bestemmingsplan Kil 4 / A16-N3 - Jacqueline vd Bergh: De PvdA is totnutoe altijd meegegaan in de besluitvorming rondom Kil 4, vanaf 2009. Het is een langlopend project, waar veel geld en partijen mee zijn gemoeid. Maar de situatie is inmiddels wel veranderd. Voor de PvdA is het ontzettend belangrijk dat er meer werkgelegenheid komt. Want dat is juist de makke in Dordrecht, dat er te weinig werkgelegenheid is, maar wel veel mensen die ...

 

Lees meer Reageer

Gedoe met bouwhoogte nieuw appartementengebouw Spuiboulevard 4-88

Gedoe met bouwhoogte nieuw appartementengebouw Spuiboulevard 4-88

Adviescommissie Fysiek dinsdag 20 juni 2017: Wijzigingsplan Spuiboulevard 4-88 - Jacqueline van den Bergh: Op verzoek van PvdA, VSP, GroenLinks, D66 en BVD is dit nieuwe bouwplan op de agenda gezet. Het gaat om het oude ANWB-gebouw. Dit wordt omgetoverd tot een appartementengebouw. Bewoners kwamen inspreken. Het bestemmingsplan laat een bouwhoogte van 20 meter toe (ongeveer zelfde hoogte als appartementengebouw boven de Intree). College heeft haar wijzigingsbehoefte ...

 

Lees meer Reageer

Wethouder Sleeking blijft vaag over de realisatie van het Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch

Wethouder Sleeking blijft vaag over de realisatie van het Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch

Gemeenteraad dinsdag 20 juni 2017: Jaarstukken 2016 - Grote Projecten / Stadswerven: Motie PvdA en GroenLinks over Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch - Jacqueline van den Bergh: Al jaren zijn we in gesprek over het Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch, dat op de Stadswerven ligplaatsen wil verzorgen voor historische schepen (varend erfgoed). Raad en college hebben veel waardering voor dit initiatief. Leefwerf zegt 10 schepen nodig te hebben voor een levensvatbare uitvoering. Dit is ook besloten door de raad over het Burgerinitiatief. Wethouder Sleeking wil vooralsnog niet verder gaan dan ...

 

Lees meer Reageer

Cor van Verk: "Er gaat nog veel mis, maar we hebben er weinig zicht op"

Cor van Verk:

Gemeenteraad dinsdag 20 juni 2017: Concept begroting 2018 en Concept Jaarstukken 2016 GR Dienst Geozndheid & Jeugd ZHZ - Cor van Verk: Eind maart zijn wij geconfronteerd met verontruste ouders over de knelpunten in de Jeugdzorg. Organisaties konden geen hulp meer verlenen, budget was uitgeput en nog meer tekorten werden verwacht. Dat roept bij ons de vraag op: Gaan wij begroten op realistische cijfers of blijven wij doormodderen met ...

 

Lees meer Reageer

Agenda's Adviescommissies woensdag 21 juni 2017 - 20 uur in Stadskantoor

Agenda's Adviescommissies woensdag 21 juni 2017 - 20 uur in Stadskantoor

 

 

Op woensdagavond 21 juni 2017 worden in de Adviescommissies (Sociaal, Fysiek en Bestuur en Middelen) alle moties en amendementen behandeld van de Kadernota 2018.

 

 

Lees meer Reageer

Agenda's Adviescommissies dinsdag 20 juni 2017 - vanaf 20 uur in Stadskantoor

Agenda's Adviescommissies dinsdag 20 juni 2017 - vanaf 20 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK, vergaderkamer 1: Wensen/Bedenkingen Vorbereidingskrediet Transformatie Regiokantoor Noordenijk 250; Brief n.a.v. de Gunning van de Ontwikkeling van het Regiokantoor aan de Noordendijk; Bestemmingsplan Kil 4 en A16/N3; Wijzigingsplan Spuiboulevard 4-88; Herontwikkeling Spuiboulevard / Toekomstige Huisvesting e.o.; Ontwikkeling Centrale Bibliotheek Dordrecht; Gebiedsvisie Spuiboulevard e.o.

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL, vergaderkamer 3: Zienswijze Solidariteitsafspraken Jeugdhulp; Beantwoording raadsvragen m.b.t. raadsvoorstel Vernieuwing Zwembad De Dubbel; Variant renovatie en vernieuwing Zwembad De Dubbel; Aanpak Discriminatie (vervolg 30 mei 2017)

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, vergaderkamer 5: Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Financiele Contouren; Prognose Reserve EgalisatieReserve ParkeerVoorzieningen 2017 BESLOTEN; Prognose Grondbedrijf 2017 BESLOTEN

Klik op de Adviescommissie voor de complete agenda 

 

 

Lees meer Reageer

Gementeraad dinsdag 20 juni 2017 - 14.00 uur in Raadzaal van het Stadhuis

Gementeraad dinsdag 20 juni 2017 - 14.00 uur in Raadzaal van het Stadhuis

Bespreekstukken:

Zienswijze Concept Begroting 2018 en concept Jaarstukken 2016 GR Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid

Zienswijze Begroting 2018 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Jaarstukken 2016 - de Grote Projecten / in bijzonder Project Stadswerven met behandeling van Motie Pvda en GroenLinks over aantal historische schepen van Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch in de wateren van Stadswerven

Klik hier voor de complete agenda

 

Lees meer Reageer

Cor van Verk: Wij kiezen voor de sportclubs en niet voor een eenmalig feestje

Cor van Verk: Wij kiezen voor de sportclubs en niet voor een eenmalig feestje

Donderdagavond 15 juni 2017 ging de behandeling van de Kadernota 2017 van start in de Gemeenteraad van Dordrecht. De PvdA vindt dat deze Kadernota op financieel drijfzand is gebouwd.

De PvdA wil geld geven aan Voetbalvereniging Dubbeldam, Korfbalvereniging MOVADO en Tafeltennisvereniging Dubbeldam voor hun nieuwe huisvesting. De toezegging is er al jaren, maar het college heeft er te weinig geld voor over. Het geld voor het "volksfeest "800 jaar Stadsrechten Dordrecht" (ruim 1 miljoen) en 25.000 euro voor Handhaving Handelsreclame (reclamepolitie, stop de betutteling) wil de PvdA hiervoor gebruiken. Met dit extra geld kunnen de clubs - die een breed sportaanbod in de stad  verzorgen - eindelijk aan de slag.

Cor van Verk, fractievoorzitter PvdA: Voorzitter, voor u staat een ...

 

Lees meer Reageer

Kadernota 2018 in Gemeenteraad

Kadernota 2018 in Gemeenteraad

Afwijkend van andere raadsvergaderingen start de behandeling van de Kadernot 2018 op donderdagavond 15 juni 2017 om 20 uur in de Raadzaal van het Stadhuis. Dit in verband met het VNG-congres dat dinsdag 13 en woensdag 14 juni 2017 in Goes plaatsvindt, en waar alle collegeleden en een aantal raadsleden bij aanwezig zijn.

Op donderdagavond 15 juni geven de politieke partijen hun visie op de Kadernota 2018 en dienen dan eventueel amendementen en/of moties in.

 

Klik hier voor de agenda en benodigde stukken zoals de Kadernota 2018.

 

 

 

Lees meer Reageer

PVDA: Geen korting op Persoonlijk Minima Budget (PMB)

PVDA: Geen korting op Persoonlijk Minima Budget (PMB)

Drechtsteden Dinsdag 6 juni 2017 - Carrousel Sociaal: Beleidsvoorstel n.a.v. Evaluatie Minimabeleid - Cor van Verk: In Dordrecht en de Drechtsteden neemt de armoede toe. 1 op de 8 inwoners is door de armoedegrens gezakt. Om de mensen een beetje tegemoet te komen heeft de Sociale Dienst een aantal regelingen bedacht waar mensen met een sociaal minimum een beroep op kunnen doen. De belangrijkste en de bekendste regelingen zijn het SMS-Kinderfonds en het PMB. Het eerste fonds is bedoeld voor ouders met schoolgaande kinderen. Zij kunnen daaruit een bijdrage krijgen voor de (vrijwillige) ouderbijdrage, sportactiviteiten of culturele uitstapjes naar bijvoorbeeld een museum. Het Persoonlijk Minima Budget (PMB) is bedoeld voor mensen die al jaren in de bijstand zitten; zij krijgen één keer per jaar een extraatje van de SDD; een bedrag dat tussen de 125 en 565 euro, afhankelijk van de omstandigheden waaronder men leeft. De wethouder stelt nu voor ...

 

Lees meer Reageer

Speerpuntenboekje Werkgevers Drechtsteden: Regionaal versus lokaal, intensievere samenwerking in de regio (perspectief Drechtstad)

Speerpuntenboekje Werkgevers Drechtsteden: Regionaal versus lokaal, intensievere samenwerking in de regio (perspectief Drechtstad)

Op de Drechtsteden Dinsdag 6 juni 2017 overhandigden de Werkgevers Drechtsteden aan de aanwezige raads- en Drechtraadleden hun speerpuntenboekje: Drechtstad in Balans. Dit met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. De speerpunten van de werkgevers zijn: 1)Verbetering infrastructuur; 2) Ingrijpende maatregelen op de "Ruit van de Drechtsteden" om bereikbaarheid en leefbaarheid van regio te verbeteren; 3) Kwaliteit en matsch van aanbod technisch onderwijs vergroten in aansluiting op vraag vanuit bedrijfsleven; 4) Meer regionaal bij het MKB aanbesteden; 5) Energietransitie; 6) Regionaal versus lokaal, intensievere samenwerking in de regio (perspectief Drechtstad)

 

Lees meer Reageer

Viering 12,5 jaar Drechtraad: Stapje terug of Maak D'er Echt een stad van ...

Viering 12,5 jaar Drechtraad: Stapje terug of Maak D'er Echt een stad van ...

Tijdens de Drechtsteden Dinsdag 6 juni 2017 werd het 12,5 jarige jubileum gevierd van de Drechtraad, zeg maar de Gemeenteraad van de Drechtsteden, waarin alle politieke partijen zijn vertegenwoordigd. Burgemeerster Van der Velden vond dat we kritisch moeten kijken of het model nog wel voldoet voor de opgaven waar we voor gesteld zijn. Hij citeerde oud burgemeester Bandell die vond dat we in gelijkheid met de verschillende steden moeten samenwerken. Dordrecht mocht niet te dominant worden. De Drechtraad is volgens Van der Velden professioneel geworden. Er wordt meer regionaal gedacht. 

Minister Ronald Plasterk had niet gedacht dat het deze ...

 

Lees meer Reageer

Agenda Drechtsteden Dinsdag 6 juni 2017 - in Landvast te Alblasserdam

Agenda Drechtsteden Dinsdag 6 juni 2017 - in Landvast te Alblasserdam

19.30 uur: JUBILEUM CARROUSEL: Toespraak Minister Ronald Plasterk, interviews oud Drechtraadleden, referaten van Prof.Dr. K. Peters en Prof.Dr. M. Boogers en debat

21.20 uur: DRECHTRAAD: Benoemen lid Auditcommissie Drechtsteden

21.45 uur: CARROUSEL BESTUUR & MIDDELEN: Jaarstukken 2016 GR Drechtsteden; Kompas 2016: Drechtsteden op Koers?; Perspectiefnota 2018

21.45 uur: CARROUSEL SOCIAAL: Beleidsvoorstel n.a.v. Evaluatie Minimabeleid

21.45 uur: CARROUSEL FYSIEK: Overhandiging Speerpuntenboekje van Werkgevers Drechtsteden; Woonvisie: Stand van Zaken

Klik hier voor de uitgebreide agenda

 

Lees meer Reageer

Cor van Verk: "Ombudsman/vrouw is onafhankelijk, we zien te veel dingen fout gaan"

Cor van Verk:

Woensdagmiddag 31 mei 2017 was er in de Buitenwacht de tweede bijeenkomst over Armoede: Sociaal Offensief tegen Armoede in de Drechtsteden. Georganiseerd door het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden. Het was een vervolg op de bijeenkomst op Internationale Armoededag in oktober 2016. Toen is er met de politiek, bewoners en organisaties een 18 punten lijst opgesteld. O.l.v. Kees Thies vond deze middag de discussie plaats over wat er met die 18 punten is gebeurd. Cor van Verk was namens de PvdA deze middag aanwezig. Wethouder Peter Heykoop vertelde over zijn nieuwe voorstellen voor het Minimabeleid. Deze voorstellen worden dinsdag 6 juni a.s. in de Drechtraad (carrousel Sociaal) ...

 

Lees meer Reageer

PvdA wil dat de opstellocatie van de Arrivatrein bij de Crayensteinstraat verdwijnt - brede steun in commissie

PvdA wil dat de opstellocatie van de Arrivatrein  bij de Crayensteinstraat verdwijnt - brede steun in commissie

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 30 mei 2017: Opstelllocatie Arrivatrein Dordrecht - Jacqueline van den Bergh: De PvdA heeft vragen gesteld over de overlast voor bewoners aan de Crayensteinstraat en Krommedijk van de Arrivatrein die daar 's nachts wordt gestald. Het is een officiele opstellocatie, daar wordt al lange tijd vergunning voor verleend. De PvdA wil dat hier een einde aan komt. Omwonenden hebben veel last van herrie in de nacht vanwege  piekgeluiden airco's en generatoren, aanslaan en bromgeluiden. Ook belemmert de forse trein het uitzicht van menig bewoner. De trein staat pal voor hun huizen. Het college erkent dat er een vorm van overlast is, maar alles is conform regelgeving. Dat kan wel zo zijn vindt de PvdA, maar dat wil nog niet zeggen dat het goed is. Leefbaarheid komt steeds ...

 

Lees meer Reageer

Duurzaam en Logistiek is wel een zeer slechte match op Kil 4

Duurzaam en Logistiek is wel een zeer slechte match op Kil 4

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 30 mei 2017: Sprekersplein over ontwerp bestemmingsplannen Bedrijventerrein Kil 4 en A16/N3 - Jacqueline van den Bergh: Een flink aantal sprekers en publiek hadden de moeite genomen om naar het Stadskantoor te komen om hun zorgen, afwijzingen en suggesties kenbaar te maken aan de commissieleden. Iedere inspreker kreeg 5 minuten ter beschikking en binnen die tijd werden flink wat zorgen tot uiting gebracht. Het terrein Kil 4 is  al jaren bestemd tot een duurzaam bedrijventerrein, in samenwerking met Provincie, Rijk, Gemeente en Havenbedrijf Rotterdam. Een groot aantal zienswijzen zijn ingebracht op het Ontwerp Bestemmingsplan en een deel daarvan werd toegelicht op het Sprekersplein. De Provincie had ook een zienswijze ingebracht, waarin zij - ...

 

Lees meer Reageer

Agenda's Adviescommissies dinsdag 30 mei 2017 - 20.00 uur in Stadskantoor Dordrecht

Agenda's Adviescommissies dinsdag 30 mei 2017 - 20.00 uur in Stadskantoor Dordrecht

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - kamer 1: Themabijeenkomst Discriminatie - in gesprek met groepen uit de stad die hier last van hebben; Uitvoering Aanbevelingen RADAR omtrent Discriminatie; Actieplan Samenwerken aan Sociale Stabiliteit 2016-2017

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - kamer 5: Indienen Zienswijze Begroting 2018 Omgevingsdienst ZHZ; Indienen Zienswijze Begroting 2018 Veiligheidsregio ZHZ; Jaarstukken 2016 Veiligheidsregio ZHZ; Indienen Zienswijze concept Beroting 2018/Voorstel Minimabeleid/Concept Perspecrtiefnota 2018/Concept Jaarstukken 2016 GR Dordrecht; Indienen Zienswijzen Begroting Drechtwerk 2018; Indienen Zienswijze Begroting 2018 Parkschap Nationaal Park de Biesbosch; Niet indienen Zienswijze Begroting Wegschap Tunnel Dordtse Kil 2018; Jaarstukken 2016

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - kamer 3: SPREKERSPLEIN: Chw. Bestemmingsplan Dordtse Kil 4 en A16/N3; Raadsinformatiebrief over Ontwerp Chw. Bestemmingsplan Dordtse Kil 4, Ontwerpbestemmingsplan Rijksweg A16/N3 en ontwerp MER

Zienswijze van Platform Spoor en Geluid Dordrecht over Concept Omgevingsvergunning Prorail Regio Randstad Zuid; Art. 40 vragen PvdA over Overlast gestalde Arrivatrein Deel 2

Klik op de Adviescommissie voor de uitgebreide agenda...

 

 

Lees meer Reageer

PvdA zoekt enthousiaste kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad - Interesse? Laat het ons weten

PvdA zoekt enthousiaste kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad - Interesse? Laat het ons weten

Profielschets raadslid PvdA Dordrecht gemeenteraadsverkiezingen 2018

Deze schets beschrijft het profiel van raadsleden van de Partij van de Arbeid in Dordrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Het profiel vormt de leidraad voor de Adviescommissie Kandidaatstelling 2018 bij de selectie en voordracht van kandidaten. De commissie stelt een ontwerp-kandidatenlijst op als advies aan het bestuur en de algemene ledenvergadering van de afdeling. De profielschets dient tevens ter oriëntatie van geïnteresseerde kandidaten. Partijgenoten die zich in de profielschets herkennen worden van harte uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor het raadslidmaatschap in de toekomstige gemeenteraadsfractie.

Raadslid voor de PvdA in Dordrecht ... 

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief